Update translations from Transifex
[quassel.git] / po / pl.po
1
2 # Translators:
3 # derpella <matwa@poczta.pl>, 2012
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: Quassel IRC\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.quassel-irc.org/\n"
8 "PO-Revision-Date: 2013-04-29 08:28+0000\n"
9 "Last-Translator: Daniel Albers <daniel@lbe.rs>\n"
10 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/quassel/language/pl/)\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Language: pl\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
16 "X-Qt-Contexts: true\n"
17
18 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17
19 msgctxt "AboutDlg|"
20 msgid "About Quassel"
21 msgstr "Quassel- informacje"
22
23 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59
24 msgctxt "AboutDlg|"
25 msgid ""
26 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
27 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
28 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
29 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
30 msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
31
32 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75
33 msgctxt "AboutDlg|"
34 msgid ""
35 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
36 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
37 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
38 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
39 msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
40
41 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115
42 msgctxt "AboutDlg|"
43 msgid "&About"
44 msgstr "&Informacje"
45
46 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135
47 msgctxt "AboutDlg|"
48 msgid "A&uthors"
49 msgstr "A&utorzy"
50
51 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155
52 msgctxt "AboutDlg|"
53 msgid "&Contributors"
54 msgstr "&Kontrybutorzy"
55
56 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175
57 msgctxt "AboutDlg|"
58 msgid "&Thanks To"
59 msgstr "&Podziękowania"
60
61 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:33
62 #, qt-format
63 msgctxt "AboutDlg|"
64 msgid "<b>Version:</b> %1<br><b>Protocol version:</b> %2<br><b>Built:</b> %3"
65 msgstr "<b>Wersja:</b> %1<br><b>Wersja protokołu:</b> %2<br><b>Built:</b> %3"
66
67 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:49
68 msgctxt "AboutDlg|"
69 msgid ""
70 "<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2013 by the "
71 "Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-"
72 "irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a"
73 " href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-"
74 "licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a>"
75 " and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most "
76 "icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen "
77 "Team</a> and used under the <a "
78 "href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Please use "
79 "<a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to "
80 "report bugs."
81 msgstr ""
82
83 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:67
84 msgctxt "AboutDlg|"
85 msgid "Quassel IRC is mainly developed by:"
86 msgstr "Quassel IRC jest dziełem:"
87
88 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:84
89 msgctxt "AboutDlg|"
90 msgid ""
91 "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) "
92 "and everybody we forgot to mention here:"
93 msgstr "Pragniemy podziękować następującym kontrybutorom (w kolejności alfabetycznej) oraz wszystkim, których zapomnieliśmy wspomnieć tutaj:"
94
95 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:185
96 msgctxt "AboutDlg|"
97 msgid ""
98 "Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-"
99 "eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel "
100 "icon - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a"
101 " href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for "
102 "creating all the artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img "
103 "src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a "
104 "href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known as "
105 "Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring "
106 "development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a "
107 "href=\"http://www.nokia.com\"><img "
108 "src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for keeping Qt alive, and for "
109 "sponsoring development of Quassel Mobile with N810s</dd>"
110 msgstr "Specjalne podziękowania dla:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>Johna \"nox\" Hand</b></dt><dd>za oryginalną ikonę Quassela - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>za stworzenie całej grafiki</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software znane wcześniej jako Trolltech</a></b></dt><dd>za stworzenie Qt i Qtopii, i za sponsorowanie tworzenia QuasselTopii z Greenphones i więcej</dd><dt><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>za utrzymywanie Qt przy życiu, oraz sponsorowanie Quassel Mobile dla N810s</dd>"
111
112 #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:124
113 #, qt-format
114 msgctxt "AbstractSqlStorage|"
115 msgid ""
116 "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..."
117 msgstr "Zainstalowana Schema (version %1) nie jest aktualna. Aktualizacja do wersji %2..."
118
119 #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:126
120 msgctxt "AbstractSqlStorage|"
121 msgid "Upgrade failed..."
122 msgstr "Aktualizacja zakończona niepowodzeniem..."
123
124 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:57
125 msgctxt "AliasesModel|"
126 msgid ""
127 "<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash "
128 "command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
129 msgstr "<b>Skróty dla aliasów</b><br />Mogą być używane jako zwykłe polecenia zaczynające się od slasha<br /><br /><b>Przykład:</b> \"foo\" może być używane jako /foo"
130
131 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:61
132 msgctxt "AliasesModel|"
133 msgid ""
134 "<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special "
135 "variables:</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - "
136 "<b>$i..j</b> represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br "
137 "/> - <b>$i..</b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br"
138 " /> - <b>$i:hostname</b> represents the hostname of the user identified by "
139 "the i'th parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br"
140 " /> - <b>$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of"
141 " the selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with "
142 "semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will"
143 " be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test "
144 "All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
145 msgstr "<b>Ciąg skrótu będzie rozszerzony do</b><br /><b>specjalnych zmiennych</b><br /> - <b>$i</b> reprezentuje i-ty parametr.<br /> - <b>$i..j</b> reprezentuje parametry od i-tego do j-tego, rozdzielone spacjami.<br /> - <b>$i..</b> reprezentuje wszystkie parametry zaczynając od i, rozdzielone spacjami.<br /> - <b>$i:hostname</b> reprezentuje nazwę hostu użytkownika zdefiniowanego i-tym parametrem, lub *, gdy jest nieznany.<br /> - <b>$0</b>cały ciąg.<br /> - <b>$nick</b> Twój aktualny nick<br /> - <b>$channel</b> nazwa wybranego kanału<br /><br />Wiele poleceń może być rozdzielonych średnikiem<br /><br /><b>Przykład:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" będzie rozwinięty do trzech różnych wiadomości: \"Test 1\", \"Test 2\" i \"Test All 1 2 3\" , kiedy wezwane /test 1 2 3"
146
147 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:185
148 msgctxt "AliasesModel|"
149 msgid "Alias"
150 msgstr "Alias"
151
152 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:186
153 msgctxt "AliasesModel|"
154 msgid "Expansion"
155 msgstr "Rozszerzenie"
156
157 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13
158 msgctxt "AliasesSettingsPage|"
159 msgid "Form"
160 msgstr ""
161
162 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27
163 msgctxt "AliasesSettingsPage|"
164 msgid "New"
165 msgstr "Nowe"
166
167 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41
168 msgctxt "AliasesSettingsPage|"
169 msgid "Delete"
170 msgstr "Usuń"
171
172 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
173 msgctxt "AliasesSettingsPage|"
174 msgid "IRC"
175 msgstr "IRC"
176
177 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
178 msgctxt "AliasesSettingsPage|"
179 msgid "Aliases"
180 msgstr "Aliasy"
181
182 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14
183 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
184 msgid "Form"
185 msgstr ""
186
187 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22
188 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
189 msgid "Client style:"
190 msgstr "Styl klienta:"
191
192 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29
193 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
194 msgid "Set application style"
195 msgstr "Ustaw styl aplikacji"
196
197 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36
198 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
199 msgid "Language:"
200 msgstr "Języki:"
201
202 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43
203 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
204 msgid "Set the application language. Requires restart!"
205 msgstr "Ustaw język aplikacji. Wymaga restartu!"
206
207 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47
208 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
209 msgid "<Untranslated>"
210 msgstr "<nieprzetłumaczone>"
211
212 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52
213 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:76
214 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
215 msgid "<System Default>"
216 msgstr "<domyślny dla systemu>"
217
218 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75
219 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
220 msgid "Use custom stylesheet"
221 msgstr "Użyj własnego zestawu stylów"
222
223 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109
224 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
225 msgid "Path:"
226 msgstr "Ścieżka:"
227
228 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141
229 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
230 msgid "..."
231 msgstr "..."
232
233 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150
234 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
235 msgid "Show system tray icon"
236 msgstr "Pokaż ikonę w trayu"
237
238 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184
239 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
240 msgid "Hide to tray on close button"
241 msgstr "Chowaj do traya przy zamknięciu programu"
242
243 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:216
244 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
245 msgid "Enable animations"
246 msgstr "Włącz animacje"
247
248 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:231
249 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
250 msgid "Message Redirection"
251 msgstr "Przekierunkowanie wiadomości"
252
253 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:237
254 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
255 msgid "User Notices:"
256 msgstr "Powiadomienia od użytownika:"
257
258 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:280
259 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
260 msgid "Server Notices:"
261 msgstr "Powiadomienia od serwera:"
262
263 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:294
264 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
265 msgid "Default Target"
266 msgstr "Domyślny cel"
267
268 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:301
269 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
270 msgid "Status Window"
271 msgstr "Okno statusu"
272
273 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:308
274 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
275 msgid "Current Chat"
276 msgstr "Bieżąca rozmowa"
277
278 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:315
279 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
280 msgid "Errors:"
281 msgstr "Błędy:"
282
283 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35
284 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
285 msgid "Interface"
286 msgstr "Interface"
287
288 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:242
289 msgctxt "AppearanceSettingsPage|"
290 msgid "Please choose a stylesheet file"
291 msgstr "Proszę wybrać plik stylu"
292
293 #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33
294 msgctxt "AwayLogView|"
295 msgid "Away Log"
296 msgstr "Log nieobecności"
297
298 #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:46
299 msgctxt "AwayLogView|"
300 msgid "Show Network Name"
301 msgstr "Pokaż nazwę sieci"
302
303 #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:51
304 msgctxt "AwayLogView|"
305 msgid "Show Buffer Name"
306 msgstr "Pokaż nazwę buferu"
307
308 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14
309 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
310 msgid "Form"
311 msgstr ""
312
313 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22
314 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
315 msgid ""
316 "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in "
317 "the buffer view."
318 msgstr "Ilość wiadomości pobieranych od rdzenia przy przewijaniu w górę od zabuferowanego widoku."
319
320 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25
321 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
322 msgid "Dynamic backlog amount:"
323 msgstr "Ilość dynamicznego backlogu:"
324
325 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75
326 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
327 msgid "Backlog request method:"
328 msgstr "Metoda pobierania backlogu:"
329
330 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83
331 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
332 msgid "Fixed amount per chat"
333 msgstr "Stała ilość na jedną rozmowę"
334
335 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88
336 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
337 msgid "Unread messages per chat"
338 msgstr "Nieprzeczytane wiadomości na rozmowę"
339
340 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93
341 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
342 msgid "Globally unread messages"
343 msgstr "Nieprzeczytane wiadomości ogółem"
344
345 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123
346 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
347 msgid ""
348 "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat "
349 "window from the backlog."
350 msgstr ""
351
352 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138
353 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
354 msgid ""
355 "amount of messages per buffer that are requested after the core connection "
356 "has been established."
357 msgstr ""
358
359 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141
360 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
361 msgid "Initial backlog amount:"
362 msgstr "Początkowa ilość backlogu:"
363
364 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205
365 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
366 msgid ""
367 "This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n"
368 "\n"
369 "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
370 msgstr ""
371
372 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222
373 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232
374 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354
375 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
376 msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer."
377 msgstr ""
378
379 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225
380 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347
381 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
382 msgid "Limit:"
383 msgstr "Limit:"
384
385 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235
386 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357
387 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
388 msgid "Unlimited"
389 msgstr "Bez limitu"
390
391 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260
392 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270
393 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382
394 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392
395 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
396 msgid ""
397 "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The "
398 "Limit does not apply here."
399 msgstr ""
400
401 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263
402 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385
403 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
404 msgid "Additional Messages:"
405 msgstr ""
406
407 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324
408 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
409 msgid ""
410 "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n"
411 "\n"
412 "Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
413 "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n"
414 "\n"
415 "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
416 msgstr ""
417
418 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344
419 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
420 msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers."
421 msgstr ""
422
423 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
424 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
425 msgid "Interface"
426 msgstr "Interface"
427
428 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
429 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
430 msgid "Backlog Fetching"
431 msgstr "Pobieranie backlogu"
432
433 #: ../src/client/networkmodel.cpp:386
434 #, qt-format
435 msgctxt "BufferItem|"
436 msgid "<p> %1 - %2 </p>"
437 msgstr "<p> %1 - %2 </p>"
438
439 #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:272
440 msgctxt "BufferView|"
441 msgid "Merge buffers permanently?"
442 msgstr "Czy na pewno połączyć bufery na stałe?"
443
444 #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:273
445 #, qt-format
446 msgctxt "BufferView|"
447 msgid ""
448 "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n"
449 " This cannot be reversed!"
450 msgstr ""
451
452 #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14
453 msgctxt "BufferViewEditDlg|"
454 msgid "Dialog"
455 msgstr ""
456
457 #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22
458 msgctxt "BufferViewEditDlg|"
459 msgid "Please enter a name for the chat list:"
460 msgstr ""
461
462 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:575
463 msgctxt "BufferViewEditDlg|"
464 msgid "Add Chat List"
465 msgstr ""
466
467 #: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:54
468 msgctxt "BufferViewFilter|"
469 msgid "Show / Hide Chats"
470 msgstr ""
471
472 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14
473 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
474 msgid "Form"
475 msgstr ""
476
477 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31
478 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
479 msgid "Re&name..."
480 msgstr "Zmień &nazwę"
481
482 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48
483 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
484 msgid "&Add..."
485 msgstr "Dod&aj"
486
487 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71
488 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
489 msgid "De&lete"
490 msgstr "&Usuń"
491
492 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84
493 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
494 msgid "Chat List Settings"
495 msgstr "Ustawienia listy rozmów"
496
497 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92
498 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
499 msgid "Network:"
500 msgstr ""
501
502 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100
503 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:123
504 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
505 msgid "All"
506 msgstr ""
507
508 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110
509 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
510 msgid ""
511 "This option is not available when all Networks are visible.\n"
512 "In this mode no separate status buffer is displayed."
513 msgstr ""
514
515 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114
516 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
517 msgid "Show status window"
518 msgstr ""
519
520 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121
521 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
522 msgid "Show channels"
523 msgstr ""
524
525 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128
526 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
527 msgid "Show queries"
528 msgstr ""
529
530 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135
531 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
532 msgid "Hide inactive chats"
533 msgstr ""
534
535 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142
536 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
537 msgid "Add new chats automatically"
538 msgstr ""
539
540 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149
541 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
542 msgid "Sort alphabetically"
543 msgstr ""
544
545 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156
546 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
547 msgid "Minimum Activity:"
548 msgstr ""
549
550 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164
551 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
552 msgid "No Activity"
553 msgstr ""
554
555 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169
556 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
557 msgid "Other Activity"
558 msgstr ""
559
560 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174
561 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
562 msgid "New Message"
563 msgstr ""
564
565 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179
566 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
567 msgid "Highlight"
568 msgstr ""
569
570 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205
571 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
572 msgid "Preview:"
573 msgstr ""
574
575 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
576 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
577 msgid "Interface"
578 msgstr "Interface"
579
580 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
581 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
582 msgid "Custom Chat Lists"
583 msgstr ""
584
585 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:378
586 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
587 msgid "Delete Chat List?"
588 msgstr ""
589
590 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:379
591 #, qt-format
592 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
593 msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?"
594 msgstr ""
595
596 #: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26
597 msgctxt "BufferViewWidget|"
598 msgid "BufferView"
599 msgstr ""
600
601 #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:78
602 msgctxt "BufferWidget|"
603 msgid "Zoom In"
604 msgstr ""
605
606 #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:84
607 msgctxt "BufferWidget|"
608 msgid "Zoom Out"
609 msgstr ""
610
611 #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:89
612 msgctxt "BufferWidget|"
613 msgid "Actual Size"
614 msgstr ""
615
616 #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:93
617 msgctxt "BufferWidget|"
618 msgid "Set Marker Line"
619 msgstr ""
620
621 #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:97
622 msgctxt "BufferWidget|"
623 msgid "Go to Marker Line"
624 msgstr ""
625
626 #: ../src/client/networkmodel.cpp:565
627 #, qt-format
628 msgctxt "ChannelBufferItem|"
629 msgid "<b>Channel %1</b>"
630 msgstr ""
631
632 #: ../src/client/networkmodel.cpp:568
633 #, qt-format
634 msgctxt "ChannelBufferItem|"
635 msgid "<b>Users:</b> %1"
636 msgstr ""
637
638 #: ../src/client/networkmodel.cpp:572
639 #, qt-format
640 msgctxt "ChannelBufferItem|"
641 msgid "<b>Mode:</b> %1"
642 msgstr ""
643
644 #: ../src/client/networkmodel.cpp:583
645 #, qt-format
646 msgctxt "ChannelBufferItem|"
647 msgid "<b>Topic:</b> %1"
648 msgstr ""
649
650 #: ../src/client/networkmodel.cpp:588
651 msgctxt "ChannelBufferItem|"
652 msgid "Not active <br /> Double-click to join"
653 msgstr ""
654
655 #: ../src/client/networkmodel.cpp:591
656 #, qt-format
657 msgctxt "ChannelBufferItem|"
658 msgid "<p> %1 </p>"
659 msgstr ""
660
661 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:14
662 msgctxt "ChannelListDlg|"
663 msgid "Channel List"
664 msgstr ""
665
666 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:38
667 msgctxt "ChannelListDlg|"
668 msgid "Search Pattern:"
669 msgstr ""
670
671 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:48
672 msgctxt "ChannelListDlg|"
673 msgid ""
674 "Toggle between simple and advanced mode.\n"
675 "Advanced mode allows one to pass search strings to the IRC Server."
676 msgstr ""
677
678 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62
679 msgctxt "ChannelListDlg|"
680 msgid "Show Channels"
681 msgstr ""
682
683 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:86
684 msgctxt "ChannelListDlg|"
685 msgid "Filter:"
686 msgstr ""
687
688 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:98
689 msgctxt "ChannelListDlg|"
690 msgid "Errors Occurred:"
691 msgstr ""
692
693 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132
694 msgctxt "ChannelListDlg|"
695 msgid ""
696 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
697 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
698 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
699 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
700 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</span></p>\n"
701 "<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
702 msgstr ""
703
704 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14
705 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
706 msgid "Form"
707 msgstr ""
708
709 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22
710 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
711 msgid "Operation Mode:"
712 msgstr ""
713
714 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29
715 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
716 msgid ""
717 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
718 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
719 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
720 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
721 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
722 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in chatmonitor</span></p>\n"
723 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor</p></body></html>"
724 msgstr ""
725
726 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61
727 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
728 msgid "Available:"
729 msgstr ""
730
731 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88
732 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
733 msgid "Move selected buffers to the left"
734 msgstr ""
735
736 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102
737 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
738 msgid "Move selected buffers to the right"
739 msgstr ""
740
741 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133
742 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:258
743 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
744 msgid "Show:"
745 msgstr ""
746
747 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147
748 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
749 msgid ""
750 "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored"
751 msgstr ""
752
753 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150
754 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
755 msgid "Always show highlighted messages"
756 msgstr ""
757
758 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157
759 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
760 msgid "Show own messages"
761 msgstr ""
762
763 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35
764 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
765 msgid "Interface"
766 msgstr "Interface"
767
768 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35
769 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
770 msgid "Chat Monitor"
771 msgstr ""
772
773 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59
774 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
775 msgid "Opt In"
776 msgstr ""
777
778 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:60
779 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
780 msgid "Opt Out"
781 msgstr ""
782
783 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:261
784 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
785 msgid "Ignore:"
786 msgstr ""
787
788 #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:54
789 msgctxt "ChatMonitorView|"
790 msgid "Show Own Messages"
791 msgstr ""
792
793 #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:61
794 msgctxt "ChatMonitorView|"
795 msgid "Show Network Name"
796 msgstr "Pokaż nazwę sieci"
797
798 #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:66
799 msgctxt "ChatMonitorView|"
800 msgid "Show Buffer Name"
801 msgstr "Pokaż nazwę buferu"
802
803 #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:73
804 msgctxt "ChatMonitorView|"
805 msgid "Configure..."
806 msgstr ""
807
808 #: ../src/qtui/chatscene.cpp:803
809 msgctxt "ChatScene|"
810 msgid "Copy Selection"
811 msgstr ""
812
813 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13
814 msgctxt "ChatViewSearchBar|"
815 msgid "Form"
816 msgstr ""
817
818 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19
819 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33
820 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44
821 msgctxt "ChatViewSearchBar|"
822 msgid "..."
823 msgstr ""
824
825 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55
826 msgctxt "ChatViewSearchBar|"
827 msgid "case sensitive"
828 msgstr ""
829
830 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62
831 msgctxt "ChatViewSearchBar|"
832 msgid "search nick"
833 msgstr ""
834
835 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69
836 msgctxt "ChatViewSearchBar|"
837 msgid "search message"
838 msgstr ""
839
840 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82
841 msgctxt "ChatViewSearchBar|"
842 msgid "ignore joins, parts, etc."
843 msgstr ""
844
845 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14
846 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
847 msgid "Form"
848 msgstr ""
849
850 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22
851 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
852 msgid "Timestamp format:"
853 msgstr ""
854
855 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:29
856 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
857 msgid ""
858 "<html><head/><body><p>Usage examples:</p>\n"
859 "<table cellpadding=\"2\">\n"
860 "<tr><td>dd.MM.yyyy</td><td>21.05.2001</td></tr>\n"
861 "<tr><td>ddd MMMM d yy</td><td>Tue May 21 01</td></tr>\n"
862 "<tr><td>hh:mm:ss.zzz</td><td>14:13:09.042</td></tr>\n"
863 "<tr><td>h:m:s ap</td><td>2:13:9 pm</td></tr>\n"
864 "</table>\n"
865 "</body></html>"
866 msgstr ""
867
868 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:42
869 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
870 msgid "[hh:mm:ss]"
871 msgstr ""
872
873 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:69
874 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
875 msgid "Custom chat window font:"
876 msgstr ""
877
878 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:102
879 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
880 msgid "Show colored text in the chat window"
881 msgstr ""
882
883 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:105
884 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
885 msgid "Allow colored text (mIRC color codes)"
886 msgstr ""
887
888 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:121
889 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
890 msgid ""
891 "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address"
892 msgstr ""
893
894 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:124
895 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
896 msgid "Show previews of webpages on URL hover"
897 msgstr ""
898
899 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:140
900 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
901 msgid ""
902 "Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting "
903 "another channel"
904 msgstr ""
905
906 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:143
907 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
908 msgid "Set marker line automatically when switching chats"
909 msgstr ""
910
911 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:159
912 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
913 msgid "Custom Colors"
914 msgstr ""
915
916 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:177
917 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
918 msgid "Action:"
919 msgstr ""
920
921 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:184
922 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:208
923 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:232
924 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:269
925 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:293
926 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:324
927 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:348
928 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:372
929 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:396
930 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:413
931 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:453
932 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:470
933 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:487
934 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:504
935 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:521
936 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:538
937 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:555
938 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:572
939 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:589
940 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:606
941 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:623
942 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:640
943 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:657
944 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:674
945 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:691
946 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:708
947 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:736
948 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
949 msgid "..."
950 msgstr ""
951
952 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:201
953 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
954 msgid "Timestamp:"
955 msgstr ""
956
957 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:225
958 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
959 msgid "Channel message:"
960 msgstr ""
961
962 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:262
963 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
964 msgid "Highlight foreground:"
965 msgstr ""
966
967 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:286
968 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
969 msgid "Command message:"
970 msgstr ""
971
972 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:310
973 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
974 msgid "Highlight background:"
975 msgstr ""
976
977 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:317
978 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
979 msgid "Server message:"
980 msgstr ""
981
982 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:341
983 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
984 msgid "Marker line:"
985 msgstr ""
986
987 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:365
988 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
989 msgid "Error message:"
990 msgstr ""
991
992 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:389
993 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
994 msgid "Background:"
995 msgstr ""
996
997 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:433
998 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
999 msgid "Use Sender Coloring"
1000 msgstr ""
1001
1002 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:729
1003 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
1004 msgid "Own messages:"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28
1008 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
1009 msgid "Interface"
1010 msgstr "Interface"
1011
1012 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28
1013 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
1014 msgid "Chat View"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:41
1018 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
1019 msgid "You need at 0.6 quasselcore to use this feature"
1020 msgstr ""
1021
1022 #: ../src/client/client.cpp:318
1023 msgctxt "Client|"
1024 msgid "Identity already exists in client!"
1025 msgstr ""
1026
1027 #: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:178
1028 #, qt-format
1029 msgctxt "ClientBacklogManager|"
1030 msgid "Processed %1 messages in %2 seconds."
1031 msgstr ""
1032
1033 #: ../src/client/clientbufferviewmanager.cpp:60
1034 msgctxt "ClientBufferViewManager|"
1035 msgid "All Chats"
1036 msgstr ""
1037
1038 #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:98
1039 msgctxt "ClientUserInputHandler|"
1040 msgid "/JOIN expects a channel"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:110
1044 msgctxt "ClientUserInputHandler|"
1045 msgid "/QUERY expects at least a nick"
1046 msgstr ""
1047
1048 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14
1049 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1050 msgid "Configure the IRC Connection"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20
1054 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1055 msgid "Enable Ping Timeout Detection"
1056 msgstr ""
1057
1058 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37
1059 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1060 msgid "Ping interval:"
1061 msgstr ""
1062
1063 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44
1064 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155
1065 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213
1066 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1067 msgid " seconds"
1068 msgstr ""
1069
1070 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80
1071 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1072 msgid "Disconnect after"
1073 msgstr ""
1074
1075 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103
1076 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1077 msgid "missed pings"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128
1081 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1082 msgid ""
1083 "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly"
1084 " interesting for tracking users' away status."
1085 msgstr ""
1086
1087 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131
1088 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1089 msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)"
1090 msgstr ""
1091
1092 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148
1093 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1094 msgid "Update interval:"
1095 msgstr ""
1096
1097 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177
1098 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1099 msgid "Ignore channels with more than:"
1100 msgstr ""
1101
1102 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184
1103 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1104 msgid " users"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206
1108 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1109 msgid "Minimum delay between requests:"
1110 msgstr ""
1111
1112 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:250
1113 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1114 msgid "Enable standard-compliant CTCP behavior"
1115 msgstr ""
1116
1117 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27
1118 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
1119 msgid "IRC"
1120 msgstr "IRC"
1121
1122 #: ../src/qtui/chatitem.cpp:803
1123 msgctxt "ContentsChatItem|"
1124 msgid "Copy Link Address"
1125 msgstr ""
1126
1127 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39
1128 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1129 msgid "Connect"
1130 msgstr ""
1131
1132 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:40
1133 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1134 msgid "Disconnect"
1135 msgstr ""
1136
1137 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42
1138 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1139 msgid "Join"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43
1143 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1144 msgid "Part"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44
1148 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1149 msgid "Delete Chat(s)..."
1150 msgstr ""
1151
1152 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:45
1153 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1154 msgid "Go to Chat"
1155 msgstr ""
1156
1157 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47
1158 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1159 msgid "Joins"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48
1163 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1164 msgid "Parts"
1165 msgstr ""
1166
1167 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49
1168 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1169 msgid "Quits"
1170 msgstr ""
1171
1172 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50
1173 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1174 msgid "Nick Changes"
1175 msgstr ""
1176
1177 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51
1178 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1179 msgid "Mode Changes"
1180 msgstr ""
1181
1182 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52
1183 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1184 msgid "Day Changes"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53
1188 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1189 msgid "Topic Changes"
1190 msgstr ""
1191
1192 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54
1193 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1194 msgid "Set as Default..."
1195 msgstr ""
1196
1197 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:55
1198 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1199 msgid "Use Defaults..."
1200 msgstr ""
1201
1202 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:57
1203 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1204 msgid "Join Channel..."
1205 msgstr ""
1206
1207 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59
1208 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1209 msgid "Start Query"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60
1213 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1214 msgid "Show Query"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:61
1218 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1219 msgid "Whois"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63
1223 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1224 msgid "Version"
1225 msgstr ""
1226
1227 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64
1228 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1229 msgid "Time"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65
1233 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1234 msgid "Ping"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66
1238 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1239 msgid "Client info"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:67
1243 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1244 msgid "Custom..."
1245 msgstr ""
1246
1247 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79
1248 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1249 msgid "Give Operator Status"
1250 msgstr ""
1251
1252 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80
1253 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1254 msgid "Take Operator Status"
1255 msgstr ""
1256
1257 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81
1258 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1259 msgid "Give Half-Operator Status"
1260 msgstr ""
1261
1262 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82
1263 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1264 msgid "Take Half-Operator Status"
1265 msgstr ""
1266
1267 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83
1268 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1269 msgid "Give Voice"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84
1273 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1274 msgid "Take Voice"
1275 msgstr ""
1276
1277 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:85
1278 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1279 msgid "Kick From Channel"
1280 msgstr ""
1281
1282 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86
1283 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1284 msgid "Ban From Channel"
1285 msgstr ""
1286
1287 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87
1288 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1289 msgid "Kick && Ban"
1290 msgstr ""
1291
1292 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89
1293 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1294 msgid "Hide Chat(s) Temporarily"
1295 msgstr ""
1296
1297 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:90
1298 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1299 msgid "Hide Chat(s) Permanently"
1300 msgstr ""
1301
1302 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:91
1303 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1304 msgid "Show Channel List"
1305 msgstr ""
1306
1307 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:92
1308 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1309 msgid "Show Ignore List"
1310 msgstr ""
1311
1312 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:105
1313 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1314 msgid "Hide Events"
1315 msgstr ""
1316
1317 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:113
1318 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1319 msgid "CTCP"
1320 msgstr ""
1321
1322 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:128
1323 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1324 msgid "Actions"
1325 msgstr ""
1326
1327 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132
1328 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1329 msgid "Ignore"
1330 msgstr ""
1331
1332 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:137
1333 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1334 msgid "Add Ignore Rule"
1335 msgstr ""
1336
1337 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:138
1338 msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
1339 msgid "Existing Rules"
1340 msgstr ""
1341
1342 #: ../src/core/core.cpp:190
1343 msgctxt "Core|"
1344 msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..."
1345 msgstr ""
1346
1347 #: ../src/core/core.cpp:191
1348 msgctxt "Core|"
1349 msgid ""
1350 "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
1351 "Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore\n"
1352 "to work."
1353 msgstr ""
1354
1355 #: ../src/core/core.cpp:249
1356 msgctxt "Core|"
1357 msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!"
1358 msgstr ""
1359
1360 #: ../src/core/core.cpp:295
1361 msgctxt "Core|"
1362 msgid "Admin user or password not set."
1363 msgstr ""
1364
1365 #: ../src/core/core.cpp:298
1366 msgctxt "Core|"
1367 msgid "Could not setup storage!"
1368 msgstr ""
1369
1370 #: ../src/core/core.cpp:302
1371 msgctxt "Core|"
1372 msgid "Creating admin user..."
1373 msgstr ""
1374
1375 #: ../src/core/core.cpp:434
1376 #, qt-format
1377 msgctxt "Core|"
1378 msgid "Invalid listen address %1"
1379 msgstr ""
1380
1381 #: ../src/core/core.cpp:443
1382 #, qt-format
1383 msgctxt "Core|"
1384 msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3"
1385 msgstr ""
1386
1387 #: ../src/core/core.cpp:452
1388 #, qt-format
1389 msgctxt "Core|"
1390 msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3"
1391 msgstr ""
1392
1393 #: ../src/core/core.cpp:460
1394 #, qt-format
1395 msgctxt "Core|"
1396 msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: ../src/core/core.cpp:471
1400 #, qt-format
1401 msgctxt "Core|"
1402 msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: ../src/core/core.cpp:479
1406 #, qt-format
1407 msgctxt "Core|"
1408 msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol"
1409 msgstr ""
1410
1411 #: ../src/core/core.cpp:488
1412 msgctxt "Core|"
1413 msgid "Could not open any network interfaces to listen on!"
1414 msgstr ""
1415
1416 #: ../src/core/core.cpp:527
1417 msgctxt "Core|"
1418 msgid "Client connected from"
1419 msgstr ""
1420
1421 #: ../src/core/core.cpp:530
1422 msgctxt "Core|"
1423 msgid "Closing server for basic setup."
1424 msgstr ""
1425
1426 #: ../src/core/core.cpp:547
1427 msgctxt "Core|"
1428 msgid "Antique client trying to connect... refusing."
1429 msgstr ""
1430
1431 #: ../src/core/core.cpp:560
1432 #, qt-format
1433 msgctxt "Core|"
1434 msgid ""
1435 "<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least "
1436 "client/core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
1437 msgstr ""
1438
1439 #: ../src/core/core.cpp:564 ../src/core/core.cpp:656 ../src/core/core.cpp:682
1440 msgctxt "Core|"
1441 msgid "Client"
1442 msgstr ""
1443
1444 #: ../src/core/core.cpp:564
1445 msgctxt "Core|"
1446 msgid "too old, rejecting."
1447 msgstr ""
1448
1449 #: ../src/core/core.cpp:582
1450 #, qt-format
1451 msgctxt "Core|"
1452 msgid "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
1453 msgstr ""
1454
1455 #: ../src/core/core.cpp:636
1456 msgctxt "Core|"
1457 msgid "Starting TLS for Client:"
1458 msgstr ""
1459
1460 #: ../src/core/core.cpp:654
1461 msgctxt "Core|"
1462 msgid ""
1463 "<b>Client not initialized!</b><br>You need to send an init message before "
1464 "trying to login."
1465 msgstr ""
1466
1467 #: ../src/core/core.cpp:656
1468 msgctxt "Core|"
1469 msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting."
1470 msgstr ""
1471
1472 #: ../src/core/core.cpp:676
1473 msgctxt "Core|"
1474 msgid ""
1475 "<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination "
1476 "you supplied could not be found in the database."
1477 msgstr ""
1478
1479 #: ../src/core/core.cpp:682
1480 #, qt-format
1481 msgctxt "Core|"
1482 msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)."
1483 msgstr ""
1484
1485 #: ../src/core/core.cpp:695
1486 msgctxt "Core|"
1487 msgid "Non-authed client disconnected."
1488 msgstr ""
1489
1490 #: ../src/core/core.cpp:724
1491 msgctxt "Core|"
1492 msgid "Could not initialize session for client:"
1493 msgstr ""
1494
1495 #: ../src/core/core.cpp:750
1496 msgctxt "Core|"
1497 msgid "Could not find a session for client:"
1498 msgstr ""
1499
1500 #: ../src/client/coreaccount.h:40
1501 msgctxt "CoreAccount|"
1502 msgid "Internal Core"
1503 msgstr ""
1504
1505 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:14
1506 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:260
1507 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1508 msgid "Edit Core Account"
1509 msgstr ""
1510
1511 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:20
1512 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1513 msgid "Account Details"
1514 msgstr ""
1515
1516 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:26
1517 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1518 msgid "Account Name:"
1519 msgstr ""
1520
1521 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:33
1522 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1523 msgid "Local Core"
1524 msgstr ""
1525
1526 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:40
1527 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:173
1528 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1529 msgid "Hostname:"
1530 msgstr ""
1531
1532 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:47
1533 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:180
1534 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1535 msgid "localhost"
1536 msgstr ""
1537
1538 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:54
1539 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:187
1540 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1541 msgid "Port:"
1542 msgstr ""
1543
1544 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:93
1545 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:226
1546 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1547 msgid "User:"
1548 msgstr ""
1549
1550 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:103
1551 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:236
1552 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1553 msgid "Password:"
1554 msgstr ""
1555
1556 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:117
1557 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1558 msgid "Remember"
1559 msgstr ""
1560
1561 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:127
1562 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1563 msgid "Use a Proxy"
1564 msgstr ""
1565
1566 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:139
1567 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1568 msgid "Proxy Type:"
1569 msgstr ""
1570
1571 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:147
1572 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1573 msgid "Socks 5"
1574 msgstr ""
1575
1576 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:152
1577 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1578 msgid "HTTP"
1579 msgstr ""
1580
1581 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:262
1582 msgctxt "CoreAccountEditDlg|"
1583 msgid "Add Core Account"
1584 msgstr ""
1585
1586 #: ../src/client/coreaccountmodel.cpp:68
1587 msgctxt "CoreAccountModel|"
1588 msgid "Internal Core"
1589 msgstr ""
1590
1591 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:20
1592 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1593 msgid "Connect to Quassel Core"
1594 msgstr ""
1595
1596 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:30
1597 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1598 msgid "Core Accounts"
1599 msgstr ""
1600
1601 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:45
1602 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1603 msgid "Edit..."
1604 msgstr ""
1605
1606 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:56
1607 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1608 msgid "Add..."
1609 msgstr ""
1610
1611 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:67
1612 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1613 msgid "Delete"
1614 msgstr "Usuń"
1615
1616 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:96
1617 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1618 msgid "Automatically connect on startup"
1619 msgstr ""
1620
1621 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:136
1622 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1623 msgid "Connect to last account used"
1624 msgstr ""
1625
1626 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:148
1627 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1628 msgid "Always connect to"
1629 msgstr ""
1630
1631 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:29
1632 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|"
1633 msgid "Remote Cores"
1634 msgstr ""
1635
1636 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:69
1637 msgctxt "CoreConfigWizard|"
1638 msgid "Core Configuration Wizard"
1639 msgstr ""
1640
1641 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:103
1642 msgctxt "CoreConfigWizard|"
1643 msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..."
1644 msgstr ""
1645
1646 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:112
1647 #, qt-format
1648 msgctxt "CoreConfigWizard|"
1649 msgid ""
1650 "Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start "
1651 "over."
1652 msgstr ""
1653
1654 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:131
1655 msgctxt "CoreConfigWizard|"
1656 msgid ""
1657 "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!<br>Please "
1658 "remember to configure your identities and networks now."
1659 msgstr ""
1660
1661 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14
1662 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
1663 msgid "Form"
1664 msgstr ""
1665
1666 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:22
1667 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
1668 msgid "Username:"
1669 msgstr ""
1670
1671 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:32
1672 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
1673 msgid "Password:"
1674 msgstr ""
1675
1676 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:46
1677 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
1678 msgid "Repeat password:"
1679 msgstr ""
1680
1681 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:60
1682 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
1683 msgid "Remember password"
1684 msgstr ""
1685
1686 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69
1687 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
1688 msgid ""
1689 "<b>Note:</b> Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\n"
1690 "If you need to do these things, please run \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
1691 msgstr ""
1692
1693 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13
1694 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|"
1695 msgid "Form"
1696 msgstr ""
1697
1698 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19
1699 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|"
1700 msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core."
1701 msgstr ""
1702
1703 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:167
1704 msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|"
1705 msgid "Create Admin User"
1706 msgstr ""
1707
1708 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:168
1709 msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|"
1710 msgid ""
1711 "First, we will create a user on the core. This first user will have "
1712 "administrator privileges."
1713 msgstr ""
1714
1715 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:150
1716 msgctxt "CoreConfigWizardPages::IntroPage|"
1717 msgid "Introduction"
1718 msgstr ""
1719
1720 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:203
1721 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|"
1722 msgid "Select Storage Backend"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:204
1726 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|"
1727 msgid ""
1728 "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the "
1729 "backlog and other data in."
1730 msgstr ""
1731
1732 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:305
1733 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|"
1734 msgid "Connection Properties"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:347
1738 msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|"
1739 msgid "Storing Your Settings"
1740 msgstr ""
1741
1742 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:348
1743 msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|"
1744 msgid ""
1745 "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in "
1746 "automatically."
1747 msgstr ""
1748
1749 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13
1750 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|"
1751 msgid "Form"
1752 msgstr ""
1753
1754 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21
1755 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|"
1756 msgid "Storage Backend:"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56
1760 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|"
1761 msgid "Description"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62
1765 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|"
1766 msgid "Foobar"
1767 msgstr ""
1768
1769 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13
1770 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|"
1771 msgid "Form"
1772 msgstr ""
1773
1774 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19
1775 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|"
1776 msgid "Your Choices"
1777 msgstr ""
1778
1779 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35
1780 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|"
1781 msgid "Admin User:"
1782 msgstr ""
1783
1784 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42
1785 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|"
1786 msgid "foo"
1787 msgstr ""
1788
1789 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55
1790 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|"
1791 msgid "Storage Backend:"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62
1795 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|"
1796 msgid "bar"
1797 msgstr ""
1798
1799 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102
1800 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|"
1801 msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..."
1802 msgstr ""
1803
1804 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:14
1805 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|"
1806 msgid "Authentication Required"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:20
1810 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|"
1811 msgid "Please enter your account data:"
1812 msgstr ""
1813
1814 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:35
1815 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|"
1816 msgid "Password:"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:49
1820 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|"
1821 msgid "Username:"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:58
1825 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|"
1826 msgid "Remember password"
1827 msgstr ""
1828
1829 #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:81
1830 #, qt-format
1831 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|"
1832 msgid "Please enter your credentials for %1:"
1833 msgstr ""
1834
1835 #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:41
1836 msgctxt "CoreConnectDlg|"
1837 msgid "Connect to Core"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: ../src/client/coreconnection.cpp:190
1841 msgctxt "CoreConnection|"
1842 msgid "Network is down"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: ../src/client/coreconnection.cpp:225 ../src/client/coreconnection.cpp:365
1846 msgctxt "CoreConnection|"
1847 msgid "Disconnected"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: ../src/client/coreconnection.cpp:228
1851 #, qt-format
1852 msgctxt "CoreConnection|"
1853 msgid "Looking up %1..."
1854 msgstr ""
1855
1856 #: ../src/client/coreconnection.cpp:231 ../src/client/coreconnection.cpp:518
1857 #, qt-format
1858 msgctxt "CoreConnection|"
1859 msgid "Connecting to %1..."
1860 msgstr ""
1861
1862 #: ../src/client/coreconnection.cpp:234 ../src/client/coreconnection.cpp:658
1863 #, qt-format
1864 msgctxt "CoreConnection|"
1865 msgid "Connected to %1"
1866 msgstr ""
1867
1868 #: ../src/client/coreconnection.cpp:237
1869 #, qt-format
1870 msgctxt "CoreConnection|"
1871 msgid "Disconnecting from %1..."
1872 msgstr ""
1873
1874 #: ../src/client/coreconnection.cpp:303
1875 msgctxt "CoreConnection|"
1876 msgid ""
1877 "The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider "
1878 "upgrading."
1879 msgstr ""
1880
1881 #: ../src/client/coreconnection.cpp:340
1882 msgctxt "CoreConnection|"
1883 msgid "Invalid data received from core"
1884 msgstr ""
1885
1886 #: ../src/client/coreconnection.cpp:403
1887 msgctxt "CoreConnection|"
1888 msgid "Disconnected from core."
1889 msgstr ""
1890
1891 #: ../src/client/coreconnection.cpp:496 ../src/client/coreconnection.cpp:590
1892 #: ../src/client/coreconnection.cpp:639
1893 msgctxt "CoreConnection|"
1894 msgid "Unencrypted connection canceled"
1895 msgstr ""
1896
1897 #: ../src/client/coreconnection.cpp:533
1898 msgctxt "CoreConnection|"
1899 msgid "Synchronizing to core..."
1900 msgstr ""
1901
1902 #: ../src/client/coreconnection.cpp:556
1903 #, qt-format
1904 msgctxt "CoreConnection|"
1905 msgid ""
1906 "<b>The Quassel Core you are trying to connect to is too old!</b><br>Need at "
1907 "least core/client protocol v%1 to connect."
1908 msgstr ""
1909
1910 #: ../src/client/coreconnection.cpp:682
1911 msgctxt "CoreConnection|"
1912 msgid "Logging in..."
1913 msgstr ""
1914
1915 #: ../src/client/coreconnection.cpp:687
1916 msgctxt "CoreConnection|"
1917 msgid "Login canceled"
1918 msgstr ""
1919
1920 #: ../src/client/coreconnection.cpp:716
1921 msgctxt "CoreConnection|"
1922 msgid "Receiving session state"
1923 msgstr ""
1924
1925 #: ../src/client/coreconnection.cpp:718
1926 #, qt-format
1927 msgctxt "CoreConnection|"
1928 msgid "Synchronizing to %1..."
1929 msgstr ""
1930
1931 #: ../src/client/coreconnection.cpp:744
1932 msgctxt "CoreConnection|"
1933 msgid "Receiving network states"
1934 msgstr ""
1935
1936 #: ../src/client/coreconnection.cpp:798
1937 #, qt-format
1938 msgctxt "CoreConnection|"
1939 msgid "Synchronized to %1"
1940 msgstr ""
1941
1942 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:14
1943 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
1944 msgid "Form"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:20
1948 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
1949 msgid "Network Status Detection"
1950 msgstr ""
1951
1952 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26
1953 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
1954 msgid ""
1955 "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most"
1956 " KDE users"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29
1960 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
1961 msgid "Use KDE's network status detection (via Solid)"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:41
1965 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:57
1966 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:154
1967 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
1968 msgid ""
1969 "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after "
1970 "a certain time"
1971 msgstr ""
1972
1973 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44
1974 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
1975 msgid "Ping timeout after"
1976 msgstr ""
1977
1978 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:60
1979 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:157
1980 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
1981 msgid " seconds"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:100
1985 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
1986 msgid ""
1987 "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. "
1988 "This may take a long time after actually losing connectivity"
1989 msgstr ""
1990
1991 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103
1992 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
1993 msgid "Never time out actively"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:113
1997 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
1998 msgid "Automatically reconnect on network failures"
1999 msgstr ""
2000
2001 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:147
2002 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
2003 msgid "Retry every"
2004 msgstr ""
2005
2006 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24
2007 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
2008 msgid "Remote Cores"
2009 msgstr ""
2010
2011 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24
2012 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
2013 msgid "Connection"
2014 msgstr ""
2015
2016 #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:14
2017 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|"
2018 msgid "Form"
2019 msgstr ""
2020
2021 #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:32
2022 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|"
2023 msgid "Message"
2024 msgstr ""
2025
2026 #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:66
2027 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|seconds"
2028 msgid "s"
2029 msgstr ""
2030
2031 #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:66
2032 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|milliseconds"
2033 msgid "ms"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:67
2037 #, qt-format
2038 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|"
2039 msgid "(Lag: %1 %2)"
2040 msgstr ""
2041
2042 #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:83
2043 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|"
2044 msgid "The connection to your core is encrypted with SSL."
2045 msgstr ""
2046
2047 #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:87
2048 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|"
2049 msgid "The connection to your core is not encrypted."
2050 msgstr ""
2051
2052 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13
2053 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2054 msgid "Core Information"
2055 msgstr ""
2056
2057 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21
2058 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2059 msgid "Version:"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28
2063 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2064 msgid "<core version>"
2065 msgstr ""
2066
2067 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35
2068 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2069 msgid "Uptime:"
2070 msgstr ""
2071
2072 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42
2073 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2074 msgid "Connected Clients:"
2075 msgstr ""
2076
2077 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49
2078 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2079 msgid "<connected clients>"
2080 msgstr ""
2081
2082 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56
2083 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2084 msgid "<core uptime>"
2085 msgstr ""
2086
2087 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63
2088 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2089 msgid "Build date:"
2090 msgstr ""
2091
2092 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70
2093 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2094 msgid "<build date>"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81
2098 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2099 msgid "Close"
2100 msgstr ""
2101
2102 #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:57
2103 #, qt-format
2104 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2105 msgid "%n Day(s)"
2106 msgid_plural "%n Day(s)"
2107 msgstr[0] ""
2108 msgstr[1] ""
2109 msgstr[2] ""
2110
2111 #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:58
2112 #, qt-format
2113 msgctxt "CoreInfoDlg|"
2114 msgid " %1:%2:%3 (since %4)"
2115 msgstr ""
2116
2117 #: ../src/core/corenetwork.cpp:166
2118 msgctxt "CoreNetwork|"
2119 msgid "Connection failed. Cycling to next Server"
2120 msgstr ""
2121
2122 #: ../src/core/corenetwork.cpp:174 ../src/core/corenetwork.cpp:175
2123 #, qt-format
2124 msgctxt "CoreNetwork|"
2125 msgid "Connecting to %1:%2..."
2126 msgstr ""
2127
2128 #: ../src/core/corenetwork.cpp:227
2129 #, qt-format
2130 msgctxt "CoreNetwork|"
2131 msgid "Disconnecting. (%1)"
2132 msgstr ""
2133
2134 #: ../src/core/corenetwork.cpp:227
2135 msgctxt "CoreNetwork|"
2136 msgid "Core Shutdown"
2137 msgstr ""
2138
2139 #: ../src/core/corenetwork.cpp:409
2140 #, qt-format
2141 msgctxt "CoreNetwork|"
2142 msgid "Could not connect to %1 (%2)"
2143 msgstr ""
2144
2145 #: ../src/core/corenetwork.cpp:411
2146 #, qt-format
2147 msgctxt "CoreNetwork|"
2148 msgid "Connection failure: %1"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: ../src/core/coresession.cpp:230
2152 msgctxt "CoreSession|"
2153 msgid "Client"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: ../src/core/coresession.cpp:230
2157 #, qt-format
2158 msgctxt "CoreSession|"
2159 msgid "disconnected (UserId: %1)."
2160 msgstr ""
2161
2162 #: ../src/core/coresession.cpp:491
2163 #, qt-format
2164 msgctxt "CoreSession|"
2165 msgid ""
2166 "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to"
2167 " create network %1!"
2168 msgstr ""
2169
2170 #: ../src/core/coresession.cpp:523
2171 msgctxt "CoreSession|"
2172 msgid ""
2173 "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already "
2174 "exists, updating instead!"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:75
2178 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
2179 msgid ""
2180 "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick <othernick> to "
2181 "continue"
2182 msgstr ""
2183
2184 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:447
2185 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
2186 msgid "Unable to perform key exchange."
2187 msgstr ""
2188
2189 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:458
2190 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
2191 msgid "Unable to parse the DH1080_INIT. Key exchange failed."
2192 msgstr ""
2193
2194 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:462
2195 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:470
2196 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
2197 msgid "Your key is set and messages will be encrypted."
2198 msgstr ""
2199
2200 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:472
2201 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
2202 msgid "Failed to parse DH1080_FINISH. Key exchange failed."
2203 msgstr ""
2204
2205 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:88
2206 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2207 msgid "away"
2208 msgstr ""
2209
2210 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:169
2211 #, qt-format
2212 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2213 msgid "sending CTCP-%1 request to %2"
2214 msgstr ""
2215
2216 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:199
2217 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2218 msgid ""
2219 "[usage] /delkey <nick|channel> deletes the encryption key for nick or "
2220 "channel or just /delkey when in a channel or query."
2221 msgstr ""
2222
2223 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:206
2224 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:648
2225 #, qt-format
2226 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2227 msgid "No key has been set for %1."
2228 msgstr ""
2229
2230 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:211
2231 #, qt-format
2232 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2233 msgid "The key for %1 has been deleted."
2234 msgstr ""
2235
2236 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:215
2237 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:656
2238 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2239 msgid ""
2240 "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with "
2241 "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA2) library. Contact your "
2242 "distributor about a Quassel package with QCA2 support, or rebuild Quassel "
2243 "with QCA2 present."
2244 msgstr ""
2245
2246 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:367
2247 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2248 msgid ""
2249 "[usage] /keyx [<nick|channel>] Initiates a DH1080 key exchange with the "
2250 "target."
2251 msgstr ""
2252
2253 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:379
2254 #, qt-format
2255 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2256 msgid "Failed to initiate key exchange with %1."
2257 msgstr ""
2258
2259 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:384
2260 #, qt-format
2261 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2262 msgid "Initiated key exchange with %1."
2263 msgstr ""
2264
2265 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:388
2266 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:616
2267 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2268 msgid ""
2269 "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with "
2270 "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA) library. Contact your "
2271 "distributor about a Quassel package with QCA support, or rebuild Quassel "
2272 "with QCA present."
2273 msgstr ""
2274
2275 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:546
2276 #, qt-format
2277 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2278 msgid "Starting query with %1"
2279 msgstr ""
2280
2281 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:604
2282 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2283 msgid ""
2284 "[usage] /setkey <nick|channel> <key> sets the encryption key for nick or "
2285 "channel. /setkey <key> when in a channel or query buffer sets the key for "
2286 "it."
2287 msgstr ""
2288
2289 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:613
2290 #, qt-format
2291 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2292 msgid "The key for %1 has been set."
2293 msgstr ""
2294
2295 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:640
2296 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2297 msgid ""
2298 "[usage] /showkey <nick|channel> shows the encryption key for nick or channel"
2299 " or just /showkey when in a channel or query."
2300 msgstr ""
2301
2302 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:652
2303 #, qt-format
2304 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2305 msgid "The key for %1 is %2"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:780
2309 #, qt-format
2310 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
2311 msgid "[Error] Could not encrypt your message: %1"
2312 msgstr ""
2313
2314 #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:17
2315 msgctxt "CreateIdentityDlg|"
2316 msgid "Create New Identity"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:25
2320 msgctxt "CreateIdentityDlg|"
2321 msgid "Identity name:"
2322 msgstr ""
2323
2324 #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:37
2325 msgctxt "CreateIdentityDlg|"
2326 msgid "Create blank identity"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:49
2330 msgctxt "CreateIdentityDlg|"
2331 msgid "Duplicate:"
2332 msgstr ""
2333
2334 #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13
2335 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2336 msgid "Debug BufferView Overlay"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26
2340 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2341 msgid "Overlay View"
2342 msgstr ""
2343
2344 #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39
2345 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2346 msgid "Overlay Properties"
2347 msgstr ""
2348
2349 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50
2350 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2351 msgid "BufferViews:"
2352 msgstr ""
2353
2354 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51
2355 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2356 msgid "All Networks:"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52
2360 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2361 msgid "Networks:"
2362 msgstr ""
2363
2364 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53
2365 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2366 msgid "Buffers:"
2367 msgstr ""
2368
2369 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54
2370 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2371 msgid "Removed buffers:"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55
2375 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2376 msgid "Temp. removed buffers:"
2377 msgstr ""
2378
2379 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57
2380 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2381 msgid "Allowed buffer types:"
2382 msgstr ""
2383
2384 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58
2385 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2386 msgid "Minimum activity:"
2387 msgstr ""
2388
2389 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60
2390 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|"
2391 msgid "Is initialized:"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:14
2395 msgctxt "DebugConsole|"
2396 msgid "Debug Console"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:44
2400 msgctxt "DebugConsole|"
2401 msgid "local"
2402 msgstr ""
2403
2404 #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:54
2405 msgctxt "DebugConsole|"
2406 msgid "core"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:82
2410 msgctxt "DebugConsole|"
2411 msgid "Evaluate!"
2412 msgstr ""
2413
2414 #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13
2415 msgctxt "DebugLogWidget|"
2416 msgid "Debug Log"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43
2420 msgctxt "DebugLogWidget|"
2421 msgid "Close"
2422 msgstr ""
2423
2424 #: ../src/qtui/dockmanagernotificationbackend.cpp:184
2425 msgctxt "DockManagerNotificationBackend::ConfigWidget|"
2426 msgid "Mark dockmanager entry"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:219 ../src/core/eventstringifier.cpp:365
2430 msgctxt "EventStringifier|"
2431 msgid "[Whois] "
2432 msgstr ""
2433
2434 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:234
2435 #, qt-format
2436 msgctxt "EventStringifier|"
2437 msgid "%1 invited you to channel %2"
2438 msgstr ""
2439
2440 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:336
2441 #, qt-format
2442 msgctxt "EventStringifier|"
2443 msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\""
2444 msgstr ""
2445
2446 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:342
2447 #, qt-format
2448 msgctxt "EventStringifier|"
2449 msgid "[Operwall] %1: %2"
2450 msgstr ""
2451
2452 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:350
2453 msgctxt "EventStringifier|"
2454 msgid ""
2455 "Received non-RFC-compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected "
2456 "behavior!"
2457 msgstr ""
2458
2459 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:379
2460 #, qt-format
2461 msgctxt "EventStringifier|"
2462 msgid "%1 is away: \"%2\""
2463 msgstr ""
2464
2465 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:386
2466 msgctxt "EventStringifier|"
2467 msgid "You are no longer marked as being away"
2468 msgstr ""
2469
2470 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:394
2471 msgctxt "EventStringifier|"
2472 msgid "You have been marked as being away"
2473 msgstr ""
2474
2475 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:416
2476 #, qt-format
2477 msgctxt "EventStringifier|"
2478 msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)"
2479 msgstr ""
2480
2481 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:432
2482 #, qt-format
2483 msgctxt "EventStringifier|"
2484 msgid "[Whois] %1 is online via %2 (%3)"
2485 msgstr ""
2486
2487 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:434
2488 #, qt-format
2489 msgctxt "EventStringifier|"
2490 msgid "[Whowas] %1 was online via %2 (%3)"
2491 msgstr ""
2492
2493 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:444
2494 #, qt-format
2495 msgctxt "EventStringifier|"
2496 msgid "[Whowas] %1 was %2@%3 (%4)"
2497 msgstr ""
2498
2499 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:453
2500 #, qt-format
2501 msgctxt "EventStringifier|"
2502 msgid "[Who] End of /WHO list for %1"
2503 msgstr ""
2504
2505 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:465
2506 #, qt-format
2507 msgctxt "EventStringifier|"
2508 msgid "[Whois] %1 is logged in since %2"
2509 msgstr ""
2510
2511 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:469
2512 #, qt-format
2513 msgctxt "EventStringifier|"
2514 msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (since %3)"
2515 msgstr ""
2516
2517 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:479
2518 msgctxt "EventStringifier|"
2519 msgid "[Whois] End of /WHOIS list"
2520 msgstr ""
2521
2522 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:502
2523 #, qt-format
2524 msgctxt "EventStringifier|"
2525 msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2"
2526 msgstr ""
2527
2528 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:504
2529 #, qt-format
2530 msgctxt "EventStringifier|"
2531 msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2"
2532 msgstr ""
2533
2534 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:506
2535 #, qt-format
2536 msgctxt "EventStringifier|"
2537 msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:527
2541 #, qt-format
2542 msgctxt "EventStringifier|"
2543 msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: \"%3\""
2544 msgstr ""
2545
2546 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:535
2547 msgctxt "EventStringifier|"
2548 msgid "End of channel list"
2549 msgstr ""
2550
2551 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:553
2552 #, qt-format
2553 msgctxt "EventStringifier|"
2554 msgid "Homepage for %1 is %2"
2555 msgstr ""
2556
2557 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:570
2558 #, qt-format
2559 msgctxt "EventStringifier|"
2560 msgid "Channel %1 created on %2"
2561 msgstr ""
2562
2563 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:584
2564 #, qt-format
2565 msgctxt "EventStringifier|"
2566 msgid "[Whois] %1 is authed as %2"
2567 msgstr ""
2568
2569 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:587
2570 #, qt-format
2571 msgctxt "EventStringifier|"
2572 msgid "[Whowas] %1 was authed as %2"
2573 msgstr ""
2574
2575 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:596
2576 #, qt-format
2577 msgctxt "EventStringifier|"
2578 msgid "No topic is set for %1."
2579 msgstr ""
2580
2581 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:604
2582 #, qt-format
2583 msgctxt "EventStringifier|"
2584 msgid "Topic for %1 is \"%2\""
2585 msgstr ""
2586
2587 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:616
2588 #, qt-format
2589 msgctxt "EventStringifier|"
2590 msgid "Topic set by %1 on %2"
2591 msgstr ""
2592
2593 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:629
2594 #, qt-format
2595 msgctxt "EventStringifier|"
2596 msgid "%1 has been invited to %2"
2597 msgstr ""
2598
2599 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:637
2600 #, qt-format
2601 msgctxt "EventStringifier|"
2602 msgid "[Who] %1"
2603 msgstr ""
2604
2605 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:644
2606 msgctxt "EventStringifier|"
2607 msgid "End of /WHOWAS"
2608 msgstr ""
2609
2610 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:654
2611 #, qt-format
2612 msgctxt "EventStringifier|"
2613 msgid "Nick %1 contains illegal characters"
2614 msgstr ""
2615
2616 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:664
2617 #, qt-format
2618 msgctxt "EventStringifier|"
2619 msgid "Nick already in use: %1"
2620 msgstr ""
2621
2622 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:674
2623 #, qt-format
2624 msgctxt "EventStringifier|"
2625 msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1"
2626 msgstr ""
2627
2628 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:697
2629 #, qt-format
2630 msgctxt "EventStringifier|"
2631 msgid "sending CTCP-%1 request to %2"
2632 msgstr ""
2633
2634 #. Optional "unknown" in "Received unknown CTCP-FOO request by bar"
2635 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:712
2636 msgctxt "EventStringifier|"
2637 msgid "unknown"
2638 msgstr ""
2639
2640 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:713
2641 #, qt-format
2642 msgctxt "EventStringifier|"
2643 msgid "Received %1CTCP-%2 request by %3"
2644 msgstr ""
2645
2646 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:716
2647 #, qt-format
2648 msgctxt "EventStringifier|"
2649 msgid "Received CTCP-%1 answer from %2: %3"
2650 msgstr ""
2651
2652 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:731
2653 #, qt-format
2654 msgctxt "EventStringifier|"
2655 msgid "Received CTCP-PING answer from %1 with %2 seconds round trip time"
2656 msgstr ""
2657
2658 #: ../src/client/execwrapper.cpp:49
2659 #, qt-format
2660 msgctxt "ExecWrapper|"
2661 msgid "Invalid command string for /exec: %1"
2662 msgstr ""
2663
2664 #: ../src/client/execwrapper.cpp:58
2665 #, qt-format
2666 msgctxt "ExecWrapper|"
2667 msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!"
2668 msgstr ""
2669
2670 #: ../src/client/execwrapper.cpp:69
2671 #, qt-format
2672 msgctxt "ExecWrapper|"
2673 msgid "Could not find script \"%1\""
2674 msgstr ""
2675
2676 #: ../src/client/execwrapper.cpp:93
2677 #, qt-format
2678 msgctxt "ExecWrapper|"
2679 msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2."
2680 msgstr ""
2681
2682 #: ../src/client/execwrapper.cpp:111
2683 #, qt-format
2684 msgctxt "ExecWrapper|"
2685 msgid "Script \"%1\" could not start."
2686 msgstr ""
2687
2688 #: ../src/client/execwrapper.cpp:113
2689 #, qt-format
2690 msgctxt "ExecWrapper|"
2691 msgid "Script \"%1\" caused error %2."
2692 msgstr ""
2693
2694 #: ../src/uisupport/fontselector.cpp:32
2695 msgctxt "FontSelector|"
2696 msgid "Choose..."
2697 msgstr ""
2698
2699 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:14
2700 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2701 msgid "Form"
2702 msgstr ""
2703
2704 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:20
2705 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2706 msgid "Custom Highlights"
2707 msgstr ""
2708
2709 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:33
2710 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:29
2711 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2712 msgid "Highlight"
2713 msgstr ""
2714
2715 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:38
2716 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2717 msgid "RegEx"
2718 msgstr ""
2719
2720 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:43
2721 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2722 msgid "CS"
2723 msgstr ""
2724
2725 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:48
2726 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2727 msgid "Enable"
2728 msgstr ""
2729
2730 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:53
2731 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2732 msgid "Channel"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:69
2736 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2737 msgid "Add"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:76
2741 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2742 msgid "Remove"
2743 msgstr ""
2744
2745 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:101
2746 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2747 msgid "Highlight Nicks"
2748 msgstr ""
2749
2750 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:107
2751 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2752 msgid "All nicks from identity"
2753 msgstr ""
2754
2755 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:114
2756 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2757 msgid "Current nick"
2758 msgstr ""
2759
2760 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:124
2761 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2762 msgid "None"
2763 msgstr ""
2764
2765 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:131
2766 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2767 msgid "Case sensitive"
2768 msgstr ""
2769
2770 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:29
2771 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2772 msgid "Interface"
2773 msgstr "Interface"
2774
2775 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:184
2776 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2777 msgid "this shouldn't be empty"
2778 msgstr ""
2779
2780 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:46
2781 msgctxt "HighlightSettingsPage|"
2782 msgid "highlight rule"
2783 msgstr ""
2784
2785 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31
2786 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:369
2787 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2788 msgid "Rename Identity"
2789 msgstr ""
2790
2791 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34
2792 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77
2793 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2794 msgid "..."
2795 msgstr ""
2796
2797 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51
2798 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2799 msgid "Add Identity"
2800 msgstr ""
2801
2802 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54
2803 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2804 msgid "Add..."
2805 msgstr ""
2806
2807 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74
2808 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2809 msgid "Remove Identity"
2810 msgstr ""
2811
2812 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31
2813 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2814 msgid "IRC"
2815 msgstr "IRC"
2816
2817 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31
2818 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2819 msgid "Identities"
2820 msgstr ""
2821
2822 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:204
2823 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2824 msgid ""
2825 "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be "
2826 "applied:</b><ul>"
2827 msgstr ""
2828
2829 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:205
2830 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2831 msgid "<li>All identities need an identity name set</li>"
2832 msgstr ""
2833
2834 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:206
2835 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2836 msgid "<li>Every identity needs at least one nickname defined</li>"
2837 msgstr ""
2838
2839 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:207
2840 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2841 msgid "<li>You need to specify a real name for every identity</li>"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:208
2845 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2846 msgid "<li>You need to specify an ident for every identity</li>"
2847 msgstr ""
2848
2849 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:209
2850 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2851 msgid "</ul>"
2852 msgstr ""
2853
2854 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:210
2855 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2856 msgid "One or more identities are invalid"
2857 msgstr ""
2858
2859 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:355
2860 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2861 msgid "Delete Identity?"
2862 msgstr ""
2863
2864 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:356
2865 #, qt-format
2866 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2867 msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?"
2868 msgstr ""
2869
2870 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:370
2871 #, qt-format
2872 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
2873 msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!"
2874 msgstr ""
2875
2876 #: ../src/common/identity.cpp:147
2877 msgctxt "Identity|"
2878 msgid "Quassel IRC User"
2879 msgstr ""
2880
2881 #: ../src/common/identity.cpp:177
2882 msgctxt "Identity|"
2883 msgid "<empty>"
2884 msgstr ""
2885
2886 #: ../src/common/identity.cpp:183
2887 msgctxt "Identity|"
2888 msgid "Gone fishing."
2889 msgstr ""
2890
2891 #: ../src/common/identity.cpp:187
2892 msgctxt "Identity|"
2893 msgid "Not here. No, really. not here!"
2894 msgstr ""
2895
2896 #: ../src/common/identity.cpp:190
2897 msgctxt "Identity|"
2898 msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..."
2899 msgstr ""
2900
2901 #: ../src/common/identity.cpp:193
2902 msgctxt "Identity|"
2903 msgid "Kindergarten is elsewhere!"
2904 msgstr ""
2905
2906 #: ../src/common/identity.cpp:194 ../src/common/identity.cpp:195
2907 msgctxt "Identity|"
2908 msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere."
2909 msgstr ""
2910
2911 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:30
2912 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2913 msgid "General"
2914 msgstr ""
2915
2916 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:38
2917 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2918 msgid "Real Name:"
2919 msgstr ""
2920
2921 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:45
2922 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2923 msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois."
2924 msgstr ""
2925
2926 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:54
2927 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2928 msgid "Nicknames"
2929 msgstr ""
2930
2931 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:90
2932 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2933 msgid "Add Nickname"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:93
2937 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2938 msgid "&Add..."
2939 msgstr "Dod&aj"
2940
2941 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:116
2942 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2943 msgid "Remove Nickname"
2944 msgstr ""
2945
2946 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:119
2947 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2948 msgid "Remove"
2949 msgstr ""
2950
2951 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:136
2952 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2953 msgid "Rename Identity"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:139
2957 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2958 msgid "Re&name..."
2959 msgstr ""
2960
2961 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:165
2962 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2963 msgid "Move upwards in list"
2964 msgstr ""
2965
2966 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:168
2967 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:182
2968 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2969 msgid "..."
2970 msgstr ""
2971
2972 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:179
2973 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2974 msgid "Move downwards in list"
2975 msgstr ""
2976
2977 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:227
2978 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2979 msgid "A&way"
2980 msgstr ""
2981
2982 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:233
2983 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2984 msgid "Default Away Settings"
2985 msgstr ""
2986
2987 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:244
2988 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2989 msgid "Nick to be used when being away"
2990 msgstr ""
2991
2992 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:254
2993 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2994 msgid "Default away reason"
2995 msgstr ""
2996
2997 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:261
2998 msgctxt "IdentityEditWidget|"
2999 msgid "Away Nick:"
3000 msgstr ""
3001
3002 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:268
3003 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:297
3004 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:366
3005 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3006 msgid "Away Reason:"
3007 msgstr ""
3008
3009 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:280
3010 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3011 msgid "Set away when all clients have detached from the core"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:283
3015 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3016 msgid "Away On Detach"
3017 msgstr ""
3018
3019 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:315
3020 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3021 msgid "Not implemented yet"
3022 msgstr ""
3023
3024 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:318
3025 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3026 msgid "Away On Idle"
3027 msgstr ""
3028
3029 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:332
3030 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3031 msgid "Set away after"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:342
3035 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3036 msgid "minutes of being idle"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399
3040 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:237
3041 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3042 msgid "Advanced"
3043 msgstr ""
3044
3045 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:407
3046 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3047 msgid "Ident:"
3048 msgstr ""
3049
3050 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:414
3051 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3052 msgid ""
3053 "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, "
3054 "uniquely identifies you within the IRC network."
3055 msgstr ""
3056
3057 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:423
3058 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3059 msgid "Messages"
3060 msgstr ""
3061
3062 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:431
3063 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3064 msgid "Part Reason:"
3065 msgstr ""
3066
3067 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:444
3068 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3069 msgid "Quit Reason:"
3070 msgstr ""
3071
3072 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:454
3073 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3074 msgid "Kick Reason:"
3075 msgstr ""
3076
3077 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:488
3078 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3079 msgid ""
3080 "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate"
3081 msgstr ""
3082
3083 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:517
3084 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3085 msgid ""
3086 "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!\n"
3087 "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!"
3088 msgstr ""
3089
3090 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:546
3091 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3092 msgid "Continue"
3093 msgstr ""
3094
3095 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:584
3096 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3097 msgid "Use SSL Key"
3098 msgstr ""
3099
3100 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:598
3101 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3102 msgid "Key Type:"
3103 msgstr ""
3104
3105 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605
3106 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:351
3107 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:363
3108 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3109 msgid "No Key loaded"
3110 msgstr ""
3111
3112 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625
3113 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723
3114 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:352
3115 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:406
3116 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3117 msgid "Load"
3118 msgstr ""
3119
3120 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:637
3121 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3122 msgid "Use SSL Certificate"
3123 msgstr ""
3124
3125 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:656
3126 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3127 msgid "Organisation:"
3128 msgstr ""
3129
3130 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663
3131 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697
3132 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:404
3133 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:405
3134 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3135 msgid "No Certificate loaded"
3136 msgstr ""
3137
3138 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:690
3139 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3140 msgid "CommonName:"
3141 msgstr ""
3142
3143 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:320
3144 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3145 msgid "Load a Key"
3146 msgstr ""
3147
3148 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:357
3149 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3150 msgid "RSA"
3151 msgstr ""
3152
3153 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:360
3154 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3155 msgid "DSA"
3156 msgstr ""
3157
3158 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365
3159 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:411
3160 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3161 msgid "Clear"
3162 msgstr ""
3163
3164 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:377
3165 msgctxt "IdentityEditWidget|"
3166 msgid "Load a Certificate"
3167 msgstr ""
3168
3169 #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:115
3170 msgctxt "IdentityPage|"
3171 msgid "Setup Identity"
3172 msgstr ""
3173
3174 #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:120
3175 msgctxt "IdentityPage|"
3176 msgid "Default Identity"
3177 msgstr ""
3178
3179 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15
3180 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3181 msgid "Configure Ignore Rule"
3182 msgstr ""
3183
3184 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27
3185 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3186 msgid ""
3187 "<p><b>Strictness:</b></p>\n"
3188 "<p><u>Dynamic:</u></p>\n"
3189 "<p>Messages are filtered \"on the fly\".\n"
3190 "Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.</p>\n"
3191 "<p><u>Permanent:</u></p>\n"
3192 "<p>Messages are filtered before they get stored in the database.</p>"
3193 msgstr ""
3194
3195 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35
3196 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3197 msgid "Strictness"
3198 msgstr ""
3199
3200 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41
3201 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3202 msgid "Dynamic"
3203 msgstr ""
3204
3205 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48
3206 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3207 msgid "Permanent"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58
3211 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3212 msgid ""
3213 "<p><b>Rule Type:</b></p>\n"
3214 "<p><u>Sender:</u></p>\n"
3215 "<p>The rule is matched against the sender string\n"
3216 "<i>nick!ident@host.name<i></p>\n"
3217 "<p><u>Message:</u></p>\n"
3218 "<p>The rule is matched against the actual message content</p>"
3219 msgstr ""
3220
3221 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66
3222 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3223 msgid "Rule Type"
3224 msgstr ""
3225
3226 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72
3227 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3228 msgid "Sender"
3229 msgstr ""
3230
3231 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79
3232 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3233 msgid "Message"
3234 msgstr ""
3235
3236 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:86
3237 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3238 msgid "CTCP"
3239 msgstr ""
3240
3241 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:98
3242 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3243 msgid ""
3244 "<p><b>Ignore rule:</b></p>\n"
3245 "<p>Depending on the type of the rule, the text is matched against either:</p>\n"
3246 "<p><u>- the message content:</u></p>\n"
3247 "<p><i>Example:</i>\n"
3248 "<br />\n"
3249 "<i>*foobar*</i> matches any text containing the word <i>foobar</i></p>\n"
3250 "<p><u>- the sender string</u>  <i>(nick!ident@host.name)</i></p>\n"
3251 "<p><i>Examples:</i>\n"
3252 "<br />\n"
3253 "- <i>*@foobar.com</i> matches any sender from host <i>foobar.com</i>\n"
3254 "<br />\n"
3255 "- <i>stupid!.+</i> (RegEx) matches any sender with nickname <i>stupid</i> from any host</p>"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:112
3259 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3260 msgid "Ignore Rule"
3261 msgstr ""
3262
3263 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:123
3264 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3265 msgid ""
3266 "<p><b>Use regular expressions:</b></p>\n"
3267 "<p>If enabled, rules follow regular expression syntax.</p>\n"
3268 "<p>Otherwise rules allow wildcard matching with the following special characters:</p>\n"
3269 "<p> *: representing \"any amount of any character\"\n"
3270 "<br />\n"
3271 "?: representing \"exactly one character\"</p>"
3272 msgstr ""
3273
3274 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:131
3275 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3276 msgid "Regular expression"
3277 msgstr ""
3278
3279 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:143
3280 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3281 msgid ""
3282 "<p><b>Scope:</b></p>\n"
3283 "<p><u>Global:</u></p>\n"
3284 "<p>The rule is active for any channel on any network</p>\n"
3285 "<p><u>Network:</u></p>\n"
3286 "<p>The list below is interpreted as a list of networks for which the rule should match</p>\n"
3287 "<p><u>Channel:</u></p>\n"
3288 "<p>The list below is interpreted as a list of channels for which the rule should match</p>"
3289 msgstr ""
3290
3291 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:152
3292 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3293 msgid "Scope"
3294 msgstr ""
3295
3296 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160
3297 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3298 msgid "Global"
3299 msgstr ""
3300
3301 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167
3302 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3303 msgid "Network"
3304 msgstr ""
3305
3306 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:174
3307 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3308 msgid "Channel"
3309 msgstr ""
3310
3311 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:183
3312 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3313 msgid ""
3314 "<p><b>Scope rule:</b></p>\n"
3315 "<p>A scope rule is a semicolon separated list of either <i>network</i> or <i>channel</i> names.</p>\n"
3316 "<p><i>Example:</i>\n"
3317 "<br />\n"
3318 "<i>#quassel*; #foobar</i>\n"
3319 "<br />\n"
3320 "would match on #foobar and on any channel starting with <i>#quassel</i></p>"
3321 msgstr ""
3322
3323 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:214
3324 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3325 msgid ""
3326 "<p><b>Enable / Disable:</b></p>\n"
3327 "<p>Only enabled rules are filtered.\n"
3328 "<br />\n"
3329 "For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.</p>"
3330 msgstr ""
3331
3332 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:220
3333 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
3334 msgid "Rule is enabled"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:71
3338 msgctxt "IgnoreListModel|"
3339 msgid ""
3340 "<b>Enable / Disable:</b><br />Only enabled rules are filtered.<br />For "
3341 "dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again"
3342 msgstr ""
3343
3344 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:75
3345 msgctxt "IgnoreListModel|"
3346 msgid ""
3347 "<b>Ignore rule:</b><br />Depending on the type of the rule, the text is "
3348 "matched against either:<br /><br />- <u>the message content:</u><br "
3349 "/><i>Example:<i><br />    \"*foobar*\" matches any text containing the word "
3350 "\"foobar\"<br /><br />- <u>the sender string "
3351 "<i>nick!ident@host.name<i></u><br /><i>Example:</i><br />    "
3352 "\"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com<br />    "
3353 "\"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any "
3354 "host<br />"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91
3358 msgctxt "IgnoreListModel|"
3359 msgid "By Sender"
3360 msgstr ""
3361
3362 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:93
3363 msgctxt "IgnoreListModel|"
3364 msgid "By Message"
3365 msgstr ""
3366
3367 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:208
3368 msgctxt "IgnoreListModel|"
3369 msgid "Enabled"
3370 msgstr ""
3371
3372 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:209
3373 msgctxt "IgnoreListModel|"
3374 msgid "Type"
3375 msgstr ""
3376
3377 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:210
3378 msgctxt "IgnoreListModel|"
3379 msgid "Ignore Rule"
3380 msgstr ""
3381
3382 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14
3383 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|"
3384 msgid "Form"
3385 msgstr ""
3386
3387 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28
3388 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|"
3389 msgid "New"
3390 msgstr "Nowe"
3391
3392 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42
3393 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|"
3394 msgid "Delete"
3395 msgstr "Usuń"
3396
3397 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56
3398 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|"
3399 msgid "&Edit"
3400 msgstr ""
3401
3402 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34
3403 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|"
3404 msgid "IRC"
3405 msgstr "IRC"
3406
3407 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34
3408 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|"
3409 msgid "Ignore List"
3410 msgstr ""
3411
3412 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:144
3413 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|"
3414 msgid "Rule already exists"
3415 msgstr ""
3416
3417 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:145
3418 #, qt-format
3419 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|"
3420 msgid ""
3421 "There is already a rule\n"
3422 "\"%1\"\n"
3423 "Please choose another rule."
3424 msgstr ""
3425
3426 #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14
3427 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|"
3428 msgid "Form"
3429 msgstr ""
3430
3431 #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20
3432 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|"
3433 msgid ""
3434 "This enables support for the Ayatana Project's application indicator "
3435 "(libindicate)."
3436 msgstr ""
3437
3438 #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:23
3439 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|"
3440 msgid "Show messages in application indicator"
3441 msgstr ""
3442
3443 #: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:26
3444 msgctxt "InputWidget|"
3445 msgid "Form"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73
3449 msgctxt "InputWidget|"
3450 msgid "White"
3451 msgstr ""
3452
3453 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73
3454 msgctxt "InputWidget|"
3455 msgid "Black"
3456 msgstr ""
3457
3458 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73
3459 msgctxt "InputWidget|"
3460 msgid "Dark blue"
3461 msgstr ""
3462
3463 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73
3464 msgctxt "InputWidget|"
3465 msgid "Dark green"
3466 msgstr ""
3467
3468 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73
3469 msgctxt "InputWidget|"
3470 msgid "Red"
3471 msgstr ""
3472
3473 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73
3474 msgctxt "InputWidget|"
3475 msgid "Dark red"
3476 msgstr ""
3477
3478 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73
3479 msgctxt "InputWidget|"
3480 msgid "Dark magenta"
3481 msgstr ""
3482
3483 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73
3484 msgctxt "InputWidget|"
3485 msgid "Orange"
3486 msgstr ""
3487
3488 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3489 msgctxt "InputWidget|"
3490 msgid "Yellow"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3494 msgctxt "InputWidget|"
3495 msgid "Green"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3499 msgctxt "InputWidget|"
3500 msgid "Dark cyan"
3501 msgstr ""
3502
3503 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3504 msgctxt "InputWidget|"
3505 msgid "Cyan"
3506 msgstr ""
3507
3508 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3509 msgctxt "InputWidget|"
3510 msgid "Blue"
3511 msgstr ""
3512
3513 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3514 msgctxt "InputWidget|"
3515 msgid "Magenta"
3516 msgstr ""
3517
3518 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3519 msgctxt "InputWidget|"
3520 msgid "Dark gray"
3521 msgstr ""
3522
3523 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3524 msgctxt "InputWidget|"
3525 msgid "Light gray"
3526 msgstr ""
3527
3528 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:84 ../src/qtui/inputwidget.cpp:85
3529 msgctxt "InputWidget|"
3530 msgid "Clear Color"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:132
3534 msgctxt "InputWidget|"
3535 msgid "Focus Input Line"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14
3539 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3540 msgid "Form"
3541 msgstr ""
3542
3543 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22
3544 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3545 msgid "Custom font:"
3546 msgstr ""
3547
3548 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50
3549 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3550 msgid "Enable spell check"
3551 msgstr ""
3552
3553 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63
3554 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3555 msgid "Enable per chat history"
3556 msgstr ""
3557
3558 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79
3559 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3560 msgid "Show nick selector"
3561 msgstr ""
3562
3563 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:95
3564 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3565 msgid "Show style buttons"
3566 msgstr ""
3567
3568 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:111
3569 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3570 msgid "Enables (limited) Emacs key bindings in the input field."
3571 msgstr ""
3572
3573 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:114
3574 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3575 msgid "Emacs key bindings"
3576 msgstr ""
3577
3578 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:127
3579 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3580 msgid "Multi-Line Editing"
3581 msgstr ""
3582
3583 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:144
3584 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3585 msgid "Show at most"
3586 msgstr ""
3587
3588 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:170
3589 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3590 msgid "lines"
3591 msgstr ""
3592
3593 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:192
3594 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3595 msgid "Enable scrollbars"
3596 msgstr ""
3597
3598 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:211
3599 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3600 msgid "Tab Completion"
3601 msgstr ""
3602
3603 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:219
3604 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3605 msgid "Completion suffix:"
3606 msgstr ""
3607
3608 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:235
3609 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3610 msgid ": "
3611 msgstr ""
3612
3613 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:262
3614 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3615 msgid "Add space after nick when completing mid-sentence"
3616 msgstr ""
3617
3618 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:24
3619 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3620 msgid "Interface"
3621 msgstr "Interface"
3622
3623 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:24
3624 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
3625 msgid "Input Widget"
3626 msgstr ""
3627
3628 #: ../src/common/internalpeer.cpp:58
3629 msgctxt "InternalPeer|"
3630 msgid "internal connection"
3631 msgstr ""
3632
3633 #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:49
3634 msgctxt "IrcConnectionWizard|"
3635 msgid "Save && Connect"
3636 msgstr ""
3637
3638 #: ../src/client/irclistmodel.cpp:65
3639 msgctxt "IrcListModel|"
3640 msgid "Channel"
3641 msgstr ""
3642
3643 #: ../src/client/irclistmodel.cpp:66
3644 msgctxt "IrcListModel|"
3645 msgid "Users"
3646 msgstr ""
3647
3648 #: ../src/client/irclistmodel.cpp:67
3649 msgctxt "IrcListModel|"
3650 msgid "Topic"
3651 msgstr ""
3652
3653 #: ../src/client/networkmodel.cpp:911
3654 msgctxt "IrcUserItem|"
3655 msgid " is away"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: ../src/client/networkmodel.cpp:926
3659 #, qt-format
3660 msgctxt "IrcUserItem|"
3661 msgid "idling since %1"
3662 msgstr ""
3663
3664 #: ../src/client/networkmodel.cpp:929
3665 #, qt-format
3666 msgctxt "IrcUserItem|"
3667 msgid "login time: %1"
3668 msgstr ""
3669
3670 #: ../src/client/networkmodel.cpp:932
3671 #, qt-format
3672 msgctxt "IrcUserItem|"
3673 msgid "server: %1"
3674 msgstr ""
3675
3676 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14
3677 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3678 msgid "Form"
3679 msgstr ""
3680
3681 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22
3682 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3683 msgid "Custom font:"
3684 msgstr ""
3685
3686 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50
3687 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3688 msgid "Show icons"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66
3692 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3693 msgid "Chat List"
3694 msgstr ""
3695
3696 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72
3697 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3698 msgid "Display topic in tooltip"
3699 msgstr ""
3700
3701 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85
3702 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3703 msgid "Mouse wheel changes selected chat"
3704 msgstr ""
3705
3706 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101
3707 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3708 msgid "Use Custom Colors"
3709 msgstr ""
3710
3711 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118
3712 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3713 msgid "Standard:"
3714 msgstr ""
3715
3716 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125
3717 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149
3718 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173
3719 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197
3720 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221
3721 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308
3722 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345
3723 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3724 msgid "..."
3725 msgstr ""
3726
3727 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142
3728 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3729 msgid "Inactive:"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166
3733 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3734 msgid "Unread messages:"
3735 msgstr ""
3736
3737 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190
3738 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3739 msgid "Highlight:"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214
3743 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3744 msgid "Other activity:"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286
3748 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3749 msgid "Custom Nick List Colors"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301
3753 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3754 msgid "Online:"
3755 msgstr ""
3756
3757 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338
3758 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3759 msgid "Away:"
3760 msgstr ""
3761
3762 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:29
3763 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3764 msgid "Interface"
3765 msgstr "Interface"
3766
3767 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:29
3768 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3769 msgid "Chat & Nick Lists"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:34
3773 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3774 msgid "Network"
3775 msgstr ""
3776
3777 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37
3778 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3779 msgid "Inactive"
3780 msgstr ""
3781
3782 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38
3783 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3784 msgid "Normal"
3785 msgstr ""
3786
3787 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39
3788 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3789 msgid "Unread messages"
3790 msgstr ""
3791
3792 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40
3793 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3794 msgid "Highlight"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:41
3798 msgctxt "ItemViewSettingsPage|"
3799 msgid "Other activity"
3800 msgstr ""
3801
3802 #: ../src/qtui/knotificationbackend.cpp:130
3803 #, qt-format
3804 msgctxt "KNotificationBackend|"
3805 msgid "%n pending highlight(s)"
3806 msgid_plural "%n pending highlight(s)"
3807 msgstr[0] ""
3808 msgstr[1] ""
3809 msgstr[2] ""
3810
3811 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:80
3812 msgctxt "KeySequenceButton|"
3813 msgid "The key you just pressed is not supported by Qt."
3814 msgstr ""
3815
3816 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:81
3817 msgctxt "KeySequenceButton|"
3818 msgid "Unsupported Key"
3819 msgstr ""
3820
3821 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:176
3822 msgctxt "KeySequenceWidget|"
3823 msgid ""
3824 "Click on the button, then enter the shortcut like you would in the program.\n"
3825 "Example for Ctrl+a: hold the Ctrl key and press a."
3826 msgstr ""
3827
3828 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:274
3829 msgctxt "KeySequenceWidget|Meta key"
3830 msgid "Meta"
3831 msgstr ""
3832
3833 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:275
3834 msgctxt "KeySequenceWidget|Ctrl key"
3835 msgid "Ctrl"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:276
3839 msgctxt "KeySequenceWidget|Alt key"
3840 msgid "Alt"
3841 msgstr ""
3842
3843 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:277
3844 msgctxt "KeySequenceWidget|Shift key"
3845 msgid "Shift"
3846 msgstr ""
3847
3848 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:281
3849 msgctxt ""
3850 "KeySequenceWidget|What the user inputs now will be taken as the new shortcut"
3851 msgid "Input"
3852 msgstr ""
3853
3854 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:288
3855 msgctxt "KeySequenceWidget|No shortcut defined"
3856 msgid "None"
3857 msgstr ""
3858
3859 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:383
3860 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:389
3861 msgctxt "KeySequenceWidget|"
3862 msgid "Shortcut Conflict"
3863 msgstr ""
3864
3865 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:384
3866 #, qt-format
3867 msgctxt "KeySequenceWidget|"
3868 msgid ""
3869 "The \"%1\" shortcut is already in use, and cannot be configured.\n"
3870 "Please choose another one."
3871 msgstr ""
3872
3873 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:390
3874 #, qt-format
3875 msgctxt "KeySequenceWidget|"
3876 msgid ""
3877 "The \"%1\" shortcut is ambiguous with the shortcut for the following action:"
3878 msgstr ""
3879
3880 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:392
3881 msgctxt "KeySequenceWidget|"
3882 msgid "Do you want to reassign this shortcut to the selected action?"
3883 msgstr ""
3884
3885 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:395
3886 msgctxt "KeySequenceWidget|"
3887 msgid "Reassign"
3888 msgstr ""
3889
3890 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:350
3891 msgctxt "MainWin|"
3892 msgid "General"
3893 msgstr ""
3894
3895 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:352
3896 msgctxt "MainWin|"
3897 msgid "&Connect to Core..."
3898 msgstr ""
3899
3900 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:354
3901 msgctxt "MainWin|"
3902 msgid "&Disconnect from Core"
3903 msgstr ""
3904
3905 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:356
3906 msgctxt "MainWin|"
3907 msgid "Core &Info..."
3908 msgstr ""
3909
3910 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:358
3911 msgctxt "MainWin|"
3912 msgid "Configure &Networks..."
3913 msgstr ""
3914
3915 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:361
3916 msgctxt "MainWin|"
3917 msgid "&Quit"
3918 msgstr ""
3919
3920 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:365
3921 msgctxt "MainWin|"
3922 msgid "&Configure Chat Lists..."
3923 msgstr ""
3924
3925 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:368
3926 msgctxt "MainWin|"
3927 msgid "&Lock Layout"
3928 msgstr ""
3929
3930 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:372
3931 msgctxt "MainWin|"
3932 msgid "Show &Search Bar"
3933 msgstr ""
3934
3935 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:374
3936 msgctxt "MainWin|"
3937 msgid "Show Away Log"
3938 msgstr ""
3939
3940 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:376
3941 msgctxt "MainWin|"
3942 msgid "Show &Menubar"
3943 msgstr ""
3944
3945 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:379
3946 msgctxt "MainWin|"
3947 msgid "Show Status &Bar"
3948 msgstr ""
3949
3950 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:385
3951 msgctxt "MainWin|"
3952 msgid "&Full Screen Mode"
3953 msgstr ""
3954
3955 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:392
3956 msgctxt "MainWin|"
3957 msgid "Configure &Shortcuts..."
3958 msgstr ""
3959
3960 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:398 ../src/qtui/mainwin.cpp:402
3961 msgctxt "MainWin|"
3962 msgid "&Configure Quassel..."
3963 msgstr ""
3964
3965 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:408
3966 msgctxt "MainWin|"
3967 msgid "&About Quassel"
3968 msgstr ""
3969
3970 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:413
3971 msgctxt "MainWin|"
3972 msgid "About &Qt"
3973 msgstr ""
3974
3975 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:417
3976 msgctxt "MainWin|"
3977 msgid "Debug &NetworkModel"
3978 msgstr ""
3979
3980 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:419
3981 msgctxt "MainWin|"
3982 msgid "Debug &BufferViewOverlay"
3983 msgstr ""
3984
3985 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:421
3986 msgctxt "MainWin|"
3987 msgid "Debug &MessageModel"
3988 msgstr ""
3989
3990 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:423
3991 msgctxt "MainWin|"
3992 msgid "Debug &HotList"
3993 msgstr ""
3994
3995 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:425
3996 msgctxt "MainWin|"
3997 msgid "Debug &Log"
3998 msgstr ""
3999
4000 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:427
4001 msgctxt "MainWin|"
4002 msgid "Reload Stylesheet"
4003 msgstr ""
4004
4005 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:430
4006 msgctxt "MainWin|"
4007 msgid "Hide Current Buffer"
4008 msgstr ""
4009
4010 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:434
4011 msgctxt "MainWin|"
4012 msgid "Navigation"
4013 msgstr ""
4014
4015 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:436
4016 msgctxt "MainWin|"
4017 msgid "Jump to hot chat"
4018 msgstr ""
4019
4020 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:448
4021 msgctxt "MainWin|"
4022 msgid "Set Quick Access #0"
4023 msgstr ""
4024
4025 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:450
4026 msgctxt "MainWin|"
4027 msgid "Set Quick Access #1"
4028 msgstr ""
4029
4030 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:452
4031 msgctxt "MainWin|"
4032 msgid "Set Quick Access #2"
4033 msgstr ""
4034
4035 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:454
4036 msgctxt "MainWin|"
4037 msgid "Set Quick Access #3"
4038 msgstr ""
4039
4040 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:456
4041 msgctxt "MainWin|"
4042 msgid "Set Quick Access #4"
4043 msgstr ""
4044
4045 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:458
4046 msgctxt "MainWin|"
4047 msgid "Set Quick Access #5"
4048 msgstr ""
4049
4050 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:460
4051 msgctxt "MainWin|"
4052 msgid "Set Quick Access #6"
4053 msgstr ""
4054
4055 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:462
4056 msgctxt "MainWin|"
4057 msgid "Set Quick Access #7"
4058 msgstr ""
4059
4060 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:464
4061 msgctxt "MainWin|"
4062 msgid "Set Quick Access #8"
4063 msgstr ""
4064
4065 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:466
4066 msgctxt "MainWin|"
4067 msgid "Set Quick Access #9"
4068 msgstr ""
4069
4070 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:469
4071 msgctxt "MainWin|"
4072 msgid "Quick Access #0"
4073 msgstr ""
4074
4075 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:471
4076 msgctxt "MainWin|"
4077 msgid "Quick Access #1"
4078 msgstr ""
4079
4080 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:473
4081 msgctxt "MainWin|"
4082 msgid "Quick Access #2"
4083 msgstr ""
4084
4085 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:475
4086 msgctxt "MainWin|"
4087 msgid "Quick Access #3"
4088 msgstr ""
4089
4090 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:477
4091 msgctxt "MainWin|"
4092 msgid "Quick Access #4"
4093 msgstr ""
4094
4095 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:479
4096 msgctxt "MainWin|"
4097 msgid "Quick Access #5"
4098 msgstr ""
4099
4100 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:481
4101 msgctxt "MainWin|"
4102 msgid "Quick Access #6"
4103 msgstr ""
4104
4105 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:483
4106 msgctxt "MainWin|"
4107 msgid "Quick Access #7"
4108 msgstr ""
4109
4110 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:485
4111 msgctxt "MainWin|"
4112 msgid "Quick Access #8"
4113 msgstr ""
4114
4115 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:487
4116 msgctxt "MainWin|"
4117 msgid "Quick Access #9"
4118 msgstr ""
4119
4120 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:491
4121 msgctxt "MainWin|"
4122 msgid "Activate Next Chat List"
4123 msgstr ""
4124
4125 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:493
4126 msgctxt "MainWin|"
4127 msgid "Activate Previous Chat List"
4128 msgstr ""
4129
4130 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:495
4131 msgctxt "MainWin|"
4132 msgid "Go to Next Chat"
4133 msgstr ""
4134
4135 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:497
4136 msgctxt "MainWin|"
4137 msgid "Go to Previous Chat"
4138 msgstr ""
4139
4140 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:506
4141 msgctxt "MainWin|"
4142 msgid "&File"
4143 msgstr ""
4144
4145 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:519
4146 msgctxt "MainWin|"
4147 msgid "&Networks"
4148 msgstr ""
4149
4150 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:525
4151 msgctxt "MainWin|"
4152 msgid "&View"
4153 msgstr ""
4154
4155 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:526
4156 msgctxt "MainWin|"
4157 msgid "&Chat Lists"
4158 msgstr ""
4159
4160 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:528
4161 msgctxt "MainWin|"
4162 msgid "&Toolbars"
4163 msgstr ""
4164
4165 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:542
4166 msgctxt "MainWin|"
4167 msgid "&Settings"
4168 msgstr ""
4169
4170 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:551
4171 msgctxt "MainWin|"
4172 msgid "&Help"
4173 msgstr ""
4174
4175 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:559
4176 msgctxt "MainWin|"
4177 msgid "Debug"
4178 msgstr ""
4179
4180 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:835
4181 msgctxt "MainWin|"
4182 msgid "Nicks"
4183 msgstr ""
4184
4185 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:844
4186 msgctxt "MainWin|"
4187 msgid "Show Nick List"
4188 msgstr ""
4189
4190 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:857
4191 msgctxt "MainWin|"
4192 msgid "Chat Monitor"
4193 msgstr ""
4194
4195 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:869
4196 msgctxt "MainWin|"
4197 msgid "Show Chat Monitor"
4198 msgstr ""
4199
4200 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:875
4201 msgctxt "MainWin|"
4202 msgid "Inputline"
4203 msgstr ""
4204
4205 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:884
4206 msgctxt "MainWin|"
4207 msgid "Show Input Line"
4208 msgstr ""
4209
4210 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:899
4211 msgctxt "MainWin|"
4212 msgid "Topic"
4213 msgstr ""
4214
4215 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:911
4216 msgctxt "MainWin|"
4217 msgid "Show Topic Line"
4218 msgstr ""
4219
4220 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1005
4221 msgctxt "MainWin|"
4222 msgid "Main Toolbar"
4223 msgstr ""
4224
4225 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1048
4226 msgctxt "MainWin|"
4227 msgid "Connected to core."
4228 msgstr ""
4229
4230 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1147
4231 msgctxt "MainWin|"
4232 msgid "Not connected to core."
4233 msgstr ""
4234
4235 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1165 ../src/qtui/mainwin.cpp:1175
4236 msgctxt "MainWin|"
4237 msgid "Unencrypted Connection"
4238 msgstr ""
4239
4240 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1165
4241 msgctxt "MainWin|"
4242 msgid "<b>Your client does not support SSL encryption</b>"
4243 msgstr ""
4244
4245 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1167 ../src/qtui/mainwin.cpp:1177
4246 msgctxt "MainWin|"
4247 msgid ""
4248 "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your "
4249 "Quassel core."
4250 msgstr ""
4251
4252 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1175
4253 msgctxt "MainWin|"
4254 msgid "<b>Your core does not support SSL encryption</b>"
4255 msgstr ""
4256
4257 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1193 ../src/qtui/mainwin.cpp:1214
4258 msgctxt "MainWin|"
4259 msgid "Untrusted Security Certificate"
4260 msgstr ""
4261
4262 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1194
4263 #, qt-format
4264 msgctxt "MainWin|"
4265 msgid ""
4266 "<b>The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the "
4267 "following reasons:</b>"
4268 msgstr ""
4269
4270 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1197
4271 msgctxt "MainWin|"
4272 msgid "Continue"
4273 msgstr ""
4274
4275 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1198
4276 msgctxt "MainWin|"
4277 msgid "Show Certificate"
4278 msgstr ""
4279
4280 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1215
4281 msgctxt "MainWin|"
4282 msgid ""
4283 "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
4284 msgstr ""
4285
4286 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1217
4287 msgctxt "MainWin|"
4288 msgid "Current Session Only"
4289 msgstr ""
4290
4291 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1218
4292 msgctxt "MainWin|"
4293 msgid "Forever"
4294 msgstr ""
4295
4296 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1229
4297 msgctxt "MainWin|"
4298 msgid "Core Connection Error"
4299 msgstr ""
4300
4301 #: ../src/client/messagemodel.cpp:404
4302 #, qt-format
4303 msgctxt "MessageModel|"
4304 msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3"
4305 msgstr ""
4306
4307 #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19
4308 msgctxt "MsgProcessorStatusWidget|"
4309 msgid "Form"
4310 msgstr ""
4311
4312 #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34
4313 msgctxt "MsgProcessorStatusWidget|"
4314 msgid "Receiving Backlog"
4315 msgstr ""
4316
4317 #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:718
4318 #, qt-format
4319 msgctxt "MultiLineEdit|"
4320 msgid "Do you really want to paste %n line(s)?"
4321 msgid_plural "Do you really want to paste %n line(s)?"
4322 msgstr[0] ""
4323 msgstr[1] ""
4324 msgstr[2] ""
4325
4326 #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:727
4327 msgctxt "MultiLineEdit|"
4328 msgid "Paste Protection"
4329 msgstr ""
4330
4331 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:14
4332 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4333 msgid "Add Network"
4334 msgstr ""
4335
4336 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:22
4337 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4338 msgid "Use preset:"
4339 msgstr ""
4340
4341 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:57
4342 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4343 msgid "Manually specify network settings"
4344 msgstr ""
4345
4346 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:67
4347 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4348 msgid "Manual Settings"
4349 msgstr ""
4350
4351 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:75
4352 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4353 msgid "Network name:"
4354 msgstr ""
4355
4356 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:85
4357 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4358 msgid "Server address:"
4359 msgstr ""
4360
4361 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:95
4362 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4363 msgid "Port:"
4364 msgstr ""
4365
4366 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:115
4367 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4368 msgid "Server password:"
4369 msgstr ""
4370
4371 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:131
4372 msgctxt "NetworkAddDlg|"
4373 msgid "Use secure connection"
4374 msgstr ""
4375
4376 #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13
4377 msgctxt "NetworkEditDlg|"
4378 msgid "Dialog"
4379 msgstr ""
4380
4381 #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:21
4382 msgctxt "NetworkEditDlg|"
4383 msgid "Please enter a network name:"
4384 msgstr ""
4385
4386 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:840
4387 msgctxt "NetworkEditDlg|"
4388 msgid "Add Network"
4389 msgstr ""
4390
4391 #: ../src/client/networkmodel.cpp:213
4392 #, qt-format
4393 msgctxt "NetworkItem|"
4394 msgid "Server: %1"
4395 msgstr ""
4396
4397 #: ../src/client/networkmodel.cpp:214
4398 #, qt-format
4399 msgctxt "NetworkItem|"
4400 msgid "Users: %1"
4401 msgstr ""
4402
4403 #: ../src/client/networkmodel.cpp:217
4404 #, qt-format
4405 msgctxt "NetworkItem|"
4406 msgid "Lag: %1 msecs"
4407 msgstr ""
4408
4409 #: ../src/client/networkmodel.cpp:960
4410 msgctxt "NetworkModel|"
4411 msgid "Chat"
4412 msgstr ""
4413
4414 #: ../src/client/networkmodel.cpp:960
4415 msgctxt "NetworkModel|"
4416 msgid "Topic"
4417 msgstr ""
4418
4419 #: ../src/client/networkmodel.cpp:960
4420 msgctxt "NetworkModel|"
4421 msgid "Nick Count"
4422 msgstr ""
4423
4424 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:177
4425 msgctxt "NetworkModelController|"
4426 msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
4427 msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
4428 msgstr[0] ""
4429 msgstr[1] ""
4430 msgstr[2] ""
4431
4432 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:190
4433 #, qt-format
4434 msgctxt "NetworkModelController|"
4435 msgid "...and <b>%1</b> more<br><br>"
4436 msgstr ""
4437
4438 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:191
4439 msgctxt "NetworkModelController|"
4440 msgid ""