6f61c66ff9d9f8c0b77fe3acf87f83196303647b
[quassel.git] / src / qtui / ui / mainwin.ui
1 <ui version="4.0" >
2  <class>MainWin</class>
3  <widget class="QMainWindow" name="MainWin" >
4   <property name="geometry" >
5    <rect>
6     <x>0</x>
7     <y>0</y>
8     <width>800</width>
9     <height>600</height>
10    </rect>
11   </property>
12   <property name="windowTitle" >
13    <string>MainWindow</string>
14   </property>
15   <widget class="QWidget" name="centralwidget" >
16    <property name="geometry" >
17     <rect>
18      <x>0</x>
19      <y>22</y>
20      <width>800</width>
21      <height>556</height>
22     </rect>
23    </property>
24    <property name="sizePolicy" >
25     <sizepolicy vsizetype="Expanding" hsizetype="Expanding" >
26      <horstretch>0</horstretch>
27      <verstretch>0</verstretch>
28     </sizepolicy>
29    </property>
30    <layout class="QVBoxLayout" >
31     <property name="margin" >
32      <number>0</number>
33     </property>
34     <item>
35      <widget class="BufferWidget" native="1" name="bufferWidget" />
36     </item>
37    </layout>
38   </widget>
39   <widget class="QMenuBar" name="menubar" >
40    <property name="geometry" >
41     <rect>
42      <x>0</x>
43      <y>0</y>
44      <width>800</width>
45      <height>22</height>
46     </rect>
47    </property>
48    <widget class="QMenu" name="menuFile" >
49     <property name="title" >
50      <string>&amp;File</string>
51     </property>
52     <widget class="QMenu" name="menuNetworks" >
53      <property name="title" >
54       <string>&amp;Networks</string>
55      </property>
56      <addaction name="separator" />
57     </widget>
58     <addaction name="actionConnectCore" />
59     <addaction name="actionDisconnectCore" />
60     <addaction name="separator" />
61     <addaction name="menuNetworks" />
62     <addaction name="separator" />
63     <addaction name="actionJoinChannel" />
64     <addaction name="separator" />
65     <addaction name="actionSetAwayGlobally" />
66     <addaction name="separator" />
67     <addaction name="actionQuit" />
68    </widget>
69    <widget class="QMenu" name="menuSettings" >
70     <property name="title" >
71      <string>&amp;Settings</string>
72     </property>
73     <addaction name="actionSettingsDlg" />
74    </widget>
75    <widget class="QMenu" name="menuViews" >
76     <property name="title" >
77      <string>&amp;Views</string>
78     </property>
79     <addaction name="actionManageViews" />
80     <addaction name="separator" />
81    </widget>
82    <widget class="QMenu" name="menuHelp" >
83     <property name="title" >
84      <string>&amp;Help</string>
85     </property>
86     <addaction name="actionAboutQuassel" />
87     <addaction name="actionAboutQt" />
88    </widget>
89    <widget class="QMenu" name="menuDebug" >
90     <property name="title" >
91      <string>&amp;Debug</string>
92     </property>
93     <addaction name="actionDebug_Console" />
94    </widget>
95    <addaction name="menuFile" />
96    <addaction name="menuViews" />
97    <addaction name="menuSettings" />
98    <addaction name="menuDebug" />
99    <addaction name="menuHelp" />
100   </widget>
101   <widget class="QStatusBar" name="statusbar" >
102    <property name="geometry" >
103     <rect>
104      <x>0</x>
105      <y>578</y>
106      <width>800</width>
107      <height>22</height>
108     </rect>
109    </property>
110   </widget>
111   <action name="actionNetworkList" >
112    <property name="enabled" >
113     <bool>false</bool>
114    </property>
115    <property name="text" >
116     <string>&amp;Network List...</string>
117    </property>
118    <property name="shortcut" >
119     <string>F2</string>
120    </property>
121   </action>
122   <action name="actionQuickConnect" >
123    <property name="enabled" >
124     <bool>false</bool>
125    </property>
126    <property name="text" >
127     <string>Quick &amp;Connect...</string>
128    </property>
129   </action>
130   <action name="actionDisconnect" >
131    <property name="enabled" >
132     <bool>false</bool>
133    </property>
134    <property name="text" >
135     <string>Disconnect</string>
136    </property>
137   </action>
138   <action name="actionReconnect" >
139    <property name="enabled" >
140     <bool>false</bool>
141    </property>
142    <property name="text" >
143     <string>Reconnect</string>
144    </property>
145   </action>
146   <action name="actionJoinChannel" >
147    <property name="enabled" >
148     <bool>false</bool>
149    </property>
150    <property name="text" >
151     <string>Join Channel...</string>
152    </property>
153   </action>
154   <action name="actionSetAwayGlobally" >
155    <property name="enabled" >
156     <bool>false</bool>
157    </property>
158    <property name="text" >
159     <string>Set Away globally</string>
160    </property>
161   </action>
162   <action name="actionQuit" >
163    <property name="icon" >
164     <iconset resource="../../icons/icons.qrc" >
165      <normaloff>:/22x22/actions/oxygen/22x22/actions/application-exit.png</normaloff>:/22x22/actions/oxygen/22x22/actions/application-exit.png</iconset>
166    </property>
167    <property name="text" >
168     <string>Quit...</string>
169    </property>
170   </action>
171   <action name="actionEditIdentities" >
172    <property name="enabled" >
173     <bool>false</bool>
174    </property>
175    <property name="text" >
176     <string>Edit Identities...</string>
177    </property>
178   </action>
179   <action name="actionSettingsDlg" >
180    <property name="icon" >
181     <iconset>
182      <normaloff/>
183     </iconset>
184    </property>
185    <property name="text" >
186     <string>Configure Quassel...</string>
187    </property>
188    <property name="shortcut" >
189     <string>F7</string>
190    </property>
191   </action>
192   <action name="actionManageViews" >
193    <property name="enabled" >
194     <bool>true</bool>
195    </property>
196    <property name="text" >
197     <string>Manage Views...</string>
198    </property>
199   </action>
200   <action name="actionAboutQt" >
201    <property name="text" >
202     <string>About Qt...</string>
203    </property>
204   </action>
205   <action name="actionAboutQuassel" >
206    <property name="enabled" >
207     <bool>true</bool>
208    </property>
209    <property name="icon" >
210     <iconset resource="../../icons/quassel-icons.qrc" >
211      <normaloff>:/icons/quassel-icon.png</normaloff>:/icons/quassel-icon.png</iconset>
212    </property>
213    <property name="text" >
214     <string>About Quassel IRC...</string>
215    </property>
216   </action>
217   <action name="actionImportBacklog" >
218    <property name="text" >
219     <string>Import Backlog</string>
220    </property>
221   </action>
222   <action name="actionConnect_to_Core" >
223    <property name="text" >
224     <string>Connect</string>
225    </property>
226   </action>
227   <action name="actionDisconnect_2" >
228    <property name="text" >
229     <string>Disconnect</string>
230    </property>
231   </action>
232   <action name="actionInternal" >
233    <property name="text" >
234     <string>Internal</string>
235    </property>
236   </action>
237   <action name="actionDisconnectCore" >
238    <property name="enabled" >
239     <bool>false</bool>
240    </property>
241    <property name="icon" >
242     <iconset>
243      <normaloff/>
244     </iconset>
245    </property>
246    <property name="text" >
247     <string>Disconnect from Core</string>
248    </property>
249   </action>
250   <action name="actionConnectCore" >
251    <property name="enabled" >
252     <bool>false</bool>
253    </property>
254    <property name="icon" >
255     <iconset>
256      <normaloff/>
257     </iconset>
258    </property>
259    <property name="text" >
260     <string>Connect to Core...</string>
261    </property>
262   </action>
263   <action name="actionDebug_Console" >
264    <property name="text" >
265     <string>Debug &amp;Console</string>
266    </property>
267   </action>
268   <action name="actionDisconnectNet" >
269    <property name="text" >
270     <string>Disconnect from Network...</string>
271    </property>
272   </action>
273   <action name="actionEditNetworks" >
274    <property name="enabled" >
275     <bool>false</bool>
276    </property>
277    <property name="text" >
278     <string>&amp;Edit Networks...</string>
279    </property>
280   </action>
281  </widget>
282  <customwidgets>
283   <customwidget>
284    <class>BufferWidget</class>
285    <extends>QWidget</extends>
286    <header>bufferwidget.h</header>
287   </customwidget>
288  </customwidgets>
289  <resources>
290   <include location="../../icons/icons.qrc" />
291   <include location="../../icons/quassel-icons.qrc" />
292  </resources>
293  <connections/>
294 </ui>