i18n cs.ts finaly finish most of the annoying buffer parts + history
[quassel.git] / i18n / quassel_cs.ts
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!DOCTYPE TS>
3 <TS version="2.0" language="cs">
4 <context>
5     <name>AboutDlg</name>
6     <message>
7         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="32"/>
8         <source>&lt;b&gt;Version:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Protocol version:&lt;/b&gt; %2&lt;br&gt;&lt;b&gt;Built:&lt;/b&gt; %3</source>
9         <translation>&lt;b&gt;Verze:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Verze protokolu:&lt;/b&gt; %2&lt;br&gt;&lt;b&gt;Složení:&lt;/b&gt; %3</translation>
10     </message>
11     <message>
12         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="46"/>
13         <source>&lt;b&gt;A modern, distributed IRC Client&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;copy;2005-2009 by the Quassel Project&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://quassel-irc.org&quot;&gt;http://quassel-irc.org&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;irc://irc.freenode.net/quassel&quot;&gt;#quassel&lt;/a&gt; on &lt;a href=&quot;http://www.freenode.net&quot;&gt;Freenode&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Quassel IRC is dual-licensed under &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt&quot;&gt;GPLv2&lt;/a&gt; and &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt&quot;&gt;GPLv3&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;Most icons are &amp;copy; by the &lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen Team&lt;/a&gt; and used under the &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html&quot;&gt;LGPL&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Please use &lt;a href=&quot;http://bugs.quassel-irc.org&quot;&gt;http://bugs.quassel-irc.org&lt;/a&gt; to report bugs.</source>
14         <translation>&lt;b&gt;A Moderní, distribuovaný IRC Client&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vytvořený &amp;copy;2005-2008 Quassel Project&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://quassel-irc.org&quot;&gt;http://quassel-irc.org&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;irc://irc.freenode.net/quassel&quot;&gt;#quassel&lt;/a&gt; na &lt;a href=&quot;http://www.freenode.net&quot;&gt;Freenode&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Quassel IRC je dualně-licencován pod &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt&quot;&gt;GPLv2&lt;/a&gt; a &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt&quot;&gt;GPLv3&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;Většina ikon náleží &amp;copy; &lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen Team&lt;/a&gt; pod licencí &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html&quot;&gt;LGPL&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Prosíme použijte &lt;a href=&quot;http://bugs.quassel-irc.org&quot;&gt;http://bugs.quassel-irc.org&lt;/a&gt; pro hlášení chyb.</translation>
15     </message>
16     <message>
17         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="62"/>
18         <source>Quassel IRC is mainly developed by:</source>
19         <translation>Hlavní vývojáři Quassel IRC:</translation>
20     </message>
21     <message>
22         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="77"/>
23         <source>We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) and everybody we forgot to mention here:</source>
24         <translation>Rádi bychom poděkovali následujícím přispěvatelům (v abecedním pořadí) a také všem, na které jsme zde zapoměli:</translation>
25     </message>
26     <message>
27         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="116"/>
28         <source>Special thanks goes to:&lt;br&gt;&lt;dl&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/quassel-eye.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;John &quot;nox&quot; Hand&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for the original Quassel icon - The All-Seeing Eye&lt;/dt&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/oxygen.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;The Oxygen Team&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for creating all the artwork you see throughout Quassel&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/qt-logo-32.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.trolltech.com&quot;&gt;Qt Software formerly known as Trolltech&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring development of QuasselTopia with Greenphones and more&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nokia.com&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/nokia.png&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with N810s&lt;/dd&gt;</source>
29         <translation>Zvláště bychom rádi poděkovali:&lt;br&gt;&lt;dl&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/quassel-eye.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;Johnu &quot;nox&quot; Handovi&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;pro skvělý artwork a Quassel logo/ikonku&lt;/dt&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/oxygen.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen Team&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;pro vytvoření většiny ostatních skvělých ikon, které můžete vidět všude možně v aplikaci&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/qt-logo-32.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.trolltech.com&quot;&gt;Qt Software (dříve znám jako Trolltech)&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;za vytvoření Qt a Qtopia, a pro sponsorování vývoje QuasselTopia s Greenphones a dalších&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nokia.com&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/nokia.png&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;pro udržování Qt naživu, a pro sponzorování vývoje Quassel Mobile N810&lt;/dd&gt;</translation>
30     </message>
31     <message>
32         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="17"/>
33         <source>About Quassel</source>
34         <translation>O aplikaci Quassel</translation>
35     </message>
36     <message>
37         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="59"/>
38         <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
39 p, li { white-space: pre-wrap; }
40 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;
41 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
42         <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
43     </message>
44     <message>
45         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="75"/>
46         <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
47 p, li { white-space: pre-wrap; }
48 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;
49 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Version 0.2.0-pre, Build &amp;gt;= 474 (2008-02-08)&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
50         <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Verze 0.2.0-pre, Build &amp;gt;= 474 (2008-02-08)&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
51     </message>
52     <message>
53         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="115"/>
54         <source>&amp;About</source>
55         <translation>O &amp;aplikaci</translation>
56     </message>
57     <message>
58         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="135"/>
59         <source>A&amp;uthors</source>
60         <translation>A&amp;utoři</translation>
61     </message>
62     <message>
63         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="155"/>
64         <source>&amp;Contributors</source>
65         <translation>Přispěva&amp;telé</translation>
66     </message>
67     <message>
68         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="175"/>
69         <source>&amp;Thanks To</source>
70         <translation>Podě&amp;kování</translation>
71     </message>
72 </context>
73 <context>
74     <name>AbstractSqlStorage</name>
75     <message>
76         <location filename="../src/core/abstractsqlstorage.cpp" line="112"/>
77         <source>Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2...</source>
78         <translation>Instalované schéma (verze %1) není aktualní. aktualizuji na %2...</translation>
79     </message>
80     <message>
81         <location filename="../src/core/abstractsqlstorage.cpp" line="114"/>
82         <source>Upgrade failed...</source>
83         <translation>Aktualizace selhala...</translation>
84     </message>
85 </context>
86 <context>
87     <name>AliasesModel</name>
88     <message>
89         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp" line="170"/>
90         <source>Alias</source>
91         <translation>Zkratka</translation>
92     </message>
93     <message>
94         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp" line="171"/>
95         <source>Expansion</source>
96         <translation>Rozšířený výraz</translation>
97     </message>
98 </context>
99 <context>
100     <name>AliasesSettingsPage</name>
101     <message>
102         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp" line="29"/>
103         <source>Aliases</source>
104         <translation>Zkratky</translation>
105     </message>
106     <message>
107         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp" line="29"/>
108         <source>Misc</source>
109         <translation>Různé</translation>
110     </message>
111     <message>
112         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui" line="13"/>
113         <source>Form</source>
114         <translation></translation>
115     </message>
116     <message>
117         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui" line="27"/>
118         <source>New</source>
119         <translation>Nová</translation>
120     </message>
121     <message>
122         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui" line="41"/>
123         <source>Delete</source>
124         <translation>Smazat</translation>
125     </message>
126 </context>
127 <context>
128     <name>AppearanceSettingsPage</name>
129     <message>
130         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp" line="32"/>
131         <source>Interface</source>
132         <translation>Rozhraní</translation>
133     </message>
134     <message>
135         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp" line="51"/>
136         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="46"/>
137         <source>&lt;System Default&gt;</source>
138         <translation>&lt;Systémové výchozí&gt;</translation>
139     </message>
140     <message>
141         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp" line="143"/>
142         <source>Please choose a stylesheet file</source>
143         <translation>Prosím vyberte soubor stylu</translation>
144     </message>
145     <message>
146         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="14"/>
147         <source>Form</source>
148         <translation></translation>
149     </message>
150     <message>
151         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="20"/>
152         <source>Client Style</source>
153         <translation>Styl klienta</translation>
154     </message>
155     <message>
156         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="26"/>
157         <source>Set application style</source>
158         <translation>Zvolte styl aplikace</translation>
159     </message>
160     <message>
161         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="36"/>
162         <source>Language</source>
163         <translation>Jazyk</translation>
164     </message>
165     <message>
166         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="42"/>
167         <source>Set the application language. Requires restart!</source>
168         <translation>Zvolte jazyk aplikace. Vyžaduje restart!</translation>
169     </message>
170     <message>
171         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="62"/>
172         <source>Use Custom Stylesheet</source>
173         <translation>Použít upravený soubor stylu</translation>
174     </message>
175     <message>
176         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="71"/>
177         <source>/UiStyle/UseCustomStyleSheet</source>
178         <translation></translation>
179     </message>
180     <message>
181         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="82"/>
182         <source>Path:</source>
183         <translation>Cesta:</translation>
184     </message>
185     <message>
186         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="98"/>
187         <source>/UiStyle/CustomStyleSheetPath</source>
188         <translation></translation>
189     </message>
190     <message>
191         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="108"/>
192         <source>...</source>
193         <translation></translation>
194     </message>
195     <message>
196         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="51"/>
197         <source>&lt;Original&gt;</source>
198         <translation>&lt;Původní&gt;</translation>
199     </message>
200 </context>
201 <context>
202     <name>AwayLogView</name>
203     <message>
204         <location filename="../src/qtui/awaylogview.cpp" line="33"/>
205         <source>Away Log</source>
206         <translation>Logovaní při nastavení pryč</translation>
207     </message>
208     <message>
209         <location filename="../src/qtui/awaylogview.cpp" line="44"/>
210         <source>Show Network Name</source>
211         <translation>Zobrazit název sítě</translation>
212     </message>
213     <message>
214         <location filename="../src/qtui/awaylogview.cpp" line="49"/>
215         <source>Show Buffer Name</source>
216         <translation>Zobrazit název záložky</translation>
217     </message>
218 </context>
219 <context>
220     <name>BacklogSettingsPage</name>
221     <message>
222         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp" line="27"/>
223         <source>Backlog</source>
224         <translation>Historie</translation>
225     </message>
226     <message>
227         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp" line="27"/>
228         <source>Misc</source>
229         <translation>Různé</translation>
230     </message>
231     <message>
232         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="14"/>
233         <source>Form</source>
234         <translation></translation>
235     </message>
236     <message>
237         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="41"/>
238         <source>DynamicBacklogAmount</source>
239         <translation></translation>
240     </message>
241     <message>
242         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="138"/>
243         <source>amount of messages per buffer that are requested after the core connection has been established.</source>
244         <translation>množství zpráv za záložku, které jsou vyžádány když bylo navázáno spojení s jádrem.</translation>
245     </message>
246     <message>
247         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="141"/>
248         <source>Initial backlog amount:</source>
249         <translation>Výchozí množství historie:</translation>
250     </message>
251     <message>
252         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="157"/>
253         <source>FixedBacklogAmount</source>
254         <translation></translation>
255     </message>
256     <message>
257         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="354"/>
258         <source>GlobalUnreadBacklogLimit</source>
259         <translation></translation>
260     </message>
261     <message>
262         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="386"/>
263         <source>GlobalUnreadBacklogAdditional</source>
264         <translation></translation>
265     </message>
266     <message>
267         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="216"/>
268         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="226"/>
269         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="342"/>
270         <source>Maximum amount of messages to be fetched per buffer.</source>
271         <translation>Maximální množství zpráv, které se stáhnou za záložku.</translation>
272     </message>
273     <message>
274         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="75"/>
275         <source>Backlog request method:</source>
276         <translation>Metoda požadování historie:</translation>
277     </message>
278     <message>
279         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="83"/>
280         <source>Fixed amount per chat</source>
281         <translation>Pevné množství za záložku</translation>
282     </message>
283     <message>
284         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="88"/>
285         <source>Unread messages per chat</source>
286         <translation>Nepřečtené zprávy za záložku</translation>
287     </message>
288     <message>
289         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="93"/>
290         <source>Globally unread messages</source>
291         <translation>Celkově nepřečtené zprávy</translation>
292     </message>
293     <message>
294         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="123"/>
295         <source>The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat window from the backlog.</source>
296         <translation>Nejjednodušší požadavek. Stáhne přesný počet řádků pro každou záložku z historie.</translation>
297     </message>
298     <message>
299         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="199"/>
300         <source>This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.
301
302 You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context.</source>
303         <translation>Tento požadavek stáhne nepřečtené zprávy individuálně pro každou záložku. Množství řádek lze limitovat pro celý rozhovor.
304
305 Také můžete vybrat množství dodatečně stahovaných zastaralých zpráv pro lepší srozumitelnost.</translation>
306     </message>
307     <message>
308         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="219"/>
309         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="335"/>
310         <source>Limit:</source>
311         <translation>Omezení:</translation>
312     </message>
313     <message>
314         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="238"/>
315         <source>PerBufferUnreadBacklogLimit</source>
316         <translation></translation>
317     </message>
318     <message>
319         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="248"/>
320         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="258"/>
321         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="364"/>
322         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="374"/>
323         <source>Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The Limit does not apply here.</source>
324         <translation>Množství zpráv které se stháhnou dodatečne k nepřečteným zprávám. Omezení zde neplatí.</translation>
325     </message>
326     <message>
327         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="251"/>
328         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="367"/>
329         <source>Additional Messages:</source>
330         <translation>Dodatečné zprávy:</translation>
331     </message>
332     <message>
333         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="270"/>
334         <source>PerBufferUnreadBacklogAdditional</source>
335         <translation></translation>
336     </message>
337     <message>
338         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="312"/>
339         <source>This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.
340
341 Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).
342 It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.
343
344 You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context.</source>
345         <translation>Tento požadavek stáhne všechny zprávy novější nežli nejstarší nepřečtené zprávy pro všechny záložky.
346
347 Poznámka: Tento požadavek není doporučen pokud používáte skryté, nebo neaktivní, záložky (tedy žádné nepoužívané pokecy ani kanály)
348 Je užitečný k omezení celkového získávání historie a je pravděpodobně nejrychlejší.
349
350 Můžete také vybrat dodatečné zprávy pro získání lepšího přehledu.</translation>
351     </message>
352     <message>
353         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="332"/>
354         <source>Maximum amount of messages to be fetched over all buffers.</source>
355         <translation>Maximální množství zpráv stažené pro všechny záložky.</translation>
356     </message>
357     <message>
358         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="22"/>
359         <source>Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in the buffer view.</source>
360         <translation>Počet zpráv které se stáhnou z jádra při rolování myší ve zobrazené záložce.</translation>
361     </message>
362     <message>
363         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="25"/>
364         <source>Dynamic backlog amount:</source>
365         <translation>Dynamická velikost získávané historie:</translation>
366     </message>
367 </context>
368 <context>
369     <name>BufferItem</name>
370     <message>
371         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="324"/>
372         <source>&lt;p&gt; %1 - %2 &lt;/p&gt;</source>
373         <translation>&lt;p&gt; %1 - %2 &lt;/p&gt;</translation>
374     </message>
375 </context>
376 <context>
377     <name>BufferView</name>
378     <message>
379         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="245"/>
380         <source>Merge buffers permanently?</source>
381         <translation>Sloučit trvale záložky?</translation>
382     </message>
383     <message>
384         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="246"/>
385         <source>Do you want to merge the buffer &quot;%1&quot; permanently into buffer &quot;%2&quot;?
386  This cannot be reversed!</source>
387         <translation>Opravdu chcete trvale sloučit záložku &quot;%1&quot; do záložky &quot;%2&quot;?
388 Tuto operaci nelze zvrátit!</translation>
389     </message>
390 </context>
391 <context>
392     <name>BufferViewEditDlg</name>
393     <message>
394         <location filename="../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui" line="14"/>
395         <source>Dialog</source>
396         <translation></translation>
397     </message>
398     <message>
399         <location filename="../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui" line="22"/>
400         <source>Please enter a name for the chat list:</source>
401         <translation>Prosím zadejte název pro seznam pokeců:</translation>
402     </message>
403     <message>
404         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="520"/>
405         <source>Add Chat List</source>
406         <translation>Přidat seznam pokeců</translation>
407     </message>
408 </context>
409 <context>
410     <name>BufferViewFilter</name>
411     <message>
412         <location filename="../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp" line="51"/>
413         <source>Show / Hide buffers</source>
414         <translation>Zobrazit / Skrýt záložky</translation>
415     </message>
416 </context>
417 <context>
418     <name>BufferViewSettingsPage</name>
419     <message>
420         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="36"/>
421         <source>Misc</source>
422         <translation>Různé</translation>
423     </message>
424     <message>
425         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="36"/>
426         <source>Custom Chat Lists</source>
427         <translation>Vlastní seznamy rozhovorů</translation>
428     </message>
429     <message>
430         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="117"/>
431         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="100"/>
432         <source>All</source>
433         <translation>Vše</translation>
434     </message>
435     <message>
436         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="342"/>
437         <source>Delete Chat List?</source>
438         <translation>Smazat seznam rozhovorů?</translation>
439     </message>
440     <message>
441         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="343"/>
442         <source>Do you really want to delete the chat list &quot;%1&quot;?</source>
443         <translation>Opravdu chcete smazat seznam rozhovorů &quot;%1&quot;?</translation>
444     </message>
445     <message>
446         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="14"/>
447         <source>Form</source>
448         <translation>Form</translation>
449     </message>
450     <message>
451         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="31"/>
452         <source>Re&amp;name...</source>
453         <translation>Přejme&amp;novat...</translation>
454     </message>
455     <message>
456         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="48"/>
457         <source>&amp;Add...</source>
458         <translation>Příd&amp;at...</translation>
459     </message>
460     <message>
461         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="71"/>
462         <source>De&amp;lete</source>
463         <translation>&amp;Smazat</translation>
464     </message>
465     <message>
466         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="92"/>
467         <source>Network:</source>
468         <translation>Síť:</translation>
469     </message>
470     <message>
471         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="110"/>
472         <source>This option is not available when all Networks are visible.
473 In this mode no separate status buffer is displayed.</source>
474         <translation>Tato možnost není dostupná když jsou viditelné všechny sítě
475 V daném režimu nejsou zobrazeny separátní záložky stavu.</translation>
476     </message>
477     <message>
478         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="84"/>
479         <source>Chat List Settings</source>
480         <translation>Nastavení seznamu rozhovorů</translation>
481     </message>
482     <message>
483         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="114"/>
484         <source>Show status window</source>
485         <translation>Zobrazit okno statusu</translation>
486     </message>
487     <message>
488         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="121"/>
489         <source>Show channels</source>
490         <translation>Zobrazit kanály</translation>
491     </message>
492     <message>
493         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="128"/>
494         <source>Show queries</source>
495         <translation>Zobrazit rozhovory</translation>
496     </message>
497     <message>
498         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="135"/>
499         <source>Hide inactive chats</source>
500         <translation>Skrýt neaktivní</translation>
501     </message>
502     <message>
503         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="142"/>
504         <source>Add new chats automatically</source>
505         <translation>Přidávat nové automaticky</translation>
506     </message>
507     <message>
508         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="149"/>
509         <source>Sort alphabetically</source>
510         <translation>Seřadit abecedně</translation>
511     </message>
512     <message>
513         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="156"/>
514         <source>Minimum Activity:</source>
515         <translation>Minimální aktivita:</translation>
516     </message>
517     <message>
518         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="164"/>
519         <source>No Activity</source>
520         <translation>Žádná aktivita</translation>
521     </message>
522     <message>
523         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="169"/>
524         <source>Other Activity</source>
525         <translation>Další aktivity</translation>
526     </message>
527     <message>
528         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="174"/>
529         <source>New Message</source>
530         <translation>Nová zpráva</translation>
531     </message>
532     <message>
533         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="179"/>
534         <source>Highlight</source>
535         <translation>Zvýraznění</translation>
536     </message>
537     <message>
538         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="205"/>
539         <source>Preview:</source>
540         <translation>Náhled:</translation>
541     </message>
542 </context>
543 <context>
544     <name>BufferViewWidget</name>
545     <message>
546         <location filename="../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui" line="26"/>
547         <source>BufferView</source>
548         <translation>Pohled na záložky</translation>
549     </message>
550 </context>
551 <context>
552     <name>BufferWidget</name>
553     <message>
554         <location filename="../src/qtui/bufferwidget.cpp" line="74"/>
555         <source>Zoom In</source>
556         <translation>Přiblížit</translation>
557     </message>
558     <message>
559         <location filename="../src/qtui/bufferwidget.cpp" line="80"/>
560         <source>Zoom Out</source>
561         <translation>Oddálit</translation>
562     </message>
563     <message>
564         <location filename="../src/qtui/bufferwidget.cpp" line="85"/>
565         <source>Actual Size</source>
566         <translation>Současná velikost</translation>
567     </message>
568 </context>
569 <context>
570     <name>ChannelBufferItem</name>
571     <message>
572         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="481"/>
573         <source>&lt;b&gt;Channel %1&lt;/b&gt;</source>
574         <translation>&lt;b&gt;Kanál %1&lt;/b&gt;</translation>
575     </message>
576     <message>
577         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="484"/>
578         <source>&lt;b&gt;Users:&lt;/b&gt; %1</source>
579         <translation>&lt;b&gt;uživatelé:&lt;/b&gt; %1</translation>
580     </message>
581     <message>
582         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="488"/>
583         <source>&lt;b&gt;Mode:&lt;/b&gt; %1</source>
584         <translation>&lt;b&gt;Mód:&lt;/b&gt; %1</translation>
585     </message>
586     <message>
587         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="499"/>
588         <source>&lt;b&gt;Topic:&lt;/b&gt; %1</source>
589         <translation>&lt;b&gt;Téma:&lt;/b&gt; %1</translation>
590     </message>
591     <message>
592         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="503"/>
593         <source>Not active &lt;br /&gt; Double-click to join</source>
594         <translation>Neaktivní &lt;br /&gt; Dvojklikem vstupte</translation>
595     </message>
596     <message>
597         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="506"/>
598         <source>&lt;p&gt; %1 &lt;/p&gt;</source>
599         <translation>&lt;p&gt; %1 &lt;/p&gt;</translation>
600     </message>
601 </context>
602 <context>
603     <name>ChannelListDlg</name>
604     <message>
605         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="13"/>
606         <source>Channel List</source>
607         <translation>Seznam Kanálů</translation>
608     </message>
609     <message>
610         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="37"/>
611         <source>Search Pattern:</source>
612         <translation>Vyhledávaný text:</translation>
613     </message>
614     <message>
615         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="47"/>
616         <source>Toggle between simple and advanced mode.
617 Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server.</source>
618         <translation>Přepnout mezi jednoduchým a pokročilým módem.Pokročilý mód umožňuje předat vyhledávaný řetězec IRC Serveru.</translation>
619     </message>
620     <message>
621         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="61"/>
622         <source>Show Channels</source>
623         <translation>Zobrazit kanály</translation>
624     </message>
625     <message>
626         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="85"/>
627         <source>Filter:</source>
628         <translation>Filtr:</translation>
629     </message>
630     <message>
631         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="97"/>
632         <source>Errors Occured:</source>
633         <translation>Nastalé chyby:</translation>
634     </message>
635     <message>
636         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="131"/>
637         <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
638 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
639 p, li { white-space: pre-wrap; }
640 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
641 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11&lt;/p&gt;
642 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
643         <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;TADY UŽ ANI SVĚCENÁ VODA NEPOMŮŽE!!11&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
644     </message>
645 </context>
646 <context>
647     <name>ChatMonitorSettingsPage</name>
648     <message>
649         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="35"/>
650         <source>Chat Monitor</source>
651         <translation>Monitor pokecu</translation>
652     </message>
653     <message>
654         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="35"/>
655         <source>Interface</source>
656         <translation>Rozhraní</translation>
657     </message>
658     <message>
659         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="58"/>
660         <source>Opt In</source>
661         <translation></translation>
662     </message>
663     <message>
664         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="59"/>
665         <source>Opt Out</source>
666         <translation></translation>
667     </message>
668     <message>
669         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="236"/>
670         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="133"/>
671         <source>Show:</source>
672         <translation>Zobrazit:</translation>
673     </message>
674     <message>
675         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="239"/>
676         <source>Ignore:</source>
677         <translation>Ignorovat:</translation>
678     </message>
679     <message>
680         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="14"/>
681         <source>Form</source>
682         <translation></translation>
683     </message>
684     <message>
685         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="22"/>
686         <source>Operation Mode:</source>
687         <translation>Operační režim:</translation>
688     </message>
689     <message>
690         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="29"/>
691         <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
692 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
693 p, li { white-space: pre-wrap; }
694 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
695 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Operation modes:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
696 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:400; text-decoration: underline;&quot;&gt;Opt-In:&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot; font-weight:400;&quot;&gt;Only buffers on the right side are shown in chatmonitor&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
697 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline;&quot;&gt;Opt-Out:&lt;/span&gt; Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
698         <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
699 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
700 p, li { white-space: pre-wrap; }
701 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
702 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Operační režimy:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
703 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:400; text-decoration: underline;&quot;&gt;Opt-In:&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot; font-weight:400;&quot;&gt;Monitor pokecu zobrazuje pouze záložky na pravé straně.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
704 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline;&quot;&gt;Opt-Out:&lt;/span&gt;Monitor pokecu ignoruje záložky na pravé straně.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
705     </message>
706     <message>
707         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="61"/>
708         <source>Available:</source>
709         <translation>Dostupné:</translation>
710     </message>
711     <message>
712         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="88"/>
713         <source>Move selected buffers to the left</source>
714         <translation>Přesune vybrané záložky doleva</translation>
715     </message>
716     <message>
717         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="102"/>
718         <source>Move selected buffers to the right</source>
719         <translation>Přesune vybrané záložky doprava</translation>
720     </message>
721     <message>
722         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="147"/>
723         <source>Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored</source>
724         <translation>Zobrazovat zvýraznění v monitoru pokecu i v případě, že záložka je ignorována</translation>
725     </message>
726     <message>
727         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="150"/>
728         <source>Always show highlighted messages</source>
729         <translation>Vždy zobrazovat zvýrazněné zprávy</translation>
730     </message>
731     <message>
732         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="157"/>
733         <source>Show own messages</source>
734         <translation>Zobrazovat vlastní zprávy</translation>
735     </message>
736 </context>
737 <context>
738     <name>ChatMonitorView</name>
739     <message>
740         <location filename="../src/qtui/chatmonitorview.cpp" line="50"/>
741         <source>Show Own Messages</source>
742         <translation>Zobrazit vlastní zprávy</translation>
743     </message>
744     <message>
745         <location filename="../src/qtui/chatmonitorview.cpp" line="57"/>
746         <source>Show Network Name</source>
747         <translation>Zobrazit název sítě</translation>
748     </message>
749     <message>
750         <location filename="../src/qtui/chatmonitorview.cpp" line="62"/>
751         <source>Show Buffer Name</source>
752         <translation>Zobrazit název záložky</translation>
753     </message>
754     <message>
755         <location filename="../src/qtui/chatmonitorview.cpp" line="69"/>
756         <source>Configure...</source>
757         <translation>Nastavit...</translation>
758     </message>
759 </context>
760 <context>
761     <name>ChatScene</name>
762     <message>
763         <location filename="../src/qtui/chatscene.cpp" line="604"/>
764         <source>Copy Selection</source>
765         <translation>Kopírovat označené</translation>
766     </message>
767 </context>
768 <context>
769     <name>ChatViewSearchBar</name>
770     <message>
771         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="13"/>
772         <source>Form</source>
773         <translation></translation>
774     </message>
775     <message>
776         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="19"/>
777         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="33"/>
778         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="44"/>
779         <source>...</source>
780         <translation>...</translation>
781     </message>
782     <message>
783         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="55"/>
784         <source>case sensitive</source>
785         <translation>citlivost na velikost</translation>
786     </message>
787     <message>
788         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="62"/>
789         <source>search nick</source>
790         <translation>hledat přezdívku</translation>
791     </message>
792     <message>
793         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="69"/>
794         <source>search message</source>
795         <translation>hledat zprávu</translation>
796     </message>
797     <message>
798         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="82"/>
799         <source>ignore joins, parts, etc.</source>
800         <translation>Ignorovat vstupy, výstupy, atd.</translation>
801     </message>
802 </context>
803 <context>
804     <name>ChatViewSettingsPage</name>
805     <message>
806         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp" line="27"/>
807         <source>Interface</source>
808         <translation>Rozhraní</translation>
809     </message>
810     <message>
811         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp" line="27"/>
812         <source>Chat View</source>
813         <translation>Okno rozhovoru</translation>
814     </message>
815     <message>
816         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="14"/>
817         <source>Form</source>
818         <translation></translation>
819     </message>
820     <message>
821         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="22"/>
822         <source>Timestamp format:</source>
823         <translation>Formát času:</translation>
824     </message>
825     <message>
826         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="32"/>
827         <source>[hh:mm:ss]</source>
828         <translation></translation>
829     </message>
830     <message>
831         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="35"/>
832         <source>TimestampFormat</source>
833         <translation></translation>
834     </message>
835     <message>
836         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="59"/>
837         <source>Custom chat window font:</source>
838         <translation>Vlastní font v okně rozhovoru:</translation>
839     </message>
840     <message>
841         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="65"/>
842         <source>/QtUiStyle/Fonts/UseCustomChatViewFont</source>
843         <translation></translation>
844     </message>
845     <message>
846         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="78"/>
847         <source>/QtUiStyle/Fonts/ChatView</source>
848         <translation></translation>
849     </message>
850     <message>
851         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="92"/>
852         <source>Allow colored text (mIRC color codes)</source>
853         <translation>Povolit barevný text (mIRC kódy barev)</translation>
854     </message>
855     <message>
856         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="101"/>
857         <source>AllowMircColors</source>
858         <translation></translation>
859     </message>
860     <message>
861         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="108"/>
862         <source>Show a website preview window when hovering the mouse over a web address</source>
863         <translation>Zobrazit náhledy WWW stránek při podržení myši nad url</translation>
864     </message>
865     <message>
866         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="111"/>
867         <source>Show previews of webpages on URL hover</source>
868         <translation>Zobrazí náhledy WWW stránek při podržení myši nad url</translation>
869     </message>
870     <message>
871         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="120"/>
872         <source>ShowWebPreview</source>
873         <translation></translation>
874     </message>
875     <message>
876         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="127"/>
877         <source>Custom Colors</source>
878         <translation>Vlastní barvy</translation>
879     </message>
880     <message>
881         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="136"/>
882         <source>/QtUiStyle/Colors/UseChatViewColors</source>
883         <translation></translation>
884     </message>
885     <message>
886         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="145"/>
887         <source>Action:</source>
888         <translation>Akce:</translation>
889     </message>
890     <message>
891         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="152"/>
892         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="176"/>
893         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="200"/>
894         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="237"/>
895         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="261"/>
896         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="292"/>
897         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="316"/>
898         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="340"/>
899         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="364"/>
900         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="381"/>
901         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="421"/>
902         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="438"/>
903         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="455"/>
904         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="472"/>
905         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="489"/>
906         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="506"/>
907         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="523"/>
908         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="540"/>
909         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="557"/>
910         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="574"/>
911         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="591"/>
912         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="608"/>
913         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="625"/>
914         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="642"/>
915         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="659"/>
916         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="676"/>
917         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="704"/>
918         <source>...</source>
919         <translation>...</translation>
920     </message>
921     <message>
922         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="155"/>
923         <source>/QtUiStyle/Colors/ActionMsg</source>
924         <translation></translation>
925     </message>
926     <message>
927         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="169"/>
928         <source>Timestamp:</source>
929         <translation>Časová známka:</translation>
930     </message>
931     <message>
932         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="179"/>
933         <source>/QtUiStyle/Colors/Timestamp</source>
934         <translation></translation>
935     </message>
936     <message>
937         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="193"/>
938         <source>Channel message:</source>
939         <translation>Zpráva kanálu:</translation>
940     </message>
941     <message>
942         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="203"/>
943         <source>/QtUiStyle/Colors/ChannelMsg</source>
944         <translation></translation>
945     </message>
946     <message>
947         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="230"/>
948         <source>Highlight foreground:</source>
949         <translation>Popředí zvýrazněné:</translation>
950     </message>
951     <message>
952         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="240"/>
953         <source>/QtUiStyle/Colors/Highlight</source>
954         <translation></translation>
955     </message>
956     <message>
957         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="254"/>
958         <source>Command message:</source>
959         <translation>Zprava příkazu:</translation>
960     </message>
961     <message>
962         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="264"/>
963         <source>/QtUiStyle/Colors/CommandMsg</source>
964         <translation></translation>
965     </message>
966     <message>
967         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="278"/>
968         <source>Highlight background:</source>
969         <translation>Pozadí zvýrazněné:</translation>
970     </message>
971     <message>
972         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="285"/>
973         <source>Server message:</source>
974         <translation>Zpráva serveru:</translation>
975     </message>
976     <message>
977         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="295"/>
978         <source>/QtUiStyle/Colors/ServerMsg</source>
979         <translation></translation>
980     </message>
981     <message>
982         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="309"/>
983         <source>Marker line:</source>
984         <translation>Značící řádka:</translation>
985     </message>
986     <message>
987         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="319"/>
988         <source>/QtUiStyle/Colors/MarkerLine</source>
989         <translation></translation>
990     </message>
991     <message>
992         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="333"/>
993         <source>Error message:</source>
994         <translation>Chybová zpráva:</translation>
995     </message>
996     <message>
997         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="343"/>
998         <source>/QtUiStyle/Colors/ErrorMsg</source>
999         <translation></translation>
1000     </message>
1001     <message>
1002         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="357"/>
1003         <source>Background:</source>
1004         <translation>Pozadí:</translation>
1005     </message>
1006     <message>
1007         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="367"/>
1008         <source>/QtUiStyle/Colors/ChatViewBackground</source>
1009         <translation></translation>
1010     </message>
1011     <message>
1012         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="384"/>
1013         <source>/QtUiStyle/Colors/HighlightBackground</source>
1014         <translation></translation>
1015     </message>
1016     <message>
1017         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="401"/>
1018         <source>Use Sender Coloring</source>
1019         <translation>Používat barvy pro odesílatele</translation>
1020     </message>
1021     <message>
1022         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="410"/>
1023         <source>/QtUiStyle/Colors/UseSenderColors</source>
1024         <translation></translation>
1025     </message>
1026     <message>
1027         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="424"/>
1028         <source>/QtUiStyle/Colors/Sender00</source>
1029         <translation></translation>
1030     </message>
1031     <message>
1032         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="441"/>
1033         <source>/QtUiStyle/Colors/Sender02</source>
1034         <translation></translation>
1035     </message>
1036     <message>
1037         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="458"/>
1038         <source>/QtUiStyle/Colors/Sender04</source>
1039         <translation></translation>
1040     </message>
1041     <message>
1042         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="475"/>
1043         <source>/QtUiStyle/Colors/Sender05</source>
1044         <translation></translation>
1045     </message>
1046     <message>
1047         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="492"/>
1048         <source>/QtUiStyle/Colors/Sender06</source>
1049         <translation></translation>
1050     </message>
1051     <message>
1052         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="509"/>
1053         <source>/QtUiStyle/Colors/Sender07</source>
1054         <translation></translation>
1055     </message>
1056     <message>
1057         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="526"/>
1058         <source>/QtUiStyle/Colors/Sender08</source>
1059         <translation></translation>
1060     </message>
1061     <message>
1062         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="543"/>
1063         <source>/QtUiStyle/Colors/Sender09</source>
1064         <translation></translation>
1065     </message>
1066     <message>
1067         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="560"/>
1068         <source>/QtUiStyle/Colors/Sender10</source>
1069         <translation></translation>
1070     </message>
1071     <message>
1072         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="577"/>
1073         <source>/QtUiStyle/Colors/Sender11</source>
1074         <translation></translation>
1075     </message>
1076     <message>
1077         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="594"/>
1078         <source>/QtUiStyle/Colors/Sender12</source>
1079         <translation></translation>
1080     </message>
1081     <message>
1082         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="611"/>
1083         <source>/QtUiStyle/Colors/Sender13</source>
1084         <translation></translation>
1085     </message>
1086     <message>
1087         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="628"/>
1088         <source>/QtUiStyle/Colors/Sender14</source>
1089         <translation></translation>
1090     </message>
1091     <message>
1092         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="645"/>
1093         <source>/QtUiStyle/Colors/Sender15</source>
1094         <translation></translation>
1095     </message>
1096     <message>
1097         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="662"/>
1098         <source>/QtUiStyle/Colors/Sender01</source>
1099         <translation></translation>
1100     </message>
1101     <message>
1102         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="679"/>
1103         <source>/QtUiStyle/Colors/Sender03</source>
1104         <translation></translation>
1105     </message>
1106     <message>
1107         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="697"/>
1108         <source>Own messages:</source>
1109         <translation>Vlastní zprávy:</translation>
1110     </message>
1111     <message>
1112         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui" line="707"/>
1113         <source>/QtUiStyle/Colors/SenderSelf</source>
1114         <translation></translation>
1115     </message>
1116 </context>
1117 <context>
1118     <name>Client</name>
1119     <message>
1120         <location filename="../src/client/client.cpp" line="268"/>
1121         <source>Identity already exists in client!</source>
1122         <translation>Identita v klientu již existuje!</translation>
1123     </message>
1124     <message>
1125         <location filename="../src/client/client.cpp" line="362"/>
1126         <source>All Chats</source>
1127         <translation>Všechny pokecy</translation>
1128     </message>
1129 </context>
1130 <context>
1131     <name>ClientBacklogManager</name>
1132     <message>
1133         <location filename="../src/client/clientbacklogmanager.cpp" line="152"/>
1134         <source>Processed %1 messages in %2 seconds.</source>
1135         <translation>Zpracováno %1 zpráv v %2 vteřin.</translation>
1136     </message>
1137 </context>
1138 <context>
1139     <name>ClientSyncer</name>
1140     <message>
1141         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="52"/>
1142         <source>The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading.</source>
1143         <translation>Jádro ke kterému se připojujete je příliš staré! Prosím zvažte jeho aktualizaci.</translation>
1144     </message>
1145     <message>
1146         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="77"/>
1147         <source>&lt;b&gt;Invalid data received from core!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Disconnecting.</source>
1148         <translation>&lt;b&gt;Od jádra přišla špatná data!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Odpojuji se.</translation>
1149     </message>
1150     <message>
1151         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="102"/>
1152         <source>No Host to connect to specified.</source>
1153         <translation>Nebyl specifikován počítač ke kterému se mám připojit.</translation>
1154     </message>
1155     <message>
1156         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="111"/>
1157         <source>&lt;b&gt;This client is built without SSL Support!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Disable the usage of SSL in the account settings.</source>
1158         <translation>&lt;b&gt;Tento klient je sestaven bez podpory SSL!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Vypněte používání SSL v nastavení účtu.</translation>
1159     </message>
1160     <message>
1161         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="195"/>
1162         <source>&lt;b&gt;The Quassel Core you are trying to connect to is too old!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Need at least core/client protocol v%1 to connect.</source>
1163         <translation>&lt;b&gt;Jádro ke kterému se připojujete je příliš staré!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Pro připojení je potřeba alespoň protokol jádra/klienta v%1.</translation>
1164     </message>
1165     <message>
1166         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="219"/>
1167         <source>&lt;b&gt;The Quassel Core you are trying to connect to does not support SSL!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;If you want to connect anyways, disable the usage of SSL in the account settings.</source>
1168         <translation>&lt;b&gt;Jádro ke kterému se připojujete nepodporuje SSL!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Pokud se chcete stejne připojit, vypněte používání SSL v nastavení účtu.</translation>
1169     </message>
1170     <message>
1171         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="248"/>
1172         <source>Logging in...</source>
1173         <translation>Přihlašuji...</translation>
1174     </message>
1175     <message>
1176         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="382"/>
1177         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="407"/>
1178         <source>Cert Digest changed! was: %1</source>
1179         <translation>Kontrolní součet certifikatu se zmenil! byl: %1</translation>
1180     </message>
1181 </context>
1182 <context>
1183     <name>ConnectionSettingsPage</name>
1184     <message>
1185         <location filename="../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp" line="27"/>
1186         <source>Misc</source>
1187         <translation>Různé</translation>
1188     </message>
1189     <message>
1190         <location filename="../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp" line="27"/>
1191         <source>Connection</source>
1192         <translation>Spojení</translation>
1193     </message>
1194     <message>
1195         <location filename="../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui" line="14"/>
1196         <source>Configure the IRC Connection</source>
1197         <translation>Nastavení spojení k IRC serveru</translation>
1198     </message>
1199     <message>
1200         <location filename="../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui" line="20"/>
1201         <source>Enable Ping Timeout Detection</source>
1202         <translation>Povolit detekci Ping Timeout</translation>
1203     </message>
1204     <message>
1205         <location filename="../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui" line="37"/>
1206         <source>Ping interval:</source>
1207         <translation>Interval ping:</translation>
1208     </message>
1209     <message>
1210         <location filename="../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui" line="44"/>
1211         <location filename="../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui" line="155"/>
1212         <location filename="../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui" line="213"/>
1213         <source> seconds</source>
1214         <translation> vteřin</translation>
1215     </message>
1216     <message>
1217         <location filename="../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui" line="80"/>
1218         <source>Disconnect after</source>
1219         <translation>Odpojit po</translation>
1220     </message>
1221     <message>
1222         <location filename="../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui" line="103"/>
1223         <source>missed pings</source>
1224         <translation>zmeškaných ping</translation>
1225     </message>
1226     <message>
1227         <location filename="../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui" line="128"/>
1228         <source>This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly interesting for tracking users&apos; away status.</source>
1229         <translation>Toto nastavení povolí periodické zjišťování informací o uživatelích s použitím příkazu /WHO. Tato funkce je zajímavá pro zjišťování důvodu proč je uživatel pryč.</translation>
1230     </message>
1231     <message>
1232         <location filename="../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui" line="131"/>
1233         <source>Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)</source>
1234         <translation>Povolit automatické vyhledávání informací o uživatelích (/WHO)</translation>
1235     </message>
1236     <message>
1237         <location filename="../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui" line="148"/>
1238         <source>Update interval:</source>
1239         <translation>Interval aktualizace:</translation>
1240     </message>
1241     <message>
1242         <location filename="../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui" line="177"/>
1243         <source>Ignore channels with more than:</source>
1244         <translation>Ignorovat kanály s více než:</translation>
1245     </message>
1246     <message>
1247         <location filename="../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui" line="184"/>
1248         <source> users</source>
1249         <translation> uživately</translation>
1250     </message>
1251     <message>
1252         <location filename="../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui" line="206"/>
1253         <source>Minimum delay between requests:</source>
1254         <translation>Minimální přestávka mezi požazdavky:</translation>
1255     </message>
1256 </context>
1257 <context>
1258     <name>ContentsChatItem</name>
1259     <message>
1260         <location filename="../src/qtui/chatitem.cpp" line="599"/>
1261         <source>Copy Link Address</source>
1262         <translation>Kopírovat adresu odkazu</translation>
1263     </message>
1264 </context>
1265 <context>
1266     <name>ContextMenuActionProvider</name>
1267     <message>
1268         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="35"/>
1269         <source>Connect</source>
1270         <translation>Připojit</translation>
1271     </message>
1272     <message>
1273         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="36"/>
1274         <source>Disconnect</source>
1275         <translation>Odpojit</translation>
1276     </message>
1277     <message>
1278         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="38"/>
1279         <source>Join</source>
1280         <translation>Vstoupit</translation>
1281     </message>
1282     <message>
1283         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="39"/>
1284         <source>Part</source>
1285         <translation>Opustit</translation>
1286     </message>
1287     <message>
1288         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="40"/>
1289         <source>Delete Buffer(s)...</source>
1290         <translation>Smazat záložku/y...</translation>
1291     </message>
1292     <message>
1293         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="41"/>
1294         <source>Show Buffer</source>
1295         <translation>Zobrazít záložku</translation>
1296     </message>
1297     <message>
1298         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="43"/>
1299         <source>Joins</source>
1300         <translation>Vstupy</translation>
1301     </message>
1302     <message>
1303         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="44"/>
1304         <source>Parts</source>
1305         <translation>Opuštění</translation>
1306     </message>
1307     <message>
1308         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="45"/>
1309         <source>Quits</source>
1310         <translation>Ukončení</translation>
1311     </message>
1312     <message>
1313         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="46"/>
1314         <source>Nick Changes</source>
1315         <translation>Změny přezdívek</translation>
1316     </message>
1317     <message>
1318         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="47"/>
1319         <source>Mode Changes</source>
1320         <translation>Změny režimu</translation>
1321     </message>
1322     <message>
1323         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="48"/>
1324         <source>Day Changes</source>
1325         <translation>Změny dní</translation>
1326     </message>
1327     <message>
1328         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="49"/>
1329         <source>Topic Changes</source>
1330         <translation>Změny tématu</translation>
1331     </message>
1332     <message>
1333         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="50"/>
1334         <source>Set as Default...</source>
1335         <translation>Nastavit jako výchozí...</translation>
1336     </message>
1337     <message>
1338         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="51"/>
1339         <source>Use Defaults...</source>
1340         <translation>Použít víchozí...</translation>
1341     </message>
1342     <message>
1343         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="53"/>
1344         <source>Join Channel...</source>
1345         <translation>Vstoupit do kanálu...</translation>
1346     </message>
1347     <message>
1348         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="55"/>
1349         <source>Start Query</source>
1350         <translation>Zahájit pokec</translation>
1351     </message>
1352     <message>
1353         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="56"/>
1354         <source>Show Query</source>
1355         <translation>Zobrazit pokec</translation>
1356     </message>
1357     <message>
1358         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="57"/>
1359         <source>Whois</source>
1360         <translation type="unfinished"></translation>
1361     </message>
1362     <message>
1363         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="59"/>
1364         <source>Version</source>
1365         <translation>Verze</translation>
1366     </message>
1367     <message>
1368         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="60"/>
1369         <source>Time</source>
1370         <translation>Čas</translation>
1371     </message>
1372     <message>
1373         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="61"/>
1374         <source>Ping</source>
1375         <translation></translation>
1376     </message>
1377     <message>
1378         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="62"/>
1379         <source>Finger</source>
1380         <translation type="unfinished"></translation>
1381     </message>
1382     <message>
1383         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="64"/>
1384         <source>Give Operator Status</source>
1385         <translation type="unfinished"></translation>
1386     </message>
1387     <message>
1388         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="65"/>
1389         <source>Take Operator Status</source>
1390         <translation type="unfinished"></translation>
1391     </message>
1392     <message>
1393         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="66"/>
1394         <source>Give Voice</source>
1395         <translation type="unfinished"></translation>
1396     </message>
1397     <message>
1398         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="67"/>
1399         <source>Take Voice</source>
1400         <translation>Umlčet</translation>
1401     </message>
1402     <message>
1403         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="68"/>
1404         <source>Kick From Channel</source>
1405         <translation>Vyhodit z kanálu</translation>
1406     </message>
1407     <message>
1408         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="69"/>
1409         <source>Ban From Channel</source>
1410         <translation>Zablokovat pro kanál</translation>
1411     </message>
1412     <message>
1413         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="70"/>
1414         <source>Kick &amp;&amp; Ban</source>
1415         <translation>Vyhodit &amp;&amp; Zablokovat</translation>
1416     </message>
1417     <message>
1418         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="72"/>
1419         <source>Hide Buffer(s) Temporarily</source>
1420         <translation>Skrýt dočasně záložku(y)</translation>
1421     </message>
1422     <message>
1423         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="73"/>
1424         <source>Hide Buffer(s) Permanently</source>
1425         <translation>Skrýt trvale záložku(y)</translation>
1426     </message>
1427     <message>
1428         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="74"/>
1429         <source>Show Channel List</source>
1430         <translation>Zobrazit seznam kanálů</translation>
1431     </message>
1432     <message>
1433         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="75"/>
1434         <source>Show Ignore List</source>
1435         <translation>Zobrazit seznam ignorovaných</translation>
1436     </message>
1437     <message>
1438         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="88"/>
1439         <source>Hide Events</source>
1440         <translation>Skrýt události</translation>
1441     </message>
1442     <message>
1443         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="96"/>
1444         <source>CTCP</source>
1445         <translation></translation>
1446     </message>
1447     <message>
1448         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="108"/>
1449         <source>Actions</source>
1450         <translation>Akce</translation>
1451     </message>
1452 </context>
1453 <context>
1454     <name>Core</name>
1455     <message>
1456         <location filename="../src/core/core.cpp" line="172"/>
1457         <source>Could not initialize any storage backend! Exiting...</source>
1458         <translation>Nezdařilo se inicializovat libovolné ukládací rozhraní! Končím...</translation>
1459     </message>
1460     <message>
1461         <location filename="../src/core/core.cpp" line="173"/>
1462         <source>Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your
1463 Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore
1464 to work.</source>
1465         <translation type="unfinished"></translation>
1466     </message>
1467     <message>
1468         <location filename="../src/core/core.cpp" line="222"/>
1469         <source>Calling restoreState() even though active sessions exist!</source>
1470         <translation type="unfinished"></translation>
1471     </message>
1472     <message>
1473         <location filename="../src/core/core.cpp" line="263"/>
1474         <source>Admin user or password not set.</source>
1475         <translation>Uživatelský účet administrátora, nebo jeho heslo není nastaveno.</translation>
1476     </message>
1477     <message>
1478         <location filename="../src/core/core.cpp" line="267"/>
1479         <source>Could not setup storage!</source>
1480         <translation>Nezdařilo se nastavení úložného prostoru!</translation>
1481     </message>
1482     <message>
1483         <location filename="../src/core/core.cpp" line="271"/>
1484         <source>Creating admin user...</source>
1485         <translation>Vytvářím účet administrátora...</translation>
1486     </message>
1487     <message>
1488         <location filename="../src/core/core.cpp" line="384"/>
1489         <source>Invalid listen address %1</source>
1490         <translation>Neplatná adresa %1 pro poslech</translation>
1491     </message>
1492     <message>
1493         <location filename="../src/core/core.cpp" line="392"/>
1494         <source>Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3</source>
1495         <translation type="unfinished"></translation>
1496     </message>
1497     <message>
1498         <location filename="../src/core/core.cpp" line="400"/>
1499         <source>Could not open IPv4 interface %1:%2: %3</source>
1500         <translation>Nezdařilo se otevření IPv4 rozhraní %1:%2: %3</translation>
1501     </message>
1502     <message>
1503         <location filename="../src/core/core.cpp" line="408"/>
1504         <source>Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3</source>
1505         <translation type="unfinished"></translation>
1506     </message>
1507     <message>
1508         <location filename="../src/core/core.cpp" line="419"/>
1509         <source>Could not open IPv6 interface %1:%2: %3</source>
1510         <translation>Nezdařilo se otevření IPv6 rozhraní %1:%2: %3</translation>
1511     </message>
1512     <message>
1513         <location filename="../src/core/core.cpp" line="427"/>
1514         <source>Invalid listen address %1, unknown network protocol</source>
1515         <translation>Neplatná adresa %1 pro poslech, neznámý síťový protokol</translation>
1516     </message>
1517     <message>
1518         <location filename="../src/core/core.cpp" line="436"/>
1519         <source>Could not open any network interfaces to listen on!</source>
1520         <translation>Nezdařilo se otevřít síťové rozhraní k poslechu!</translation>
1521     </message>
1522     <message>
1523         <location filename="../src/core/core.cpp" line="470"/>
1524         <source>Client connected from</source>
1525         <translation>Klient připojen od</translation>
1526     </message>
1527     <message>
1528         <location filename="../src/core/core.cpp" line="473"/>
1529         <source>Closing server for basic setup.</source>
1530         <translation>Uzavírám server pro základní nastavení.</translation>
1531     </message>
1532     <message>
1533         <location filename="../src/core/core.cpp" line="492"/>
1534         <source>Antique client trying to connect... refusing.</source>
1535         <translation>Připojit se pokouší zastaralý klient... odmítam spojení.</translation>
1536     </message>
1537     <message>
1538         <location filename="../src/core/core.cpp" line="504"/>
1539         <source>&lt;b&gt;Your Quassel Client is too old!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;This core needs at least client/core protocol version %1.&lt;br&gt;Please consider upgrading your client.</source>
1540         <translation type="unfinished"></translation>
1541     </message>
1542     <message>
1543         <location filename="../src/core/core.cpp" line="508"/>
1544         <location filename="../src/core/core.cpp" line="591"/>
1545         <location filename="../src/core/core.cpp" line="615"/>
1546         <source>Client</source>
1547         <translation>Klient</translation>
1548     </message>
1549     <message>
1550         <location filename="../src/core/core.cpp" line="508"/>
1551         <source>too old, rejecting.</source>
1552         <translation>příliš staré, odmítám.</translation>
1553     </message>
1554     <message>
1555         <location filename="../src/core/core.cpp" line="520"/>
1556         <source>&lt;b&gt;Quassel Core Version %1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Built: %2&lt;br&gt;Up %3d%4h%5m (since %6)</source>
1557         <translation>&lt;b&gt;Verze jádra %1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Sestavení: %2&lt;br&gt;Doba běhu %3d%4h%5m (od %6)</translation>
1558     </message>
1559     <message>
1560         <location filename="../src/core/core.cpp" line="571"/>
1561         <source>Starting TLS for Client:</source>
1562         <translation>Zahajuji TLS pro klienta:</translation>
1563     </message>
1564     <message>
1565         <location filename="../src/core/core.cpp" line="589"/>
1566         <source>&lt;b&gt;Client not initialized!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;You need to send an init message before trying to login.</source>
1567         <translation type="unfinished"></translation>
1568     </message>
1569     <message>
1570         <location filename="../src/core/core.cpp" line="591"/>
1571         <source>did not send an init message before trying to login, rejecting.</source>
1572         <translation type="unfinished"></translation>
1573     </message>
1574     <message>
1575         <location filename="../src/core/core.cpp" line="609"/>
1576         <source>&lt;b&gt;Invalid username or password!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;The username/password combination you supplied could not be found in the database.</source>
1577         <translation type="unfinished"></translation>
1578     </message>
1579     <message>
1580         <location filename="../src/core/core.cpp" line="615"/>
1581         <source>initialized and authenticated successfully as &quot;%1&quot; (UserId: %2).</source>
1582         <translation type="unfinished"></translation>
1583     </message>
1584     <message>
1585         <location filename="../src/core/core.cpp" line="626"/>
1586         <source>Non-authed client disconnected.</source>
1587         <translation>Neautorizovaný klient odpojen.</translation>
1588     </message>
1589     <message>
1590         <location filename="../src/core/core.cpp" line="632"/>
1591         <source>Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)</source>
1592         <translation>Neautorizovaný klient odpojen. (socket je již zničen)</translation>
1593     </message>
1594     <message>
1595         <location filename="../src/core/core.cpp" line="680"/>
1596         <source>Could not initialize session for client:</source>
1597         <translation>Nezdařilo se zahájit sezení pro klienta:</translation>
1598     </message>
1599     <message>
1600         <location filename="../src/core/core.cpp" line="702"/>
1601         <source>Could not find a session for client:</source>
1602         <translation>Nepodařilo se nalézt sezení pro klienta:</translation>
1603     </message>
1604 </context>
1605 <context>
1606     <name>CoreAccountEditDlg</name>
1607     <message>
1608         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="522"/>
1609         <source>Add Core Account</source>
1610         <translation>Přidat účet jádra</translation>
1611     </message>
1612     <message>
1613         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="13"/>
1614         <source>Edit Core Account</source>
1615         <translation>Upravit účet jádra</translation>
1616     </message>
1617     <message>
1618         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="21"/>
1619         <source>Account Details</source>
1620         <translation>Detaily účtu</translation>
1621     </message>
1622     <message>
1623         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="29"/>
1624         <source>Account Name:</source>
1625         <translation>Název účtu:</translation>
1626     </message>
1627     <message>
1628         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="36"/>
1629         <source>Local Core</source>
1630         <translation>Lokální jádro</translation>
1631     </message>
1632     <message>
1633         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="47"/>
1634         <source>Hostname:</source>
1635         <translation>Název požítače:</translation>
1636     </message>
1637     <message>
1638         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="54"/>
1639         <source>Port:</source>
1640         <translation>Port:</translation>
1641     </message>
1642     <message>
1643         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="61"/>
1644         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="144"/>
1645         <source>localhost</source>
1646         <translation>tento počítač (localhost)</translation>
1647     </message>
1648     <message>
1649         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="81"/>
1650         <source>Use secure connection (SSL)</source>
1651         <translation>Použít zabezpečené spojení (SSL)</translation>
1652     </message>
1653     <message>
1654         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="97"/>
1655         <source>Use a proxy:</source>
1656         <translation>Použít proxy:</translation>
1657     </message>
1658     <message>
1659         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="109"/>
1660         <source>Proxy Type:</source>
1661         <translation>Typ proxy:</translation>
1662     </message>
1663     <message>
1664         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="117"/>
1665         <source>Socks 5</source>
1666         <translation>Socks 5</translation>
1667     </message>
1668     <message>
1669         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="122"/>
1670         <source>HTTP</source>
1671         <translation>HTTP</translation>
1672     </message>
1673     <message>
1674         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="130"/>
1675         <source>Proxy Host:</source>
1676         <translation>Počítač:</translation>
1677     </message>
1678     <message>
1679         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="137"/>
1680         <source>Proxy Port:</source>
1681         <translation>Port:</translation>
1682     </message>
1683     <message>
1684         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="170"/>
1685         <source>Proxy Username:</source>
1686         <translation>Uživatelské jméno:</translation>
1687     </message>
1688     <message>
1689         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="180"/>
1690         <source>Proxy Password:</source>
1691         <translation>Heslo:</translation>
1692     </message>
1693 </context>
1694 <context>
1695     <name>CoreConfigWizard</name>
1696     <message>
1697         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="60"/>
1698         <source>Core Configuration Wizard</source>
1699         <translation>Průvodce nastavením jádra</translation>
1700     </message>
1701     <message>
1702         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="82"/>
1703         <source>Your core has been successfully configured. Logging you in...</source>
1704         <translation>Vaše jádro bylo úspěšně nastaveno. Přihlašuji se...</translation>
1705     </message>
1706     <message>
1707         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="93"/>
1708         <source>Core configuration failed:&lt;br&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Press &lt;em&gt;Next&lt;/em&gt; to start over.</source>
1709         <translation>Nastavení jádra selhalo:&lt;br&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Stiskněte &lt;em&gt;Další&lt;/em&gt; pro opakování.</translation>
1710     </message>
1711     <message>
1712         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="108"/>
1713         <source>Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!&lt;br&gt;Please remember to configure your identities and networks now.</source>
1714         <translation>Nyní jste připojeni k čerstvě nastavenému Quassel jádru!&lt;br&gt;Nezapomeňte si nyní nastavit své sítě a identity.</translation>
1715     </message>
1716 </context>
1717 <context>
1718     <name>CoreConfigWizardAdminUserPage</name>
1719     <message>
1720         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="13"/>
1721         <source>Form</source>
1722         <translation></translation>
1723     </message>
1724     <message>
1725         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="21"/>
1726         <source>Username:</source>
1727         <translation>Uživatelské jméno:</translation>
1728     </message>
1729     <message>
1730         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="31"/>
1731         <source>Password:</source>
1732         <translation>Heslo:</translation>
1733     </message>
1734     <message>
1735         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="45"/>
1736         <source>Repeat password:</source>
1737         <translation>Heslo znovu:</translation>
1738     </message>
1739     <message>
1740         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="59"/>
1741         <source>Remember password</source>
1742         <translation>Pamatovat heslo</translation>
1743     </message>
1744     <message>
1745         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="68"/>
1746         <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1747 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1748 p, li { white-space: pre-wrap; }
1749 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
1750 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; font-weight:600;&quot;&gt;Note: &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt;&quot;&gt;Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel&apos;s interface yet.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
1751 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:10pt;&quot;&gt;If you need to do these things have a look at the manageusers.py script which is located in the /scripts directory.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
1752         <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1753 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1754 p, li { white-space: pre-wrap; }
1755 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
1756 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; font-weight:600;&quot;&gt;Poznámka: &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt;&quot;&gt;Přidávání více uživatelů a změna uživatelského jména a hesla není v současné době uskutečnitelná skrze grafické rozrhaní Quassel.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
1757 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:10pt;&quot;&gt;
1758 Pokud některou z těchto činností potřebujete provést vyzkoušejte skript manageusers.py z adresáře /scripts.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
1759     </message>
1760 </context>
1761 <context>
1762     <name>CoreConfigWizardIntroPage</name>
1763     <message>
1764         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui" line="13"/>
1765         <source>Form</source>
1766         <translation></translation>
1767     </message>
1768     <message>
1769         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui" line="19"/>
1770         <source>This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core.</source>
1771         <translation>Tento průvodce vás provede skrze nastavení jadra Quassel.</translation>
1772     </message>
1773 </context>
1774 <context>
1775     <name>CoreConfigWizardPages::AdminUserPage</name>
1776     <message>
1777         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="140"/>
1778         <source>Create Admin User</source>
1779         <translation>Vytvořit účet administrátora</translation>
1780     </message>
1781     <message>
1782         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="141"/>
1783         <source>First, we will create a user on the core. This first user will have administrator privileges.</source>
1784         <translation>Nejprve vytvoříme uživatele jádra. První (tento) uživatel bude mít administrátorská práva.</translation>
1785     </message>
1786 </context>
1787 <context>
1788     <name>CoreConfigWizardPages::IntroPage</name>
1789     <message>
1790         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="125"/>
1791         <source>Introduction</source>
1792         <translation>Úvod</translation>
1793     </message>
1794 </context>
1795 <context>
1796     <name>CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage</name>
1797     <message>
1798         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="172"/>
1799         <source>Select Storage Backend</source>
1800         <translation>Zvolte skladovací rozhraní</translation>
1801     </message>
1802     <message>
1803         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="173"/>
1804         <source>Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the backlog and other data in.</source>
1805         <translation>Prosím zvolte databázové rozhraní pro ukládání dat Quassel jádra.</translation>
1806     </message>
1807     <message>
1808         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="267"/>
1809         <source>Connection Properties</source>
1810         <translation>Možnosti spojení</translation>
1811     </message>
1812 </context>
1813 <context>
1814     <name>CoreConfigWizardPages::SyncPage</name>
1815     <message>
1816         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="307"/>
1817         <source>Storing Your Settings</source>
1818         <translation>Ukládám Vaše nastavení</translation>
1819     </message>
1820     <message>
1821         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="308"/>
1822         <source>Your settings are now stored in the core, and you will be logged in automatically.</source>
1823         <translation>Vaše nastavení je nyní uloženo v Jádře a tedy budete automaticky přihlášeni.</translation>
1824     </message>
1825 </context>
1826 <context>
1827     <name>CoreConfigWizardStorageSelectionPage</name>
1828     <message>
1829         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="13"/>
1830         <source>Form</source>
1831         <translation></translation>
1832     </message>
1833     <message>
1834         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="21"/>
1835         <source>Storage Backend:</source>
1836         <translation>Skladovací rozhraní:</translation>
1837     </message>
1838     <message>
1839         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="56"/>
1840         <source>Description</source>
1841         <translation>Popis</translation>
1842     </message>
1843     <message>
1844         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="62"/>
1845         <source>Foobar</source>
1846         <translation>Blesmrt</translation>
1847     </message>
1848 </context>
1849 <context>
1850     <name>CoreConfigWizardSyncPage</name>
1851     <message>
1852         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="13"/>
1853         <source>Form</source>
1854         <translation></translation>
1855     </message>
1856     <message>
1857         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="19"/>
1858         <source>Your Choices</source>
1859         <translation>Vaše volby</translation>
1860     </message>
1861     <message>
1862         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="35"/>
1863         <source>Admin User:</source>
1864         <translation>Administrátor:</translation>
1865     </message>
1866     <message>
1867         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="42"/>
1868         <source>foo</source>
1869         <translation></translation>
1870     </message>
1871     <message>
1872         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="55"/>
1873         <source>Storage Backend:</source>
1874         <translation>Skladovací rozhraní:</translation>
1875     </message>
1876     <message>
1877         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="62"/>
1878         <source>bar</source>
1879         <translation></translation>
1880     </message>
1881     <message>
1882         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="102"/>
1883         <source>Please wait while your settings are being transmitted to the core...</source>
1884         <translation>Prosím počkejte dokud se nastavení nepřenese k jádru...</translation>
1885     </message>
1886 </context>
1887 <context>
1888     <name>CoreConnectDlg</name>
1889     <message>
1890         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="190"/>
1891         <source>Remove Account Settings</source>
1892         <translation>Odstranit nastavení účtu</translation>
1893     </message>
1894     <message>
1895         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="191"/>
1896         <source>Do you really want to remove your local settings for this Quassel Core account?&lt;br&gt;Note: This will &lt;em&gt;not&lt;/em&gt; remove or change any data on the Core itself!</source>
1897         <translation>Opravdu chcete smazat vaše lokální nastavení pro účet jádra?&lt;br&gt;Poznamka: Tato akce &lt;em&gt;neodebere&lt;/em&gt; ani &lt;em&gt;nezmění&lt;/em&gt; přímo data uložena v jádru!</translation>
1898     </message>
1899     <message>
1900         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="242"/>
1901         <source>Connect to %1</source>
1902         <translation>Spojit s %1</translation>
1903     </message>
1904     <message>
1905         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="259"/>
1906         <source>&lt;div style=color:red;&gt;Connection to %1 failed!&lt;/div&gt;</source>
1907         <translation>&lt;div style=color:red;&gt;Připojení k %1 selhalo!&lt;/div&gt;</translation>
1908     </message>
1909     <message>
1910         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="272"/>
1911         <source>&lt;div&gt;Errors occurred while connecting to &quot;%1&quot;:&lt;/div&gt;</source>
1912         <translation>&lt;div&gt;Při spojení s &quot;%1&quot; nastaly chyby:&lt;/div&gt;</translation>
1913     </message>
1914     <message>
1915         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="309"/>
1916         <source>Not connected to %1.</source>
1917         <translation>Nepřipojeno k %1.</translation>
1918     </message>
1919     <message>
1920         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="310"/>
1921         <source>Looking up %1...</source>
1922         <translation>Vyhledávám %1...</translation>
1923     </message>
1924     <message>
1925         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="311"/>
1926         <source>Connecting to %1...</source>
1927         <translation>Připojuji se %1...</translation>
1928     </message>
1929     <message>
1930         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="312"/>
1931         <source>Connected to %1</source>
1932         <translation>Připojeno k %1</translation>
1933     </message>
1934     <message>
1935         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="313"/>
1936         <source>Unknown connection state to %1</source>
1937         <translation>Neznámý stav spojení k %1</translation>
1938     </message>
1939     <message>
1940         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="365"/>
1941         <source>Logging in...</source>
1942         <translation>Přihlašuji...</translation>
1943     </message>
1944     <message>
1945         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="392"/>
1946         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="450"/>
1947         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="286"/>
1948         <source>Login</source>
1949         <translation>Přihlášení</translation>
1950     </message>
1951     <message>
1952         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="19"/>
1953         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="53"/>
1954         <source>Connect to Quassel Core</source>
1955         <translation>Připojit ke Quassel jádru</translation>
1956     </message>
1957     <message>
1958         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="68"/>
1959         <source>Edit...</source>
1960         <translation>Upravit...</translation>
1961     </message>
1962     <message>
1963         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="79"/>
1964         <source>Add...</source>
1965         <translation>Přidat...</translation>
1966     </message>
1967     <message>
1968         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="90"/>
1969         <source>Delete</source>
1970         <translation>Smazat</translation>
1971     </message>
1972     <message>
1973         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="114"/>
1974         <source>Use internal core</source>
1975         <translation>Použít interní jádro</translation>
1976     </message>
1977     <message>
1978         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="128"/>
1979         <source>Always use this account</source>
1980         <translation>Vždy používat tento účet</translation>
1981     </message>
1982     <message>
1983         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="165"/>
1984         <source>Initializing your connection</source>
1985         <translation>Inicializuji Vaše spojení</translation>
1986     </message>
1987     <message>
1988         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="183"/>
1989         <source>Connected to apollo.mindpool.net.</source>
1990         <translation>Připojeno k apollo.mindpool.net.</translation>
1991     </message>
1992     <message>
1993         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="215"/>
1994         <source>THIS IS A PLACEHOLDER
1995 TO
1996 RESERVE
1997 SOME SPACE</source>
1998         <translation></translation>
1999     </message>
2000     <message>
2001         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="294"/>
2002         <source>User:</source>
2003         <translation>Uživatel:</translation>
2004     </message>
2005     <message>
2006         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="308"/>
2007         <source>Password:</source>
2008         <translation>Heslo:</translation>
2009     </message>
2010     <message>
2011         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="322"/>
2012         <source>Remember</source>
2013         <translation>Pamatovat</translation>
2014     </message>
2015     <message>
2016         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="356"/>
2017         <source>view SSL Certificate</source>
2018         <translation>Zobrazit SSL Certifikát</translation>
2019     </message>
2020     <message>
2021         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="393"/>
2022         <source>add to known hosts</source>
2023         <translation>Přidat mezi důvěryhodné</translation>
2024     </message>
2025     <message>
2026         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="413"/>
2027         <source>Continue connection</source>
2028         <translation>Pokračovate ve spojení</translation>
2029     </message>
2030     <message>
2031         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="456"/>
2032         <source>Configure your Quassel Core</source>
2033         <translation>Nastavit Quassel jádro</translation>
2034     </message>
2035     <message>
2036         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="462"/>
2037         <source>The Quassel Core you are connected to is not configured yet. You may now launch a configuration wizard that helps you setting up your Core.</source>
2038         <translation>Jádro ke kterému jste připojeni ještě není nastaveno. Měli byste spustit konfiguračního průvodce který vám pomůže jej nastavit.</translation>
2039     </message>
2040     <message>
2041         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="490"/>
2042         <source>Launch Wizard</source>
2043         <translation>Spustit průvodce</translation>
2044     </message>
2045     <message>
2046         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="553"/>
2047         <source>Initializing your session...</source>
2048         <translation>Aktivuji vaše sezení...</translation>
2049     </message>
2050     <message>
2051         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="561"/>
2052         <source>&lt;b&gt;Please be patient while your client synchronizes with the Quassel Core!&lt;/b&gt;</source>
2053         <translation>&lt;b&gt;Prosím počkejte dokud se klient nesynchronizuje s jádrem!&lt;/b&gt;</translation>
2054     </message>
2055     <message>
2056         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="576"/>
2057         <source>Session state:</source>
2058         <translation>Stav sezení:</translation>
2059     </message>
2060     <message>
2061         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="593"/>
2062         <source>Network states:</source>
2063         <translation>Stavy sítě:</translation>
2064     </message>
2065     <message>
2066         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="606"/>
2067         <source>0/0</source>
2068         <translation></translation>
2069     </message>
2070 </context>
2071 <context>
2072     <name>CoreInfoDlg</name>
2073     <message numerus="yes">
2074         <location filename="../src/qtui/coreinfodlg.cpp" line="53"/>
2075         <source>%n Day(s)</source>
2076         <translation>
2077             <numerusform>%n Den</numerusform>
2078             <numerusform>%n Dny</numerusform>
2079             <numerusform>%n Dnů</numerusform>
2080         </translation>
2081     </message>
2082     <message>
2083         <location filename="../src/qtui/coreinfodlg.cpp" line="54"/>
2084         <source> %1:%2:%3 (since %4)</source>
2085         <translation> %1:%2:%3 (od %4)</translation>
2086     </message>
2087     <message>
2088         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="13"/>
2089         <source>Core Information</source>
2090         <translation>Informace o jádru</translation>
2091     </message>
2092     <message>
2093         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="21"/>
2094         <source>Version:</source>
2095         <translation>Verze:</translation>
2096     </message>
2097     <message>
2098         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="28"/>
2099         <source>&lt;core version&gt;</source>
2100         <translation>&lt;verze jádra&gt;</translation>
2101     </message>
2102     <message>
2103         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="35"/>
2104         <source>Uptime:</source>
2105         <translation>Čas běhu:</translation>
2106     </message>
2107     <message>
2108         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="42"/>
2109         <source>Connected Clients:</source>
2110         <translation>Připojení klienti:</translation>
2111     </message>
2112     <message>
2113         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="49"/>
2114         <source>&lt;connected clients&gt;</source>
2115         <translation>&lt;připojení klienti&gt;</translation>
2116     </message>
2117     <message>
2118         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="56"/>
2119         <source>&lt;core uptime&gt;</source>
2120         <translation>&lt;doba běhu jádra&gt;</translation>
2121     </message>
2122     <message>
2123         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="63"/>
2124         <source>Build date:</source>
2125         <translation>Datum sestavení:</translation>
2126     </message>
2127     <message>
2128         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="70"/>
2129         <source>&lt;build date&gt;</source>
2130         <translation>&lt;datum sestavení&gt;</translation>
2131     </message>
2132     <message>
2133         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="81"/>
2134         <source>Close</source>
2135         <translation>Zavřít</translation>
2136     </message>
2137 </context>
2138 <context>
2139     <name>CoreNetwork</name>
2140     <message>
2141         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="153"/>
2142         <source>Connection failed. Cycling to next Server</source>
2143         <translation>Spojení selhalo. Zkouším další server</translation>
2144     </message>
2145     <message>
2146         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="161"/>
2147         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="162"/>
2148         <source>Connecting to %1:%2...</source>
2149         <translation>Připojuji se k %1:%2...</translation>
2150     </message>
2151     <message>
2152         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="211"/>
2153         <source>Disconnecting. (%1)</source>
2154         <translation>Odpojuji. (%1)</translation>
2155     </message>
2156     <message>
2157         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="211"/>
2158         <source>Core Shutdown</source>
2159         <translation>Vypnutí jádra</translation>
2160     </message>
2161     <message>
2162         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="307"/>
2163         <source>Could not connect to %1 (%2)</source>
2164         <translation>Nemohu se spojit s %1 (%2)</translation>
2165     </message>
2166     <message>
2167         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="309"/>
2168         <source>Connection failure: %1</source>
2169         <translation>Chyba spojení: %1</translation>
2170     </message>
2171 </context>
2172 <context>
2173     <name>CoreSession</name>
2174     <message>
2175         <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="190"/>
2176         <source>Client</source>
2177         <translation>Klient</translation>
2178     </message>
2179     <message>
2180         <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="190"/>
2181         <source>disconnected (UserId: %1).</source>
2182         <translation>odpojen (IdUživatele: %1).</translation>
2183     </message>
2184     <message>
2185         <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="370"/>
2186         <source>CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to create network %1!</source>
2187         <translation>CoreSession::createNetwork(): Obdrženo špatné networkId od jádra při pokusu o vytvoření sítě %1!</translation>
2188     </message>
2189     <message>
2190         <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="401"/>
2191         <source>CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already exists, updating instead!</source>
2192         <translation>CoreSession::createNetwork(): Síť s daným názvem již existuje. Aktualizuji místo duplikace!</translation>
2193     </message>
2194 </context>
2195 <context>
2196     <name>CreateIdentityDlg</name>
2197     <message>
2198         <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="16"/>
2199         <source>Create New Identity</source>
2200         <translation>Vytvořit novou identitu</translation>
2201     </message>
2202     <message>
2203         <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="24"/>
2204         <source>Identity name:</source>
2205         <translation>Název identity:</translation>
2206     </message>
2207     <message>
2208         <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="36"/>
2209         <source>Create blank identity</source>
2210         <translation>Vytvořit prázdnou identitu</translation>
2211     </message>
2212     <message>
2213         <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="48"/>
2214         <source>Duplicate:</source>
2215         <translation>Duplikovat:</translation>
2216     </message>
2217 </context>
2218 <context>
2219     <name>CtcpHandler</name>
2220     <message>
2221         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="190"/>
2222         <source>Received CTCP PING request from %1</source>
2223         <translation>Obdržen CTCP PING požadavek od %1</translation>
2224     </message>
2225     <message>
2226         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="195"/>
2227         <source>Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time</source>
2228         <translation>Obdržena CTCP PING odpověď od %1 s %2 vteřinovým odstupem</translation>
2229     </message>
2230     <message>
2231         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="205"/>
2232         <source>Received CTCP VERSION request by %1</source>
2233         <translation>Obdržen CTCP VERSION požadavek od %1</translation>
2234     </message>
2235     <message>
2236         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="208"/>
2237         <source>Received CTCP VERSION answer from %1: %2</source>
2238         <translation>Obdržena CTCP VERSION odpověď od %1: %2</translation>
2239     </message>
2240     <message>
2241         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="216"/>
2242         <source>Received unknown CTCP %1 by %2</source>
2243         <translation>Obdrženo neznáme CTCP %1 od %2</translation>
2244     </message>
2245 </context>
2246 <context>
2247     <name>DebugBufferViewOverlay</name>
2248     <message>
2249         <location filename="../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp" line="50"/>
2250         <source>BufferViews:</source>
2251         <translation>Pohledy na záložky:</translation>
2252     </message>
2253     <message>
2254         <location filename="../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp" line="51"/>
2255         <source>All Networks:</source>
2256         <translation>Všechny sítě:</translation>
2257     </message>
2258     <message>
2259         <location filename="../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp" line="52"/>
2260         <source>Networks:</source>
2261         <translation>Sítě:</translation>
2262     </message>
2263     <message>
2264         <location filename="../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp" line="53"/>
2265         <source>Buffers:</source>
2266         <translation>Záložky:</translation>
2267     </message>
2268     <message>
2269         <location filename="../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp" line="54"/>
2270         <source>Removed buffers:</source>
2271         <translation>Odstraňené záložky:</translation>
2272     </message>
2273     <message>
2274         <location filename="../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp" line="55"/>
2275         <source>Temp. removed buffers:</source>
2276         <translation>Dočasně odstraňené záložky:</translation>
2277     </message>
2278     <message>
2279         <location filename="../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp" line="57"/>
2280         <source>Add Bufers Automatically:</source>
2281         <translation>Přidávat záložky automaticky:</translation>
2282     </message>
2283     <message>
2284         <location filename="../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp" line="58"/>
2285         <source>Hide inactive buffers:</source>
2286         <translation>Skrýt neaktivní záložky:</translation>
2287     </message>
2288     <message>
2289         <location filename="../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp" line="59"/>
2290         <source>Allowed buffer types:</source>
2291         <translation>Povolené typy záložek:</translation>
2292     </message>
2293     <message>
2294         <location filename="../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp" line="60"/>
2295         <source>Minimum activity:</source>
2296         <translation>Minimální aktivita:</translation>
2297     </message>
2298     <message>
2299         <location filename="../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp" line="62"/>
2300         <source>Is initialized:</source>
2301         <translation>Je inicializován:</translation>
2302     </message>
2303     <message>
2304         <location filename="../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui" line="13"/>
2305         <source>Debug BufferView Overlay</source>
2306         <translation type="unfinished"></translation>
2307     </message>
2308     <message>
2309         <location filename="../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui" line="26"/>
2310         <source>Overlay View</source>
2311         <translation type="unfinished"></translation>
2312     </message>
2313     <message>
2314         <location filename="../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui" line="39"/>
2315         <source>Overlay Properties</source>
2316         <translation type="unfinished"></translation>
2317     </message>
2318 </context>
2319 <context>
2320     <name>DebugConsole</name>
2321     <message>
2322         <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="13"/>
2323         <source>Debug Console</source>
2324         <translation>Ladící konzole</translation>
2325     </message>
2326     <message>
2327         <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="52"/>
2328         <source>local</source>
2329         <translation>lokální</translation>
2330     </message>
2331     <message>
2332         <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="62"/>
2333         <source>core</source>
2334         <translation>jádro</translation>
2335     </message>
2336     <message>
2337         <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="90"/>
2338         <source>Evaluate!</source>
2339         <translation>Posoudit!</translation>
2340     </message>
2341 </context>
2342 <context>
2343     <name>DebugLogWidget</name>
2344     <message>
2345         <location filename="../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui" line="13"/>
2346         <source>Debug Log</source>
2347         <translation>Ladící log</translation>
2348     </message>
2349     <message>
2350         <location filename="../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui" line="43"/>
2351         <source>Close</source>
2352         <translation>Zavřít</translation>
2353     </message>
2354 </context>
2355 <context>
2356     <name>DesktopNotificationConfigWidget</name>
2357     <message>
2358         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="13"/>
2359         <source>Form</source>
2360         <translation>Formulář</translation>
2361     </message>
2362     <message>
2363         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="19"/>
2364         <source>Desktop Notification (via D-Bus)</source>
2365         <translation>Oznamovaní (skrze D-Bus)</translation>
2366     </message>
2367     <message>
2368         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="33"/>
2369         <source>Timeout:</source>
2370         <translation>Časová prodleva:</translation>
2371     </message>
2372     <message>
2373         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="46"/>
2374         <source> s</source>
2375         <translation></translation>
2376     </message>
2377     <message>
2378         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="76"/>
2379         <source>Position hint:</source>
2380         <translation>Pozice oznámení:</translation>
2381     </message>
2382     <message>
2383         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="86"/>
2384         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="102"/>
2385         <source> px</source>
2386         <translation></translation>
2387     </message>
2388     <message>
2389         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="89"/>
2390         <source>X: </source>
2391         <translation></translation>
2392     </message>
2393     <message>
2394         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="105"/>
2395         <source>Y: </source>
2396         <translation></translation>
2397     </message>
2398     <message>
2399         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="130"/>
2400         <source>Queue unread notifications</source>
2401         <translation>Řadit nepřečtená oznámení</translation>
2402     </message>
2403 </context>
2404 <context>
2405     <name>ExecWrapper</name>
2406     <message>
2407         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="45"/>
2408         <source>Invalid command string for /exec: %1</source>
2409         <translation>Neplatný příkaz pro /exec: %1</translation>
2410     </message>
2411     <message>
2412         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="53"/>
2413         <source>Name &quot;%1&quot; is invalid: ../ or ..\ are not allowed!</source>
2414         <translation>Název &quot;%1&quot; není platný: ../ nebo ..\ nejsou povoleny!</translation>
2415     </message>
2416     <message>
2417         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="64"/>
2418         <source>Could not find script &quot;%1&quot;</source>
2419         <translation>Nemohu najít skript &quot;%1&quot;</translation>
2420     </message>
2421     <message>
2422         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="82"/>
2423         <source>Script &quot;%1&quot; crashed with exit code %2.</source>
2424         <translation>Skript &quot;%1&quot; se zbořil s výstupním kódem %2.</translation>
2425     </message>
2426     <message>
2427         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="98"/>
2428         <source>Script &quot;%1&quot; could not start.</source>
2429         <translation>Skript &quot;%1&quot; se nepodařilo spustit.</translation>
2430     </message>
2431     <message>
2432         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="100"/>
2433         <source>Script &quot;%1&quot; caused error %2.</source>
2434         <translation>Skript &quot;%1&quot; způsobil chybu %2.</translation>
2435     </message>
2436 </context>
2437 <context>
2438     <name>FontSelector</name>
2439     <message>
2440         <location filename="../src/uisupport/fontselector.cpp" line="31"/>
2441         <source>Choose...</source>
2442         <translation>Vybrat...</translation>
2443     </message>
2444 </context>
2445 <context>
2446     <name>GeneralSettingsPage</name>
2447     <message>
2448         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="14"/>
2449         <source>Form</source>
2450         <translation></translation>
2451     </message>
2452     <message>
2453         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="20"/>
2454         <source>Show System Tray Icon</source>
2455         <translation>Zobrazit ikonku v systémové části panelu</translation>
2456     </message>
2457     <message>
2458         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="29"/>
2459         <source>Hide to tray on close button</source>
2460         <translation>Zkrýt do systémové části panelu při zavření</translation>
2461     </message>
2462     <message>
2463         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="39"/>
2464         <source>Tray Icon</source>
2465         <translation>Ikonka v systémovém panelu</translation>
2466     </message>
2467     <message>
2468         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="45"/>
2469         <source>Show system tray icon</source>
2470         <translation>Zobrazovat ikonku v systémovém panelu</translation>
2471     </message>
2472     <message>
2473         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="58"/>
2474         <source>Message Redirection</source>
2475         <translation>Přesměrovaní zpráv</translation>
2476     </message>
2477     <message>
2478         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="64"/>
2479         <source>User Notices:</source>
2480         <translation>Uživatelské zprávy:</translation>
2481     </message>
2482     <message>
2483         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="107"/>
2484         <source>Server Notices:</source>
2485         <translation>Zprávy serveru:</translation>
2486     </message>
2487     <message>
2488         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="121"/>
2489         <source>Default Target</source>
2490         <translation>Výchozí cíl</translation>
2491     </message>
2492     <message>
2493         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="128"/>
2494         <source>Status Window</source>
2495         <translation>Okno statusu</translation>
2496     </message>
2497     <message>
2498         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="135"/>
2499         <source>Current Chat</source>
2500         <translation>Aktivní pokec</translation>
2501     </message>
2502     <message>
2503         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="142"/>
2504         <source>Errors:</source>
2505         <translation>Chyby:</translation>
2506     </message>
2507     <message>
2508         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.cpp" line="28"/>
2509         <source>Misc</source>
2510         <translation>Různé</translation>
2511     </message>
2512 </context>
2513 <context>
2514     <name>HighlightSettingsPage</name>
2515     <message>
2516         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp" line="30"/>
2517         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="32"/>
2518         <source>Highlight</source>
2519         <translation>Zvýraznění</translation>
2520     </message>
2521     <message>
2522         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp" line="30"/>
2523         <source>Interface</source>
2524         <translation>Rozhraní</translation>
2525     </message>
2526     <message>
2527         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp" line="159"/>
2528         <source>this shouldn&apos;t be empty</source>
2529         <translation>toto by nemělo být prázdné</translation>
2530     </message>
2531     <message>
2532         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h" line="45"/>
2533         <source>highlight rule</source>
2534         <translation>Pravidla zvýraznění</translation>
2535     </message>
2536     <message>
2537         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="13"/>
2538         <source>Form</source>
2539         <translation>Formulář</translation>
2540     </message>
2541     <message>
2542         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="19"/>
2543         <source>Custom Highlights</source>
2544         <translation>Uživatelská zvýraznění</translation>
2545     </message>
2546     <message>
2547         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="37"/>
2548         <source>RegEx</source>
2549         <translation>Regulerní výraz</translation>
2550     </message>
2551     <message>
2552         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="42"/>
2553         <source>CS</source>
2554         <translation></translation>
2555     </message>
2556     <message>
2557         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="47"/>
2558         <source>Enable</source>
2559         <translation>Povolit</translation>
2560     </message>
2561     <message>
2562         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="55"/>
2563         <source>Add</source>
2564         <translation>Přidat</translation>
2565     </message>
2566     <message>
2567         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="62"/>
2568         <source>Remove</source>
2569         <translation>Odebrat</translation>
2570     </message>
2571     <message>
2572         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="85"/>
2573         <source>Highlight Nicks</source>
2574         <translation>Zvýrazňované přezdívky</translation>
2575     </message>
2576     <message>
2577         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="91"/>
2578         <source>All nicks from identity</source>
2579         <translation>Všechny přezdívky z identity</translation>
2580     </message>
2581     <message>
2582         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="98"/>
2583         <source>Current nick</source>
2584         <translation>Současnou</translation>
2585     </message>
2586     <message>
2587         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="108"/>
2588         <source>None</source>
2589         <translation>Žádnou</translation>
2590     </message>
2591     <message>
2592         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="115"/>
2593         <source>Case sensitive</source>
2594         <translation>Citlivý na velikost písma</translation>
2595     </message>
2596 </context>
2597 <context>
2598     <name>IdentitiesSettingsPage</name>
2599     <message>
2600         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="31"/>
2601         <source>Identities</source>
2602         <translation>Identity</translation>
2603     </message>
2604     <message>
2605         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="31"/>
2606         <source>Misc</source>
2607         <translation>Různé</translation>
2608     </message>
2609     <message>
2610         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="178"/>
2611         <source>&lt;b&gt;The following problems need to be corrected before your changes can be applied:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</source>
2612         <translation>&lt;b&gt;Následující problémy je třeba odstranit pro uložení změn:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</translation>
2613     </message>
2614     <message>
2615         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="179"/>
2616         <source>&lt;li&gt;All identities need an identity name set&lt;/li&gt;</source>
2617         <translation type="unfinished"></translation>
2618     </message>
2619     <message>
2620         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="180"/>
2621         <source>&lt;li&gt;Every identity needs at least one nickname defined&lt;/li&gt;</source>
2622         <translation>&lt;li&gt;Každý identita požaduje alespoň jednu definovanou přezdívku&lt;/li&gt;</translation>
2623     </message>
2624     <message>
2625         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="181"/>
2626         <source>&lt;li&gt;You need to specify a real name for every identity&lt;/li&gt;</source>
2627         <translation>&lt;li&gt;Pro každou identitu je třeba zadat reálné jméno&lt;/li&gt;</translation>
2628     </message>
2629     <message>
2630         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="182"/>
2631         <source>&lt;li&gt;You need to specify an ident for every identity&lt;/li&gt;</source>
2632         <translation type="unfinished"></translation>
2633     </message>
2634     <message>
2635         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="183"/>
2636         <source>&lt;/ul&gt;</source>
2637         <translation>&lt;/ul&gt;</translation>
2638     </message>
2639     <message>
2640         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="184"/>
2641         <source>One or more identities are invalid</source>
2642         <translation>Jedna (či více) identita není validní</translation>
2643     </message>
2644     <message>
2645         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="310"/>
2646         <source>Delete Identity?</source>
2647         <translation>Smazat Identitu?</translation>
2648     </message>
2649     <message>
2650         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="311"/>
2651         <source>Do you really want to delete identity &quot;%1&quot;?</source>
2652         <translation>Opravdu chcete smazat identitu &quot;%1&quot;?</translation>
2653     </message>
2654     <message>
2655         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="322"/>
2656         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="31"/>
2657         <source>Rename Identity</source>
2658         <translation>Přejmenovat identitu</translation>
2659     </message>
2660     <message>
2661         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="323"/>
2662         <source>Please enter a new name for the identity &quot;%1&quot;!</source>
2663         <translation>Prosím zadejte nový název pro identitu &quot;%1&quot;!</translation>
2664     </message>
2665     <message>
2666         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="34"/>
2667         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="77"/>
2668         <source>...</source>
2669         <translation>...</translation>
2670     </message>
2671     <message>
2672         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="51"/>
2673         <source>Add Identity</source>
2674         <translation>Přidat identitu</translation>
2675     </message>
2676     <message>
2677         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="54"/>
2678         <source>Add...</source>
2679         <translation>Přidat...</translation>
2680     </message>
2681     <message>
2682         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="74"/>
2683         <source>Remove Identity</source>
2684         <translation>Odstranit identitu</translation>
2685     </message>
2686 </context>
2687 <context>
2688     <name>Identity</name>
2689     <message>
2690         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="149"/>
2691         <source>&lt;empty&gt;</source>
2692         <translation>&lt;prázdné&gt;</translation>
2693     </message>
2694     <message>
2695         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="121"/>
2696         <source>Quassel IRC User</source>
2697         <translation>Uživatel Qassel IRC</translation>
2698     </message>
2699     <message>
2700         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="155"/>
2701         <source>Gone fishing.</source>
2702         <translation>Šel jsem rybařit.</translation>
2703     </message>
2704     <message>
2705         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="159"/>
2706         <source>Not here. No, really. not here!</source>
2707         <translation>Nejsem tu. Vážně tu nejsem!</translation>
2708     </message>
2709     <message>
2710         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="162"/>
2711         <source>All Quassel clients vanished from the face of the earth...</source>
2712         <translation>Všichni Quassel klienti zmizeli z povrchu země...</translation>
2713     </message>
2714     <message>
2715         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="165"/>
2716         <source>Kindergarten is elsewhere!</source>
2717         <translation>Tady opravdu není školka!</translation>
2718     </message>
2719     <message>
2720         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="166"/>
2721         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="167"/>
2722         <source>http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere.</source>
2723         <translation>http://quassel-irc.org - Pohodlné vykecávání. Odkudkoliv.</translation>
2724     </message>
2725 </context>
2726 <context>
2727     <name>IdentityEditWidget</name>
2728     <message>
2729         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="219"/>
2730         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="398"/>
2731         <source>Advanced</source>
2732         <translation>Pokročilé</translation>
2733     </message>
2734     <message>
2735         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="290"/>
2736         <source>Load a Key</source>
2737         <translation>Načíst klíč</translation>
2738     </message>
2739     <message>
2740         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="317"/>
2741         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="328"/>
2742         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="604"/>
2743         <source>No Key loaded</source>
2744         <translation>Nebyl načten žádný klíč</translation>
2745     </message>
2746     <message>
2747         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="318"/>
2748         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="365"/>
2749         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="624"/>
2750         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="722"/>
2751         <source>Load</source>
2752         <translation>Načíst</translation>
2753     </message>
2754     <message>
2755         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="322"/>
2756         <source>RSA</source>
2757         <translation></translation>
2758     </message>
2759     <message>
2760         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="325"/>
2761         <source>DSA</source>
2762         <translation></translation>
2763     </message>
2764     <message>
2765         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="330"/>
2766         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="369"/>
2767         <source>Clear</source>
2768         <translation>Vyčistit</translation>
2769     </message>
2770     <message>
2771         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="340"/>
2772         <source>Load a Certificate</source>
2773         <translation>Načist certifikát</translation>
2774     </message>
2775     <message>
2776         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="363"/>
2777         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="364"/>
2778         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="662"/>
2779         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="696"/>
2780         <source>No Certificate loaded</source>
2781         <translation>Nebyl načten žádný certifikát</translation>
2782     </message>
2783     <message>
2784         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="29"/>
2785         <source>General</source>
2786         <translation>Obecné</translation>
2787     </message>
2788     <message>
2789         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="37"/>
2790         <source>Real Name:</source>
2791         <translation>Skutečné jméno:</translation>
2792     </message>
2793     <message>
2794         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="44"/>
2795         <source>The &quot;Real Name&quot; is shown in /whois.</source>
2796         <translation>&quot;Skutečné jméno&quot; je zobrazeno při volání příkazu /whois.</translation>
2797     </message>
2798     <message>
2799         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="53"/>
2800         <source>Nicknames</source>
2801         <translation>Přezdívky</translation>
2802     </message>
2803     <message>
2804         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="89"/>
2805         <source>Add Nickname</source>
2806         <translation>Přidat přezdívku</translation>
2807     </message>
2808     <message>
2809         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="92"/>
2810         <source>&amp;Add...</source>
2811         <translation>Přid&amp;at...</translation>
2812     </message>
2813     <message>
2814         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="115"/>
2815         <source>Remove Nickname</source>
2816         <translation>Odstranit přezdívku</translation>
2817     </message>
2818     <message>
2819         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="118"/>
2820         <source>Remove</source>
2821         <translation>Odstranit</translation>
2822     </message>
2823     <message>
2824         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="135"/>
2825         <source>Rename Identity</source>
2826         <translation>Přejmenovat identitu</translation>
2827     </message>
2828     <message>
2829         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="138"/>
2830         <source>Re&amp;name...</source>
2831         <translation>Přejme&amp;novat...</translation>
2832     </message>
2833     <message>
2834         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="164"/>
2835         <source>Move upwards in list</source>
2836         <translation>Posunout výš v seznamu</translation>
2837     </message>
2838     <message>
2839         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="167"/>
2840         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="181"/>
2841         <source>...</source>
2842         <translation>...</translation>
2843     </message>
2844     <message>
2845         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="178"/>
2846         <source>Move downwards in list</source>
2847         <translation>Posunout níž v seznamu</translation>
2848     </message>
2849     <message>
2850         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="226"/>
2851         <source>A&amp;way</source>
2852         <translation>V&amp;zdálen</translation>
2853     </message>
2854     <message>
2855         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="232"/>
2856         <source>Default Away Settings</source>
2857         <translation>Výchozí nastavení Vzdálení</translation>
2858     </message>
2859     <message>
2860         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="243"/>
2861         <source>Nick to be used when being away</source>
2862         <translation>Přezdívka která se použije pokud jste vzdáleni</translation>
2863     </message>
2864     <message>
2865         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="253"/>
2866         <source>Default away reason</source>
2867         <translation>Výchozí důvod proč jste vzdáleni</translation>
2868     </message>
2869     <message>
2870         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="260"/>
2871         <source>Away Nick:</source>
2872         <translation>Přezdívka při vzdálení:</translation>
2873     </message>
2874     <message>
2875         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="267"/>
2876         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="296"/>
2877         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="365"/>
2878         <source>Away Reason:</source>
2879         <translation>Důvod vzdálení:</translation>
2880     </message>
2881     <message>
2882         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="279"/>
2883         <source>Set away when all clients have detached from the core</source>
2884         <translation>Nastaví vzdálení pokud jsou všichni klienti odpojeni od jádra</translation>
2885     </message>
2886     <message>
2887         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="282"/>
2888         <source>Away On Detach</source>
2889         <translation>Vzdálen při odpojení</translation>
2890     </message>
2891     <message>
2892         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="314"/>
2893         <source>Not implemented yet</source>
2894         <translation>Ještě jsme to neimplementovali ;]</translation>
2895     </message>
2896     <message>
2897         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="317"/>
2898         <source>Away On Idle</source>
2899         <translation>Nastavit vzdálen při nicnedělání</translation>
2900     </message>
2901     <message>
2902         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="331"/>
2903         <source>Set away after</source>
2904         <translation>Nastavit vzdálen po</translation>
2905     </message>
2906     <message>
2907         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="341"/>
2908         <source>minutes of being idle</source>
2909         <translation>minut nicnedělání</translation>
2910     </message>
2911     <message>
2912         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="406"/>
2913         <source>Ident:</source>
2914         <translation>Identifikace:</translation>
2915     </message>
2916     <message>
2917         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="413"/>
2918         <source>The &quot;ident&quot; is part of your hostmask and, together with your host, uniquely identifies you within the IRC network.</source>
2919         <translation type="unfinished"></translation>
2920     </message>
2921     <message>
2922         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="422"/>
2923         <source>Messages</source>
2924         <translation>Zprávy</translation>
2925     </message>
2926     <message>
2927         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="430"/>
2928         <source>Part Reason:</source>
2929         <translation>Důvod pro opuštění:</translation>
2930     </message>
2931     <message>
2932         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="443"/>
2933         <source>Quit Reason:</source>
2934         <translation>Důvod pro ukončení:</translation>
2935     </message>
2936     <message>
2937         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="453"/>
2938         <source>Kick Reason:</source>
2939         <translation>Důvod pro vyhození:</translation>
2940     </message>
2941     <message>
2942         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="487"/>
2943         <source>You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate</source>
2944         <translation>Abyste byli schopni měnit nastavení SSL klíče a certifikátu musí váš klient podporovat SSL</translation>
2945     </message>
2946     <message>
2947         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="516"/>
2948         <source>Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!
2949 Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!</source>
2950         <translation type="unfinished"></translation>
2951     </message>
2952     <message>
2953         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="545"/>
2954         <source>Continue</source>
2955         <translation>Pokračovat</translation>
2956     </message>
2957     <message>
2958         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="583"/>
2959         <source>Use SSL Key</source>
2960         <translation>Použít SSL Klíč</translation>
2961     </message>
2962     <message>
2963         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="597"/>
2964         <source>Key Type:</source>
2965         <translation>Typ klíče:</translation>
2966     </message>
2967     <message>
2968         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="636"/>
2969         <source>Use SSL Certificate</source>
2970         <translation>Použít SSL Certifikát</translation>
2971     </message>
2972     <message>
2973         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="655"/>
2974         <source>Organisation:</source>
2975         <translation>Organizace:</translation>
2976     </message>
2977     <message>
2978         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="689"/>
2979         <source>CommonName:</source>
2980         <translation>Běžné jméno:</translation>
2981     </message>
2982 </context>
2983 <context>
2984     <name>IdentityPage</name>
2985     <message>
2986         <location filename="../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp" line="107"/>
2987         <source>Setup Identity</source>
2988         <translation>Nastavení identity</translation>
2989     </message>
2990     <message>
2991         <location filename="../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp" line="112"/>
2992         <source>Default Identity</source>
2993         <translation>Výchozí Identita</translation>
2994     </message>
2995 </context>
2996 <context>
2997     <name>InputWidget</name>
2998     <message>
2999         <location filename="../src/qtui/inputwidget.cpp" line="83"/>
3000         <source>Focus Input Line</source>
3001         <translation>Přepnout na vstupní řádku</translation>
3002     </message>
3003     <message>
3004         <location filename="../src/qtui/inputwidget.cpp" line="84"/>
3005         <source>Ctrl+L</source>
3006         <translation></translation>
3007     </message>
3008     <message>
3009         <location filename="../src/qtui/ui/inputwidget.ui" line="20"/>
3010         <source>Form</source>
3011         <translation></translation>
3012     </message>
3013 </context>
3014 <context>
3015     <name>InputWidgetSettingsPage</name>
3016     <message>
3017         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp" line="23"/>
3018         <source>Interface</source>
3019         <translation>Rozhraní</translation>
3020     </message>
3021     <message>
3022         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp" line="23"/>
3023         <source>Input Widget</source>
3024         <translation>Vstupní řádka</translation>
3025     </message>
3026     <message>
3027         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="14"/>
3028         <source>Form</source>
3029         <translation></translation>
3030     </message>
3031     <message>
3032         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="22"/>
3033         <source>Custom font:</source>
3034         <translation>Vlastní font:</translation>
3035     </message>
3036     <message>
3037         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="25"/>
3038         <source>/UiStyle/Fonts/UseCustomInputWidgetFont</source>
3039         <translation></translation>
3040     </message>
3041     <message>
3042         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="38"/>
3043         <source>/UiStyle/Fonts/InputWidget</source>
3044         <translation></translation>
3045     </message>
3046     <message>
3047         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="50"/>
3048         <source>Enable spell check</source>
3049         <translation>Povolit kontrolu pravopisu</translation>
3050     </message>
3051     <message>
3052         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="53"/>
3053         <source>EnableSpellCheck</source>
3054         <translation></translation>
3055     </message>
3056     <message>
3057         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="63"/>
3058         <source>Show nick selector</source>
3059         <translation>Zobrazit výběr přezdívek</translation>
3060     </message>
3061     <message>
3062         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="69"/>
3063         <source>ShowNickSelector</source>
3064         <translation></translation>
3065     </message>
3066     <message>
3067         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="79"/>
3068         <source>Multi-Line Editing</source>
3069         <translation>Víceřádková editace</translation>
3070     </message>
3071     <message>
3072         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="87"/>
3073         <source>Show at most</source>
3074         <translation>Ukázat nejvíce</translation>
3075     </message>
3076     <message>
3077         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="103"/>
3078         <source>MaxNumLines</source>
3079         <translation></translation>
3080     </message>
3081     <message>
3082         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="113"/>
3083         <source>lines</source>
3084         <translation>řádků</translation>
3085     </message>
3086     <message>
3087         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="135"/>
3088         <source>Enable scrollbars</source>
3089         <translation>Povolit rolovácí proužek</translation>
3090     </message>
3091     <message>
3092         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="141"/>
3093         <source>EnableScrollBars</source>
3094         <translation></translation>
3095     </message>
3096     <message>
3097         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="154"/>
3098         <source>Tab Completion</source>
3099         <translation>Doplňování tabulátorem</translation>
3100     </message>
3101     <message>
3102         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="162"/>
3103         <source>Completion suffix:</source>
3104         <translation>Zakončení doplňování:</translation>
3105     </message>
3106     <message>
3107         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="175"/>
3108         <source>/TabCompletion/CompletionSuffix</source>
3109         <translation></translation>
3110     </message>
3111     <message>
3112         <location filename="../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui" line="178"/>
3113         <source>: </source>
3114         <translation></translation>
3115     </message>
3116 </context>
3117 <context>
3118     <name>IrcConnectionWizard</name>
3119     <message>
3120         <location filename="../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp" line="51"/>
3121         <source>Save &amp;&amp; Connect</source>
3122         <translation>Uložit &amp;&amp; Připojit</translation>
3123     </message>
3124 </context>
3125 <context>
3126     <name>IrcListModel</name>
3127     <message>
3128         <location filename="../src/client/irclistmodel.cpp" line="59"/>
3129         <source>Channel</source>
3130         <translation>Kanál</translation>
3131     </message>
3132     <message>
3133         <location filename="../src/client/irclistmodel.cpp" line="60"/>
3134         <source>Users</source>
3135         <translation>Uživatelé</translation>
3136     </message>
3137     <message>
3138         <location filename="../src/client/irclistmodel.cpp" line="61"/>
3139         <source>Topic</source>
3140         <translation>Téma</translation>
3141     </message>
3142 </context>
3143 <context>
3144     <name>IrcServerHandler</name>
3145     <message>
3146         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="520"/>
3147         <source>%1 has changed topic for %2 to: &quot;%3&quot;</source>
3148         <translation>%1 změnil téma pro %2 na: &quot;%3&quot;</translation>
3149     </message>
3150     <message>
3151         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="545"/>
3152         <source>Received RPL_ISUPPORT (005) without parameters!</source>
3153         <translation>Obdrženo RPL_ISUPPORT (005) bez parametrů!</translation>
3154     </message>
3155     <message>
3156         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="553"/>
3157         <source>Received non RFC compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected behavior!</source>
3158         <translation>Obdržena RFC nekompatibilní RPL_ISUPPORT: což může vést k neočekávanému chování!</translation>
3159     </message>
3160     <message>
3161         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="570"/>
3162         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="577"/>
3163         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="584"/>
3164         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="591"/>
3165         <source>%1</source>
3166         <translation></translation>
3167     </message>
3168     <message>
3169         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="626"/>
3170         <source>[Whois] %1 is away: &quot;%2&quot;</source>
3171         <translation>[Whois] %1 je pryč: &quot;%2&quot;</translation>
3172     </message>
3173     <message>
3174         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="632"/>
3175         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="637"/>
3176         <source>%1 is away: &quot;%2&quot;</source>
3177         <translation>%1 je fuč: &quot;%2&quot;</translation>
3178     </message>
3179     <message>
3180         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="681"/>
3181         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="695"/>
3182         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="729"/>
3183         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="745"/>
3184         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="806"/>
3185         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="838"/>
3186         <source>[Whois] %1</source>
3187         <translation></translation>
3188     </message>
3189     <message>
3190         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="710"/>
3191         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="712"/>
3192         <source>[Whois] %1 is %2 (%3)</source>
3193         <translation>[Whois] %1 je %2 (%3)</translation>
3194     </message>
3195     <message>
3196         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="727"/>
3197         <source>%1 is online via %2 (%3)</source>
3198         <translation>%1 je online skrze %2 (%3)</translation>
3199     </message>
3200     <message>
3201         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="731"/>
3202         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="1009"/>
3203         <source>[Whowas] %1</source>
3204         <translation></translation>
3205     </message>
3206     <message>
3207         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="757"/>
3208         <source>[Whowas] %1 was %2 (%3)</source>
3209         <translation>[Whowas] %1 byl %2 (%3)</translation>
3210     </message>
3211     <message>
3212         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="771"/>
3213         <source>[Who] End of /WHO list for %1</source>
3214         <translation>[Who] Konec /WHO seznamu pro %1</translation>
3215     </message>
3216     <message>
3217         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="791"/>
3218         <source>[Whois] %1 is logged in since %2</source>
3219         <translation>[Whois] %1 je přihlášen od %2</translation>
3220     </message>
3221     <message>
3222         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="793"/>
3223         <source>[Whois] %1 is idling for %2 (%3)</source>
3224         <translation>[Whois] %1 je nečinný po %2 (%3)</translation>
3225     </message>
3226     <message>
3227         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="796"/>
3228         <source>[Whois] idle message: %1</source>
3229         <translation>[Whois] důvod nečinnosti: %1</translation>
3230     </message>
3231     <message>
3232         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="828"/>
3233         <source>[Whois] %1 is a user on channels: %2</source>
3234         <translation>[Whois] %1 je uživatelem kanálů: %2</translation>
3235     </message>
3236     <message>
3237         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="830"/>
3238         <source>[Whois] %1 has voice on channels: %2</source>
3239         <translation>[Whois] %1 je mluvka na kanálech: %2</translation>
3240     </message>
3241     <message>
3242         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="832"/>
3243         <source>[Whois] %1 is an operator on channels: %2</source>
3244         <translation>[Whois] %1 je dozorce na kanálech: %2</translation>
3245     </message>
3246     <message>
3247         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="860"/>
3248         <source>Channel %1 has %2 users. Topic is: %3</source>
3249         <translation>Kanál %1 má %2 uživatelů. Tématem je: %3</translation>
3250     </message>
3251     <message>
3252         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="869"/>
3253         <source>End of channel list</source>
3254         <translation>Konec seznamu s kanály</translation>
3255     </message>
3256     <message>
3257         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="887"/>
3258         <source>Homepage for %1 is %2</source>
3259         <translation>Domovská stránka pro %1 je %2</translation>
3260     </message>
3261     <message>
3262         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="905"/>
3263         <source>Channel %1 created on %2</source>
3264         <translation>Kanál %1 byl vytvořen %2</translation>
3265     </message>
3266     <message>
3267         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="919"/>
3268         <source>No topic is set for %1.</source>
3269         <translation>Pro %1 není nastaveno žádné téma.</translation>
3270     </message>
3271     <message>
3272         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="934"/>
3273         <source>Topic for %1 is &quot;%2&quot;</source>
3274         <translation>Téma pro %1 je &quot;%2&quot;</translation>
3275     </message>
3276     <message>
3277         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="945"/>
3278         <source>Topic set by %1 on %2</source>
3279         <translation>Téma nastavil %1 v %2</translation>
3280     </message>
3281     <message>
3282         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="968"/>
3283         <source>[Who] %1</source>
3284         <translation></translation>
3285     </message>
3286     <message>
3287         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="1027"/>
3288         <source>Nick %1 contains illegal characters</source>
3289         <translation>Přezdívka %1 obsahuje neplatné znaky</translation>
3290     </message>
3291     <message>
3292         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="1038"/>
3293         <source>Nick already in use: %1</source>
3294         <translation>Přezdívka se již používá: %1</translation>
3295     </message>
3296     <message>
3297         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="1095"/>
3298         <source>No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick &lt;othernick&gt; to continue</source>
3299         <translation>Nebyla nalezena žádná volná a platná přezdívka ze seznamu přezdívek. Pro pokračování použíjte: /nick &lt;jiná_přezdívka&gt;</translation>
3300     </message>
3301 </context>
3302 <context>
3303     <name>IrcUserItem</name>
3304     <message>
3305         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="799"/>
3306         <source>idling since %1</source>
3307         <translation>nic nedělá od %1</translation>
3308     </message>
3309     <message>
3310         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="802"/>
3311         <source>login time: %1</source>
3312         <translation>čas přihlášení: %1</translation>
3313     </message>
3314     <message>
3315         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="805"/>
3316         <source>server: %1</source>
3317         <translation>server: %1</translation>
3318     </message>
3319 </context>
3320 <context>
3321     <name>ItemViewSettingsPage</name>
3322     <message>
3323         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp" line="28"/>
3324         <source>Interface</source>
3325         <translation>Rozhraní</translation>
3326     </message>
3327     <message>
3328         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp" line="28"/>
3329         <source>Chat &amp; Nick Lists</source>
3330         <translation>Pokec &amp; Seznam přezdívek</translation>
3331     </message>
3332     <message>
3333         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp" line="33"/>
3334         <source>Network</source>
3335         <translation>Síť</translation>
3336     </message>
3337     <message>
3338         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp" line="36"/>
3339         <source>Inactive</source>
3340         <translation>Neaktivní</translation>
3341     </message>
3342     <message>
3343         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp" line="37"/>
3344         <source>Normal</source>
3345         <translation>Normální</translation>
3346     </message>
3347     <message>
3348         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp" line="38"/>
3349         <source>Unread messages</source>
3350         <translation>Nepřečtené zprávy</translation>
3351     </message>
3352     <message>
3353         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp" line="39"/>
3354         <source>Highlight</source>
3355         <translation>Zvýraznění</translation>
3356     </message>
3357     <message>
3358         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp" line="40"/>
3359         <source>Other activity</source>
3360         <translation>Jiné činnosti</translation>
3361     </message>
3362     <message>
3363         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="14"/>
3364         <source>Form</source>
3365         <translation></translation>
3366     </message>
3367     <message>
3368         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="22"/>
3369         <source>Custom font:</source>
3370         <translation>Vlastní font:</translation>
3371     </message>
3372     <message>
3373         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="25"/>
3374         <source>/UiStyle/Fonts/UseCustomItemViewFont</source>
3375         <translation></translation>
3376     </message>
3377     <message>
3378         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="38"/>
3379         <source>/UiStyle/Fonts/ItemView</source>
3380         <translation></translation>
3381     </message>
3382     <message>
3383         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="50"/>
3384         <source>Show icons</source>
3385         <translation>Zobrazit ikonky</translation>
3386     </message>
3387     <message>
3388         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="56"/>
3389         <source>/UiStyle/ShowItemViewIcons</source>
3390         <translation></translation>
3391     </message>
3392     <message>
3393         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="66"/>
3394         <source>Chat List</source>
3395         <translation>Seznam pokeců</translation>
3396     </message>
3397     <message>
3398         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="72"/>
3399         <source>Display topic in tooltip</source>
3400         <translatorcomment>WORD TRANSLATION :D</translatorcomment>
3401         <translation>Zobrazit téma ve sponce (tooltip :))</translation>
3402     </message>
3403     <message>
3404         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="75"/>
3405         <source>DisplayTopicInTooltip</source>
3406         <translation></translation>
3407     </message>
3408     <message>
3409         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="85"/>
3410         <source>Mouse wheel changes selected chat</source>
3411         <translation>Kolečko myši mění vybraný pokec</translation>
3412     </message>
3413     <message>
3414         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="91"/>
3415         <source>MouseWheelChangesBuffer</source>
3416         <translation></translation>
3417     </message>
3418     <message>
3419         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="101"/>
3420         <source>Use Custom Colors</source>
3421         <translation>Použít vlastní barvy</translation>
3422     </message>
3423     <message>
3424         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="107"/>
3425         <source>/UiStyle/Colors/UseBufferViewColors</source>
3426         <translation></translation>
3427     </message>
3428     <message>
3429         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="118"/>
3430         <source>Standard:</source>
3431         <translation>Standardní:</translation>
3432     </message>
3433     <message>
3434         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="125"/>
3435         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="149"/>
3436         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="173"/>
3437         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="197"/>
3438         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="221"/>
3439         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="308"/>
3440         <location filename="../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui" line="345"/>
3441         <source>...</source>
3442         <translation>...</translation>
3443     </message>
3444     <message>