adapt translations to previous change
[quassel.git] / po / pl.po
1
2 # Translators:
3 # derpella <matwa@poczta.pl>, 2012
4 # Marcin Jabrzyk <marcin.jabrzyk@gmail.com>, 2013
5 # derpella <matwa@poczta.pl>, 2012
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Quassel IRC\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.quassel-irc.org/\n"
10 "PO-Revision-Date: 2013-11-25 00:08+0000\n"
11 "Last-Translator: Daniel Albers <daniel@lbe.rs>\n"
12 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/quassel/language/pl/)\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Language: pl\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
18 "X-Qt-Contexts: true\n"
19
20 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17
21 msgctxt "AboutDlg|"
22 msgid "About Quassel"
23 msgstr "Quassel- informacje"
24
25 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59
26 msgctxt "AboutDlg|"
27 msgid ""
28 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
29 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
30 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
31 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
32 msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
33
34 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75
35 msgctxt "AboutDlg|"
36 msgid ""
37 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
38 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
39 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
40 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
41 msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
42
43 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115
44 msgctxt "AboutDlg|"
45 msgid "&About"
46 msgstr "&Informacje"
47
48 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135
49 msgctxt "AboutDlg|"
50 msgid "A&uthors"
51 msgstr "A&utorzy"
52
53 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155
54 msgctxt "AboutDlg|"
55 msgid "&Contributors"
56 msgstr "&Kontrybutorzy"
57
58 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175
59 msgctxt "AboutDlg|"
60 msgid "&Thanks To"
61 msgstr "&Podziękowania"
62
63 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:33
64 #, qt-format
65 msgctxt "AboutDlg|"
66 msgid "<b>Version:</b> %1<br><b>Protocol version:</b> %2<br><b>Built:</b> %3"
67 msgstr "<b>Wersja:</b> %1<br><b>Wersja protokołu:</b> %2<br><b>Built:</b> %3"
68
69 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:49
70 msgctxt "AboutDlg|"
71 msgid ""
72 "<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;%1 by the "
73 "Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-"
74 "irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a"
75 " href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-"
76 "licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a>"
77 " and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most "
78 "icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen "
79 "Team</a> and used under the <a "
80 "href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Please use "
81 "<a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to "
82 "report bugs."
83 msgstr ""
84
85 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:67
86 msgctxt "AboutDlg|"
87 msgid "Quassel IRC is mainly developed by:"
88 msgstr "Quassel IRC jest dziełem:"
89
90 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:84
91 msgctxt "AboutDlg|"
92 msgid ""
93 "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) "
94 "and everybody we forgot to mention here:"
95 msgstr "Pragniemy podziękować następującym kontrybutorom (w kolejności alfabetycznej) oraz wszystkim, których zapomnieliśmy wspomnieć tutaj:"
96
97 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:201
98 msgctxt "AboutDlg|"
99 msgid ""
100 "Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-"
101 "eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel "
102 "icon - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a"
103 " href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for "
104 "creating all the artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img "
105 "src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a "
106 "href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known as "
107 "Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring "
108 "development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a "
109 "href=\"http://www.nokia.com\"><img "
110 "src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for keeping Qt alive, and for "
111 "sponsoring development of Quassel Mobile with N810s</dd>"
112 msgstr "Specjalne podziękowania dla:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>Johna \"nox\" Hand</b></dt><dd>za oryginalną ikonę Quassela - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>za stworzenie całej grafiki</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software znane wcześniej jako Trolltech</a></b></dt><dd>za stworzenie Qt i Qtopii, i za sponsorowanie tworzenia QuasselTopii z Greenphones i więcej</dd><dt><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>za utrzymywanie Qt przy życiu, oraz sponsorowanie Quassel Mobile dla N810s</dd>"
113
114 #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:127
115 #, qt-format
116 msgctxt "AbstractSqlStorage|"
117 msgid ""
118 "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..."
119 msgstr "Zainstalowana Schema (version %1) nie jest aktualna. Aktualizacja do wersji %2..."
120
121 #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:129
122 msgctxt "AbstractSqlStorage|"
123 msgid "Upgrade failed..."
124 msgstr "Aktualizacja zakończona niepowodzeniem..."
125
126 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:57
127 msgctxt "AliasesModel|"
128 msgid ""
129 "<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash "
130 "command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
131 msgstr "<b>Skróty dla aliasów</b><br />Mogą być używane jako zwykłe polecenia zaczynające się od slasha<br /><br /><b>Przykład:</b> \"foo\" może być używane jako /foo"
132
133 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:61
134 msgctxt "AliasesModel|"
135 msgid ""
136 "<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special "
137 "variables:</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - "
138 "<b>$i..j</b> represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br "
139 "/> - <b>$i..</b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br"
140 " /> - <b>$i:hostname</b> represents the hostname of the user identified by "
141 "the i'th parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br"
142 " /> - <b>$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of"
143 " the selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with "
144 "semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will"
145 " be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test "
146 "All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
147 msgstr "<b>Ciąg skrótu będzie rozszerzony do</b><br /><b>specjalnych zmiennych</b><br /> - <b>$i</b> reprezentuje i-ty parametr.<br /> - <b>$i..j</b> reprezentuje parametry od i-tego do j-tego, rozdzielone spacjami.<br /> - <b>$i..</b> reprezentuje wszystkie parametry zaczynając od i, rozdzielone spacjami.<br /> - <b>$i:hostname</b> reprezentuje nazwę hostu użytkownika zdefiniowanego i-tym parametrem, lub *, gdy jest nieznany.<br /> - <b>$0</b>cały ciąg.<br /> - <b>$nick</b> Twój aktualny nick<br /> - <b>$channel</b> nazwa wybranego kanału<br /><br />Wiele poleceń może być rozdzielonych średnikiem<br /><br /><b>Przykład:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" będzie rozwinięty do trzech różnych wiadomości: \"Test 1\", \"Test 2\" i \"Test All 1 2 3\" , kiedy wezwane /test 1 2 3"
148
149 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:185
150 msgctxt "AliasesModel|"
151 msgid "Alias"
152 msgstr "Alias"
153
154 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:186
155 msgctxt "AliasesModel|"
156 msgid "Expansion"
157 msgstr "Rozszerzenie"
158
159 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13
160 msgctxt "AliasesSettingsPage|"
161 msgid "Form"
162 msgstr ""
163
164 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27
165 msgctxt "AliasesSettingsPage|"
166 msgid "New"
167 msgstr "Nowe"
168
169 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41
170 msgctxt "AliasesSettingsPage|"
171 msgid "Delete"
172 msgstr "Usuń"
173
174 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
175 msgctxt "AliasesSettingsPage|"
176 msgid "IRC"
177 msgstr "IRC"
178
179 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
180 msgctxt "AliasesSettingsPage|"
181 msgid "Aliases"
182 msgstr "Aliasy"
183
184 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14
185 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
186 msgid "Form"
187 msgstr ""
188
189 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22
190 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
191 msgid "Client style:"
192 msgstr "Styl klienta:"
193
194 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29
195 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
196 msgid "Set application style"
197 msgstr "Ustaw styl aplikacji"
198
199 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36
200 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
201 msgid "Language:"
202 msgstr "Języki:"
203
204 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43
205 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
206 msgid "Set the application language. Requires restart!"
207 msgstr "Ustaw język aplikacji. Wymaga restartu!"
208
209 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47
210 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
211 msgid "<Untranslated>"
212 msgstr "<nieprzetłumaczone>"
213
214 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52
215 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:76
216 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
217 msgid "<System Default>"
218 msgstr "<domyślny dla systemu>"
219
220 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75
221 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
222 msgid "Use custom stylesheet"
223 msgstr "Użyj własnego zestawu stylów"
224
225 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109
226 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
227 msgid "Path:"
228 msgstr "Ścieżka:"
229
230 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141
231 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
232 msgid "..."
233 msgstr "..."
234
235 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150
236 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
237 msgid "Show system tray icon"
238 msgstr "Pokaż ikonę w trayu"
239
240 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184
241 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
242 msgid "Hide to tray on close button"
243 msgstr "Chowaj do traya przy zamknięciu programu"
244
245 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:216
246 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
247 msgid "Enable animations"
248 msgstr "Włącz animacje"
249
250 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:231
251 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
252 msgid "Message Redirection"
253 msgstr "Przekierunkowanie wiadomości"
254
255 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:237
256 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
257 msgid "User Notices:"
258 msgstr "Powiadomienia od użytownika:"
259
260 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:280
261 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
262 msgid "Server Notices:"
263 msgstr "Powiadomienia od serwera:"
264
265 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:294
266 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
267 msgid "Default Target"
268 msgstr "Domyślny cel"
269
270 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:301
271 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
272 msgid "Status Window"
273 msgstr "Okno statusu"
274
275 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:308
276 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
277 msgid "Current Chat"
278 msgstr "Bieżąca rozmowa"
279
280 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:315
281 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
282 msgid "Errors:"
283 msgstr "Błędy:"
284
285 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35
286 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
287 msgid "Interface"
288 msgstr "Interface"
289
290 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:242
291 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
292 msgid "Please choose a stylesheet file"
293 msgstr "Proszę wybrać plik stylu"
294
295 #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33
296 msgctxt "AwayLogView|"
297 msgid "Away Log"
298 msgstr "Log nieobecności"
299
300 #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:46
301 msgctxt "AwayLogView|"
302 msgid "Show Network Name"
303 msgstr "Pokaż nazwę sieci"
304
305 #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:51
306 msgctxt "AwayLogView|"
307 msgid "Show Buffer Name"
308 msgstr "Pokaż nazwę buferu"
309
310 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14
311 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
312 msgid "Form"
313 msgstr ""
314
315 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22
316 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
317 msgid ""
318 "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in "
319 "the buffer view."
320 msgstr "Ilość wiadomości pobieranych od rdzenia przy przewijaniu w górę od zabuferowanego widoku."
321
322 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25
323 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
324 msgid "Dynamic backlog amount:"
325 msgstr "Ilość dynamicznego backlogu:"
326
327 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75
328 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
329 msgid "Backlog request method:"
330 msgstr "Metoda pobierania backlogu:"
331
332 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83
333 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
334 msgid "Fixed amount per chat"
335 msgstr "Stała ilość na jedną rozmowę"
336
337 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88
338 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
339 msgid "Unread messages per chat"
340 msgstr "Nieprzeczytane wiadomości na rozmowę"
341
342 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93
343 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
344 msgid "Globally unread messages"
345 msgstr "Nieprzeczytane wiadomości ogółem"
346
347 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123
348 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
349 msgid ""
350 "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat "
351 "window from the backlog."
352 msgstr ""
353
354 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138
355 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
356 msgid ""
357 "amount of messages per buffer that are requested after the core connection "
358 "has been established."
359 msgstr ""
360
361 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141
362 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
363 msgid "Initial backlog amount:"
364 msgstr "Początkowa ilość backlogu:"
365
366 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205
367 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
368 msgid ""
369 "This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n"
370 "\n"
371 "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
372 msgstr ""
373
374 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222
375 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232
376 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354
377 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
378 msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer."
379 msgstr ""
380
381 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225
382 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347
383 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
384 msgid "Limit:"
385 msgstr "Limit:"
386
387 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235
388 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357
389 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
390 msgid "Unlimited"
391 msgstr "Bez limitu"
392
393 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260
394 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270
395 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382
396 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392
397 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
398 msgid ""
399 "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The "
400 "Limit does not apply here."
401 msgstr ""
402
403 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263
404 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385
405 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
406 msgid "Additional Messages:"
407 msgstr ""
408
409 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324
410 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
411 msgid ""
412 "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n"
413 "\n"
414 "Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
415 "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n"
416 "\n"
417 "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
418 msgstr ""
419
420 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344
421 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
422 msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers."
423 msgstr ""
424
425 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
426 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
427 msgid "Interface"
428 msgstr "Interface"
429
430 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
431 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
432 msgid "Backlog Fetching"
433 msgstr "Pobieranie backlogu"
434
435 #: ../src/client/networkmodel.cpp:386
436 #, qt-format
437 msgctxt "BufferItem|"
438 msgid "<p> %1 - %2 </p>"
439 msgstr "<p> %1 - %2 </p>"
440
441 #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:272
442 msgctxt "BufferView|"
443 msgid "Merge buffers permanently?"
444 msgstr "Czy na pewno połączyć bufery na stałe?"
445
446 #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:273
447 #, qt-format
448 msgctxt "BufferView|"
449 msgid ""
450 "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n"
451 " This cannot be reversed!"
452 msgstr ""
453
454 #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14
455 msgctxt "BufferViewEditDlg|"
456 msgid "Dialog"
457 msgstr ""
458
459 #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22
460 msgctxt "BufferViewEditDlg|"
461 msgid "Please enter a name for the chat list:"
462 msgstr ""
463
464 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:575
465 msgctxt "BufferViewEditDlg|"
466 msgid "Add Chat List"
467 msgstr ""
468
469 #: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:54
470 msgctxt "BufferViewFilter|"
471 msgid "Show / Hide Chats"
472 msgstr ""
473
474 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14
475 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
476 msgid "Form"
477 msgstr ""
478
479 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31
480 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
481 msgid "Re&name..."
482 msgstr "Zmień &nazwę"
483
484 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48
485 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
486 msgid "&Add..."
487 msgstr "Dod&aj"
488
489 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71
490 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
491 msgid "De&lete"
492 msgstr "&Usuń"
493
494 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84
495 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
496 msgid "Chat List Settings"
497 msgstr "Ustawienia listy rozmów"
498
499 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92
500 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
501 msgid "Network:"
502 msgstr ""
503
504 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100
505 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:123
506 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
507 msgid "All"
508 msgstr ""
509
510 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110
511 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
512 msgid ""
513 "This option is not available when all Networks are visible.\n"
514 "In this mode no separate status buffer is displayed."
515 msgstr ""
516
517 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114
518 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
519 msgid "Show status window"
520 msgstr ""
521
522 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121
523 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
524 msgid "Show channels"
525 msgstr ""
526
527 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128
528 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
529 msgid "Show queries"
530 msgstr ""
531
532 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135
533 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
534 msgid "Hide inactive chats"
535 msgstr ""
536
537 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142
538 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
539 msgid "Add new chats automatically"
540 msgstr ""
541
542 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149
543 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
544 msgid "Sort alphabetically"
545 msgstr ""
546
547 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156
548 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
549 msgid "Minimum Activity:"
550 msgstr ""
551
552 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164
553 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
554 msgid "No Activity"
555 msgstr ""
556
557 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169
558 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
559 msgid "Other Activity"
560 msgstr ""
561
562 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174
563 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
564 msgid "New Message"
565 msgstr ""
566
567 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179
568 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
569 msgid "Highlight"
570 msgstr ""
571
572 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205
573 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
574 msgid "Preview:"
575 msgstr ""
576
577 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
578 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
579 msgid "Interface"
580 msgstr "Interface"
581
582 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
583 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
584 msgid "Custom Chat Lists"
585 msgstr ""
586
587 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:378
588 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
589 msgid "Delete Chat List?"
590 msgstr ""
591
592 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:379
593 #, qt-format
594 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
595 msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?"
596 msgstr ""
597
598 #: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26
599 msgctxt "BufferViewWidget|"
600 msgid "BufferView"
601 msgstr ""
602
603 #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:78
604 msgctxt "BufferWidget|"
605 msgid "Zoom In"
606 msgstr ""
607
608 #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:84
609 msgctxt "BufferWidget|"
610 msgid "Zoom Out"
611 msgstr ""
612
613 #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:89
614 msgctxt "BufferWidget|"
615 msgid "Actual Size"
616 msgstr ""
617
618 #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:93
619 msgctxt "BufferWidget|"
620 msgid "Set Marker Line"
621 msgstr ""
622
623 #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:97
624 msgctxt "BufferWidget|"
625 msgid "Go to Marker Line"
626 msgstr ""
627
628 #: ../src/client/networkmodel.cpp:566
629 #, qt-format
630 msgctxt "ChannelBufferItem|"
631 msgid "<b>Channel %1</b>"
632 msgstr ""
633
634 #: ../src/client/networkmodel.cpp:569
635 #, qt-format
636 msgctxt "ChannelBufferItem|"
637 msgid "<b>Users:</b> %1"
638 msgstr ""
639
640 #: ../src/client/networkmodel.cpp:573
641 #, qt-format
642 msgctxt "ChannelBufferItem|"
643 msgid "<b>Mode:</b> %1"
644 msgstr ""
645
646 #: ../src/client/networkmodel.cpp:584
647 #, qt-format
648 msgctxt "ChannelBufferItem|"
649 msgid "<b>Topic:</b> %1"
650 msgstr ""
651
652 #: ../src/client/networkmodel.cpp:589
653 msgctxt "ChannelBufferItem|"
654 msgid "Not active <br /> Double-click to join"
655 msgstr ""
656
657 #: ../src/client/networkmodel.cpp:592
658 #, qt-format
659 msgctxt "ChannelBufferItem|"
660 msgid "<p> %1 </p>"
661 msgstr ""
662
663 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:14
664 msgctxt "ChannelListDlg|"
665 msgid "Channel List"
666 msgstr ""
667
668 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:38
669 msgctxt "ChannelListDlg|"
670 msgid "Search Pattern:"
671 msgstr ""
672
673 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:48
674 msgctxt "ChannelListDlg|"
675 msgid ""
676 "Toggle between simple and advanced mode.\n"
677 "Advanced mode allows one to pass search strings to the IRC Server."
678 msgstr ""
679
680 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62
681 msgctxt "ChannelListDlg|"
682 msgid "Show Channels"
683 msgstr ""
684
685 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:86
686 msgctxt "ChannelListDlg|"
687 msgid "Filter:"
688 msgstr ""
689
690 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:98
691 msgctxt "ChannelListDlg|"
692 msgid "Errors Occurred:"
693 msgstr ""
694
695 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132
696 msgctxt "ChannelListDlg|"
697 msgid ""
698 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
699 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
700 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
701 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
702 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</span></p>\n"
703 "<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
704 msgstr ""
705
706 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14
707 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
708 msgid "Form"
709 msgstr ""
710
711 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22
712 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
713 msgid "Operation Mode:"
714 msgstr ""
715
716 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29
717 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
718 msgid ""
719 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
720 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
721 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
722 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
723 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
724 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in chatmonitor</span></p>\n"
725 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor</p></body></html>"
726 msgstr ""
727
728 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61
729 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
730 msgid "Available:"
731 msgstr ""
732
733 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88
734 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
735 msgid "Move selected buffers to the left"
736 msgstr ""
737
738 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102
739 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
740 msgid "Move selected buffers to the right"
741 msgstr ""
742
743 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133
744 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:258
745 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
746 msgid "Show:"
747 msgstr ""
748
749 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147
750 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
751 msgid ""
752 "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored"
753 msgstr ""
754
755 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150
756 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
757 msgid "Always show highlighted messages"
758 msgstr ""
759
760 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157
761 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
762 msgid "Show own messages"
763 msgstr ""
764
765 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35
766 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
767 msgid "Interface"
768 msgstr "Interface"
769
770 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35
771 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
772 msgid "Chat Monitor"
773 msgstr ""
774
775 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59
776 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
777 msgid "Opt In"
778 msgstr ""
779
780 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:60
781 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
782 msgid "Opt Out"
783 msgstr ""
784
785 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:261
786 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
787 msgid "Ignore:"
788 msgstr ""
789
790 #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:54
791 msgctxt "ChatMonitorView|"
792 msgid "Show Own Messages"
793 msgstr ""
794
795 #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:61
796 msgctxt "ChatMonitorView|"
797 msgid "Show Network Name"
798 msgstr "Pokaż nazwę sieci"
799
800 #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:66
801 msgctxt "ChatMonitorView|"
802 msgid "Show Buffer Name"
803 msgstr "Pokaż nazwę buferu"
804
805 #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:73
806 msgctxt "ChatMonitorView|"
807 msgid "Configure..."
808 msgstr ""
809
810 #: ../src/qtui/chatscene.cpp:813
811 msgctxt "ChatScene|"
812 msgid "Copy Selection"
813 msgstr ""
814
815 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13
816 msgctxt "ChatViewSearchBar|"
817 msgid "Form"
818 msgstr ""
819
820 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19
821 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33
822 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44
823 msgctxt "ChatViewSearchBar|"
824 msgid "..."
825 msgstr ""
826
827 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55
828 msgctxt "ChatViewSearchBar|"
829 msgid "case sensitive"
830 msgstr ""
831
832 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62
833 msgctxt "ChatViewSearchBar|"
834 msgid "search nick"
835 msgstr ""
836
837 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69
838 msgctxt "ChatViewSearchBar|"
839 msgid "search message"
840 msgstr ""
841
842 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82
843 msgctxt "ChatViewSearchBar|"
844 msgid "ignore joins, parts, etc."
845 msgstr ""
846
847 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14
848 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
849 msgid "Form"
850 msgstr ""
851
852 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22
853 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
854 msgid "Timestamp format:"
855 msgstr ""
856
857 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:29
858 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
859 msgid ""
860 "<html><head/><body><p>Usage examples:</p>\n"
861 "<table cellpadding=\"2\">\n"
862 "<tr><td>dd.MM.yyyy</td><td>21.05.2001</td></tr>\n"
863 "<tr><td>ddd MMMM d yy</td><td>Tue May 21 01</td></tr>\n"
864 "<tr><td>hh:mm:ss.zzz</td><td>14:13:09.042</td></tr>\n"
865 "<tr><td>h:m:s ap</td><td>2:13:9 pm</td></tr>\n"
866 "</table>\n"
867 "</body></html>"
868 msgstr ""
869
870 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:42
871 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
872 msgid "[hh:mm:ss]"
873 msgstr ""
874
875 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:69
876 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
877 msgid "Custom chat window font:"
878 msgstr ""
879
880 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:102
881 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
882 msgid "Show colored text in the chat window"
883 msgstr ""
884
885 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:105
886 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
887 msgid "Allow colored text (mIRC color codes)"
888 msgstr ""
889
890 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:121
891 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
892 msgid ""
893 "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address"
894 msgstr ""
895
896 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:124
897 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
898 msgid "Show previews of webpages on URL hover"
899 msgstr ""
900
901 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:140
902 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
903 msgid ""
904 "Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting "
905 "another channel"
906 msgstr ""
907
908 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:143
909 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
910 msgid "Set marker line automatically when switching chats"
911 msgstr ""
912
913 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:159
914 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
915 msgid "Custom Colors"
916 msgstr ""
917
918 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:177
919 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
920 msgid "Action:"
921 msgstr ""
922
923 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:184
924 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:208
925 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:232
926 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:269
927 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:293
928 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:324
929 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:348
930 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:372
931 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:396
932 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:413
933 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:453
934 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:470
935 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:487
936 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:504
937 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:521
938 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:538
939 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:555
940 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:572
941 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:589
942 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:606
943 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:623
944 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:640
945 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:657
946 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:674
947 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:691
948 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:708
949 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:736
950 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
951 msgid "..."
952 msgstr ""
953
954 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:201
955 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
956 msgid "Timestamp:"
957 msgstr ""
958
959 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:225
960 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
961 msgid "Channel message:"
962 msgstr ""
963
964 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:262
965 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
966 msgid "Highlight foreground:"
967 msgstr ""
968
969 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:286
970 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
971 msgid "Command message:"
972 msgstr ""
973
974 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:310
975 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
976 msgid "Highlight background:"
977 msgstr ""
978
979 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:317
980 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
981 msgid "Server message:"
982 msgstr ""
983
984 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:341
985 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
986 msgid "Marker line:"
987 msgstr ""
988
989 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:365
990 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
991 msgid "Error message:"
992 msgstr ""
993
994 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:389
995 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
996 msgid "Background:"
997 msgstr ""
998
999 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:433
1000 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
1001 msgid "Use Sender Coloring"
1002 msgstr ""
1003
1004 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:729
1005 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
1006 msgid "Own messages:"
1007 msgstr ""
1008
1009 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28
1010 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
1011 msgid "Interface"
1012 msgstr "Interface"
1013
1014 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28
1015 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
1016 msgid "Chat View"
1017 msgstr ""
1018
1019 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:41
1020 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
1021 msgid "You need at least version 0.6 of quasselcore to use this feature"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: ../src/client/client.cpp:318
1025 msgctxt "Client|"
1026 msgid "Identity already exists in client!"
1027 msgstr ""
1028
1029 #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:61
1030 #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:256
1031 msgctxt "ClientAuthHandler|"
1032 msgid "Unencrypted connection canceled"
1033 msgstr ""
1034
1035 #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:84
1036 #, qt-format
1037 msgctxt "ClientAuthHandler|"
1038 msgid "Connecting to %1..."
1039 msgstr ""
1040
1041 #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:154
1042 msgctxt "ClientAuthHandler|"
1043 msgid "Synchronizing to core..."
1044 msgstr ""
1045
1046 #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:167
1047 #, qt-format
1048 msgctxt "ClientAuthHandler|"
1049 msgid ""
1050 "<b>The Quassel Core you are trying to connect to is too old!</b><br>We need "
1051 "at least protocol v%1, but the core speaks v%2 only."
1052 msgstr ""
1053
1054 #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:169
1055 msgctxt "ClientAuthHandler|"
1056 msgid "Incompatible protocol version, connection to core refused"
1057 msgstr ""
1058
1059 #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:176
1060 msgctxt "ClientAuthHandler|"
1061 msgid "The core refused connection from this client"
1062 msgstr ""
1063
1064 #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:207
1065 msgctxt "ClientAuthHandler|"
1066 msgid "Unencrypted connection cancelled"
1067 msgstr ""
1068
1069 #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:275
1070 #, qt-format
1071 msgctxt "ClientAuthHandler|"
1072 msgid "Connected to %1"
1073 msgstr ""
1074
1075 #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:317
1076 msgctxt "ClientAuthHandler|"
1077 msgid "Logging in..."
1078 msgstr ""
1079
1080 #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:322
1081 msgctxt "ClientAuthHandler|"
1082 msgid "Login canceled"
1083 msgstr ""
1084
1085 #: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:178
1086 #, qt-format
1087 msgctxt "ClientBacklogManager|"
1088 msgid "Processed %1 messages in %2 seconds."
1089 msgstr "Przetworzono %1 wiadomości w %2 sekund."
1090
1091 #: ../src/client/clientbufferviewmanager.cpp:60
1092 msgctxt "ClientBufferViewManager|"
1093 msgid "All Chats"
1094 msgstr ""
1095
1096 #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:98
1097 msgctxt "ClientUserInputHandler|"
1098 msgid "/JOIN expects a channel"
1099 msgstr "/JOIN spodziewa się kanału"
1100
1101 #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:110
1102 msgctxt "ClientUserInputHandler|"
1103 msgid "/QUERY expects at least a nick"
1104 msgstr ""
1105
1106 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14
1107 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1108 msgid "Configure the IRC Connection"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20
1112 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1113 msgid "Enable Ping Timeout Detection"
1114 msgstr ""
1115
1116 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37
1117 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1118 msgid "Ping interval:"
1119 msgstr ""
1120
1121 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44
1122 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155
1123 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213
1124 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1125 msgid " seconds"
1126 msgstr ""
1127
1128 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80
1129 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1130 msgid "Disconnect after"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103
1134 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1135 msgid "missed pings"
1136 msgstr ""
1137
1138 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128
1139 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1140 msgid ""
1141 "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly"
1142 " interesting for tracking users' away status."
1143 msgstr ""
1144
1145 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131
1146 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1147 msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148
1151 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1152 msgid "Update interval:"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177
1156 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1157 msgid "Ignore channels with more than:"
1158 msgstr ""
1159
1160 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184
1161 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1162 msgid " users"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206
1166 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1167 msgid "Minimum delay between requests:"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:250
1171 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1172 msgid "Enable standard-compliant CTCP behavior"
1173 msgstr ""
1174
1175 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27
1176 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1177 msgid "IRC"
1178 msgstr "IRC"
1179
1180 #: ../src/qtui/chatitem.cpp:803
1181 msgctxt "ContentsChatItem|"
1182 msgid "Copy Link Address"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39
1186 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1187 msgid "Connect"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:40
1191 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1192 msgid "Disconnect"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42
1196 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1197 msgid "Join"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43
1201 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1202 msgid "Part"
1203 msgstr ""
1204
1205 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44
1206 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1207 msgid "Delete Chat(s)..."
1208 msgstr ""
1209
1210 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:45
1211 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1212 msgid "Go to Chat"
1213 msgstr ""
1214
1215 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47
1216 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1217 msgid "Joins"
1218 msgstr ""
1219
1220 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48
1221 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1222 msgid "Parts"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49
1226 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1227 msgid "Quits"
1228 msgstr ""
1229
1230 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50
1231 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1232 msgid "Nick Changes"
1233 msgstr ""
1234
1235 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51
1236 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1237 msgid "Mode Changes"
1238 msgstr ""
1239
1240 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52
1241 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1242 msgid "Day Changes"
1243 msgstr ""
1244
1245 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53
1246 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1247 msgid "Topic Changes"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54
1251 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1252 msgid "Set as Default..."
1253 msgstr ""
1254
1255 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:55
1256 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1257 msgid "Use Defaults..."
1258 msgstr ""
1259
1260 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:57
1261 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1262 msgid "Join Channel..."
1263 msgstr ""
1264
1265 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59
1266 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1267 msgid "Start Query"
1268 msgstr ""
1269
1270 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60
1271 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1272 msgid "Show Query"
1273 msgstr ""
1274
1275 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:61
1276 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1277 msgid "Whois"
1278 msgstr ""
1279
1280 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63
1281 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1282 msgid "Version"
1283 msgstr ""
1284
1285 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64
1286 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1287 msgid "Time"
1288 msgstr ""
1289
1290 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65
1291 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1292 msgid "Ping"
1293 msgstr ""
1294
1295 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66
1296 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1297 msgid "Client info"
1298 msgstr ""
1299
1300 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:67
1301 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1302 msgid "Custom..."
1303 msgstr ""
1304
1305 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79
1306 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1307 msgid "Give Operator Status"
1308 msgstr ""
1309
1310 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80
1311 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1312 msgid "Take Operator Status"
1313 msgstr ""
1314
1315 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81
1316 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1317 msgid "Give Half-Operator Status"
1318 msgstr ""
1319
1320 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82
1321 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1322 msgid "Take Half-Operator Status"
1323 msgstr ""
1324
1325 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83
1326 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1327 msgid "Give Voice"
1328 msgstr ""
1329
1330 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84
1331 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1332 msgid "Take Voice"
1333 msgstr ""
1334
1335 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:85
1336 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1337 msgid "Kick From Channel"
1338 msgstr ""
1339
1340 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86
1341 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1342 msgid "Ban From Channel"
1343 msgstr ""
1344
1345 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87
1346 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1347 msgid "Kick && Ban"
1348 msgstr ""
1349
1350 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89
1351 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1352 msgid "Hide Chat(s) Temporarily"
1353 msgstr ""
1354
1355 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:90
1356 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1357 msgid "Hide Chat(s) Permanently"
1358 msgstr ""
1359
1360 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:91
1361 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1362 msgid "Show Channel List"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:92
1366 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1367 msgid "Show Ignore List"
1368 msgstr ""
1369
1370 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:105
1371 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1372 msgid "Hide Events"
1373 msgstr ""
1374
1375 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:113
1376 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1377 msgid "CTCP"
1378 msgstr ""
1379
1380 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:128
1381 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1382 msgid "Actions"
1383 msgstr ""
1384
1385 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132
1386 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1387 msgid "Ignore"
1388 msgstr ""
1389
1390 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:137
1391 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1392 msgid "Add Ignore Rule"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:138
1396 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1397 msgid "Existing Rules"
1398 msgstr ""
1399
1400 #: ../src/core/core.cpp:193
1401 msgctxt "Core|"
1402 msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..."
1403 msgstr ""
1404
1405 #: ../src/core/core.cpp:194
1406 msgctxt "Core|"
1407 msgid ""
1408 "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
1409 "Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore\n"
1410 "to work."
1411 msgstr ""
1412
1413 #: ../src/core/core.cpp:253
1414 msgctxt "Core|"
1415 msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!"
1416 msgstr ""
1417
1418 #: ../src/core/core.cpp:287
1419 msgctxt "Core|"
1420 msgid "Core is already configured! Not configuring again..."
1421 msgstr ""
1422
1423 #: ../src/core/core.cpp:290
1424 msgctxt "Core|"
1425 msgid "Admin user or password not set."
1426 msgstr ""
1427
1428 #: ../src/core/core.cpp:293
1429 msgctxt "Core|"
1430 msgid "Could not setup storage!"
1431 msgstr ""
1432
1433 #: ../src/core/core.cpp:298
1434 msgctxt "Core|"
1435 msgid "Creating admin user..."
1436 msgstr ""
1437
1438 #: ../src/core/core.cpp:451
1439 #, qt-format
1440 msgctxt "Core|"
1441 msgid "Invalid listen address %1"
1442 msgstr ""
1443
1444 #: ../src/core/core.cpp:460
1445 #, qt-format
1446 msgctxt "Core|"
1447 msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3"
1448 msgstr ""
1449
1450 #: ../src/core/core.cpp:469
1451 #, qt-format
1452 msgctxt "Core|"
1453 msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3"
1454 msgstr ""
1455
1456 #: ../src/core/core.cpp:477
1457 #, qt-format
1458 msgctxt "Core|"
1459 msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3"
1460 msgstr ""
1461
1462 #: ../src/core/core.cpp:488
1463 #, qt-format
1464 msgctxt "Core|"
1465 msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3"
1466 msgstr ""
1467
1468 #: ../src/core/core.cpp:496
1469 #, qt-format
1470 msgctxt "Core|"
1471 msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol"
1472 msgstr ""
1473
1474 #: ../src/core/core.cpp:505
1475 msgctxt "Core|"
1476 msgid "Could not open any network interfaces to listen on!"
1477 msgstr ""
1478
1479 #: ../src/core/core.cpp:545
1480 msgctxt "Core|"
1481 msgid "Client connected from"
1482 msgstr ""
1483
1484 #: ../src/core/core.cpp:548
1485 msgctxt "Core|"
1486 msgid "Closing server for basic setup."
1487 msgstr ""
1488
1489 #: ../src/core/core.cpp:560
1490 msgctxt "Core|"
1491 msgid "Non-authed client disconnected:"
1492 msgstr ""
1493
1494 #: ../src/core/core.cpp:592
1495 msgctxt "Core|"
1496 msgid "Could not initialize session for client:"
1497 msgstr ""
1498
1499 #: ../src/core/core.cpp:619
1500 msgctxt "Core|"
1501 msgid "Could not find a session for client:"
1502 msgstr ""
1503
1504 #: ../src/client/coreaccount.h:40
1505 msgctxt "CoreAccount|"
1506 msgid "Internal Core"
1507 msgstr ""
1508
1509 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:14
1510 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:260
1511 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1512 msgid "Edit Core Account"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:20
1516 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1517 msgid "Account Details"
1518 msgstr ""
1519
1520 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:26
1521 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1522 msgid "Account Name:"
1523 msgstr ""
1524
1525 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:33
1526 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1527 msgid "Local Core"
1528 msgstr ""
1529
1530 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:40
1531 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:173
1532 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1533 msgid "Hostname:"
1534 msgstr ""
1535
1536 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:47
1537 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:180
1538 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1539 msgid "localhost"
1540 msgstr ""
1541
1542 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:54
1543 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:187
1544 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1545 msgid "Port:"
1546 msgstr ""
1547
1548 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:93
1549 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:226
1550 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1551 msgid "User:"
1552 msgstr ""
1553
1554 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:103
1555 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:236
1556 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1557 msgid "Password:"
1558 msgstr ""
1559
1560 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:117
1561 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1562 msgid "Remember"
1563 msgstr ""
1564
1565 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:127
1566 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1567 msgid "Use a Proxy"
1568 msgstr ""
1569
1570 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:139
1571 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1572 msgid "Proxy Type:"
1573 msgstr ""
1574
1575 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:147
1576 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1577 msgid "Socks 5"
1578 msgstr ""
1579
1580 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:152
1581 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1582 msgid "HTTP"
1583 msgstr ""
1584
1585 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:262
1586 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1587 msgid "Add Core Account"
1588 msgstr ""
1589
1590 #: ../src/client/coreaccountmodel.cpp:68
1591 msgctxt "CoreAccountModel|"
1592 msgid "Internal Core"
1593 msgstr ""
1594
1595 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:20
1596 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1597 msgid "Connect to Quassel Core"
1598 msgstr ""
1599
1600 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:30
1601 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1602 msgid "Core Accounts"
1603 msgstr ""
1604
1605 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:45
1606 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1607 msgid "Edit..."
1608 msgstr ""
1609
1610 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:56
1611 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1612 msgid "Add..."
1613 msgstr ""
1614
1615 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:67
1616 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1617 msgid "Delete"
1618 msgstr "Usuń"
1619
1620 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:96
1621 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1622 msgid "Automatically connect on startup"
1623 msgstr ""
1624
1625 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:136
1626 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1627 msgid "Connect to last account used"
1628 msgstr ""
1629
1630 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:148
1631 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1632 msgid "Always connect to"
1633 msgstr ""
1634
1635 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:29
1636 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1637 msgid "Remote Cores"
1638 msgstr ""
1639
1640 #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:54 ../src/core/coreauthhandler.cpp:90
1641 msgctxt "CoreAuthHandler|"
1642 msgid "Client"
1643 msgstr ""
1644
1645 #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:54
1646 msgctxt "CoreAuthHandler|"
1647 msgid "too old, rejecting."
1648 msgstr ""
1649
1650 #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:55
1651 #, qt-format
1652 msgctxt "CoreAuthHandler|"
1653 msgid ""
1654 "<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least "
1655 "client/core protocol version %1 (got: %2).<br>Please consider upgrading your"
1656 " client."
1657 msgstr ""
1658
1659 #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:69
1660 msgctxt "CoreAuthHandler|"
1661 msgid "Starting encryption for Client:"
1662 msgstr ""
1663
1664 #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:90
1665 msgctxt "CoreAuthHandler|"
1666 msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting."
1667 msgstr ""
1668
1669 #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:91
1670 msgctxt "CoreAuthHandler|"
1671 msgid ""
1672 "<b>Client not initialized!</b><br>You need to send an init message before "
1673 "trying to login."
1674 msgstr ""
1675
1676 #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:105
1677 msgctxt "CoreAuthHandler|"
1678 msgid ""
1679 "<b>SSL is required!</b><br>You need to use SSL in order to connect to this "
1680 "core."
1681 msgstr ""
1682
1683 #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:146
1684 msgctxt "CoreAuthHandler|"
1685 msgid ""
1686 "<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination "
1687 "you supplied could not be found in the database."
1688 msgstr ""
1689
1690 #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:151
1691 #, qt-format
1692 msgctxt "CoreAuthHandler|"
1693 msgid ""
1694 "Client %1 initialized and authenticated successfully as \"%2\" (UserId: %3)."
1695 msgstr ""
1696
1697 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:69
1698 msgctxt "CoreConfigWizard|"
1699 msgid "Core Configuration Wizard"
1700 msgstr ""
1701
1702 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:98
1703 msgctxt "CoreConfigWizard|"
1704 msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..."
1705 msgstr ""
1706
1707 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:107
1708 #, qt-format
1709 msgctxt "CoreConfigWizard|"
1710 msgid ""
1711 "Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start "
1712 "over."
1713 msgstr ""
1714
1715 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:126
1716 msgctxt "CoreConfigWizard|"
1717 msgid ""
1718 "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!<br>Please "
1719 "remember to configure your identities and networks now."
1720 msgstr ""
1721
1722 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14
1723 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
1724 msgid "Form"
1725 msgstr ""
1726
1727 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:22
1728 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
1729 msgid "Username:"
1730 msgstr ""
1731
1732 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:32
1733 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
1734 msgid "Password:"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:46
1738 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
1739 msgid "Repeat password:"
1740 msgstr ""
1741
1742 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:60
1743 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
1744 msgid "Remember password"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69
1748 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
1749 msgid ""
1750 "<b>Note:</b> Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\n"
1751 "If you need to do these things, please run \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
1752 msgstr ""
1753
1754 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13
1755 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|"
1756 msgid "Form"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19
1760 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|"
1761 msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core."
1762 msgstr ""
1763
1764 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:162
1765 msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|"
1766 msgid "Create Admin User"
1767 msgstr ""
1768
1769 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:163
1770 msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|"
1771 msgid ""
1772 "First, we will create a user on the core. This first user will have "
1773 "administrator privileges."
1774 msgstr ""
1775
1776 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:145
1777 msgctxt "CoreConfigWizardPages::IntroPage|"
1778 msgid "Introduction"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:198
1782 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|"
1783 msgid "Select Storage Backend"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:199
1787 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|"
1788 msgid ""
1789 "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the "
1790 "backlog and other data in."
1791 msgstr ""
1792
1793 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:300
1794 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|"
1795 msgid "Connection Properties"
1796 msgstr ""
1797
1798 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:342
1799 msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|"
1800 msgid "Storing Your Settings"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:343
1804 msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|"
1805 msgid ""
1806 "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in "
1807 "automatically."
1808 msgstr ""
1809
1810 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13
1811 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|"
1812 msgid "Form"
1813 msgstr ""
1814
1815 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21
1816 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|"
1817 msgid "Storage Backend:"
1818 msgstr ""
1819
1820 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56
1821 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|"
1822 msgid "Description"
1823 msgstr ""
1824
1825 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62
1826 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|"
1827 msgid "Foobar"
1828 msgstr ""
1829
1830 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13
1831 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|"
1832 msgid "Form"
1833 msgstr ""
1834
1835 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19
1836 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|"
1837 msgid "Your Choices"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35
1841 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|"
1842 msgid "Admin User:"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42
1846 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|"
1847 msgid "foo"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55
1851 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|"
1852 msgid "Storage Backend:"
1853 msgstr ""
1854
1855 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62
1856 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|"
1857 msgid "bar"
1858 msgstr ""
1859
1860 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102
1861 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|"
1862 msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..."
1863 msgstr ""
1864
1865 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:14
1866 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|"
1867 msgid "Authentication Required"
1868 msgstr ""
1869
1870 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:20
1871 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|"
1872 msgid "Please enter your account data:"
1873 msgstr ""
1874
1875 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:35
1876 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|"
1877 msgid "Password:"
1878 msgstr ""
1879
1880 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:49
1881 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|"
1882 msgid "Username:"
1883 msgstr ""
1884
1885 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:58
1886 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|"
1887 msgid "Remember password"
1888 msgstr ""
1889
1890 #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:81
1891 #, qt-format
1892 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|"
1893 msgid "Please enter your credentials for %1:"
1894 msgstr ""
1895
1896 #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:41
1897 msgctxt "CoreConnectDlg|"
1898 msgid "Connect to Core"
1899 msgstr ""
1900
1901 #: ../src/client/coreconnection.cpp:193
1902 msgctxt "CoreConnection|"
1903 msgid "Network is down"
1904 msgstr ""
1905
1906 #: ../src/client/coreconnection.cpp:227 ../src/client/coreconnection.cpp:328
1907 msgctxt "CoreConnection|"
1908 msgid "Disconnected"
1909 msgstr ""
1910
1911 #: ../src/client/coreconnection.cpp:230
1912 #, qt-format
1913 msgctxt "CoreConnection|"
1914 msgid "Looking up %1..."
1915 msgstr ""
1916
1917 #: ../src/client/coreconnection.cpp:233
1918 #, qt-format
1919 msgctxt "CoreConnection|"
1920 msgid "Connecting to %1..."
1921 msgstr ""
1922
1923 #: ../src/client/coreconnection.cpp:236
1924 #, qt-format
1925 msgctxt "CoreConnection|"
1926 msgid "Connected to %1"
1927 msgstr ""
1928
1929 #: ../src/client/coreconnection.cpp:239
1930 #, qt-format
1931 msgctxt "CoreConnection|"
1932 msgid "Disconnecting from %1..."
1933 msgstr ""
1934
1935 #: ../src/client/coreconnection.cpp:363
1936 msgctxt "CoreConnection|"
1937 msgid "Disconnected from core."
1938 msgstr ""
1939
1940 #: ../src/client/coreconnection.cpp:501
1941 msgctxt "CoreConnection|"
1942 msgid "Receiving session state"
1943 msgstr ""
1944
1945 #: ../src/client/coreconnection.cpp:503
1946 #, qt-format
1947 msgctxt "CoreConnection|"
1948 msgid "Synchronizing to %1..."
1949 msgstr ""
1950
1951 #: ../src/client/coreconnection.cpp:539
1952 msgctxt "CoreConnection|"
1953 msgid "Receiving network states"
1954 msgstr ""
1955
1956 #: ../src/client/coreconnection.cpp:590
1957 #, qt-format
1958 msgctxt "CoreConnection|"
1959 msgid "Synchronized to %1"
1960 msgstr ""
1961
1962 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:14
1963 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
1964 msgid "Form"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:20
1968 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
1969 msgid "Network Status Detection"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26
1973 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
1974 msgid ""
1975 "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most"
1976 " KDE users"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29
1980 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
1981 msgid "Use KDE's network status detection (via Solid)"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:41
1985 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:57
1986 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:154
1987 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
1988 msgid ""
1989 "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after "
1990 "a certain time"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44
1994 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
1995 msgid "Ping timeout after"
1996 msgstr ""
1997
1998 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:60
1999 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:157
2000 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
2001 msgid " seconds"
2002 msgstr ""
2003
2004 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:100
2005 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
2006 msgid ""
2007 "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. "
2008 "This may take a long time after actually losing connectivity"
2009 msgstr ""
2010
2011 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103
2012 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
2013 msgid "Never time out actively"
2014 msgstr ""
2015
2016 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:113
2017 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
2018 msgid "Automatically reconnect on network failures"
2019 msgstr ""
2020
2021 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:147
2022 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
2023 msgid "Retry every"
2024 msgstr ""
2025
2026 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24
2027 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
2028 msgid "Remote Cores"
2029 msgstr ""
2030
2031 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24
2032 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
2033 msgid "Connection"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:14
2037 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|"
2038 msgid "Form"
2039 msgstr ""
2040
2041 #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:32
2042 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|"
2043 msgid "Message"
2044 msgstr ""
2045
2046 #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:66
2047 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|seconds"
2048 msgid "s"
2049 msgstr ""
2050
2051 #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:66
2052 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|milliseconds"
2053 msgid "ms"
2054 msgstr ""
2055
2056 #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:67
2057 #, qt-format
2058 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|"
2059 msgid "(Lag: %1 %2)"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:83
2063 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|"
2064 msgid "The connection to your core is encrypted with SSL."
2065 msgstr ""
2066
2067 #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:87
2068 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|"
2069 msgid "The connection to your core is not encrypted."
2070 msgstr ""
2071
2072 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13
2073 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2074 msgid "Core Information"
2075 msgstr ""
2076
2077 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21
2078 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2079 msgid "Version:"
2080 msgstr ""
2081
2082 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28
2083 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2084 msgid "<core version>"
2085 msgstr ""
2086
2087 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35
2088 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2089 msgid "Uptime:"
2090 msgstr ""
2091
2092 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42
2093 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2094 msgid "Connected Clients:"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49
2098 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2099 msgid "<connected clients>"
2100 msgstr ""
2101
2102 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56
2103 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2104 msgid "<core uptime>"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63
2108 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2109 msgid "Build date:"
2110 msgstr ""
2111
2112 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70
2113 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2114 msgid "<build date>"
2115 msgstr ""
2116
2117 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81
2118 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2119 msgid "Close"
2120 msgstr ""
2121
2122 #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:57
2123 #, qt-format
2124 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2125 msgid "%n Day(s)"
2126 msgid_plural "%n Day(s)"
2127 msgstr[0] ""
2128 msgstr[1] ""
2129 msgstr[2] ""
2130
2131 #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:58
2132 #, qt-format
2133 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2134 msgid " %1:%2:%3 (since %4)"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: ../src/core/corenetwork.cpp:167
2138 msgctxt "CoreNetwork|"
2139 msgid "Connection failed. Cycling to next Server"
2140 msgstr ""
2141
2142 #: ../src/core/corenetwork.cpp:175 ../src/core/corenetwork.cpp:176
2143 #, qt-format
2144 msgctxt "CoreNetwork|"
2145 msgid "Connecting to %1:%2..."
2146 msgstr ""
2147
2148 #: ../src/core/corenetwork.cpp:228
2149 #, qt-format
2150 msgctxt "CoreNetwork|"
2151 msgid "Disconnecting. (%1)"
2152 msgstr ""
2153
2154 #: ../src/core/corenetwork.cpp:228
2155 msgctxt "CoreNetwork|"
2156 msgid "Core Shutdown"
2157 msgstr ""
2158
2159 #: ../src/core/corenetwork.cpp:423
2160 #, qt-format
2161 msgctxt "CoreNetwork|"
2162 msgid "Could not connect to %1 (%2)"
2163 msgstr ""
2164
2165 #: ../src/core/corenetwork.cpp:425
2166 #, qt-format
2167 msgctxt "CoreNetwork|"
2168 msgid "Connection failure: %1"
2169 msgstr ""
2170
2171 #: ../src/core/coresession.cpp:227
2172 msgctxt "CoreSession|"
2173 msgid "Client"
2174 msgstr ""
2175
2176 #: ../src/core/coresession.cpp:227
2177 #, qt-format
2178 msgctxt "CoreSession|"
2179 msgid "disconnected (UserId: %1)."
2180 msgstr ""
2181
2182 #: ../src/core/coresession.cpp:474
2183 #, qt-format
2184 msgctxt "CoreSession|"
2185 msgid ""
2186 "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to"
2187 " create network %1!"
2188 msgstr ""
2189
2190 #: ../src/core/coresession.cpp:506
2191 msgctxt "CoreSession|"
2192 msgid ""
2193 "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already "
2194 "exists, updating instead!"
2195 msgstr ""
2196
2197 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:75
2198 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
2199 msgid ""
2200 "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick <othernick> to "
2201 "continue"
2202 msgstr ""
2203
2204 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:447
2205 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
2206 msgid "Unable to perform key exchange, missing qca-ossl plugin."
2207 msgstr ""
2208
2209 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:458
2210 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
2211 msgid "Unable to parse the DH1080_INIT. Key exchange failed."
2212 msgstr ""
2213
2214 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:462
2215 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:470
2216 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
2217 msgid "Your key is set and messages will be encrypted."
2218 msgstr ""
2219
2220 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:472
2221 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
2222 msgid "Failed to parse DH1080_FINISH. Key exchange failed."
2223 msgstr ""
2224
2225 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:88
2226 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2227 msgid "away"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:169
2231 #, qt-format
2232 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2233 msgid "sending CTCP-%1 request to %2"
2234 msgstr ""
2235
2236 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:190
2237 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:361
2238 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:606
2239 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:644
2240 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2241 msgid ""
2242 "Error: QCA provider plugin not found. It is usually provided by the qca-ossl"
2243 " plugin."
2244 msgstr ""
2245
2246 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:201
2247 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2248 msgid ""
2249 "[usage] /delkey <nick|channel> deletes the encryption key for nick or "
2250 "channel or just /delkey when in a channel or query."
2251 msgstr ""
2252
2253 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:208
2254 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:662
2255 #, qt-format
2256 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2257 msgid "No key has been set for %1."
2258 msgstr ""
2259
2260 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:213
2261 #, qt-format
2262 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2263 msgid "The key for %1 has been deleted."
2264 msgstr ""
2265
2266 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:217
2267 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:670
2268 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2269 msgid ""
2270 "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with "
2271 "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA2) library. Contact your "
2272 "distributor about a Quassel package with QCA2 support, or rebuild Quassel "
2273 "with QCA2 present."
2274 msgstr ""
2275
2276 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:371
2277 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2278 msgid ""
2279 "[usage] /keyx [<nick>] Initiates a DH1080 key exchange with the target."
2280 msgstr ""
2281
2282 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:378
2283 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2284 msgid "It is only possible to exchange keys in a query buffer."
2285 msgstr ""
2286
2287 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:388
2288 #, qt-format
2289 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2290 msgid "Failed to initiate key exchange with %1."
2291 msgstr ""
2292
2293 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:393
2294 #, qt-format
2295 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2296 msgid "Initiated key exchange with %1."
2297 msgstr ""
2298
2299 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:397
2300 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:628
2301 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2302 msgid ""
2303 "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with "
2304 "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA) library. Contact your "
2305 "distributor about a Quassel package with QCA support, or rebuild Quassel "
2306 "with QCA present."
2307 msgstr ""
2308
2309 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:556
2310 #, qt-format
2311 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2312 msgid "Starting query with %1"
2313 msgstr ""
2314
2315 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:616
2316 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2317 msgid ""
2318 "[usage] /setkey <nick|channel> <key> sets the encryption key for nick or "
2319 "channel. /setkey <key> when in a channel or query buffer sets the key for "
2320 "it."
2321 msgstr ""
2322
2323 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:625
2324 #, qt-format
2325 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2326 msgid "The key for %1 has been set."
2327 msgstr ""
2328
2329 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:654
2330 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2331 msgid ""
2332 "[usage] /showkey <nick|channel> shows the encryption key for nick or channel"
2333 " or just /showkey when in a channel or query."
2334 msgstr ""
2335
2336 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:666
2337 #, qt-format
2338 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2339 msgid "The key for %1 is %2:%3"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:794
2343 #, qt-format
2344 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2345 msgid "[Error] Could not encrypt your message: %1"
2346 msgstr ""
2347
2348 #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:17
2349 msgctxt "CreateIdentityDlg|"
2350 msgid "Create New Identity"
2351 msgstr ""
2352
2353 #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:25
2354 msgctxt "CreateIdentityDlg|"
2355 msgid "Identity name:"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:37
2359 msgctxt "CreateIdentityDlg|"
2360 msgid "Create blank identity"
2361 msgstr ""
2362
2363 #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:49
2364 msgctxt "CreateIdentityDlg|"
2365 msgid "Duplicate:"
2366 msgstr ""
2367
2368 #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13
2369 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2370 msgid "Debug BufferView Overlay"
2371 msgstr ""
2372
2373 #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26
2374 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2375 msgid "Overlay View"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39
2379 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2380 msgid "Overlay Properties"
2381 msgstr ""
2382
2383 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50
2384 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2385 msgid "BufferViews:"
2386 msgstr ""
2387
2388 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51
2389 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2390 msgid "All Networks:"
2391 msgstr ""
2392
2393 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52
2394 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2395 msgid "Networks:"
2396 msgstr ""
2397
2398 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53
2399 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2400 msgid "Buffers:"
2401 msgstr ""
2402
2403 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54
2404 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2405 msgid "Removed buffers:"
2406 msgstr ""
2407
2408 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55
2409 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2410 msgid "Temp. removed buffers:"
2411 msgstr ""
2412
2413 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57
2414 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2415 msgid "Allowed buffer types:"
2416 msgstr ""
2417
2418 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58
2419 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2420 msgid "Minimum activity:"
2421 msgstr ""
2422
2423 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60
2424 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2425 msgid "Is initialized:"
2426 msgstr ""
2427
2428 #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:14
2429 msgctxt "DebugConsole|"
2430 msgid "Debug Console"
2431 msgstr ""
2432
2433 #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:44
2434 msgctxt "DebugConsole|"
2435 msgid "local"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:54
2439 msgctxt "DebugConsole|"
2440 msgid "core"
2441 msgstr ""
2442
2443 #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:82
2444 msgctxt "DebugConsole|"
2445 msgid "Evaluate!"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13
2449 msgctxt "DebugLogWidget|"
2450 msgid "Debug Log"
2451 msgstr ""
2452
2453 #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43
2454 msgctxt "DebugLogWidget|"
2455 msgid "Close"
2456 msgstr ""
2457
2458 #: ../src/qtui/dockmanagernotificationbackend.cpp:184
2459 msgctxt "DockManagerNotificationBackend::ConfigWidget|"
2460 msgid "Mark dockmanager entry"
2461 msgstr ""
2462
2463 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:224 ../src/core/eventstringifier.cpp:370
2464 msgctxt "EventStringifier|"
2465 msgid "[Whois] "
2466 msgstr ""
2467
2468 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:239
2469 #, qt-format
2470 msgctxt "EventStringifier|"
2471 msgid "%1 invited you to channel %2"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:341
2475 #, qt-format
2476 msgctxt "EventStringifier|"
2477 msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\""
2478 msgstr ""
2479
2480 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:347
2481 #, qt-format
2482 msgctxt "EventStringifier|"
2483 msgid "[Operwall] %1: %2"
2484 msgstr ""
2485
2486 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:355
2487 msgctxt "EventStringifier|"
2488 msgid ""
2489 "Received non-RFC-compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected "
2490 "behavior!"
2491 msgstr ""
2492
2493 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:384
2494 #, qt-format
2495 msgctxt "EventStringifier|"
2496 msgid "%1 is away: \"%2\""
2497 msgstr ""
2498
2499 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:391
2500 msgctxt "EventStringifier|"
2501 msgid "You are no longer marked as being away"
2502 msgstr ""
2503
2504 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:399
2505 msgctxt "EventStringifier|"
2506 msgid "You have been marked as being away"
2507 msgstr ""
2508
2509 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:421
2510 #, qt-format
2511 msgctxt "EventStringifier|"
2512 msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)"
2513 msgstr ""
2514
2515 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:437
2516 #, qt-format
2517 msgctxt "EventStringifier|"
2518 msgid "[Whois] %1 is online via %2 (%3)"
2519 msgstr ""
2520
2521 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:439
2522 #, qt-format
2523 msgctxt "EventStringifier|"
2524 msgid "[Whowas] %1 was online via %2 (%3)"
2525 msgstr ""
2526
2527 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:449
2528 #, qt-format
2529 msgctxt "EventStringifier|"
2530 msgid "[Whowas] %1 was %2@%3 (%4)"
2531 msgstr ""
2532
2533 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:458
2534 #, qt-format
2535 msgctxt "EventStringifier|"
2536 msgid "[Who] End of /WHO list for %1"
2537 msgstr ""
2538
2539 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:470
2540 #, qt-format
2541 msgctxt "EventStringifier|"
2542 msgid "[Whois] %1 is logged in since %2"
2543 msgstr ""
2544
2545 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:474
2546 #, qt-format
2547 msgctxt "EventStringifier|"
2548 msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (since %3)"
2549 msgstr ""
2550
2551 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:484
2552 msgctxt "EventStringifier|"
2553 msgid "[Whois] End of /WHOIS list"
2554 msgstr ""
2555
2556 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:507
2557 #, qt-format
2558 msgctxt "EventStringifier|"
2559 msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2"
2560 msgstr ""
2561
2562 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:509
2563 #, qt-format
2564 msgctxt "EventStringifier|"
2565 msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2"
2566 msgstr ""
2567
2568 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:511
2569 #, qt-format
2570 msgctxt "EventStringifier|"
2571 msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2"
2572 msgstr ""
2573
2574 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:532
2575 #, qt-format
2576 msgctxt "EventStringifier|"
2577 msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: \"%3\""
2578 msgstr ""
2579
2580 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:540
2581 msgctxt "EventStringifier|"
2582 msgid "End of channel list"
2583 msgstr ""
2584
2585 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:558
2586 #, qt-format
2587 msgctxt "EventStringifier|"
2588 msgid "Homepage for %1 is %2"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:575
2592 #, qt-format
2593 msgctxt "EventStringifier|"
2594 msgid "Channel %1 created on %2"
2595 msgstr ""
2596
2597 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:589
2598 #, qt-format
2599 msgctxt "EventStringifier|"
2600 msgid "[Whois] %1 is authed as %2"
2601 msgstr ""
2602
2603 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:592
2604 #, qt-format
2605 msgctxt "EventStringifier|"
2606 msgid "[Whowas] %1 was authed as %2"
2607 msgstr ""
2608
2609 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:601
2610 #, qt-format
2611 msgctxt "EventStringifier|"
2612 msgid "No topic is set for %1."
2613 msgstr ""
2614
2615 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:609
2616 #, qt-format
2617 msgctxt "EventStringifier|"
2618 msgid "Topic for %1 is \"%2\""
2619 msgstr ""
2620
2621 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:621
2622 #, qt-format
2623 msgctxt "EventStringifier|"
2624 msgid "Topic set by %1 on %2"
2625 msgstr ""
2626
2627 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:634
2628 #, qt-format
2629 msgctxt "EventStringifier|"
2630 msgid "%1 has been invited to %2"
2631 msgstr ""
2632
2633 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:642
2634 #, qt-format
2635 msgctxt "EventStringifier|"
2636 msgid "[Who] %1"
2637 msgstr ""
2638
2639 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:649
2640 msgctxt "EventStringifier|"
2641 msgid "End of /WHOWAS"
2642 msgstr ""
2643
2644 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:659
2645 #, qt-format
2646 msgctxt "EventStringifier|"
2647 msgid "Nick %1 contains illegal characters"
2648 msgstr ""
2649
2650 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:669
2651 #, qt-format
2652 msgctxt "EventStringifier|"
2653 msgid "Nick already in use: %1"
2654 msgstr ""
2655
2656 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:679
2657 #, qt-format
2658 msgctxt "EventStringifier|"
2659 msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1"
2660 msgstr ""
2661
2662 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:702
2663 #, qt-format
2664 msgctxt "EventStringifier|"
2665 msgid "sending CTCP-%1 request to %2"
2666 msgstr ""
2667
2668 #. Optional "unknown" in "Received unknown CTCP-FOO request by bar"
2669 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:717
2670 msgctxt "EventStringifier|"
2671 msgid "unknown"
2672 msgstr ""
2673
2674 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:718
2675 #, qt-format
2676 msgctxt "EventStringifier|"
2677 msgid "Received %1CTCP-%2 request by %3"
2678 msgstr ""
2679
2680 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:721
2681 #, qt-format
2682 msgctxt "EventStringifier|"
2683 msgid "Received CTCP-%1 answer from %2: %3"
2684 msgstr ""
2685
2686 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:736
2687 #, qt-format
2688 msgctxt "EventStringifier|"
2689 msgid "Received CTCP-PING answer from %1 with %2 seconds round trip time"
2690 msgstr ""
2691
2692 #: ../src/client/execwrapper.cpp:49
2693 #, qt-format
2694 msgctxt "ExecWrapper|"
2695 msgid "Invalid command string for /exec: %1"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: ../src/client/execwrapper.cpp:58
2699 #, qt-format
2700 msgctxt "ExecWrapper|"
2701 msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!"
2702 msgstr ""
2703
2704 #: ../src/client/execwrapper.cpp:69
2705 #, qt-format
2706 msgctxt "ExecWrapper|"
2707 msgid "Could not find script \"%1\""
2708 msgstr ""
2709
2710 #: ../src/client/execwrapper.cpp:93
2711 #, qt-format
2712 msgctxt "ExecWrapper|"
2713 msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2."
2714 msgstr ""
2715
2716 #: ../src/client/execwrapper.cpp:111
2717 #, qt-format
2718 msgctxt "ExecWrapper|"
2719 msgid "Script \"%1\" could not start."
2720 msgstr ""
2721
2722 #: ../src/client/execwrapper.cpp:113
2723 #, qt-format
2724 msgctxt "ExecWrapper|"
2725 msgid "Script \"%1\" caused error %2."
2726 msgstr ""
2727
2728 #: ../src/uisupport/fontselector.cpp:32
2729 msgctxt "FontSelector|"
2730 msgid "Choose..."
2731 msgstr ""
2732
2733 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:14
2734 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2735 msgid "Form"
2736 msgstr ""
2737
2738 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:20
2739 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2740 msgid "Custom Highlights"
2741 msgstr ""
2742
2743 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:33
2744 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:29
2745 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2746 msgid "Highlight"
2747 msgstr ""
2748
2749 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:38
2750 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2751 msgid "RegEx"
2752 msgstr ""
2753
2754 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:43
2755 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2756 msgid "CS"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:48
2760 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2761 msgid "Enable"
2762 msgstr ""
2763
2764 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:53
2765 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2766 msgid "Channel"
2767 msgstr ""
2768
2769 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:69
2770 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2771 msgid "Add"
2772 msgstr ""
2773
2774 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:76
2775 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2776 msgid "Remove"
2777 msgstr ""
2778
2779 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:101
2780 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2781 msgid "Highlight Nicks"
2782 msgstr ""
2783
2784 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:107
2785 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2786 msgid "All nicks from identity"
2787 msgstr ""
2788
2789 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:114
2790 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2791 msgid "Current nick"
2792 msgstr ""
2793
2794 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:124
2795 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2796 msgid "None"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:131
2800 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2801 msgid "Case sensitive"
2802 msgstr ""
2803
2804 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:29
2805 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2806 msgid "Interface"
2807 msgstr "Interface"
2808
2809 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:184
2810 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2811 msgid "this shouldn't be empty"
2812 msgstr ""
2813
2814 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:46
2815 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2816 msgid "highlight rule"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31
2820 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:370
2821 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2822 msgid "Rename Identity"
2823 msgstr ""
2824
2825 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34
2826 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77
2827 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2828 msgid "..."
2829 msgstr ""
2830
2831 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51
2832 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2833 msgid "Add Identity"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54
2837 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2838 msgid "Add..."
2839 msgstr ""
2840
2841 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74
2842 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2843 msgid "Remove Identity"
2844 msgstr ""
2845
2846 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31
2847 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2848 msgid "IRC"
2849 msgstr "IRC"
2850
2851 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31
2852 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2853 msgid "Identities"
2854 msgstr ""
2855
2856 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:205
2857 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2858 msgid ""
2859 "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be "
2860 "applied:</b><ul>"
2861 msgstr ""
2862
2863 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:206
2864 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2865 msgid "<li>All identities need an identity name set</li>"
2866 msgstr ""
2867
2868 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:207
2869 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2870 msgid "<li>Every identity needs at least one nickname defined</li>"
2871 msgstr ""
2872
2873 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:208
2874 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2875 msgid "<li>You need to specify a real name for every identity</li>"
2876 msgstr ""
2877
2878 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:209
2879 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2880 msgid "<li>You need to specify an ident for every identity</li>"
2881 msgstr ""
2882
2883 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:210
2884 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2885 msgid "</ul>"
2886 msgstr ""
2887
2888 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:211
2889 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2890 msgid "One or more identities are invalid"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:356
2894 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2895 msgid "Delete Identity?"
2896 msgstr ""
2897
2898 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:357
2899 #, qt-format
2900 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2901 msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:371
2905 #, qt-format
2906 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2907 msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!"
2908 msgstr ""
2909
2910 #: ../src/common/identity.cpp:147
2911 msgctxt "Identity|"
2912 msgid "Quassel IRC User"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: ../src/common/identity.cpp:177
2916 msgctxt "Identity|"
2917 msgid "<empty>"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: ../src/common/identity.cpp:183
2921 msgctxt "Identity|"
2922 msgid "Gone fishing."
2923 msgstr ""
2924
2925 #: ../src/common/identity.cpp:187
2926 msgctxt "Identity|"
2927 msgid "Not here. No, really. not here!"
2928 msgstr ""
2929
2930 #: ../src/common/identity.cpp:190
2931 msgctxt "Identity|"
2932 msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..."
2933 msgstr ""
2934
2935 #: ../src/common/identity.cpp:193
2936 msgctxt "Identity|"
2937 msgid "Kindergarten is elsewhere!"
2938 msgstr ""
2939
2940 #: ../src/common/identity.cpp:194 ../src/common/identity.cpp:195
2941 msgctxt "Identity|"
2942 msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere."
2943 msgstr ""
2944
2945 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:30
2946 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2947 msgid "General"
2948 msgstr ""
2949
2950 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:38
2951 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2952 msgid "Real Name:"
2953 msgstr ""
2954
2955 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:45
2956 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2957 msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois."
2958 msgstr ""
2959
2960 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:54
2961 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2962 msgid "Nicknames"
2963 msgstr ""
2964
2965 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:90
2966 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2967 msgid "Add Nickname"
2968 msgstr ""
2969
2970 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:93
2971 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2972 msgid "&Add..."
2973 msgstr "Dod&aj"
2974
2975 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:116
2976 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2977 msgid "Remove Nickname"
2978 msgstr ""
2979
2980 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:119
2981 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2982 msgid "Remove"
2983 msgstr ""
2984
2985 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:136
2986 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2987 msgid "Rename Identity"
2988 msgstr ""
2989
2990 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:139
2991 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2992 msgid "Re&name..."
2993 msgstr ""
2994
2995 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:165
2996 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2997 msgid "Move upwards in list"
2998 msgstr ""
2999
3000 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:168
3001 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:182
3002 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3003 msgid "..."
3004 msgstr ""
3005
3006 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:179
3007 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3008 msgid "Move downwards in list"
3009 msgstr ""
3010
3011 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:227
3012 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3013 msgid "A&way"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:233
3017 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3018 msgid "Default Away Settings"
3019 msgstr ""
3020
3021 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:244
3022 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3023 msgid "Nick to be used when being away"
3024 msgstr ""
3025
3026 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:254
3027 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3028 msgid "Default away reason"
3029 msgstr ""
3030
3031 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:261
3032 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3033 msgid "Away Nick:"
3034 msgstr ""
3035
3036 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:268
3037 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:297
3038 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:366
3039 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3040 msgid "Away Reason:"
3041 msgstr ""
3042
3043 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:280
3044 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3045 msgid "Set away when all clients have detached from the core"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:283
3049 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3050 msgid "Away On Detach"
3051 msgstr ""
3052
3053 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:315
3054 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3055 msgid "Not implemented yet"
3056 msgstr ""
3057
3058 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:318
3059 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3060 msgid "Away On Idle"
3061 msgstr ""
3062
3063 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:332
3064 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3065 msgid "Set away after"
3066 msgstr ""
3067
3068 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:342
3069 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3070 msgid "minutes of being idle"
3071 msgstr ""
3072
3073 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399
3074 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:238
3075 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3076 msgid "Advanced"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:407
3080 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3081 msgid "Ident:"
3082 msgstr ""
3083
3084 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:414
3085 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3086 msgid ""
3087 "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, "
3088 "uniquely identifies you within the IRC network."
3089 msgstr ""
3090
3091 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:423
3092 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3093 msgid "Messages"
3094 msgstr ""
3095
3096 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:431
3097 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3098 msgid "Part Reason:"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:444
3102 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3103 msgid "Quit Reason:"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:454
3107 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3108 msgid "Kick Reason:"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:488
3112 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3113 msgid ""
3114 "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate"
3115 msgstr ""
3116
3117 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:517
3118 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3119 msgid ""
3120 "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!\n"
3121 "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!"
3122 msgstr ""
3123
3124 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:546
3125 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3126 msgid "Continue"
3127 msgstr ""
3128
3129 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:584
3130 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3131 msgid "Use SSL Key"
3132 msgstr ""
3133
3134 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:598
3135 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3136 msgid "Key Type:"
3137 msgstr ""
3138
3139 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605
3140 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:353
3141 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365
3142 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3143 msgid "No Key loaded"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625
3147 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723
3148 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:354
3149 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:408
3150 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3151 msgid "Load"
3152 msgstr ""
3153
3154 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:637
3155 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3156 msgid "Use SSL Certificate"
3157 msgstr ""
3158
3159 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:656
3160 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3161 msgid "Organisation:"
3162 msgstr ""
3163
3164 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663
3165 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697
3166 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:406
3167 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:407
3168 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3169 msgid "No Certificate loaded"
3170 msgstr ""
3171
3172 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:690
3173 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3174 msgid "CommonName:"
3175 msgstr ""
3176
3177 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:321
3178 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3179 msgid "Load a Key"
3180 msgstr ""
3181
3182 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:344
3183 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3184 msgid "Failed to read key"
3185 msgstr ""
3186
3187 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:344
3188 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3189 msgid ""
3190 "Failed to read the key file. It is either incompatible or invalid. Note that"
3191 " the key file must not have a passphrase."
3192 msgstr ""
3193
3194 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:359
3195 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3196 msgid "RSA"
3197 msgstr ""
3198
3199 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:362
3200 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3201 msgid "DSA"
3202 msgstr ""
3203
3204 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:367
3205 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:413
3206 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3207 msgid "Clear"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:379
3211 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3212 msgid "Load a Certificate"
3213 msgstr ""
3214
3215 #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:115
3216 msgctxt "IdentityPage|"
3217 msgid "Setup Identity"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:120
3221 msgctxt "IdentityPage|"
3222 msgid "Default Identity"
3223 msgstr ""
3224
3225 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15
3226 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3227 msgid "Configure Ignore Rule"
3228 msgstr ""
3229
3230 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27
3231 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3232 msgid ""
3233 "<p><b>Strictness:</b></p>\n"
3234 "<p><u>Dynamic:</u></p>\n"
3235 "<p>Messages are filtered \"on the fly\".\n"
3236 "Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.</p>\n"
3237 "<p><u>Permanent:</u></p>\n"
3238 "<p>Messages are filtered before they get stored in the database.</p>"
3239 msgstr ""
3240
3241 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35
3242 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3243 msgid "Strictness"
3244 msgstr ""
3245
3246 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41
3247 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3248 msgid "Dynamic"
3249 msgstr ""
3250
3251 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48
3252 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3253 msgid "Permanent"
3254 msgstr ""
3255
3256 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58
3257 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3258 msgid ""
3259 "<p><b>Rule Type:</b></p>\n"
3260 "<p><u>Sender:</u></p>\n"
3261 "<p>The rule is matched against the sender string\n"
3262 "<i>nick!ident@host.name<i></p>\n"
3263 "<p><u>Message:</u></p>\n"
3264 "<p>The rule is matched against the actual message content</p>"
3265 msgstr ""
3266
3267 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66
3268 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3269 msgid "Rule Type"
3270 msgstr ""
3271
3272 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72
3273 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3274 msgid "Sender"
3275 msgstr ""
3276
3277 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79
3278 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3279 msgid "Message"
3280 msgstr ""
3281
3282 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:86
3283 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3284 msgid "CTCP"
3285 msgstr ""
3286
3287 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:98
3288 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3289 msgid ""
3290 "<p><b>Ignore rule:</b></p>\n"
3291 "<p>Depending on the type of the rule, the text is matched against either:</p>\n"
3292 "<p><u>- the message content:</u></p>\n"
3293 "<p><i>Example:</i>\n"
3294 "<br />\n"
3295 "<i>*foobar*</i> matches any text containing the word <i>foobar</i></p>\n"
3296 "<p><u>- the sender string</u>  <i>(nick!ident@host.name)</i></p>\n"
3297 "<p><i>Examples:</i>\n"
3298 "<br />\n"
3299 "- <i>*@foobar.com</i> matches any sender from host <i>foobar.com</i>\n"
3300 "<br />\n"
3301 "- <i>stupid!.+</i> (RegEx) matches any sender with nickname <i>stupid</i> from any host</p>"
3302 msgstr ""
3303
3304 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:112
3305 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3306 msgid "Ignore Rule"
3307 msgstr ""
3308
3309 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:123
3310 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3311 msgid ""
3312 "<p><b>Use regular expressions:</b></p>\n"
3313 "<p>If enabled, rules follow regular expression syntax.</p>\n"
3314 "<p>Otherwise rules allow wildcard matching with the following special characters:</p>\n"
3315 "<p> *: representing \"any amount of any character\"\n"
3316 "<br />\n"
3317 "?: representing \"exactly one character\"</p>"
3318 msgstr ""
3319
3320 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:131
3321 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3322 msgid "Regular expression"
3323 msgstr ""
3324
3325 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:143
3326 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3327 msgid ""
3328 "<p><b>Scope:</b></p>\n"
3329 "<p><u>Global:</u></p>\n"
3330 "<p>The rule is active for any channel on any network</p>\n"
3331 "<p><u>Network:</u></p>\n"
3332 "<p>The list below is interpreted as a list of networks for which the rule should match</p>\n"
3333 "<p><u>Channel:</u></p>\n"
3334 "<p>The list below is interpreted as a list of channels for which the rule should match</p>"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:152
3338 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3339 msgid "Scope"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160
3343 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3344 msgid "Global"
3345 msgstr ""
3346
3347 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167
3348 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3349 msgid "Network"
3350 msgstr ""
3351
3352 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:174
3353 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3354 msgid "Channel"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:183
3358 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3359 msgid ""
3360 "<p><b>Scope rule:</b></p>\n"
3361 "<p>A scope rule is a semicolon separated list of either <i>network</i> or <i>channel</i> names.</p>\n"
3362 "<p><i>Example:</i>\n"
3363 "<br />\n"
3364 "<i>#quassel*; #foobar</i>\n"
3365 "<br />\n"
3366 "would match on #foobar and on any channel starting with <i>#quassel</i></p>"
3367 msgstr ""
3368
3369 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:214
3370 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3371 msgid ""
3372 "<p><b>Enable / Disable:</b></p>\n"
3373 "<p>Only enabled rules are filtered.\n"
3374 "<br />\n"
3375 "For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.</p>"
3376 msgstr ""
3377
3378 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:220
3379 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3380 msgid "Rule is enabled"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:71
3384 msgctxt "IgnoreListModel|"
3385 msgid ""
3386 "<b>Enable / Disable:</b><br />Only enabled rules are filtered.<br />For "
3387 "dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again"
3388 msgstr ""
3389
3390 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:75
3391 msgctxt "IgnoreListModel|"
3392 msgid ""
3393 "<b>Ignore rule:</b><br />Depending on the type of the rule, the text is "
3394 "matched against either:<br /><br />- <u>the message content:</u><br "
3395 "/><i>Example:<i><br />    \"*foobar*\" matches any text containing the word "
3396 "\"foobar\"<br /><br />- <u>the sender string "
3397 "<i>nick!ident@host.name<i></u><br /><i>Example:</i><br />    "
3398 "\"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com<br />    "
3399 "\"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any "
3400 "host<br />"
3401 msgstr ""
3402
3403 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91
3404 msgctxt "IgnoreListModel|"
3405 msgid "By Sender"
3406 msgstr ""
3407
3408 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:93
3409 msgctxt "IgnoreListModel|"
3410 msgid "By Message"
3411 msgstr ""
3412
3413 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:208
3414 msgctxt "IgnoreListModel|"
3415 msgid "Enabled"
3416 msgstr ""
3417
3418 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:209
3419 msgctxt "IgnoreListModel|"
3420 msgid "Type"
3421 msgstr ""
3422
3423 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:210
3424 msgctxt "IgnoreListModel|"
3425 msgid "Ignore Rule"
3426 msgstr ""
3427
3428 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14
3429 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|"
3430 msgid "Form"
3431 msgstr ""
3432
3433 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28
3434 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|"
3435 msgid "New"
3436 msgstr "Nowe"
3437
3438 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42
3439 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|"
3440 msgid "Delete"
3441 msgstr "Usuń"
3442
3443 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56
3444 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|"
3445 msgid "&Edit"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34
3449 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|"
3450 msgid "IRC"
3451 msgstr "IRC"
3452
3453 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34
3454 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|"
3455 msgid "Ignore List"
3456 msgstr ""
3457
3458 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:144
3459 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|"
3460 msgid "Rule already exists"
3461 msgstr ""
3462
3463 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:145
3464 #, qt-format
3465 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|"
3466 msgid ""
3467 "There is already a rule\n"
3468 "\"%1\"\n"
3469 "Please choose another rule."
3470 msgstr ""
3471
3472 #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14
3473 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|"
3474 msgid "Form"
3475 msgstr ""
3476
3477 #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20
3478 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|"
3479 msgid ""
3480 "This enables support for the Ayatana Project's application indicator "
3481 "(libindicate)."
3482 msgstr ""
3483
3484 #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:23
3485 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|"
3486 msgid "Show messages in application indicator"
3487 msgstr ""
3488
3489 #: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:26
3490 msgctxt "InputWidget|"
3491 msgid "Form"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3495 msgctxt "InputWidget|"
3496 msgid "White"
3497 msgstr ""
3498
3499 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3500 msgctxt "InputWidget|"
3501 msgid "Black"
3502 msgstr ""
3503
3504 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3505 msgctxt "InputWidget|"
3506 msgid "Dark blue"
3507 msgstr ""
3508
3509 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3510 msgctxt "InputWidget|"
3511 msgid "Dark green"
3512 msgstr ""
3513
3514 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3515 msgctxt "InputWidget|"
3516 msgid "Red"
3517 msgstr ""
3518
3519 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3520 msgctxt "InputWidget|"
3521 msgid "Dark red"
3522 msgstr ""
3523
3524 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3525 msgctxt "InputWidget|"
3526 msgid "Dark magenta"
3527 msgstr ""
3528
3529 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3530 msgctxt "InputWidget|"
3531 msgid "Orange"
3532 msgstr ""
3533
3534 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
3535 msgctxt "InputWidget|"
3536 msgid "Yellow"
3537 msgstr ""
3538
3539 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
3540 msgctxt "InputWidget|"
3541 msgid "Green"
3542 msgstr ""
3543
3544 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
3545 msgctxt "InputWidget|"
3546 msgid "Dark cyan"
3547 msgstr ""
3548
3549 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
3550 msgctxt "InputWidget|"
3551 msgid "Cyan"
3552 msgstr ""
3553
3554 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
3555 msgctxt "InputWidget|"
3556 msgid "Blue"
3557 msgstr ""
3558
3559 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
3560 msgctxt "InputWidget|"
3561 msgid "Magenta"
3562 msgstr ""
3563
3564 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
3565 msgctxt "InputWidget|"
3566 msgid "Dark gray"
3567 msgstr ""
3568
3569 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
3570 msgctxt "InputWidget|"
3571 msgid "Light gray"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:85 ../src/qtui/inputwidget.cpp:86
3575 msgctxt "InputWidget|"
3576 msgid "Clear Color"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:133
3580 msgctxt "InputWidget|"
3581 msgid "Focus Input Line"
3582 msgstr ""
3583
3584 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14
3585 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3586 msgid "Form"
3587 msgstr ""
3588
3589 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22
3590 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3591 msgid "Custom font:"
3592 msgstr ""
3593
3594 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50
3595 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3596 msgid "Enable spell check"
3597 msgstr ""
3598
3599 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63
3600 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3601 msgid "Enable per chat history"
3602 msgstr ""
3603
3604 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79
3605 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3606 msgid "Show nick selector"
3607 msgstr ""
3608
3609 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:95
3610 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3611 msgid "Show style buttons"
3612 msgstr ""
3613
3614 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:111
3615 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3616 msgid "Enables (limited) Emacs key bindings in the input field."
3617 msgstr ""
3618
3619 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:114
3620 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3621 msgid "Emacs key bindings"
3622 msgstr ""
3623
3624 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:127
3625 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3626 msgid "Multi-Line Editing"
3627 msgstr ""
3628
3629 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:144
3630 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3631 msgid "Show at most"
3632 msgstr ""
3633
3634 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:170
3635 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3636 msgid "lines"
3637 msgstr ""
3638
3639 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:192
3640 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3641 msgid "Enable scrollbars"
3642 msgstr ""
3643
3644 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:211
3645 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3646 msgid "Tab Completion"
3647 msgstr ""
3648
3649 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:219
3650 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3651 msgid "Completion suffix:"
3652 msgstr ""
3653
3654 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:235
3655 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3656 msgid ": "
3657 msgstr ""
3658
3659 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:262
3660 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3661 msgid "Add space after nick when completing mid-sentence"
3662 msgstr ""
3663
3664 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:24
3665 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3666 msgid "Interface"
3667 msgstr "Interface"
3668
3669 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:24
3670 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3671 msgid "Input Widget"
3672 msgstr ""
3673
3674 #: ../src/common/internalpeer.cpp:58
3675 msgctxt "InternalPeer|"
3676 msgid "internal connection"
3677 msgstr ""
3678
3679 #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:49
3680 msgctxt "IrcConnectionWizard|"
3681 msgid "Save && Connect"
3682 msgstr ""
3683
3684 #: ../src/client/irclistmodel.cpp:65
3685 msgctxt "IrcListModel|"
3686 msgid "Channel"
3687 msgstr ""
3688
3689 #: ../src/client/irclistmodel.cpp:66
3690 msgctxt "IrcListModel|"
3691 msgid "Users"
3692 msgstr ""
3693
3694 #: ../src/client/irclistmodel.cpp:67
3695 msgctxt "IrcListModel|"
3696 msgid "Topic"
3697 msgstr ""
3698
3699 #: ../src/client/networkmodel.cpp:914
3700 msgctxt "IrcUserItem|"
3701 msgid " is away"
3702 msgstr ""
3703
3704 #: ../src/client/networkmodel.cpp:929
3705 #, qt-format
3706 msgctxt "IrcUserItem|"
3707 msgid "idling since %1"
3708 msgstr ""
3709
3710 #: ../src/client/networkmodel.cpp:932
3711 #, qt-format
3712 msgctxt "IrcUserItem|"
3713 msgid "login time: %1"
3714 msgstr ""
3715
3716 #: ../src/client/networkmodel.cpp:935
3717 #, qt-format
3718 msgctxt "IrcUserItem|"
3719 msgid "server: %1"
3720 msgstr ""
3721
3722 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14
3723 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3724 msgid "Form"
3725 msgstr ""
3726
3727 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22
3728 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3729 msgid "Custom font:"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50
3733 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3734 msgid "Show icons"
3735 msgstr ""
3736
3737 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66
3738 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3739 msgid "Chat List"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72
3743 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3744 msgid "Display topic in tooltip"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85
3748 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3749 msgid "Mouse wheel changes selected chat"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101
3753 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3754 msgid "Use Custom Colors"
3755 msgstr ""
3756
3757 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118
3758 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3759 msgid "Standard:"
3760 msgstr ""
3761
3762 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125
3763 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149
3764 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173
3765 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197
3766 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221
3767 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308
3768 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345
3769 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3770 msgid "..."
3771 msgstr ""
3772
3773 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142
3774 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3775 msgid "Inactive:"
3776 msgstr ""
3777
3778 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166
3779 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3780 msgid "Unread messages:"
3781 msgstr ""
3782
3783 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190
3784 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3785 msgid "Highlight:"
3786 msgstr ""
3787
3788 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214
3789 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3790 msgid "Other activity:"
3791 msgstr ""
3792
3793 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286
3794 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3795 msgid "Custom Nick List Colors"
3796 msgstr ""
3797
3798 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301
3799 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3800 msgid "Online:"
3801 msgstr ""
3802
3803 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338
3804 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3805 msgid "Away:"
3806 msgstr ""
3807
3808 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:29
3809 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3810 msgid "Interface"
3811 msgstr "Interface"
3812
3813 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:29
3814 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3815 msgid "Chat & Nick Lists"
3816 msgstr ""
3817
3818 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:34
3819 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3820 msgid "Network"
3821 msgstr ""
3822
3823 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37
3824 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3825 msgid "Inactive"
3826 msgstr ""
3827
3828 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38
3829 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3830 msgid "Normal"
3831 msgstr ""
3832
3833 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39
3834 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3835 msgid "Unread messages"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40
3839 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3840 msgid "Highlight"
3841 msgstr ""
3842
3843 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:41
3844 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3845 msgid "Other activity"
3846 msgstr ""
3847
3848 #: ../src/qtui/knotificationbackend.cpp:130
3849 #, qt-format
3850 msgctxt "KNotificationBackend|"
3851 msgid "%n pending highlight(s)"
3852 msgid_plural "%n pending highlight(s)"
3853 msgstr[0] ""
3854 msgstr[1] ""
3855 msgstr[2] ""
3856
3857 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:80
3858 msgctxt "KeySequenceButton|"
3859 msgid "The key you just pressed is not supported by Qt."
3860 msgstr ""
3861
3862 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:81
3863 msgctxt "KeySequenceButton|"
3864 msgid "Unsupported Key"
3865 msgstr ""
3866
3867 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:176
3868 msgctxt "KeySequenceWidget|"
3869 msgid ""
3870 "Click on the button, then enter the shortcut like you would in the program.\n"
3871 "Example for Ctrl+a: hold the Ctrl key and press a."
3872 msgstr ""
3873
3874 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:274
3875 msgctxt "KeySequenceWidget|Meta key"
3876 msgid "Meta"
3877 msgstr ""
3878
3879 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:275
3880 msgctxt "KeySequenceWidget|Ctrl key"
3881 msgid "Ctrl"
3882 msgstr ""
3883
3884 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:276
3885 msgctxt "KeySequenceWidget|Alt key"
3886 msgid "Alt"
3887 msgstr ""
3888
3889 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:277
3890 msgctxt "KeySequenceWidget|Shift key"
3891 msgid "Shift"
3892 msgstr ""
3893
3894 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:281
3895 msgctxt ""
3896 "KeySequenceWidget|What the user inputs now will be taken as the new shortcut"
3897 msgid "Input"
3898 msgstr ""
3899
3900 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:288
3901 msgctxt "KeySequenceWidget|No shortcut defined"
3902 msgid "None"
3903 msgstr ""
3904
3905 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:383
3906 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:389
3907 msgctxt "KeySequenceWidget|"
3908 msgid "Shortcut Conflict"
3909 msgstr ""
3910
3911 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:384
3912 #, qt-format
3913 msgctxt "KeySequenceWidget|"
3914 msgid ""
3915 "The \"%1\" shortcut is already in use, and cannot be configured.\n"
3916 "Please choose another one."
3917 msgstr ""
3918
3919 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:390
3920 #, qt-format
3921 msgctxt "KeySequenceWidget|"
3922 msgid ""
3923 "The \"%1\" shortcut is ambiguous with the shortcut for the following action:"
3924 msgstr ""
3925
3926 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:392
3927 msgctxt "KeySequenceWidget|"
3928 msgid "Do you want to reassign this shortcut to the selected action?"
3929 msgstr ""
3930
3931 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:395
3932 msgctxt "KeySequenceWidget|"
3933 msgid "Reassign"
3934 msgstr ""
3935
3936 #: ../src/common/protocols/legacy/legacypeer.cpp:175
3937 msgctxt "LegacyPeer|"
3938 msgid "Invalid handshake message!"
3939 msgstr ""
3940
3941 #: ../src/common/protocols/legacy/legacypeer.cpp:246
3942 #, qt-format
3943 msgctxt "LegacyPeer|"
3944 msgid "Unknown protocol message of type %1"
3945 msgstr ""
3946
3947 #: ../src/common/protocols/legacy/legacypeer.cpp:295
3948 #, qt-format
3949 msgctxt "LegacyPeer|"
3950 msgid "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
3951 msgstr ""
3952
3953 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:355
3954 msgctxt "MainWin|"
3955 msgid "General"
3956 msgstr ""
3957
3958 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:357
3959 msgctxt "MainWin|"
3960 msgid "&Connect to Core..."
3961 msgstr ""
3962
3963 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:359
3964 msgctxt "MainWin|"
3965 msgid "&Disconnect from Core"
3966 msgstr ""
3967
3968 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:361
3969 msgctxt "MainWin|"
3970 msgid "Core &Info..."
3971 msgstr ""
3972
3973 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:363
3974 msgctxt "MainWin|"
3975 msgid "Configure &Networks..."
3976 msgstr ""
3977
3978 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:366
3979 msgctxt "MainWin|"
3980 msgid "&Quit"
3981 msgstr ""
3982
3983 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:370
3984 msgctxt "MainWin|"
3985 msgid "&Configure Chat Lists..."
3986 msgstr ""
3987
3988 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:373
3989 msgctxt "MainWin|"
3990 msgid "&Lock Layout"
3991 msgstr ""
3992
3993 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:377
3994 msgctxt "MainWin|"
3995 msgid "Show &Search Bar"
3996 msgstr ""
3997
3998 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:379
3999 msgctxt "MainWin|"
4000 msgid "Show Away Log"
4001 msgstr ""
4002
4003 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:381
4004 msgctxt "MainWin|"
4005 msgid "Show &Menubar"
4006 msgstr ""
4007
4008 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:384
4009 msgctxt "MainWin|"
4010 msgid "Show Status &Bar"
4011 msgstr ""
4012
4013 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:390
4014 msgctxt "MainWin|"
4015 msgid "&Full Screen Mode"
4016 msgstr ""
4017
4018 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:397
4019 msgctxt "MainWin|"
4020 msgid "Configure &Shortcuts..."
4021 msgstr ""
4022
4023 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:403 ../src/qtui/mainwin.cpp:407
4024 msgctxt "MainWin|"
4025 msgid "&Configure Quassel..."
4026 msgstr ""
4027
4028 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:413
4029 msgctxt "MainWin|"
4030 msgid "&About Quassel"
4031 msgstr ""
4032
4033 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:418
4034 msgctxt "MainWin|"
4035 msgid "About &Qt"
4036 msgstr ""
4037
4038 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:422
4039 msgctxt "MainWin|"
4040 msgid "Debug &NetworkModel"
4041 msgstr ""
4042
4043 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:424
4044 msgctxt "MainWin|"
4045 msgid "Debug &BufferViewOverlay"
4046 msgstr ""
4047
4048 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:426
4049 msgctxt "MainWin|"
4050 msgid "Debug &MessageModel"
4051 msgstr ""
4052
4053 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:428
4054 msgctxt "MainWin|"
4055 msgid "Debug &HotList"
4056 msgstr ""
4057
4058 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:430
4059 msgctxt "MainWin|"
4060 msgid "Debug &Log"
4061 msgstr ""
4062
4063 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:432
4064 msgctxt "MainWin|"
4065 msgid "Reload Stylesheet"
4066 msgstr ""
4067
4068 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:435
4069 msgctxt "MainWin|"
4070 msgid "Hide Current Buffer"
4071 msgstr ""
4072
4073 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:439
4074 msgctxt "MainWin|"
4075 msgid "Navigation"
4076 msgstr ""
4077
4078 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:441
4079 msgctxt "MainWin|"
4080 msgid "Jump to hot chat"
4081 msgstr ""
4082
4083 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:453
4084 msgctxt "MainWin|"
4085 msgid "Set Quick Access #0"
4086 msgstr ""
4087
4088 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:455
4089 msgctxt "MainWin|"
4090 msgid "Set Quick Access #1"
4091 msgstr ""
4092
4093 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:457
4094 msgctxt "MainWin|"
4095 msgid "Set Quick Access #2"
4096 msgstr ""
4097
4098 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:459
4099 msgctxt "MainWin|"
4100 msgid "Set Quick Access #3"
4101 msgstr ""
4102
4103 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:461
4104 msgctxt "MainWin|"
4105 msgid "Set Quick Access #4"
4106 msgstr ""
4107
4108 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:463
4109 msgctxt "MainWin|"
4110 msgid "Set Quick Access #5"
4111 msgstr ""
4112
4113 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:465
4114 msgctxt "MainWin|"
4115 msgid "Set Quick Access #6"
4116 msgstr ""
4117
4118 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:467
4119 msgctxt "MainWin|"
4120 msgid "Set Quick Access #7"
4121 msgstr ""
4122
4123 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:469
4124 msgctxt "MainWin|"
4125 msgid "Set Quick Access #8"
4126 msgstr ""
4127
4128 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:471
4129 msgctxt "MainWin|"
4130 msgid "Set Quick Access #9"
4131 msgstr ""
4132
4133 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:474
4134 msgctxt "MainWin|"
4135 msgid "Quick Access #0"
4136 msgstr ""
4137
4138 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:476
4139 msgctxt "MainWin|"
4140 msgid "Quick Access #1"
4141 msgstr ""
4142
4143 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:478
4144 msgctxt "MainWin|"
4145 msgid "Quick Access #2"
4146 msgstr ""
4147
4148 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:480
4149 msgctxt "MainWin|"
4150 msgid "Quick Access #3"
4151 msgstr ""
4152
4153 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:482
4154 msgctxt "MainWin|"
4155 msgid "Quick Access #4"
4156 msgstr ""
4157
4158 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:484
4159 msgctxt "MainWin|"
4160 msgid "Quick Access #5"
4161 msgstr ""
4162
4163 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:486
4164 msgctxt "MainWin|"
4165 msgid "Quick Access #6"
4166 msgstr ""
4167
4168 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:488
4169 msgctxt "MainWin|"
4170 msgid "Quick Access #7"
4171 msgstr ""
4172
4173 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:490
4174 msgctxt "MainWin|"
4175 msgid "Quick Access #8"
4176 msgstr ""
4177
4178 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:492
4179 msgctxt "MainWin|"
4180 msgid "Quick Access #9"
4181 msgstr ""
4182
4183 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:496
4184 msgctxt "MainWin|"
4185 msgid "Activate Next Chat List"
4186 msgstr ""
4187
4188 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:498
4189 msgctxt "MainWin|"
4190 msgid "Activate Previous Chat List"
4191 msgstr ""
4192
4193 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:500
4194 msgctxt "MainWin|"
4195 msgid "Go to Next Chat"
4196 msgstr ""
4197
4198 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:502
4199 msgctxt "MainWin|"
4200 msgid "Go to Previous Chat"
4201 msgstr ""
4202
4203 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:511
4204 msgctxt "MainWin|"
4205 msgid "&File"
4206 msgstr ""
4207
4208 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:524
4209 msgctxt "MainWin|"
4210 msgid "&Networks"
4211 msgstr ""
4212
4213 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:530
4214 msgctxt "MainWin|"
4215 msgid "&View"
4216 msgstr ""
4217
4218 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:531
4219 msgctxt "MainWin|"
4220 msgid "&Chat Lists"
4221 msgstr ""
4222
4223 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:533
4224 msgctxt "MainWin|"
4225 msgid "&Toolbars"
4226 msgstr ""
4227
4228 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:547
4229 msgctxt "MainWin|"
4230 msgid "&Settings"
4231 msgstr ""
4232
4233 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:556
4234 msgctxt "MainWin|"
4235 msgid "&Help"
4236 msgstr ""
4237
4238 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:564
4239 msgctxt "MainWin|"
4240 msgid "Debug"
4241 msgstr ""
4242
4243 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:840
4244 msgctxt "MainWin|"
4245 msgid "Nicks"
4246 msgstr ""
4247
4248 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:849
4249 msgctxt "MainWin|"
4250 msgid "Show Nick List"
4251 msgstr ""
4252
4253 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:862
4254 msgctxt "MainWin|"
4255 msgid "Chat Monitor"
4256 msgstr ""
4257
4258 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:874
4259 msgctxt "MainWin|"
4260 msgid "Show Chat Monitor"
4261 msgstr ""
4262
4263 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:880
4264 msgctxt "MainWin|"
4265 msgid "Inputline"
4266 msgstr ""
4267
4268 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:889
4269 msgctxt "MainWin|"
4270 msgid "Show Input Line"
4271 msgstr ""
4272
4273 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:904
4274 msgctxt "MainWin|"
4275 msgid "Topic"
4276 msgstr ""
4277
4278 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:916
4279 msgctxt "MainWin|"
4280 msgid "Show Topic Line"
4281 msgstr ""
4282
4283 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1010
4284 msgctxt "MainWin|"
4285 msgid "Main Toolbar"
4286 msgstr ""
4287
4288 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1053
4289 msgctxt "MainWin|"
4290 msgid "Connected to core."
4291 msgstr ""
4292
4293 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1152
4294 msgctxt "MainWin|"
4295 msgid "Not connected to core."
4296 msgstr ""
4297
4298 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1170 ../src/qtui/mainwin.cpp:1180
4299 msgctxt "MainWin|"
4300 msgid "Unencrypted Connection"
4301 msgstr ""
4302
4303 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1170
4304 msgctxt "MainWin|"
4305 msgid "<b>Your client does not support SSL encryption</b>"
4306 msgstr ""
4307
4308 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1172 ../src/qtui/mainwin.cpp:1182
4309 msgctxt "MainWin|"
4310 msgid ""
4311 "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your "
4312 "Quassel core."
4313 msgstr ""
4314
4315 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1180
4316 msgctxt "MainWin|"
4317 msgid "<b>Your core does not support SSL encryption</b>"
4318 msgstr ""
4319
4320 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1198 ../src/qtui/mainwin.cpp:1219
4321 msgctxt "MainWin|"
4322 msgid "Untrusted Security Certificate"
4323 msgstr ""
4324
4325 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1199
4326 #, qt-format
4327 msgctxt "MainWin|"
4328 msgid ""
4329 "<b>The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the "
4330 "following reasons:</b>"
4331 msgstr ""
4332
4333 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1202
4334 msgctxt "MainWin|"
4335 msgid "Continue"
4336 msgstr ""
4337
4338 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1203
4339 msgctxt "MainWin|"
4340 msgid "Show Certificate"
4341 msgstr ""
4342
4343 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1220
4344 msgctxt "MainWin|"
4345 msgid ""
4346 "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
4347 msgstr ""
4348
4349 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1222
4350 msgctxt "MainWin|"
4351 msgid "Current Session Only"
4352 msgstr ""
4353
4354 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1223
4355 msgctxt "MainWin|"
4356 msgid "Forever"
4357 msgstr ""
4358
4359 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1234
4360 msgctxt "MainWin|"
4361 msgid "Core Connection Error"
4362 msgstr ""
4363
4364 #: ../src/client/messagemodel.cpp:404
4365 #, qt-format
4366 msgctxt "MessageModel|"
4367 msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3"
4368 msgstr ""
4369
4370 #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19
4371 msgctxt "MsgProcessorStatusWidget|"
4372 msgid "Form"
4373 msgstr ""
4374
4375 #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34
4376 msgctxt "MsgProcessorStatusWidget|"
4377 msgid "Receiving Backlog"
4378 msgstr ""
4379
4380 #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:718
4381 #, qt-format
4382 msgctxt "MultiLineEdit|"
4383 msgid "Do you really want to paste %n line(s)?"
4384 msgid_plural "Do you really want to paste %n line(s)?"
4385 msgstr[0] ""
4386 msgstr[1] ""
4387 msgstr[2] ""
4388
4389 #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:727
4390 msgctxt "MultiLineEdit|"
4391 msgid "Paste Protection"
4392 msgstr ""
4393
4394 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:14
4395 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4396 msgid "Add Network"
4397 msgstr ""
4398
4399 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:22
4400 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4401 msgid "Use preset:"
4402 msgstr ""
4403
4404 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:57
4405 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4406 msgid "Manually specify network settings"
4407 msgstr ""
4408
4409 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:67
4410 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4411 msgid "Manual Settings"
4412 msgstr ""
4413
4414 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:75
4415 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4416 msgid "Network name:"
4417 msgstr ""
4418
4419 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:85
4420 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4421 msgid "Server address:"
4422 msgstr ""
4423
4424 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:95
4425 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4426 msgid "Port:"
4427 msgstr ""
4428
4429 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:115
4430 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4431 msgid "Server password:"
4432 msgstr ""
4433
4434 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:131
4435 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4436 msgid "Use secure connection"