5a6cf5441ceced6d1fa8204142a25b271b8da7e0
[quassel.git] / src / qtui / ui / mainwin.ui
1 <ui version="4.0" >
2  <class>MainWin</class>
3  <widget class="QMainWindow" name="MainWin" >
4   <property name="geometry" >
5    <rect>
6     <x>0</x>
7     <y>0</y>
8     <width>800</width>
9     <height>600</height>
10    </rect>
11   </property>
12   <property name="windowTitle" >
13    <string>MainWindow</string>
14   </property>
15   <widget class="QWidget" name="centralwidget" >
16    <property name="geometry" >
17     <rect>
18      <x>0</x>
19      <y>24</y>
20      <width>800</width>
21      <height>555</height>
22     </rect>
23    </property>
24    <property name="sizePolicy" >
25     <sizepolicy vsizetype="Expanding" hsizetype="Expanding" >
26      <horstretch>0</horstretch>
27      <verstretch>0</verstretch>
28     </sizepolicy>
29    </property>
30    <layout class="QVBoxLayout" >
31     <property name="margin" >
32      <number>0</number>
33     </property>
34     <item>
35      <widget class="BufferWidget" native="1" name="bufferWidget" />
36     </item>
37    </layout>
38   </widget>
39   <widget class="QMenuBar" name="menubar" >
40    <property name="geometry" >
41     <rect>
42      <x>0</x>
43      <y>0</y>
44      <width>800</width>
45      <height>24</height>
46     </rect>
47    </property>
48    <widget class="QMenu" name="menuFile" >
49     <property name="title" >
50      <string>&amp;File</string>
51     </property>
52     <widget class="QMenu" name="menuNetworks" >
53      <property name="title" >
54       <string>&amp;Networks</string>
55      </property>
56      <addaction name="separator" />
57     </widget>
58     <addaction name="actionConnectCore" />
59     <addaction name="actionDisconnectCore" />
60     <addaction name="separator" />
61     <addaction name="menuNetworks" />
62     <addaction name="actionJoinChannel" />
63     <addaction name="actionSetAwayGlobally" />
64     <addaction name="separator" />
65     <addaction name="actionQuit" />
66    </widget>
67    <widget class="QMenu" name="menuSettings" >
68     <property name="title" >
69      <string>&amp;Settings</string>
70     </property>
71     <addaction name="actionSettingsDlg" />
72    </widget>
73    <widget class="QMenu" name="menuViews" >
74     <property name="title" >
75      <string>&amp;Views</string>
76     </property>
77     <addaction name="actionManageViews" />
78     <addaction name="separator" />
79    </widget>
80    <widget class="QMenu" name="menuHelp" >
81     <property name="title" >
82      <string>&amp;Help</string>
83     </property>
84     <addaction name="actionAboutQuassel" />
85     <addaction name="actionAboutQt" />
86    </widget>
87    <widget class="QMenu" name="menuDebug" >
88     <property name="title" >
89      <string>&amp;Debug</string>
90     </property>
91     <addaction name="actionDebug_Console" />
92    </widget>
93    <addaction name="menuFile" />
94    <addaction name="menuViews" />
95    <addaction name="menuSettings" />
96    <addaction name="menuDebug" />
97    <addaction name="menuHelp" />
98   </widget>
99   <widget class="QStatusBar" name="statusbar" >
100    <property name="geometry" >
101     <rect>
102      <x>0</x>
103      <y>579</y>
104      <width>800</width>
105      <height>21</height>
106     </rect>
107    </property>
108   </widget>
109   <action name="actionNetworkList" >
110    <property name="enabled" >
111     <bool>false</bool>
112    </property>
113    <property name="text" >
114     <string>&amp;Network List...</string>
115    </property>
116    <property name="shortcut" >
117     <string>F2</string>
118    </property>
119   </action>
120   <action name="actionQuickConnect" >
121    <property name="enabled" >
122     <bool>false</bool>
123    </property>
124    <property name="text" >
125     <string>Quick &amp;Connect...</string>
126    </property>
127   </action>
128   <action name="actionDisconnect" >
129    <property name="enabled" >
130     <bool>false</bool>
131    </property>
132    <property name="text" >
133     <string>Disconnect</string>
134    </property>
135   </action>
136   <action name="actionReconnect" >
137    <property name="enabled" >
138     <bool>false</bool>
139    </property>
140    <property name="text" >
141     <string>Reconnect</string>
142    </property>
143   </action>
144   <action name="actionJoinChannel" >
145    <property name="enabled" >
146     <bool>false</bool>
147    </property>
148    <property name="text" >
149     <string>Join Channel...</string>
150    </property>
151    <property name="visible" >
152     <bool>false</bool>
153    </property>
154   </action>
155   <action name="actionSetAwayGlobally" >
156    <property name="enabled" >
157     <bool>false</bool>
158    </property>
159    <property name="text" >
160     <string>Set Away globally</string>
161    </property>
162    <property name="visible" >
163     <bool>false</bool>
164    </property>
165   </action>
166   <action name="actionQuit" >
167    <property name="icon" >
168     <iconset resource="../../icons/icons.qrc" >
169      <normaloff>:/22x22/actions/oxygen/22x22/actions/application-exit.png</normaloff>:/22x22/actions/oxygen/22x22/actions/application-exit.png</iconset>
170    </property>
171    <property name="text" >
172     <string>Quit...</string>
173    </property>
174   </action>
175   <action name="actionEditIdentities" >
176    <property name="enabled" >
177     <bool>false</bool>
178    </property>
179    <property name="text" >
180     <string>Edit Identities...</string>
181    </property>
182   </action>
183   <action name="actionSettingsDlg" >
184    <property name="icon" >
185     <iconset resource="../../icons/icons.qrc" >
186      <normaloff>:/16x16/actions/configure</normaloff>:/16x16/actions/configure</iconset>
187    </property>
188    <property name="text" >
189     <string>Configure Quassel...</string>
190    </property>
191    <property name="shortcut" >
192     <string>F7</string>
193    </property>
194   </action>
195   <action name="actionManageViews" >
196    <property name="enabled" >
197     <bool>true</bool>
198    </property>
199    <property name="icon" >
200     <iconset resource="../../icons/icons.qrc" >
201      <normaloff>:/16x16/actions/oxygen/16x16/actions/view-tree.png</normaloff>:/16x16/actions/oxygen/16x16/actions/view-tree.png</iconset>
202    </property>
203    <property name="text" >
204     <string>Manage Views...</string>
205    </property>
206   </action>
207   <action name="actionAboutQt" >
208    <property name="text" >
209     <string>About Qt...</string>
210    </property>
211   </action>
212   <action name="actionAboutQuassel" >
213    <property name="enabled" >
214     <bool>true</bool>
215    </property>
216    <property name="icon" >
217     <iconset resource="../../icons/quassel-icons.qrc" >
218      <normaloff>:/icons/quassel-icon.png</normaloff>:/icons/quassel-icon.png</iconset>
219    </property>
220    <property name="text" >
221     <string>About Quassel IRC...</string>
222    </property>
223   </action>
224   <action name="actionImportBacklog" >
225    <property name="text" >
226     <string>Import Backlog</string>
227    </property>
228   </action>
229   <action name="actionConnect_to_Core" >
230    <property name="text" >
231     <string>Connect</string>
232    </property>
233   </action>
234   <action name="actionDisconnect_2" >
235    <property name="text" >
236     <string>Disconnect</string>
237    </property>
238   </action>
239   <action name="actionInternal" >
240    <property name="text" >
241     <string>Internal</string>
242    </property>
243   </action>
244   <action name="actionDisconnectCore" >
245    <property name="enabled" >
246     <bool>false</bool>
247    </property>
248    <property name="icon" >
249     <iconset resource="../../icons/icons.qrc" >
250      <normaloff>:/16x16/actions/network-disconnect</normaloff>:/16x16/actions/network-disconnect</iconset>
251    </property>
252    <property name="text" >
253     <string>Disconnect from Core</string>
254    </property>
255   </action>
256   <action name="actionConnectCore" >
257    <property name="enabled" >
258     <bool>false</bool>
259    </property>
260    <property name="icon" >
261     <iconset resource="../../icons/icons.qrc" >
262      <normaloff>:/16x16/actions/network-connect</normaloff>:/16x16/actions/network-connect</iconset>
263    </property>
264    <property name="text" >
265     <string>Connect to Core...</string>
266    </property>
267   </action>
268   <action name="actionDebug_Console" >
269    <property name="text" >
270     <string>Debug &amp;Console</string>
271    </property>
272   </action>
273   <action name="actionDisconnectNet" >
274    <property name="text" >
275     <string>Disconnect from Network...</string>
276    </property>
277   </action>
278   <action name="actionEditNetworks" >
279    <property name="enabled" >
280     <bool>false</bool>
281    </property>
282    <property name="text" >
283     <string>&amp;Edit Networks...</string>
284    </property>
285   </action>
286  </widget>
287  <customwidgets>
288   <customwidget>
289    <class>BufferWidget</class>
290    <extends>QWidget</extends>
291    <header>bufferwidget.h</header>
292   </customwidget>
293  </customwidgets>
294  <resources>
295   <include location="../../icons/icons.qrc" />
296   <include location="../../icons/quassel-icons.qrc" />
297  </resources>
298  <connections/>
299 </ui>