9b77edf6a82de3cf5eca7a6bacb93c7b984858c8
[quassel.git] / src / qtui / ui / mainwin.ui
1 <ui version="4.0" >
2  <class>MainWin</class>
3  <widget class="QMainWindow" name="MainWin" >
4   <property name="geometry" >
5    <rect>
6     <x>0</x>
7     <y>0</y>
8     <width>800</width>
9     <height>600</height>
10    </rect>
11   </property>
12   <property name="windowTitle" >
13    <string>MainWindow</string>
14   </property>
15   <widget class="QWidget" name="centralwidget" >
16    <property name="geometry" >
17     <rect>
18      <x>0</x>
19      <y>22</y>
20      <width>800</width>
21      <height>556</height>
22     </rect>
23    </property>
24    <property name="sizePolicy" >
25     <sizepolicy vsizetype="Expanding" hsizetype="Expanding" >
26      <horstretch>0</horstretch>
27      <verstretch>0</verstretch>
28     </sizepolicy>
29    </property>
30    <layout class="QVBoxLayout" >
31     <property name="margin" >
32      <number>0</number>
33     </property>
34     <item>
35      <widget class="BufferWidget" native="1" name="bufferWidget" />
36     </item>
37    </layout>
38   </widget>
39   <widget class="QMenuBar" name="menubar" >
40    <property name="geometry" >
41     <rect>
42      <x>0</x>
43      <y>0</y>
44      <width>800</width>
45      <height>22</height>
46     </rect>
47    </property>
48    <widget class="QMenu" name="menuFile" >
49     <property name="title" >
50      <string>&amp;File</string>
51     </property>
52     <widget class="QMenu" name="menuNetworks" >
53      <property name="title" >
54       <string>&amp;Networks</string>
55      </property>
56      <addaction name="separator" />
57      <addaction name="actionEditNetworks" />
58     </widget>
59     <addaction name="actionConnectCore" />
60     <addaction name="actionDisconnectCore" />
61     <addaction name="actionCoreInfo" />
62     <addaction name="separator" />
63     <addaction name="menuNetworks" />
64     <addaction name="actionJoinChannel" />
65     <addaction name="actionSetAwayGlobally" />
66     <addaction name="separator" />
67     <addaction name="actionQuit" />
68    </widget>
69    <widget class="QMenu" name="menuSettings" >
70     <property name="title" >
71      <string>&amp;Settings</string>
72     </property>
73     <addaction name="actionSettingsDlg" />
74    </widget>
75    <widget class="QMenu" name="menuViews" >
76     <property name="title" >
77      <string>&amp;Views</string>
78     </property>
79     <widget class="QMenu" name="menuBufferViews" >
80      <property name="title" >
81       <string>Buffer Views</string>
82      </property>
83      <addaction name="actionManageViews" />
84      <addaction name="separator" />
85     </widget>
86     <addaction name="menuBufferViews" />
87     <addaction name="separator" />
88     <addaction name="actionLockDockPositions" />
89    </widget>
90    <widget class="QMenu" name="menuHelp" >
91     <property name="title" >
92      <string>&amp;Help</string>
93     </property>
94     <addaction name="actionAboutQuassel" />
95     <addaction name="actionAboutQt" />
96    </widget>
97    <addaction name="menuFile" />
98    <addaction name="menuViews" />
99    <addaction name="menuSettings" />
100    <addaction name="menuHelp" />
101   </widget>
102   <widget class="QStatusBar" name="statusbar" >
103    <property name="geometry" >
104     <rect>
105      <x>0</x>
106      <y>578</y>
107      <width>800</width>
108      <height>22</height>
109     </rect>
110    </property>
111   </widget>
112   <action name="actionNetworkList" >
113    <property name="enabled" >
114     <bool>false</bool>
115    </property>
116    <property name="text" >
117     <string>&amp;Network List...</string>
118    </property>
119    <property name="shortcut" >
120     <string>F2</string>
121    </property>
122   </action>
123   <action name="actionQuickConnect" >
124    <property name="enabled" >
125     <bool>false</bool>
126    </property>
127    <property name="text" >
128     <string>Quick &amp;Connect...</string>
129    </property>
130   </action>
131   <action name="actionDisconnect" >
132    <property name="enabled" >
133     <bool>false</bool>
134    </property>
135    <property name="text" >
136     <string>Disconnect</string>
137    </property>
138   </action>
139   <action name="actionReconnect" >
140    <property name="enabled" >
141     <bool>false</bool>
142    </property>
143    <property name="text" >
144     <string>Reconnect</string>
145    </property>
146   </action>
147   <action name="actionJoinChannel" >
148    <property name="enabled" >
149     <bool>false</bool>
150    </property>
151    <property name="text" >
152     <string>Join Channel...</string>
153    </property>
154    <property name="visible" >
155     <bool>false</bool>
156    </property>
157   </action>
158   <action name="actionSetAwayGlobally" >
159    <property name="enabled" >
160     <bool>false</bool>
161    </property>
162    <property name="text" >
163     <string>Set Away globally</string>
164    </property>
165    <property name="visible" >
166     <bool>false</bool>
167    </property>
168   </action>
169   <action name="actionQuit" >
170    <property name="icon" >
171     <iconset resource="../../icons/icons.qrc" >
172      <normaloff>:/22x22/actions/oxygen/22x22/actions/application-exit.png</normaloff>:/22x22/actions/oxygen/22x22/actions/application-exit.png</iconset>
173    </property>
174    <property name="text" >
175     <string>Quit...</string>
176    </property>
177   </action>
178   <action name="actionEditIdentities" >
179    <property name="enabled" >
180     <bool>false</bool>
181    </property>
182    <property name="text" >
183     <string>Edit Identities...</string>
184    </property>
185   </action>
186   <action name="actionSettingsDlg" >
187    <property name="icon" >
188     <iconset resource="../../icons/icons.qrc" >
189      <normaloff>:/16x16/actions/configure</normaloff>:/16x16/actions/configure</iconset>
190    </property>
191    <property name="text" >
192     <string>Configure Quassel...</string>
193    </property>
194    <property name="shortcut" >
195     <string>F7</string>
196    </property>
197    <property name="menuRole" >
198     <enum>QAction::PreferencesRole</enum>
199    </property>
200   </action>
201   <action name="actionManageViews2" >
202    <property name="enabled" >
203     <bool>true</bool>
204    </property>
205    <property name="icon" >
206     <iconset resource="../../icons/icons.qrc" >
207      <normaloff>:/16x16/actions/oxygen/16x16/actions/view-tree.png</normaloff>:/16x16/actions/oxygen/16x16/actions/view-tree.png</iconset>
208    </property>
209    <property name="text" >
210     <string>Manage Views...</string>
211    </property>
212   </action>
213   <action name="actionAboutQt" >
214    <property name="text" >
215     <string>About Qt...</string>
216    </property>
217    <property name="menuRole" >
218     <enum>QAction::AboutQtRole</enum>
219    </property>
220   </action>
221   <action name="actionAboutQuassel" >
222    <property name="enabled" >
223     <bool>true</bool>
224    </property>
225    <property name="icon" >
226     <iconset resource="../../icons/quassel-icons.qrc" >
227      <normaloff>:/icons/quassel-icon.png</normaloff>:/icons/quassel-icon.png</iconset>
228    </property>
229    <property name="text" >
230     <string>About Quassel IRC...</string>
231    </property>
232    <property name="menuRole" >
233     <enum>QAction::AboutRole</enum>
234    </property>
235   </action>
236   <action name="actionImportBacklog" >
237    <property name="text" >
238     <string>Import Backlog</string>
239    </property>
240   </action>
241   <action name="actionConnect_to_Core" >
242    <property name="text" >
243     <string>Connect</string>
244    </property>
245   </action>
246   <action name="actionDisconnect_2" >
247    <property name="text" >
248     <string>Disconnect</string>
249    </property>
250   </action>
251   <action name="actionInternal" >
252    <property name="text" >
253     <string>Internal</string>
254    </property>
255   </action>
256   <action name="actionDisconnectCore" >
257    <property name="enabled" >
258     <bool>false</bool>
259    </property>
260    <property name="icon" >
261     <iconset resource="../../icons/icons.qrc" >
262      <normaloff>:/16x16/actions/network-disconnect</normaloff>:/16x16/actions/network-disconnect</iconset>
263    </property>
264    <property name="text" >
265     <string>Disconnect from Core</string>
266    </property>
267   </action>
268   <action name="actionConnectCore" >
269    <property name="enabled" >
270     <bool>false</bool>
271    </property>
272    <property name="icon" >
273     <iconset resource="../../icons/icons.qrc" >
274      <normaloff>:/16x16/actions/network-connect</normaloff>:/16x16/actions/network-connect</iconset>
275    </property>
276    <property name="text" >
277     <string>Connect to Core...</string>
278    </property>
279   </action>
280   <action name="actionDebug_Console" >
281    <property name="text" >
282     <string>Debug &amp;Console</string>
283    </property>
284   </action>
285   <action name="actionDisconnectNet" >
286    <property name="text" >
287     <string>Disconnect from Network...</string>
288    </property>
289   </action>
290   <action name="actionManageViews" >
291    <property name="icon" >
292     <iconset resource="../../icons/icons.qrc" >
293      <normaloff>:/16x16/actions/oxygen/16x16/actions/view-tree.png</normaloff>:/16x16/actions/oxygen/16x16/actions/view-tree.png</iconset>
294    </property>
295    <property name="text" >
296     <string>Manage Buffer Views</string>
297    </property>
298   </action>
299   <action name="actionLockDockPositions" >
300    <property name="checkable" >
301     <bool>true</bool>
302    </property>
303    <property name="text" >
304     <string>Lock Dock Positions</string>
305    </property>
306   </action>
307   <action name="actionEditNetworks" >
308    <property name="icon" >
309     <iconset resource="../../icons/icons.qrc" >
310      <normaloff>:/16x16/actions/configure</normaloff>:/16x16/actions/configure</iconset>
311    </property>
312    <property name="text" >
313     <string>Edit &amp;Networks...</string>
314    </property>
315   </action>
316   <action name="actionCoreInfo" >
317    <property name="icon" >
318     <iconset resource="../../icons/icons.qrc" >
319      <normaloff>:/16x16/actions/oxygen/16x16/actions/help-about.png</normaloff>:/16x16/actions/oxygen/16x16/actions/help-about.png</iconset>
320    </property>
321    <property name="text" >
322     <string>Core Info</string>
323    </property>
324   </action>
325  </widget>
326  <customwidgets>
327   <customwidget>
328    <class>BufferWidget</class>
329    <extends>QWidget</extends>
330    <header>bufferwidget.h</header>
331   </customwidget>
332  </customwidgets>
333  <resources>
334   <include location="../../icons/icons.qrc" />
335   <include location="../../icons/quassel-icons.qrc" />
336  </resources>
337  <connections/>
338 </ui>