44ae25824fdf6e1a913c98fcc97e9e67f7730b7d
[quassel.git] / i18n / quassel_cs.ts
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!DOCTYPE TS>
3 <TS version="2.0" language="cs">
4 <context>
5     <name>AboutDlg</name>
6     <message>
7         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="32"/>
8         <source>&lt;b&gt;Version:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Protocol version:&lt;/b&gt; %2&lt;br&gt;&lt;b&gt;Built:&lt;/b&gt; %3</source>
9         <translation>&lt;b&gt;Verze:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Verze protokolu:&lt;/b&gt; %2&lt;br&gt;&lt;b&gt;Build:&lt;/b&gt; %3</translation>
10     </message>
11     <message>
12         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="46"/>
13         <source>&lt;b&gt;A modern, distributed IRC Client&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;copy;2005-2009 by the Quassel Project&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://quassel-irc.org&quot;&gt;http://quassel-irc.org&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;irc://irc.freenode.net/quassel&quot;&gt;#quassel&lt;/a&gt; on &lt;a href=&quot;http://www.freenode.net&quot;&gt;Freenode&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Quassel IRC is dual-licensed under &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt&quot;&gt;GPLv2&lt;/a&gt; and &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt&quot;&gt;GPLv3&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;Most icons are &amp;copy; by the &lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen Team&lt;/a&gt; and used under the &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html&quot;&gt;LGPL&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Please use &lt;a href=&quot;http://bugs.quassel-irc.org&quot;&gt;http://bugs.quassel-irc.org&lt;/a&gt; to report bugs.</source>
14         <translation>&lt;b&gt;A Moderní, distribuovaný IRC Client&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vytvořený &amp;copy;2005-2008 Quassel Project&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://quassel-irc.org&quot;&gt;http://quassel-irc.org&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;irc://irc.freenode.net/quassel&quot;&gt;#quassel&lt;/a&gt; na &lt;a href=&quot;http://www.freenode.net&quot;&gt;Freenode&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Quassel IRC je dualně-licencován pod &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt&quot;&gt;GPLv2&lt;/a&gt; a &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt&quot;&gt;GPLv3&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;Většina ikon náleží &amp;copy; &lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen Team&lt;/a&gt; pod licencí &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html&quot;&gt;LGPL&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Prosíme použijte &lt;a href=&quot;http://bugs.quassel-irc.org&quot;&gt;http://bugs.quassel-irc.org&lt;/a&gt; pro hlášení chyb.</translation>
15     </message>
16     <message>
17         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="62"/>
18         <source>Quassel IRC is mainly developed by:</source>
19         <translation>Hlavní vývojáři Quassel IRC:</translation>
20     </message>
21     <message>
22         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="77"/>
23         <source>We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) and everybody we forgot to mention here:</source>
24         <translation>Rádi bychom poděkovali následujícím přispěvatelům (v abecedním pořadí) a také všem, na které jsme zde zapoměli:</translation>
25     </message>
26     <message>
27         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="116"/>
28         <source>Special thanks goes to:&lt;br&gt;&lt;dl&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/quassel-eye.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;John &quot;nox&quot; Hand&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for the original Quassel icon - The All-Seeing Eye&lt;/dt&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/oxygen.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;The Oxygen Team&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for creating all the artwork you see throughout Quassel&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/qt-logo-32.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.trolltech.com&quot;&gt;Qt Software formerly known as Trolltech&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring development of QuasselTopia with Greenphones and more&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nokia.com&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/nokia.png&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with N810s&lt;/dd&gt;</source>
29         <translation>Zvláště bychom rádi poděkovali:&lt;br&gt;&lt;dl&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/quassel-eye.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;Johnu &quot;nox&quot; Handovi&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;pro skvělý artwork a Quassel logo/ikonku&lt;/dt&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/oxygen.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen Team&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;pro vytvoření většiny ostatních skvělých ikon, které můžete vidět všude možně v aplikaci&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/qt-logo-32.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.trolltech.com&quot;&gt;Qt Software (dříve znám jako Trolltech)&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;za vytvoření Qt a Qtopia, a pro sponsorování vývoje QuasselTopia s Greenphones a dalších&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nokia.com&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/nokia.png&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;pro udržování Qt naživu, a pro sponzorování vývoje Quassel Mobile N810&lt;/dd&gt;</translation>
30     </message>
31     <message>
32         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="17"/>
33         <source>About Quassel</source>
34         <translation>O aplikaci Quassel</translation>
35     </message>
36     <message>
37         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="59"/>
38         <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
39 p, li { white-space: pre-wrap; }
40 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;
41 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
42         <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
43     </message>
44     <message>
45         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="75"/>
46         <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
47 p, li { white-space: pre-wrap; }
48 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;
49 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Version 0.2.0-pre, Build &amp;gt;= 474 (2008-02-08)&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
50         <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Verze 0.2.0-pre, Build &amp;gt;= 474 (2008-02-08)&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
51     </message>
52     <message>
53         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="115"/>
54         <source>&amp;About</source>
55         <translation>O &amp;aplikaci</translation>
56     </message>
57     <message>
58         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="135"/>
59         <source>A&amp;uthors</source>
60         <translation>A&amp;utoři</translation>
61     </message>
62     <message>
63         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="155"/>
64         <source>&amp;Contributors</source>
65         <translation>Přispěva&amp;telé</translation>
66     </message>
67     <message>
68         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="175"/>
69         <source>&amp;Thanks To</source>
70         <translation>Podě&amp;kování</translation>
71     </message>
72 </context>
73 <context>
74     <name>AbstractSqlStorage</name>
75     <message>
76         <location filename="../src/core/abstractsqlstorage.cpp" line="110"/>
77         <source>Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2...</source>
78         <translation>Instalované schéma (verze %1) není aktualní. aktualizuji na %2...</translation>
79     </message>
80     <message>
81         <location filename="../src/core/abstractsqlstorage.cpp" line="112"/>
82         <source>Upgrade failed...</source>
83         <translation>Aktualizace selhala...</translation>
84     </message>
85 </context>
86 <context>
87     <name>AliasesModel</name>
88     <message>
89         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp" line="170"/>
90         <source>Alias</source>
91         <translation>Zkratka</translation>
92     </message>
93     <message>
94         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp" line="171"/>
95         <source>Expansion</source>
96         <translation>Rozšířený výraz</translation>
97     </message>
98 </context>
99 <context>
100     <name>AliasesSettingsPage</name>
101     <message>
102         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp" line="29"/>
103         <source>Aliases</source>
104         <translation>Zkratky</translation>
105     </message>
106     <message>
107         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp" line="29"/>
108         <source>Misc</source>
109         <translation>Různé</translation>
110     </message>
111     <message>
112         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui" line="13"/>
113         <source>Form</source>
114         <translation></translation>
115     </message>
116     <message>
117         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui" line="27"/>
118         <source>New</source>
119         <translation>Nová</translation>
120     </message>
121     <message>
122         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui" line="41"/>
123         <source>Delete</source>
124         <translation>Smazat</translation>
125     </message>
126 </context>
127 <context>
128     <name>AppearanceSettingsPage</name>
129     <message>
130         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp" line="36"/>
131         <source>Appearance</source>
132         <translation>Vzhled</translation>
133     </message>
134     <message>
135         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp" line="69"/>
136         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="46"/>
137         <source>&lt;System Default&gt;</source>
138         <translation>&lt;Systémové výchozí&gt;</translation>
139     </message>
140     <message>
141         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="14"/>
142         <source>Form</source>
143         <translation></translation>
144     </message>
145     <message>
146         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="20"/>
147         <source>Client Style</source>
148         <translation>Styl klienta</translation>
149     </message>
150     <message>
151         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="26"/>
152         <source>Set application style</source>
153         <translation>Zvolte styl aplikace</translation>
154     </message>
155     <message>
156         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="36"/>
157         <source>Language</source>
158         <translation>Jazyk</translation>
159     </message>
160     <message>
161         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="42"/>
162         <source>Set the application language. Requires restart!</source>
163         <translation>Zvolte jazyk aplikace. Vyžaduje restart!</translation>
164     </message>
165     <message>
166         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="62"/>
167         <source>Fonts</source>
168         <translation>Písma</translation>
169     </message>
170     <message>
171         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="68"/>
172         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="84"/>
173         <source>Set font for the main chat window and the chat monitor</source>
174         <translation>Nastaví písmo pro hlavní okno a monitor pokecu</translation>
175     </message>
176     <message>
177         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="71"/>
178         <source>Chat window:</source>
179         <translation>Okno pokecu:</translation>
180     </message>
181     <message>
182         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="93"/>
183         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="141"/>
184         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="189"/>
185         <source>Font</source>
186         <translation>Písmo</translation>
187     </message>
188     <message>
189         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="109"/>
190         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="157"/>
191         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="205"/>
192         <source>Choose...</source>
193         <translation>Vybrat...</translation>
194     </message>
195     <message>
196         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="116"/>
197         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="132"/>
198         <source>Set font for channel and nick lists</source>
199         <translation>Nastaví písmo pro seznam kanálů a přezdívek</translation>
200     </message>
201     <message>
202         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="119"/>
203         <source>Channel list:</source>
204         <translation>Seznam kanálů:</translation>
205     </message>
206     <message>
207         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="164"/>
208         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="180"/>
209         <source>Set font for the input line</source>
210         <translation>Nastaví písmo pro vstupní řádku</translation>
211     </message>
212     <message>
213         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="167"/>
214         <source>Input line:</source>
215         <translation>Vstupní řádka:</translation>
216     </message>
217     <message>
218         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="215"/>
219         <source>Misc</source>
220         <translation>Různé</translation>
221     </message>
222     <message>
223         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="221"/>
224         <source>Show a website preview window when hovering the mouse over a web address</source>
225         <translation>Zobrazit náhledy WWW stránek při podržení myši nad url</translation>
226     </message>
227     <message>
228         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="224"/>
229         <source>Show previews of webpages on URL hover</source>
230         <translation>Zobrazí náhledy WWW stránek při podržení myši nad url</translation>
231     </message>
232     <message>
233         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="234"/>
234         <source>Show status icons in channel and nick lists</source>
235         <translation>Zobrazuje  ikonky se stavem v seznamu kanálů a přezdívek</translation>
236     </message>
237     <message>
238         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="237"/>
239         <source>Use icons in channel and nick lists</source>
240         <translation>Používat ikonky v seznamu kanálů a přezdívek</translation>
241     </message>
242     <message>
243         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="51"/>
244         <source>&lt;Original&gt;</source>
245         <translation>&lt;Původní&gt;</translation>
246     </message>
247 </context>
248 <context>
249     <name>AwayLogView</name>
250     <message>
251         <location filename="../src/qtui/awaylogview.cpp" line="33"/>
252         <source>Away Log</source>
253         <translation>Logovaní při nastavení pryč</translation>
254     </message>
255     <message>
256         <location filename="../src/qtui/awaylogview.cpp" line="44"/>
257         <source>Show Network Name</source>
258         <translation>Zobrazit název sítě</translation>
259     </message>
260     <message>
261         <location filename="../src/qtui/awaylogview.cpp" line="49"/>
262         <source>Show Buffer Name</source>
263         <translation>Zobrazit název záložky</translation>
264     </message>
265 </context>
266 <context>
267     <name>BacklogSettingsPage</name>
268     <message>
269         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp" line="27"/>
270         <source>Backlog</source>
271         <translation>Historie</translation>
272     </message>
273     <message>
274         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp" line="27"/>
275         <source>Misc</source>
276         <translation>Různé</translation>
277     </message>
278     <message>
279         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="13"/>
280         <source>Form</source>
281         <translation></translation>
282     </message>
283     <message>
284         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="40"/>
285         <source>DynamicBacklogAmount</source>
286         <translation type="unfinished"></translation>
287     </message>
288     <message>
289         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="74"/>
290         <source>Backlog Request Method:</source>
291         <translation type="unfinished"></translation>
292     </message>
293     <message>
294         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="82"/>
295         <source>Fixed Amount per Buffer</source>
296         <translation type="unfinished"></translation>
297     </message>
298     <message>
299         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="87"/>
300         <source>Unread Messages per Buffer</source>
301         <translation type="unfinished"></translation>
302     </message>
303     <message>
304         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="92"/>
305         <source>Global Unread Messages</source>
306         <translation>Globální nepřečtené zprávy</translation>
307     </message>
308     <message>
309         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="122"/>
310         <source>The simplest Requester. It fetches a fixed amount of lines for each buffer from the Backlog.</source>
311         <translation type="unfinished"></translation>
312     </message>
313     <message>
314         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="137"/>
315         <source>amount of messages per buffer that are requested after the core connection has been established.</source>
316         <translation type="unfinished"></translation>
317     </message>
318     <message>
319         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="140"/>
320         <source>Initial backlog amount:</source>
321         <translation type="unfinished"></translation>
322     </message>
323     <message>
324         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="156"/>
325         <source>FixedBacklogAmount</source>
326         <translation type="unfinished"></translation>
327     </message>
328     <message>
329         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="198"/>
330         <source>This requester fetches unread messages for each buffer individually. The amount of lines can be limited per buffer.
331
332 You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context.</source>
333         <translation type="unfinished"></translation>
334     </message>
335     <message>
336         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="353"/>
337         <source>GlobalUnreadBacklogLimit</source>
338         <translation type="unfinished"></translation>
339     </message>
340     <message>
341         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="385"/>
342         <source>GlobalUnreadBacklogAdditional</source>
343         <translation type="unfinished"></translation>
344     </message>
345     <message>
346         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="215"/>
347         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="225"/>
348         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="341"/>
349         <source>Maximum amount of messages to be fetched per buffer.</source>
350         <translation type="unfinished"></translation>
351     </message>
352     <message>
353         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="218"/>
354         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="334"/>
355         <source>Limit:</source>
356         <translation>Limit:</translation>
357     </message>
358     <message>
359         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="237"/>
360         <source>PerBufferUnreadBacklogLimit</source>
361         <translation type="unfinished"></translation>
362     </message>
363     <message>
364         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="247"/>
365         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="257"/>
366         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="363"/>
367         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="373"/>
368         <source>Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The Limit does not apply here.</source>
369         <translation type="unfinished"></translation>
370     </message>
371     <message>
372         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="250"/>
373         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="366"/>
374         <source>Additional Messages:</source>
375         <translation type="unfinished"></translation>
376     </message>
377     <message>
378         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="269"/>
379         <source>PerBufferUnreadBacklogAdditional</source>
380         <translation type="unfinished"></translation>
381     </message>
382     <message>
383         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="311"/>
384         <source>This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all buffers.
385
386 Note: this requester is not recommended if you use hidden buffer or have inactive buffers (i.e.: no stale queries or channels).
387 It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.
388
389 You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context similar.</source>
390         <translation type="unfinished"></translation>
391     </message>
392     <message>
393         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="331"/>
394         <source>Maximum amount of messages to be fetched over all buffers.</source>
395         <translation type="unfinished"></translation>
396     </message>
397     <message>
398         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="21"/>
399         <source>Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in the buffer view.</source>
400         <translation type="unfinished"></translation>
401     </message>
402     <message>
403         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="24"/>
404         <source>Dynamic backlog amount:</source>
405         <translation type="unfinished"></translation>
406     </message>
407 </context>
408 <context>
409     <name>BufferItem</name>
410     <message>
411         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="297"/>
412         <source>&lt;p&gt; %1 - %2 &lt;/p&gt;</source>
413         <translation>&lt;p&gt; %1 - %2 &lt;/p&gt;</translation>
414     </message>
415 </context>
416 <context>
417     <name>BufferView</name>
418     <message>
419         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="256"/>
420         <source>Merge buffers permanently?</source>
421         <translation>Sloučit trvale záložky?</translation>
422     </message>
423     <message>
424         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="257"/>
425         <source>Do you want to merge the buffer &quot;%1&quot; permanently into buffer &quot;%2&quot;?
426  This cannot be reversed!</source>
427         <translation>Opravdu chcete trvale sloučit záložku &quot;%1&quot; do záložky &quot;%2&quot;?
428 Tuto operaci nelze zvrátit!</translation>
429     </message>
430 </context>
431 <context>
432     <name>BufferViewEditDlg</name>
433     <message>
434         <location filename="../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui" line="13"/>
435         <source>Dialog</source>
436         <translation></translation>
437     </message>
438     <message>
439         <location filename="../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui" line="21"/>
440         <source>Please enter a name for the buffer view:</source>
441         <translation>Prosím zadejte název pohledu na záložky:</translation>
442     </message>
443     <message>
444         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="520"/>
445         <source>Add Buffer View</source>
446         <translation>Přidat pohled na záložky</translation>
447     </message>
448 </context>
449 <context>
450     <name>BufferViewFilter</name>
451     <message>
452         <location filename="../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp" line="54"/>
453         <source>Show / Hide buffers</source>
454         <translation>Zobrazit / Skrýt záložky</translation>
455     </message>
456 </context>
457 <context>
458     <name>BufferViewSettingsPage</name>
459     <message>
460         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="36"/>
461         <source>Buffer Views</source>
462         <translation>Pohledy na záložky</translation>
463     </message>
464     <message>
465         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="36"/>
466         <source>Appearance</source>
467         <translation>Vzhled</translation>
468     </message>
469     <message>
470         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="117"/>
471         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="99"/>
472         <source>All</source>
473         <translation>Vše</translation>
474     </message>
475     <message>
476         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="342"/>
477         <source>Delete Buffer View?</source>
478         <translation>Smazat pohled na záložky?</translation>
479     </message>
480     <message>
481         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="343"/>
482         <source>Do you really want to delete the buffer view &quot;%1&quot;?</source>
483         <translation>Opravdu chcete smazat pohled na záložky &quot;%1&quot;?</translation>
484     </message>
485     <message>
486         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="13"/>
487         <source>Form</source>
488         <translation>Form</translation>
489     </message>
490     <message>
491         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="30"/>
492         <source>Re&amp;name...</source>
493         <translation>Přejme&amp;novat...</translation>
494     </message>
495     <message>
496         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="47"/>
497         <source>&amp;Add...</source>
498         <translation>Příd&amp;at...</translation>
499     </message>
500     <message>
501         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="70"/>
502         <source>De&amp;lete</source>
503         <translation>&amp;Smazat</translation>
504     </message>
505     <message>
506         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="83"/>
507         <source>Buffer View  Settings</source>
508         <translation>Nastavení pohledu na záložky</translation>
509     </message>
510     <message>
511         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="91"/>
512         <source>Network:</source>
513         <translation>Síť:</translation>
514     </message>
515     <message>
516         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="109"/>
517         <source>Restrict Buffers to:</source>
518         <translation>Omezit záložky na:</translation>
519     </message>
520     <message>
521         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="115"/>
522         <source>This option is not available when all Networks are visible.
523 In this mode no separate status buffer is displayed.</source>
524         <translation>Tato možnost není dostupná když jsou viditelné všechny sítě
525 V daném režimu nejsou zobrazeny separátní záložky stavu.</translation>
526     </message>
527     <message>
528         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="119"/>
529         <source>Status Buffers</source>
530         <translation>Záložky stavu</translation>
531     </message>
532     <message>
533         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="126"/>
534         <source>Channel Buffers</source>
535         <translation>Záložky kanálů</translation>
536     </message>
537     <message>
538         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="133"/>
539         <source>Query Buffers</source>
540         <translation>Záložky pokeců</translation>
541     </message>
542     <message>
543         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="143"/>
544         <source>Hide inactive Buffers</source>
545         <translation>Skrýt neaktivní záložky</translation>
546     </message>
547     <message>
548         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="150"/>
549         <source>Add new Buffers automatically</source>
550         <translation>Přidávat nové záložky automaticky</translation>
551     </message>
552     <message>
553         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="157"/>
554         <source>Sort alphabetically</source>
555         <translation>Seřadit abecedně</translation>
556     </message>
557     <message>
558         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="164"/>
559         <source>Minimum Activity:</source>
560         <translation>Minimální aktivita:</translation>
561     </message>
562     <message>
563         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="172"/>
564         <source>No Activity</source>
565         <translation>Žádná aktivita</translation>
566     </message>
567     <message>
568         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="177"/>
569         <source>Other Activity</source>
570         <translation>Další aktivity</translation>
571     </message>
572     <message>
573         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="182"/>
574         <source>New Message</source>
575         <translation>Nová zpráva</translation>
576     </message>
577     <message>
578         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="187"/>
579         <source>Highlight</source>
580         <translation>Zvýraznění</translation>
581     </message>
582     <message>
583         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="213"/>
584         <source>Preview:</source>
585         <translation>Náhled:</translation>
586     </message>
587 </context>
588 <context>
589     <name>BufferViewWidget</name>
590     <message>
591         <location filename="../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui" line="27"/>
592         <source>BufferView</source>
593         <translation>Pohled na záložky</translation>
594     </message>
595 </context>
596 <context>
597     <name>BufferWidget</name>
598     <message>
599         <location filename="../src/qtui/bufferwidget.cpp" line="74"/>
600         <source>Zoom In</source>
601         <translation>Přiblížit</translation>
602     </message>
603     <message>
604         <location filename="../src/qtui/bufferwidget.cpp" line="80"/>
605         <source>Zoom Out</source>
606         <translation>Oddálit</translation>
607     </message>
608     <message>
609         <location filename="../src/qtui/bufferwidget.cpp" line="85"/>
610         <source>Actual Size</source>
611         <translation>Současná velikost</translation>
612     </message>
613 </context>
614 <context>
615     <name>ChannelBufferItem</name>
616     <message>
617         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="461"/>
618         <source>&lt;b&gt;Channel %1&lt;/b&gt;</source>
619         <translation>&lt;b&gt;Kanál %1&lt;/b&gt;</translation>
620     </message>
621     <message>
622         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="464"/>
623         <source>&lt;b&gt;Users:&lt;/b&gt; %1</source>
624         <translation>&lt;b&gt;uživatelé:&lt;/b&gt; %1</translation>
625     </message>
626     <message>
627         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="468"/>
628         <source>&lt;b&gt;Mode:&lt;/b&gt; %1</source>
629         <translation>&lt;b&gt;Mód:&lt;/b&gt; %1</translation>
630     </message>
631     <message>
632         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="480"/>
633         <source>&lt;b&gt;Topic:&lt;/b&gt; %1</source>
634         <translation>&lt;b&gt;Téma:&lt;/b&gt; %1</translation>
635     </message>
636     <message>
637         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="484"/>
638         <source>Not active &lt;br /&gt; Double-click to join</source>
639         <translation>Neaktivní &lt;br /&gt; Dvojklikem vstupte</translation>
640     </message>
641     <message>
642         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="487"/>
643         <source>&lt;p&gt; %1 &lt;/p&gt;</source>
644         <translation>&lt;p&gt; %1 &lt;/p&gt;</translation>
645     </message>
646 </context>
647 <context>
648     <name>ChannelListDlg</name>
649     <message>
650         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="13"/>
651         <source>Channel List</source>
652         <translation>Seznam Kanálů</translation>
653     </message>
654     <message>
655         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="37"/>
656         <source>Search Pattern:</source>
657         <translation>Vyhledávaný text:</translation>
658     </message>
659     <message>
660         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="47"/>
661         <source>Toggle between simple and advanced mode.
662 Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server.</source>
663         <translation>Přepnout mezi jednoduchým a pokročilým módem.Pokročilý mód umožňuje předat vyhledávaný řetězec IRC Serveru.</translation>
664     </message>
665     <message>
666         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="61"/>
667         <source>Show Channels</source>
668         <translation>Zobrazit kanály</translation>
669     </message>
670     <message>
671         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="85"/>
672         <source>Filter:</source>
673         <translation>Filtr:</translation>
674     </message>
675     <message>
676         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="97"/>
677         <source>Errors Occured:</source>
678         <translation>Nastalé chyby:</translation>
679     </message>
680     <message>
681         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="131"/>
682         <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
683 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
684 p, li { white-space: pre-wrap; }
685 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
686 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11&lt;/p&gt;
687 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
688         <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;TADY UŽ ANI SVĚCENÁ VODA NEPOMŮŽE!!11&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
689     </message>
690 </context>
691 <context>
692     <name>ChatMonitorSettingsPage</name>
693     <message>
694         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="35"/>
695         <source>Chat Monitor</source>
696         <translation>Monitor pokecu</translation>
697     </message>
698     <message>
699         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="35"/>
700         <source>Appearance</source>
701         <translation>Vzhled</translation>
702     </message>
703     <message>
704         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="58"/>
705         <source>Opt In</source>
706         <translation></translation>
707     </message>
708     <message>
709         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="59"/>
710         <source>Opt Out</source>
711         <translation></translation>
712     </message>
713     <message>
714         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="236"/>
715         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="132"/>
716         <source>Show:</source>
717         <translation>Zobrazit:</translation>
718     </message>
719     <message>
720         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="239"/>
721         <source>Ignore:</source>
722         <translation>Ignorovat:</translation>
723     </message>
724     <message>
725         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="13"/>
726         <source>Form</source>
727         <translation></translation>
728     </message>
729     <message>
730         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="21"/>
731         <source>Operation Mode:</source>
732         <translation>Operační režim:</translation>
733     </message>
734     <message>
735         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="28"/>
736         <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
737 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
738 p, li { white-space: pre-wrap; }
739 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
740 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Operation modes:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
741 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:400; text-decoration: underline;&quot;&gt;Opt-In:&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot; font-weight:400;&quot;&gt;Only buffers on the right side are shown in chatmonitor&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
742 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline;&quot;&gt;Opt-Out:&lt;/span&gt; Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
743         <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
744 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
745 p, li { white-space: pre-wrap; }
746 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
747 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Operační režimy:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
748 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:400; text-decoration: underline;&quot;&gt;Opt-In:&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot; font-weight:400;&quot;&gt;Monitor pokecu zobrazuje pouze záložky na pravé straně.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
749 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline;&quot;&gt;Opt-Out:&lt;/span&gt;Monitor pokecu ignoruje záložky na pravé straně.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
750     </message>
751     <message>
752         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="60"/>
753         <source>Available Buffers:</source>
754         <translation>Dostupné záložky:</translation>
755     </message>
756     <message>
757         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="87"/>
758         <source>Move selected buffers to the left</source>
759         <translation>Přesune vybrané záložky doleva</translation>
760     </message>
761     <message>
762         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="101"/>
763         <source>Move selected buffers to the right</source>
764         <translation>Přesune vybrané záložky doprava</translation>
765     </message>
766     <message>
767         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="146"/>
768         <source>Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored</source>
769         <translation>Zobrazovat zvýraznění v monitoru pokecu i v případě, že záložka je ignorována</translation>
770     </message>
771     <message>
772         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="149"/>
773         <source>Always show highlighted messages</source>
774         <translation>Vždy zobrazovat zvýrazněné zprávy</translation>
775     </message>
776     <message>
777         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="156"/>
778         <source>Show own messages</source>
779         <translation>Zobrazovat vlastní zprávy</translation>
780     </message>
781 </context>
782 <context>
783     <name>ChatMonitorView</name>
784     <message>
785         <location filename="../src/qtui/chatmonitorview.cpp" line="50"/>
786         <source>Show Own Messages</source>
787         <translation>Zobrazit vlastní zprávy</translation>
788     </message>
789     <message>
790         <location filename="../src/qtui/chatmonitorview.cpp" line="57"/>
791         <source>Show Network Name</source>
792         <translation>Zobrazit název sítě</translation>
793     </message>
794     <message>
795         <location filename="../src/qtui/chatmonitorview.cpp" line="62"/>
796         <source>Show Buffer Name</source>
797         <translation>Zobrazit název záložky</translation>
798     </message>
799     <message>
800         <location filename="../src/qtui/chatmonitorview.cpp" line="69"/>
801         <source>Configure...</source>
802         <translation>Nastavit...</translation>
803     </message>
804 </context>
805 <context>
806     <name>ChatScene</name>
807     <message>
808         <location filename="../src/qtui/chatscene.cpp" line="583"/>
809         <source>Copy Selection</source>
810         <translation>Kopírovat označené</translation>
811     </message>
812 </context>
813 <context>
814     <name>ChatViewSearchBar</name>
815     <message>
816         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="13"/>
817         <source>Form</source>
818         <translation></translation>
819     </message>
820     <message>
821         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="19"/>
822         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="33"/>
823         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="44"/>
824         <source>...</source>
825         <translation>...</translation>
826     </message>
827     <message>
828         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="55"/>
829         <source>case sensitive</source>
830         <translation>citlivost na velikost</translation>
831     </message>
832     <message>
833         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="62"/>
834         <source>search nick</source>
835         <translation>hledat přezdívku</translation>
836     </message>
837     <message>
838         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="69"/>
839         <source>search message</source>
840         <translation>hledat zprávu</translation>
841     </message>
842     <message>
843         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="82"/>
844         <source>ignore joins, parts, etc.</source>
845         <translation>Ignorovat vstupy, výstupy, atd.</translation>
846     </message>
847 </context>
848 <context>
849     <name>Client</name>
850     <message>
851         <location filename="../src/client/client.cpp" line="266"/>
852         <source>Identity already exists in client!</source>
853         <translation>Identita v klientu již existuje!</translation>
854     </message>
855     <message>
856         <location filename="../src/client/client.cpp" line="353"/>
857         <source>All Buffers</source>
858         <translation>Všechny záložky</translation>
859     </message>
860 </context>
861 <context>
862     <name>ClientBacklogManager</name>
863     <message>
864         <location filename="../src/client/clientbacklogmanager.cpp" line="156"/>
865         <source>Processed %1 messages in %2 seconds.</source>
866         <translation>Zpracováno %1 zpráv v %2 vteřin.</translation>
867     </message>
868 </context>
869 <context>
870     <name>ClientSyncer</name>
871     <message>
872         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="52"/>
873         <source>The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading.</source>
874         <translation>Jádro ke kterému se připojujete je příliš staré! Prosím zvažte jeho aktualizaci.</translation>
875     </message>
876     <message>
877         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="77"/>
878         <source>&lt;b&gt;Invalid data received from core!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Disconnecting.</source>
879         <translation>&lt;b&gt;Od jádra přišla špatná data!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Odpojuji se.</translation>
880     </message>
881     <message>
882         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="102"/>
883         <source>No Host to connect to specified.</source>
884         <translation>Nebyl specifikován počítač ke kterému se mám připojit.</translation>
885     </message>
886     <message>
887         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="111"/>
888         <source>&lt;b&gt;This client is built without SSL Support!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Disable the usage of SSL in the account settings.</source>
889         <translation>&lt;b&gt;Tento klient je sestaven bez podpory SSL!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Vypněte používání SSL v nastavení účtu.</translation>
890     </message>
891     <message>
892         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="195"/>
893         <source>&lt;b&gt;The Quassel Core you are trying to connect to is too old!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Need at least core/client protocol v%1 to connect.</source>
894         <translation>&lt;b&gt;Jádro ke kterému se připojujete je příliš staré!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Pro připojení je potřeba alespoň protokol jádra/klienta v%1.</translation>
895     </message>
896     <message>
897         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="219"/>
898         <source>&lt;b&gt;The Quassel Core you are trying to connect to does not support SSL!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;If you want to connect anyways, disable the usage of SSL in the account settings.</source>
899         <translation>&lt;b&gt;Jádro ke kterému se připojujete nepodporuje SSL!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Pokud se chcete stejne připojit, vypněte používání SSL v nastavení účtu.</translation>
900     </message>
901     <message>
902         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="248"/>
903         <source>Logging in...</source>
904         <translation>Přihlašuji...</translation>
905     </message>
906     <message>
907         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="382"/>
908         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="407"/>
909         <source>Cert Digest changed! was: %1</source>
910         <translation>Kontrolní součet certifikatu se zmenil! byl: %1</translation>
911     </message>
912 </context>
913 <context>
914     <name>ColorSettingsPage</name>
915     <message>
916         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.cpp" line="32"/>
917         <source>Appearance</source>
918         <translation>Vzhled</translation>
919     </message>
920     <message>
921         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.cpp" line="32"/>
922         <source>Color settings</source>
923         <translation>Nastavení barev</translation>
924     </message>
925     <message>
926         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="19"/>
927         <source>Form</source>
928         <translation>Od</translation>
929     </message>
930     <message>
931         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="29"/>
932         <source>Bufferview</source>
933         <translation>Pohled na záložky</translation>
934     </message>
935     <message>
936         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="35"/>
937         <source>Activities:</source>
938         <translation>Aktivity:</translation>
939     </message>
940     <message>
941         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="51"/>
942         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1734"/>
943         <source>BG</source>
944         <translation>Pozadí</translation>
945     </message>
946     <message>
947         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="64"/>
948         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="404"/>
949         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="648"/>
950         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1026"/>
951         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1747"/>
952         <source>Use BG</source>
953         <translation>Použít pozadí</translation>
954     </message>
955     <message>
956         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="77"/>
957         <source>Default:</source>
958         <translation>Výchozí:</translation>
959     </message>
960     <message>
961         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="126"/>
962         <source>Inactive:</source>
963         <translation>Neaktivní:</translation>
964     </message>
965     <message>
966         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="172"/>
967         <source>Highlight:</source>
968         <translation>Zvýrazění:</translation>
969     </message>
970     <message>
971         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="215"/>
972         <source>New Message:</source>
973         <translation>Nová zpráva:</translation>
974     </message>
975     <message>
976         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="258"/>
977         <source>Other Activity:</source>
978         <translation>Další Aktivity:</translation>
979     </message>
980     <message>
981         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="317"/>
982         <source>Preview:</source>
983         <translation>Náhled:</translation>
984     </message>
985     <message>
986         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="324"/>
987         <source>1</source>
988         <translation></translation>
989     </message>
990     <message>
991         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="349"/>
992         <source>Chatview</source>
993         <translation>Okno chatu</translation>
994     </message>
995     <message>
996         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="365"/>
997         <source>Server Activity</source>
998         <translation>Aktivity serveru</translation>
999     </message>
1000     <message>
1001         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="41"/>
1002         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="384"/>
1003         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="625"/>
1004         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1003"/>
1005         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1724"/>
1006         <source>Foreground</source>
1007         <translation>Popředí</translation>
1008     </message>
1009     <message>
1010         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="394"/>
1011         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="635"/>
1012         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1013"/>
1013         <source>Background</source>
1014         <translation>Pozadí</translation>
1015     </message>
1016     <message>
1017         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="417"/>
1018         <source>Error Message:</source>
1019         <translation>Chybové zprávy:</translation>
1020     </message>
1021     <message>
1022         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="463"/>
1023         <source>Notice Message:</source>
1024         <translation>Oznámení:</translation>
1025     </message>
1026     <message>
1027         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="509"/>
1028         <source>Plain Message:</source>
1029         <translation>Normální zprávy:</translation>
1030     </message>
1031     <message>
1032         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="555"/>
1033         <source>Server Message:</source>
1034         <translation>Zprávy Serveru:</translation>
1035     </message>
1036     <message>
1037         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="601"/>
1038         <source>Highlight Message:</source>
1039         <translation>Zvýrazněná zpráva:</translation>
1040     </message>
1041     <message>
1042         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="619"/>
1043         <source>User Activity</source>
1044         <translation>Aktivity uživatele</translation>
1045     </message>
1046     <message>
1047         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="661"/>
1048         <source>Action Message:</source>
1049         <translation>Akce:</translation>
1050     </message>
1051     <message>
1052         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="707"/>
1053         <source>Join Message:</source>
1054         <translation>Vstoupení do kanálu:</translation>
1055     </message>
1056     <message>
1057         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="753"/>
1058         <source>Kick Message:</source>
1059         <translation>Vyhození:</translation>
1060     </message>
1061     <message>
1062         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="799"/>
1063         <source>Mode Message:</source>
1064         <translation>Zprávy módu:</translation>
1065     </message>
1066     <message>
1067         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="845"/>
1068         <source>Part Message:</source>
1069         <translation>Opuštění:</translation>
1070     </message>
1071     <message>
1072         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="891"/>
1073         <source>Quit Message:</source>
1074         <translation>Ukončení:</translation>
1075     </message>
1076     <message>
1077         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="937"/>
1078         <source>Rename Message:</source>
1079         <translation>Přejmenování:</translation>
1080     </message>
1081     <message>
1082         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="997"/>
1083         <source>Message</source>
1084         <translation>Zprávy</translation>
1085     </message>
1086     <message>
1087         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1039"/>
1088         <source>Timestamp:</source>
1089         <translation>Časová známka:</translation>
1090     </message>
1091     <message>
1092         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1085"/>
1093         <source>Sender:</source>
1094         <translation>Odesilatel:</translation>
1095     </message>
1096     <message>
1097         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1092"/>
1098         <source>Nick:</source>
1099         <translation>Přezdívka:</translation>
1100     </message>
1101     <message>
1102         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1144"/>
1103         <source>Hostmask:</source>
1104         <translation type="unfinished"></translation>
1105     </message>
1106     <message>
1107         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1196"/>
1108         <source>Channelname:</source>
1109         <translation>Název kanálu:</translation>
1110     </message>
1111     <message>
1112         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1248"/>
1113         <source>Mode flags:</source>
1114         <translation type="unfinished"></translation>
1115     </message>
1116     <message>
1117         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1300"/>
1118         <source>Url:</source>
1119         <translation></translation>
1120     </message>
1121     <message>
1122         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1352"/>
1123         <source>New Message Marker:</source>
1124         <translation type="unfinished"></translation>
1125     </message>
1126     <message>
1127         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1366"/>
1128         <source>Enable</source>
1129         <translation>Povolit</translation>
1130     </message>
1131     <message>
1132         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1373"/>
1133         <source>Sender auto coloring:</source>
1134         <translation>Automatické barvy odesilatele:</translation>
1135     </message>
1136     <message>
1137         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1453"/>
1138         <source>Mirc Color Codes</source>
1139         <translation>Kódy barev MIRC</translation>
1140     </message>
1141     <message>
1142         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1465"/>
1143         <source>Color Codes</source>
1144         <translation>Kódy barev</translation>
1145     </message>
1146     <message>
1147         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1471"/>
1148         <source>Color 0:</source>
1149         <translation>Barva 0:</translation>
1150     </message>
1151     <message>
1152         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1492"/>
1153         <source>Color 1:</source>
1154         <translation>Barva 1:</translation>
1155     </message>
1156     <message>
1157         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1513"/>
1158         <source>Color 2:</source>
1159         <translation>Barva 2:</translation>
1160     </message>
1161     <message>
1162         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1534"/>
1163         <source>Color 3:</source>
1164         <translation>Barva 3:</translation>
1165     </message>
1166     <message>
1167         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1555"/>
1168         <source>Color 4:</source>
1169         <translation>Barva 4:</translation>
1170     </message>
1171     <message>
1172         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1576"/>
1173         <source>Color 5:</source>
1174         <translation>Barva 5:</translation>
1175     </message>
1176     <message>
1177         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1597"/>
1178         <source>Color 6:</source>
1179         <translation>Barva 6:</translation>
1180     </message>
1181     <message>
1182         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1618"/>
1183         <source>Color 7:</source>
1184         <translation>Barva 7:</translation>
1185     </message>
1186     <message>
1187         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1639"/>
1188         <source>Color 8:</source>
1189         <translation>Barva 8:</translation>
1190     </message>
1191     <message>
1192         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1646"/>
1193         <source>Color 14:</source>
1194         <translation>Barva 14:</translation>
1195     </message>
1196     <message>
1197         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1653"/>
1198         <source>Color 15:</source>
1199         <translation>Barva 15:</translation>
1200     </message>
1201     <message>
1202         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1660"/>
1203         <source>Color 13:</source>
1204         <translation>Barva 13:</translation>
1205     </message>
1206     <message>
1207         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1667"/>
1208         <source>Color 12:</source>
1209         <translation>Barva 12:</translation>
1210     </message>
1211     <message>
1212         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1674"/>
1213         <source>Color 11:</source>
1214         <translation>Barva 11:</translation>
1215     </message>
1216     <message>
1217         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1681"/>
1218         <source>Color 10:</source>
1219         <translation>Barva 10:</translation>
1220     </message>
1221     <message>
1222         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1688"/>
1223         <source>Color 9:</source>
1224         <translation>Barva 9:</translation>
1225     </message>
1226     <message>
1227         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1712"/>
1228         <source>Nickview</source>
1229         <translation>Seznam přezdívek</translation>
1230     </message>
1231     <message>
1232         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1718"/>
1233         <source>Nick status:</source>
1234         <translation>Stavy přezdívek:</translation>
1235     </message>
1236     <message>
1237         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1760"/>
1238         <source>Online:</source>
1239         <translation></translation>
1240     </message>
1241     <message>
1242         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1806"/>
1243         <source>Away:</source>
1244         <translation>Pryč:</translation>
1245     </message>
1246 </context>
1247 <context>
1248     <name>ContentsChatItem</name>
1249     <message>
1250         <location filename="../src/qtui/chatitem.cpp" line="611"/>
1251         <source>Copy Link Address</source>
1252         <translation>Kopírovat adresu odkazu</translation>
1253     </message>
1254 </context>
1255 <context>
1256     <name>ContextMenuActionProvider</name>
1257     <message>
1258         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="35"/>
1259         <source>Connect</source>
1260         <translation>Připojit</translation>
1261     </message>
1262     <message>
1263         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="36"/>
1264         <source>Disconnect</source>
1265         <translation>Odpojit</translation>
1266     </message>
1267     <message>
1268         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="38"/>
1269         <source>Join</source>
1270         <translation>Vstoupit</translation>
1271     </message>
1272     <message>
1273         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="39"/>
1274         <source>Part</source>
1275         <translation>Opustit</translation>
1276     </message>
1277     <message>
1278         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="40"/>
1279         <source>Delete Buffer(s)...</source>
1280         <translation>Smazat záložku/y...</translation>
1281     </message>
1282     <message>
1283         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="41"/>
1284         <source>Show Buffer</source>
1285         <translation>Zobrazít záložku</translation>
1286     </message>
1287     <message>
1288         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="43"/>
1289         <source>Joins</source>
1290         <translation>Vstupy</translation>
1291     </message>
1292     <message>
1293         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="44"/>
1294         <source>Parts</source>
1295         <translation>Opuštění</translation>
1296     </message>
1297     <message>
1298         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="45"/>
1299         <source>Quits</source>
1300         <translation>Ukončení</translation>
1301     </message>
1302     <message>
1303         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="46"/>
1304         <source>Nick Changes</source>
1305         <translation type="unfinished"></translation>
1306     </message>
1307     <message>
1308         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="47"/>
1309         <source>Mode Changes</source>
1310         <translation type="unfinished"></translation>
1311     </message>
1312     <message>
1313         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="48"/>
1314         <source>Day Changes</source>
1315         <translation type="unfinished"></translation>
1316     </message>
1317     <message>
1318         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="49"/>
1319         <source>Set as Default...</source>
1320         <translation type="unfinished"></translation>
1321     </message>
1322     <message>
1323         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="50"/>
1324         <source>Use Defaults...</source>
1325         <translation type="unfinished"></translation>
1326     </message>
1327     <message>
1328         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="52"/>
1329         <source>Join Channel...</source>
1330         <translation type="unfinished"></translation>
1331     </message>
1332     <message>
1333         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="54"/>
1334         <source>Start Query</source>
1335         <translation type="unfinished"></translation>
1336     </message>
1337     <message>
1338         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="55"/>
1339         <source>Show Query</source>
1340         <translation type="unfinished"></translation>
1341     </message>
1342     <message>
1343         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="56"/>
1344         <source>Whois</source>
1345         <translation type="unfinished"></translation>
1346     </message>
1347     <message>
1348         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="58"/>
1349         <source>Version</source>
1350         <translation type="unfinished"></translation>
1351     </message>
1352     <message>
1353         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="59"/>
1354         <source>Time</source>
1355         <translation type="unfinished"></translation>
1356     </message>
1357     <message>
1358         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="60"/>
1359         <source>Ping</source>
1360         <translation></translation>
1361     </message>
1362     <message>
1363         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="61"/>
1364         <source>Finger</source>
1365         <translation type="unfinished"></translation>
1366     </message>
1367     <message>
1368         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="63"/>
1369         <source>Give Operator Status</source>
1370         <translation type="unfinished"></translation>
1371     </message>
1372     <message>
1373         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="64"/>
1374         <source>Take Operator Status</source>
1375         <translation type="unfinished"></translation>
1376     </message>
1377     <message>
1378         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="65"/>
1379         <source>Give Voice</source>
1380         <translation type="unfinished"></translation>
1381     </message>
1382     <message>
1383         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="66"/>
1384         <source>Take Voice</source>
1385         <translation type="unfinished"></translation>
1386     </message>
1387     <message>
1388         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="67"/>
1389         <source>Kick From Channel</source>
1390         <translation>Vyhodit z kanálu</translation>
1391     </message>
1392     <message>
1393         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="68"/>
1394         <source>Ban From Channel</source>
1395         <translation type="unfinished"></translation>
1396     </message>
1397     <message>
1398         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="69"/>
1399         <source>Kick &amp;&amp; Ban</source>
1400         <translation type="unfinished"></translation>
1401     </message>
1402     <message>
1403         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="71"/>
1404         <source>Hide Buffer(s) Temporarily</source>
1405         <translation type="unfinished"></translation>
1406     </message>
1407     <message>
1408         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="72"/>
1409         <source>Hide Buffer(s) Permanently</source>
1410         <translation type="unfinished"></translation>
1411     </message>
1412     <message>
1413         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="73"/>
1414         <source>Show Channel List</source>
1415         <translation type="unfinished"></translation>
1416     </message>
1417     <message>
1418         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="74"/>
1419         <source>Show Ignore List</source>
1420         <translation type="unfinished"></translation>
1421     </message>
1422     <message>
1423         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="86"/>
1424         <source>Hide Events</source>
1425         <translation>Skrýt události</translation>
1426     </message>
1427     <message>
1428         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="94"/>
1429         <source>CTCP</source>
1430         <translation type="unfinished"></translation>
1431     </message>
1432     <message>
1433         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="106"/>
1434         <source>Actions</source>
1435         <translation>Akce</translation>
1436     </message>
1437 </context>
1438 <context>
1439     <name>Core</name>
1440     <message>
1441         <location filename="../src/core/core.cpp" line="156"/>
1442         <source>Could not initialize any storage backend! Exiting...</source>
1443         <translation>Nezdařilo se inicializovat libovolné ukládací rozhraní! Končím...</translation>
1444     </message>
1445     <message>
1446         <location filename="../src/core/core.cpp" line="157"/>
1447         <source>Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your
1448 Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore
1449 to work.</source>
1450         <translation type="unfinished"></translation>
1451     </message>
1452     <message>
1453         <location filename="../src/core/core.cpp" line="206"/>
1454         <source>Calling restoreState() even though active sessions exist!</source>
1455         <translation type="unfinished"></translation>
1456     </message>
1457     <message>
1458         <location filename="../src/core/core.cpp" line="247"/>
1459         <source>Admin user or password not set.</source>
1460         <translation>Uživatelský účet administrátora, nebo jeho heslo není nastaveno.</translation>
1461     </message>
1462     <message>
1463         <location filename="../src/core/core.cpp" line="251"/>
1464         <source>Could not setup storage!</source>
1465         <translation type="unfinished"></translation>
1466     </message>
1467     <message>
1468         <location filename="../src/core/core.cpp" line="255"/>
1469         <source>Creating admin user...</source>
1470         <translation>Vytvářím účet administrátora...</translation>
1471     </message>
1472     <message>
1473         <location filename="../src/core/core.cpp" line="368"/>
1474         <source>Invalid listen address %1</source>
1475         <translation type="unfinished"></translation>
1476     </message>
1477     <message>
1478         <location filename="../src/core/core.cpp" line="376"/>
1479         <source>Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3</source>
1480         <translation type="unfinished"></translation>
1481     </message>
1482     <message>
1483         <location filename="../src/core/core.cpp" line="384"/>
1484         <source>Could not open IPv4 interface %1:%2: %3</source>
1485         <translation type="unfinished"></translation>
1486     </message>
1487     <message>
1488         <location filename="../src/core/core.cpp" line="392"/>
1489         <source>Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3</source>
1490         <translation type="unfinished"></translation>
1491     </message>
1492     <message>
1493         <location filename="../src/core/core.cpp" line="403"/>
1494         <source>Could not open IPv6 interface %1:%2: %3</source>
1495         <translation type="unfinished"></translation>
1496     </message>
1497     <message>
1498         <location filename="../src/core/core.cpp" line="411"/>
1499         <source>Invalid listen address %1, unknown network protocol</source>
1500         <translation type="unfinished"></translation>
1501     </message>
1502     <message>
1503         <location filename="../src/core/core.cpp" line="420"/>
1504         <source>Could not open any network interfaces to listen on!</source>
1505         <translation type="unfinished"></translation>
1506     </message>
1507     <message>
1508         <location filename="../src/core/core.cpp" line="454"/>
1509         <source>Client connected from</source>
1510         <translation>Klient připojen od</translation>
1511     </message>
1512     <message>
1513         <location filename="../src/core/core.cpp" line="457"/>
1514         <source>Closing server for basic setup.</source>
1515         <translation type="unfinished"></translation>
1516     </message>
1517     <message>
1518         <location filename="../src/core/core.cpp" line="476"/>
1519         <source>Antique client trying to connect... refusing.</source>
1520         <translation>Připojit se pokouší zastaralý klient... odmítam spojení.</translation>
1521     </message>
1522     <message>
1523         <location filename="../src/core/core.cpp" line="488"/>
1524         <source>&lt;b&gt;Your Quassel Client is too old!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;This core needs at least client/core protocol version %1.&lt;br&gt;Please consider upgrading your client.</source>
1525         <translation type="unfinished"></translation>
1526     </message>
1527     <message>
1528         <location filename="../src/core/core.cpp" line="492"/>
1529         <location filename="../src/core/core.cpp" line="574"/>
1530         <location filename="../src/core/core.cpp" line="598"/>
1531         <source>Client</source>
1532         <translation>Klient</translation>
1533     </message>
1534     <message>
1535         <location filename="../src/core/core.cpp" line="492"/>
1536         <source>too old, rejecting.</source>
1537         <translation>příliš staré, odmítám.</translation>
1538     </message>
1539     <message>
1540         <location filename="../src/core/core.cpp" line="504"/>
1541         <source>&lt;b&gt;Quassel Core Version %1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Built: %2&lt;br&gt;Up %3d%4h%5m (since %6)</source>
1542         <translation>&lt;b&gt;Verze jádra %1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Sestavení: %2&lt;br&gt;Doba běhu %3d%4h%5m (od %6)</translation>
1543     </message>
1544     <message>
1545         <location filename="../src/core/core.cpp" line="554"/>
1546         <source>Starting TLS for Client:</source>
1547         <translation type="unfinished"></translation>
1548     </message>
1549     <message>
1550         <location filename="../src/core/core.cpp" line="572"/>
1551         <source>&lt;b&gt;Client not initialized!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;You need to send an init message before trying to login.</source>
1552         <translation type="unfinished"></translation>
1553     </message>
1554     <message>
1555         <location filename="../src/core/core.cpp" line="574"/>
1556         <source>did not send an init message before trying to login, rejecting.</source>
1557         <translation type="unfinished"></translation>
1558     </message>
1559     <message>
1560         <location filename="../src/core/core.cpp" line="592"/>
1561         <source>&lt;b&gt;Invalid username or password!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;The username/password combination you supplied could not be found in the database.</source>
1562         <translation type="unfinished"></translation>
1563     </message>
1564     <message>
1565         <location filename="../src/core/core.cpp" line="598"/>
1566         <source>initialized and authenticated successfully as &quot;%1&quot; (UserId: %2).</source>
1567         <translation type="unfinished"></translation>
1568     </message>
1569     <message>
1570         <location filename="../src/core/core.cpp" line="609"/>
1571         <source>Non-authed client disconnected.</source>
1572         <translation>Neautorizovaný klient odpojen.</translation>
1573     </message>
1574     <message>
1575         <location filename="../src/core/core.cpp" line="615"/>
1576         <source>Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)</source>
1577         <translation type="unfinished"></translation>
1578     </message>
1579     <message>
1580         <location filename="../src/core/core.cpp" line="659"/>
1581         <source>Could not initialize session for client:</source>
1582         <translation type="unfinished"></translation>
1583     </message>
1584 </context>
1585 <context>
1586     <name>CoreAccountEditDlg</name>
1587     <message>
1588         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="522"/>
1589         <source>Add Core Account</source>
1590         <translation>Přidat účet jádra</translation>
1591     </message>
1592     <message>
1593         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="13"/>
1594         <source>Edit Core Account</source>
1595         <translation>Upravit účet jádra</translation>
1596     </message>
1597     <message>
1598         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="21"/>
1599         <source>Account Details</source>
1600         <translation>Detaily účtu</translation>
1601     </message>
1602     <message>
1603         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="29"/>
1604         <source>Account Name:</source>
1605         <translation>Název účtu:</translation>
1606     </message>
1607     <message>
1608         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="36"/>
1609         <source>Local Core</source>
1610         <translation>Lokální jádro</translation>
1611     </message>
1612     <message>
1613         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="47"/>
1614         <source>Hostname:</source>
1615         <translation>Název požítače:</translation>
1616     </message>
1617     <message>
1618         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="54"/>
1619         <source>Port:</source>
1620         <translation>Port:</translation>
1621     </message>
1622     <message>
1623         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="61"/>
1624         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="144"/>
1625         <source>localhost</source>
1626         <translation>tento počítač (localhost)</translation>
1627     </message>
1628     <message>
1629         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="81"/>
1630         <source>Use secure connection (SSL)</source>
1631         <translation>Použít zabezpečené spojení (SSL)</translation>
1632     </message>
1633     <message>
1634         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="97"/>
1635         <source>Use a proxy:</source>
1636         <translation>Použít proxy:</translation>
1637     </message>
1638     <message>
1639         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="109"/>
1640         <source>Proxy Type:</source>
1641         <translation>Typ proxy:</translation>
1642     </message>
1643     <message>
1644         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="117"/>
1645         <source>Socks 5</source>
1646         <translation>Socks 5</translation>
1647     </message>
1648     <message>
1649         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="122"/>
1650         <source>HTTP</source>
1651         <translation>HTTP</translation>
1652     </message>
1653     <message>
1654         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="130"/>
1655         <source>Proxy Host:</source>
1656         <translation>Počítač:</translation>
1657     </message>
1658     <message>
1659         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="137"/>
1660         <source>Proxy Port:</source>
1661         <translation>Port:</translation>
1662     </message>
1663     <message>
1664         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="170"/>
1665         <source>Proxy Username:</source>
1666         <translation>Uživatelské jméno:</translation>
1667     </message>
1668     <message>
1669         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="180"/>
1670         <source>Proxy Password:</source>
1671         <translation>Heslo:</translation>
1672     </message>
1673 </context>
1674 <context>
1675     <name>CoreConfigWizard</name>
1676     <message>
1677         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="60"/>
1678         <source>Core Configuration Wizard</source>
1679         <translation>Průvodce nastavením jádra</translation>
1680     </message>
1681     <message>
1682         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="82"/>
1683         <source>Your core has been successfully configured. Logging you in...</source>
1684         <translation>Vaše jádro bylo úspěšně nastaveno. Přihlašuji se...</translation>
1685     </message>
1686     <message>
1687         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="93"/>
1688         <source>Core configuration failed:&lt;br&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Press &lt;em&gt;Next&lt;/em&gt; to start over.</source>
1689         <translation>Nastavení jádra selhalo:&lt;br&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Stiskněte &lt;em&gt;Další&lt;/em&gt; pro opakování.</translation>
1690     </message>
1691     <message>
1692         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="108"/>
1693         <source>Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!&lt;br&gt;Please remember to configure your identities and networks now.</source>
1694         <translation>Nyní jste připojeni k čerstvě nastavenému Quassel jádru!&lt;br&gt;Nezapomeňte si nyní nastavit své sítě a identity.</translation>
1695     </message>
1696 </context>
1697 <context>
1698     <name>CoreConfigWizardAdminUserPage</name>
1699     <message>
1700         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="13"/>
1701         <source>Form</source>
1702         <translation></translation>
1703     </message>
1704     <message>
1705         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="21"/>
1706         <source>Username:</source>
1707         <translation>Uživatelské jméno:</translation>
1708     </message>
1709     <message>
1710         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="31"/>
1711         <source>Password:</source>
1712         <translation>Heslo:</translation>
1713     </message>
1714     <message>
1715         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="45"/>
1716         <source>Repeat password:</source>
1717         <translation>Heslo znovu:</translation>
1718     </message>
1719     <message>
1720         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="59"/>
1721         <source>Remember password</source>
1722         <translation>Pamatovat heslo</translation>
1723     </message>
1724     <message>
1725         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="68"/>
1726         <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1727 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1728 p, li { white-space: pre-wrap; }
1729 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
1730 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; font-weight:600;&quot;&gt;Note: &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt;&quot;&gt;Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel&apos;s interface yet.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
1731 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:10pt;&quot;&gt;If you need to do these things have a look at the manageusers.py script which is located in the /scripts directory.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
1732         <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1733 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1734 p, li { white-space: pre-wrap; }
1735 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
1736 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; font-weight:600;&quot;&gt;Poznámka: &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt;&quot;&gt;Přidávání více uživatelů a změna uživatelského jména a hesla není v současné době uskutečnitelná skrze grafické rozrhaní Quassel.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
1737 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:10pt;&quot;&gt;
1738 Pokud některou z těchto činností potřebujete provést vyzkoušejte skript manageusers.py z adresáře /scripts.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
1739     </message>
1740 </context>
1741 <context>
1742     <name>CoreConfigWizardIntroPage</name>
1743     <message>
1744         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui" line="13"/>
1745         <source>Form</source>
1746         <translation></translation>
1747     </message>
1748     <message>
1749         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui" line="19"/>
1750         <source>This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core.</source>
1751         <translation>Tento průvodce vás provede skrze nastavení jadra Quassel.</translation>
1752     </message>
1753 </context>
1754 <context>
1755     <name>CoreConfigWizardPages::AdminUserPage</name>
1756     <message>
1757         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="140"/>
1758         <source>Create Admin User</source>
1759         <translation>Vytvořit účet administrátora</translation>
1760     </message>
1761     <message>
1762         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="141"/>
1763         <source>First, we will create a user on the core. This first user will have administrator privileges.</source>
1764         <translation>Nejprve vytvoříme uživatele jádra. První (tento) uživatel bude mít administrátorská práva.</translation>
1765     </message>
1766 </context>
1767 <context>
1768     <name>CoreConfigWizardPages::IntroPage</name>
1769     <message>
1770         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="125"/>
1771         <source>Introduction</source>
1772         <translation>Úvod</translation>
1773     </message>
1774 </context>
1775 <context>
1776     <name>CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage</name>
1777     <message>
1778         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="172"/>
1779         <source>Select Storage Backend</source>
1780         <translation>Zvolte skladovací rozhraní</translation>
1781     </message>
1782     <message>
1783         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="173"/>
1784         <source>Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the backlog and other data in.</source>
1785         <translation>Prosím zvolte databázové rozhraní pro ukládání dat Quassel jádra.</translation>
1786     </message>
1787     <message>
1788         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="267"/>
1789         <source>Connection Properties</source>
1790         <translation>Možnosti spojení</translation>
1791     </message>
1792 </context>
1793 <context>
1794     <name>CoreConfigWizardPages::SyncPage</name>
1795     <message>
1796         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="307"/>
1797         <source>Storing Your Settings</source>
1798         <translation>Ukládám Vaše nastavení</translation>
1799     </message>
1800     <message>
1801         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="308"/>
1802         <source>Your settings are now stored in the core, and you will be logged in automatically.</source>
1803         <translation>Vaše nastavení je nyní uloženo v Jádře a tedy budete automaticky přihlášeni.</translation>
1804     </message>
1805 </context>
1806 <context>
1807     <name>CoreConfigWizardStorageSelectionPage</name>
1808     <message>
1809         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="13"/>
1810         <source>Form</source>
1811         <translation></translation>
1812     </message>
1813     <message>
1814         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="21"/>
1815         <source>Storage Backend:</source>
1816         <translation>Skladovací rozhraní:</translation>
1817     </message>
1818     <message>
1819         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="56"/>
1820         <source>Description</source>
1821         <translation>Popis</translation>
1822     </message>
1823     <message>
1824         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="62"/>
1825         <source>Foobar</source>
1826         <translation>Blesmrt</translation>
1827     </message>
1828 </context>
1829 <context>
1830     <name>CoreConfigWizardSyncPage</name>
1831     <message>
1832         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="13"/>
1833         <source>Form</source>
1834         <translation></translation>
1835     </message>
1836     <message>
1837         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="19"/>
1838         <source>Your Choices</source>
1839         <translation>Vaše volby</translation>
1840     </message>
1841     <message>
1842         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="35"/>
1843         <source>Admin User:</source>
1844         <translation>Administrátor:</translation>
1845     </message>
1846     <message>
1847         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="42"/>
1848         <source>foo</source>
1849         <translation></translation>
1850     </message>
1851     <message>
1852         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="55"/>
1853         <source>Storage Backend:</source>
1854         <translation>Skladovací rozhraní:</translation>
1855     </message>
1856     <message>
1857         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="62"/>
1858         <source>bar</source>
1859         <translation></translation>
1860     </message>
1861     <message>
1862         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="102"/>
1863         <source>Please wait while your settings are being transmitted to the core...</source>
1864         <translation>Prosím počkejte dokud se nastavení nepřenese k jádru...</translation>
1865     </message>
1866 </context>
1867 <context>
1868     <name>CoreConnectDlg</name>
1869     <message>
1870         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="190"/>
1871         <source>Remove Account Settings</source>
1872         <translation>Odstranit nastavení účtu</translation>
1873     </message>
1874     <message>
1875         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="191"/>
1876         <source>Do you really want to remove your local settings for this Quassel Core account?&lt;br&gt;Note: This will &lt;em&gt;not&lt;/em&gt; remove or change any data on the Core itself!</source>
1877         <translation>Opravdu chcete smazat vaše lokální nastavení pro účet jádra?&lt;br&gt;Poznamka: Tato akce &lt;em&gt;neodebere&lt;/em&gt; ani &lt;em&gt;nezmění&lt;/em&gt; přímo data uložena v jádru!</translation>
1878     </message>
1879     <message>
1880         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="242"/>
1881         <source>Connect to %1</source>
1882         <translation>Spojit s %1</translation>
1883     </message>
1884     <message>
1885         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="259"/>
1886         <source>&lt;div style=color:red;&gt;Connection to %1 failed!&lt;/div&gt;</source>
1887         <translation>&lt;div style=color:red;&gt;Připojení k %1 selhalo!&lt;/div&gt;</translation>
1888     </message>
1889     <message>
1890         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="272"/>
1891         <source>&lt;div&gt;Errors occurred while connecting to &quot;%1&quot;:&lt;/div&gt;</source>
1892         <translation>&lt;div&gt;Při spojení s &quot;%1&quot; nastaly chyby:&lt;/div&gt;</translation>
1893     </message>
1894     <message>
1895         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="309"/>
1896         <source>Not connected to %1.</source>
1897         <translation>Nepřipojeno k %1.</translation>
1898     </message>
1899     <message>
1900         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="310"/>
1901         <source>Looking up %1...</source>
1902         <translation>Vyhledávám %1...</translation>
1903     </message>
1904     <message>
1905         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="311"/>
1906         <source>Connecting to %1...</source>
1907         <translation>Připojuji se %1...</translation>
1908     </message>
1909     <message>
1910         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="312"/>
1911         <source>Connected to %1</source>
1912         <translation>Připojeno k %1</translation>
1913     </message>
1914     <message>
1915         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="313"/>
1916         <source>Unknown connection state to %1</source>
1917         <translation>Neznámý stav spojení k %1</translation>
1918     </message>
1919     <message>
1920         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="365"/>
1921         <source>Logging in...</source>
1922         <translation>Přihlašuji...</translation>
1923     </message>
1924     <message>
1925         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="392"/>
1926         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="450"/>
1927         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="286"/>
1928         <source>Login</source>
1929         <translation>Přihlášení</translation>
1930     </message>
1931     <message>
1932         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="19"/>
1933         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="53"/>
1934         <source>Connect to Quassel Core</source>
1935         <translation>Připojit ke Quassel jádru</translation>
1936     </message>
1937     <message>
1938         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="68"/>
1939         <source>Edit...</source>
1940         <translation>Upravit...</translation>
1941     </message>
1942     <message>
1943         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="79"/>
1944         <source>Add...</source>
1945         <translation>Přidat...</translation>
1946     </message>
1947     <message>
1948         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="90"/>
1949         <source>Delete</source>
1950         <translation>Smazat</translation>
1951     </message>
1952     <message>
1953         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="114"/>
1954         <source>Use internal core</source>
1955         <translation>Použít interní jádro</translation>
1956     </message>
1957     <message>
1958         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="128"/>
1959         <source>Always use this account</source>
1960         <translation>Vždy používat tento účet</translation>
1961     </message>
1962     <message>
1963         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="165"/>
1964         <source>Initializing your connection</source>
1965         <translation>Inicializuji Vaše spojení</translation>
1966     </message>
1967     <message>
1968         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="183"/>
1969         <source>Connected to apollo.mindpool.net.</source>
1970         <translation>Připojeno k apollo.mindpool.net.</translation>
1971     </message>
1972     <message>
1973         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="215"/>
1974         <source>THIS IS A PLACEHOLDER
1975 TO
1976 RESERVE
1977 SOME SPACE</source>
1978         <translation></translation>
1979     </message>
1980     <message>
1981         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="294"/>
1982         <source>User:</source>
1983         <translation>Uživatel:</translation>
1984     </message>
1985     <message>
1986         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="308"/>
1987         <source>Password:</source>
1988         <translation>Heslo:</translation>
1989     </message>
1990     <message>
1991         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="322"/>
1992         <source>Remember</source>
1993         <translation>Pamatovat</translation>
1994     </message>
1995     <message>
1996         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="356"/>
1997         <source>view SSL Certificate</source>
1998         <translation>Zobrazit SSL Certifikát</translation>
1999     </message>
2000     <message>
2001         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="393"/>
2002         <source>add to known hosts</source>
2003         <translation>Přidat mezi důvěryhodné</translation>
2004     </message>
2005     <message>
2006         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="413"/>
2007         <source>Continue connection</source>
2008         <translation>Pokračovate ve spojení</translation>
2009     </message>
2010     <message>
2011         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="456"/>
2012         <source>Configure your Quassel Core</source>
2013         <translation>Nastavit Quassel jádro</translation>
2014     </message>
2015     <message>
2016         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="462"/>
2017         <source>The Quassel Core you are connected to is not configured yet. You may now launch a configuration wizard that helps you setting up your Core.</source>
2018         <translation>Jádro ke kterému jste připojeni ještě není nastaveno. Měli byste spustit konfiguračního průvodce který vám pomůže jej nastavit.</translation>
2019     </message>
2020     <message>
2021         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="490"/>
2022         <source>Launch Wizard</source>
2023         <translation>Spustit průvodce</translation>
2024     </message>
2025     <message>
2026         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="553"/>
2027         <source>Initializing your session...</source>
2028         <translation>Aktivuji vaše sezení...</translation>
2029     </message>
2030     <message>
2031         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="561"/>
2032         <source>&lt;b&gt;Please be patient while your client synchronizes with the Quassel Core!&lt;/b&gt;</source>
2033         <translation>&lt;b&gt;Prosím počkejte dokud se klient nesynchronizuje s jádrem!&lt;/b&gt;</translation>
2034     </message>
2035     <message>
2036         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="576"/>
2037         <source>Session state:</source>
2038         <translation>Stav sezení:</translation>
2039     </message>
2040     <message>
2041         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="593"/>
2042         <source>Network states:</source>
2043         <translation>Stavy sítě:</translation>
2044     </message>
2045     <message>
2046         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="606"/>
2047         <source>0/0</source>
2048         <translation></translation>
2049     </message>
2050 </context>
2051 <context>
2052     <name>CoreInfoDlg</name>
2053     <message numerus="yes">
2054         <location filename="../src/qtui/coreinfodlg.cpp" line="53"/>
2055         <source>%n Day(s)</source>
2056         <translation>
2057             <numerusform>%n Den</numerusform>
2058             <numerusform>%n Dny</numerusform>
2059             <numerusform>%n Dnů</numerusform>
2060         </translation>
2061     </message>
2062     <message>
2063         <location filename="../src/qtui/coreinfodlg.cpp" line="54"/>
2064         <source> %1:%2:%3 (since %4)</source>
2065         <translation> %1:%2:%3 (od %4)</translation>
2066     </message>
2067     <message>
2068         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="13"/>
2069         <source>Core Information</source>
2070         <translation>Informace o jádru</translation>
2071     </message>
2072     <message>
2073         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="21"/>
2074         <source>Version:</source>
2075         <translation>Verze:</translation>
2076     </message>
2077     <message>
2078         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="28"/>
2079         <source>&lt;core version&gt;</source>
2080         <translation>&lt;verze jádra&gt;</translation>
2081     </message>
2082     <message>
2083         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="35"/>
2084         <source>Uptime:</source>
2085         <translation>Čas běhu:</translation>
2086     </message>
2087     <message>
2088         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="42"/>
2089         <source>Connected Clients:</source>
2090         <translation>Připojení klienti:</translation>
2091     </message>
2092     <message>
2093         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="49"/>
2094         <source>&lt;connected clients&gt;</source>
2095         <translation>&lt;připojení klienti&gt;</translation>
2096     </message>
2097     <message>
2098         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="56"/>
2099         <source>&lt;core uptime&gt;</source>
2100         <translation>&lt;doba běhu jádra&gt;</translation>
2101     </message>
2102     <message>
2103         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="63"/>
2104         <source>Build date:</source>
2105         <translation>Datum sestavení:</translation>
2106     </message>
2107     <message>
2108         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="70"/>
2109         <source>&lt;build date&gt;</source>
2110         <translation>&lt;datum sestavení&gt;</translation>
2111     </message>
2112     <message>
2113         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="81"/>
2114         <source>Close</source>
2115         <translation>Zavřít</translation>
2116     </message>
2117 </context>
2118 <context>
2119     <name>CoreNetwork</name>
2120     <message>
2121         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="153"/>
2122         <source>Connection failed. Cycling to next Server</source>
2123         <translation>Spojení selhalo. Zkouším další server</translation>
2124     </message>
2125     <message>
2126         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="161"/>
2127         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="162"/>
2128         <source>Connecting to %1:%2...</source>
2129         <translation>Připojuji se k %1:%2...</translation>
2130     </message>
2131     <message>
2132         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="211"/>
2133         <source>Disconnecting. (%1)</source>
2134         <translation>Odpojuji. (%1)</translation>
2135     </message>
2136     <message>
2137         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="211"/>
2138         <source>Core Shutdown</source>
2139         <translation>Vypnutí jádra</translation>
2140     </message>
2141     <message>
2142         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="307"/>
2143         <source>Could not connect to %1 (%2)</source>
2144         <translation>Nemohu se spojit s %1 (%2)</translation>
2145     </message>
2146     <message>
2147         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="309"/>
2148         <source>Connection failure: %1</source>
2149         <translation>Chyba spojení: %1</translation>
2150     </message>
2151 </context>
2152 <context>
2153     <name>CoreSession</name>
2154     <message>
2155         <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="186"/>
2156         <source>Client</source>
2157         <translation>Klient</translation>
2158     </message>
2159     <message>
2160         <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="186"/>
2161         <source>disconnected (UserId: %1).</source>
2162         <translation>odpojen (IdUživatele: %1).</translation>
2163     </message>
2164     <message>
2165         <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="359"/>
2166         <source>CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to create network %1!</source>
2167         <translation>CoreSession::createNetwork(): Obdrženo špatné networkId od jádra při pokusu o vytvoření sítě %1!</translation>
2168     </message>
2169     <message>
2170         <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="390"/>
2171         <source>CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already exists, updating instead!</source>
2172         <translation>CoreSession::createNetwork(): Síť s daným názvem již existuje. Aktualizuji místo duplikace!</translation>
2173     </message>
2174 </context>
2175 <context>
2176     <name>CreateIdentityDlg</name>
2177     <message>
2178         <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="16"/>
2179         <source>Create New Identity</source>
2180         <translation>Vytvořit novou identitu</translation>
2181     </message>
2182     <message>
2183         <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="24"/>
2184         <source>Identity name:</source>
2185         <translation>Název identity:</translation>
2186     </message>
2187     <message>
2188         <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="36"/>
2189         <source>Create blank identity</source>
2190         <translation>Vytvořit prázdnou identitu</translation>
2191     </message>
2192     <message>
2193         <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="48"/>
2194         <source>Duplicate:</source>
2195         <translation>Duplikovat:</translation>
2196     </message>
2197 </context>
2198 <context>
2199     <name>CtcpHandler</name>
2200     <message>
2201         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="190"/>
2202         <source>Received CTCP PING request from %1</source>
2203         <translation>Obdržen CTCP PING požadavek od %1</translation>
2204     </message>
2205     <message>
2206         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="195"/>
2207         <source>Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time</source>
2208         <translation>Obdržena CTCP PING odpověď od %1 s %2 vteřinovým odstupem</translation>
2209     </message>
2210     <message>
2211         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="205"/>
2212         <source>Received CTCP VERSION request by %1</source>
2213         <translation>Obdržen CTCP VERSION požadavek od %1</translation>
2214     </message>
2215     <message>
2216         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="208"/>
2217         <source>Received CTCP VERSION answer from %1: %2</source>
2218         <translation>Obdržena CTCP VERSION odpověď od %1: %2</translation>
2219     </message>
2220     <message>
2221         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="216"/>
2222         <source>Received unknown CTCP %1 by %2</source>
2223         <translation>Obdrženo neznáme CTCP %1 od %2</translation>
2224     </message>
2225 </context>
2226 <context>
2227     <name>DebugConsole</name>
2228     <message>
2229         <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="13"/>
2230         <source>Debug Console</source>
2231         <translation>Ladící konzole</translation>
2232     </message>
2233     <message>
2234         <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="52"/>
2235         <source>local</source>
2236         <translation>lokální</translation>
2237     </message>
2238     <message>
2239         <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="62"/>
2240         <source>core</source>
2241         <translation>jádro</translation>
2242     </message>
2243     <message>
2244         <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="90"/>
2245         <source>Evaluate!</source>
2246         <translation>Posoudit!</translation>
2247     </message>
2248 </context>
2249 <context>
2250     <name>DebugLogWidget</name>
2251     <message>
2252         <location filename="../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui" line="13"/>
2253         <source>Debug Log</source>
2254         <translation>Ladící log</translation>
2255     </message>
2256     <message>
2257         <location filename="../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui" line="43"/>
2258         <source>Close</source>
2259         <translation>Zavřít</translation>
2260     </message>
2261 </context>
2262 <context>
2263     <name>DesktopNotificationConfigWidget</name>
2264     <message>
2265         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="13"/>
2266         <source>Form</source>
2267         <translation>Formulář</translation>
2268     </message>
2269     <message>
2270         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="19"/>
2271         <source>Desktop Notification (via D-Bus)</source>
2272         <translation>Oznamovaní (skrze D-Bus)</translation>
2273     </message>
2274     <message>
2275         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="33"/>
2276         <source>Timeout:</source>
2277         <translation>Časová prodleva:</translation>
2278     </message>
2279     <message>
2280         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="46"/>
2281         <source> s</source>
2282         <translation></translation>
2283     </message>
2284     <message>
2285         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="76"/>
2286         <source>Position hint:</source>
2287         <translation>Pozice oznámení:</translation>
2288     </message>
2289     <message>
2290         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="86"/>
2291         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="102"/>
2292         <source> px</source>
2293         <translation></translation>
2294     </message>
2295     <message>
2296         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="89"/>
2297         <source>X: </source>
2298         <translation></translation>
2299     </message>
2300     <message>
2301         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="105"/>
2302         <source>Y: </source>
2303         <translation></translation>
2304     </message>
2305     <message>
2306         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="130"/>
2307         <source>Queue unread notifications</source>
2308         <translation>Řadit nepřečtená oznámení</translation>
2309     </message>
2310 </context>
2311 <context>
2312     <name>ExecWrapper</name>
2313     <message>
2314         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="45"/>
2315         <source>Invalid command string for /exec: %1</source>
2316         <translation>Neplatný příkaz pro /exec: %1</translation>
2317     </message>
2318     <message>
2319         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="53"/>
2320         <source>Name &quot;%1&quot; is invalid: ../ or ..\ are not allowed!</source>
2321         <translation>Název &quot;%1&quot; není platný: ../ nebo ..\ nejsou povoleny!</translation>
2322     </message>
2323     <message>
2324         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="64"/>
2325         <source>Could not find script &quot;%1&quot;</source>
2326         <translation>Nemohu najít skript &quot;%1&quot;</translation>
2327     </message>
2328     <message>
2329         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="82"/>
2330         <source>Script &quot;%1&quot; crashed with exit code %2.</source>
2331         <translation>Skript &quot;%1&quot; se zbořil s výstupním kódem %2.</translation>
2332     </message>
2333     <message>
2334         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="98"/>
2335         <source>Script &quot;%1&quot; could not start.</source>
2336         <translation>Skript &quot;%1&quot; se nepodařilo spustit.</translation>
2337     </message>
2338     <message>
2339         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="100"/>
2340         <source>Script &quot;%1&quot; caused error %2.</source>
2341         <translation>Skript &quot;%1&quot; způsobil chybu %2.</translation>
2342     </message>
2343 </context>
2344 <context>
2345     <name>FontsSettingsPage</name>
2346     <message>
2347         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.cpp" line="30"/>
2348         <source>Appearance</source>
2349         <translation>Vzhled</translation>
2350     </message>
2351     <message>
2352         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.cpp" line="30"/>
2353         <source>Fonts</source>
2354         <translation>Písma</translation>
2355     </message>
2356     <message>
2357         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="13"/>
2358         <source>Form</source>
2359         <translation></translation>
2360     </message>
2361     <message>
2362         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="24"/>
2363         <source>Custom Application Fonts</source>
2364         <translation>Písma pro různé části aplikace</translation>
2365     </message>
2366     <message>
2367         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="53"/>
2368         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="104"/>
2369         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="158"/>
2370         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="212"/>
2371         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="254"/>
2372         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="322"/>
2373         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="357"/>
2374         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="392"/>
2375         <source>Font</source>
2376         <translation>Písmo</translation>
2377     </message>
2378     <message>
2379         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="72"/>
2380         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="123"/>
2381         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="177"/>
2382         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="231"/>
2383         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="273"/>
2384         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="338"/>
2385         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="373"/>
2386         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="408"/>
2387         <source>Choose...</source>
2388         <translation>Vybrat...</translation>
2389     </message>
2390     <message>
2391         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="82"/>
2392         <source>Topic:</source>
2393         <translation>Téma:</translation>
2394     </message>
2395     <message>
2396         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="133"/>
2397         <source>Buffer Views:</source>
2398         <translation>Pohled na záložky:</translation>
2399     </message>
2400     <message>
2401         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="187"/>
2402         <source>Nick List:</source>
2403         <translation>Seznam přezdívek:</translation>
2404     </message>
2405     <message>
2406         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="238"/>
2407         <source>Inputline:</source>
2408         <translation>Vstupní řádka:</translation>
2409     </message>
2410     <message>
2411         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="283"/>
2412         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="303"/>
2413         <source>General:</source>
2414         <translation>Obecné:</translation>
2415     </message>
2416     <message>
2417         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="295"/>
2418         <source>Chat Widget</source>
2419         <translation>Okno pokecu</translation>
2420     </message>
2421     <message>
2422         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="415"/>
2423         <source>Nicks:</source>
2424         <translation>Přezdívky:</translation>
2425     </message>
2426     <message>
2427         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="425"/>
2428         <source>Timestamp:</source>
2429         <translation>Časová známka:</translation>
2430     </message>
2431     <message>
2432         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="445"/>
2433         <source>Some of these settings require a restart of the Quassel Client in order to take effect. We intend to fix this.</source>
2434         <translation>Některá z těchto nastavení vyžadují restart Quassel klienta. Plánujeme to opravit.</translation>
2435     </message>
2436 </context>
2437 <context>
2438     <name>GeneralSettingsPage</name>
2439     <message>
2440         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="13"/>
2441         <source>Form</source>
2442         <translation></translation>
2443     </message>
2444     <message>
2445         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="19"/>
2446         <source>Show System Tray Icon</source>
2447         <translation>Zobrazit ikonku v systémové části panelu</translation>
2448     </message>
2449     <message>
2450         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="28"/>
2451         <source>Minimize to tray on minimize button</source>
2452         <translation>Minimalizovat do systémové části panelu</translation>
2453     </message>
2454     <message>
2455         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="35"/>
2456         <source>Minimize to tray on close button</source>
2457         <translation>Minimalizovat do systémové části panelu při kliknutí na zavřít</translation>
2458     </message>
2459     <message>
2460         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="45"/>
2461         <source>Tray Icon</source>
2462         <translation>Ikonka v systémovém panelu</translation>
2463     </message>
2464     <message>
2465         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="51"/>
2466         <source>Show system tray icon</source>
2467         <translation>Zobrazovat ikonku v systémovém panelu</translation>
2468     </message>
2469     <message>
2470         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="64"/>
2471         <source>Message Redirection</source>
2472         <translation>Přesměrovaní zpráv</translation>
2473     </message>
2474     <message>
2475         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="70"/>
2476         <source>User Notices:</source>
2477         <translation>Uživatelské zprávy:</translation>
2478     </message>
2479     <message>
2480         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="113"/>
2481         <source>Server Notices:</source>
2482         <translation>Zprávy serveru:</translation>
2483     </message>
2484     <message>
2485         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="127"/>
2486         <source>Default Target</source>
2487         <translation>Výchozí cíl</translation>
2488     </message>
2489     <message>
2490         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="134"/>
2491         <source>Status Buffer</source>
2492         <translation>Záložka stavu</translation>
2493     </message>
2494     <message>
2495         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="141"/>
2496         <source>Current Buffer</source>
2497         <translation>Současná záložka</translation>
2498     </message>
2499     <message>
2500         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="148"/>
2501         <source>Errors:</source>
2502         <translation>Chyby:</translation>
2503     </message>
2504     <message>
2505         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="199"/>
2506         <source>Buffer View</source>
2507         <translation>Pohled na záložky</translation>
2508     </message>
2509     <message>
2510         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="205"/>
2511         <source>Display topic in tooltip</source>
2512         <translation type="unfinished"></translation>
2513     </message>
2514     <message>
2515         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="212"/>
2516         <source>Mouse wheel changes displayed buffers</source>
2517         <translation>Kolečko myši prochází mezi zobrazovanými záložkami</translation>
2518     </message>
2519     <message>
2520         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="225"/>
2521         <source>The suffix appended to a nick on completion via TAB. Default is &quot;: &quot;</source>
2522         <translation type="unfinished"></translation>
2523     </message>
2524     <message>
2525         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="228"/>
2526         <source>Input Line</source>
2527         <translation>Vstupní řádka</translation>
2528     </message>
2529     <message>
2530         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="236"/>
2531         <source>Completion suffix:</source>
2532         <translation type="unfinished"></translation>
2533     </message>
2534     <message>
2535         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.cpp" line="28"/>
2536         <source>Misc</source>
2537         <translation>Různé</translation>
2538     </message>
2539 </context>
2540 <context>
2541     <name>HighlightSettingsPage</name>
2542     <message>
2543         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp" line="30"/>
2544         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="32"/>
2545         <source>Highlight</source>
2546         <translation>Zvýraznění</translation>
2547     </message>
2548     <message>
2549         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp" line="30"/>
2550         <source>Appearance</source>
2551         <translation>Vzhled</translation>
2552     </message>
2553     <message>
2554         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp" line="159"/>
2555         <source>this shouldn&apos;t be empty</source>
2556         <translation>toto by nemělo být prázdné</translation>
2557     </message>
2558     <message>
2559         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h" line="45"/>
2560         <source>highlight rule</source>
2561         <translation>Pravidla zvýraznění</translation>
2562     </message>
2563     <message>
2564         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="13"/>
2565         <source>Form</source>
2566         <translation>Formulář</translation>
2567     </message>
2568     <message>
2569         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="19"/>
2570         <source>Custom Highlights</source>
2571         <translation>Uživatelská zvýraznění</translation>
2572     </message>
2573     <message>
2574         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="37"/>
2575         <source>RegEx</source>
2576         <translation>Regulerní výraz</translation>
2577     </message>
2578     <message>
2579         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="42"/>
2580         <source>CS</source>
2581         <translation></translation>
2582     </message>
2583     <message>
2584         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="47"/>
2585         <source>Enable</source>
2586         <translation>Povolit</translation>
2587     </message>
2588     <message>
2589         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="55"/>
2590         <source>Add</source>
2591         <translation>Přidat</translation>
2592     </message>
2593     <message>
2594         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="62"/>
2595         <source>Remove</source>
2596         <translation>Odebrat</translation>
2597     </message>
2598     <message>
2599         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="85"/>
2600         <source>Highlight Nicks</source>
2601         <translation>Zvýrazňované přezdívky</translation>
2602     </message>
2603     <message>
2604         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="91"/>
2605         <source>All nicks from identity</source>
2606         <translation>Všechny přezdívky z identity</translation>
2607     </message>
2608     <message>
2609         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="98"/>
2610         <source>Current nick</source>
2611         <translation>Současnou</translation>
2612     </message>
2613     <message>
2614         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="108"/>
2615         <source>None</source>
2616         <translation>Žádnou</translation>
2617     </message>
2618     <message>
2619         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="115"/>
2620         <source>Case sensitive</source>
2621         <translation>Citlivý na velikost písma</translation>
2622     </message>
2623 </context>
2624 <context>
2625     <name>IdentitiesSettingsPage</name>
2626     <message>
2627         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="31"/>
2628         <source>Identities</source>
2629         <translation>Identity</translation>
2630     </message>
2631     <message>
2632         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="31"/>
2633         <source>Misc</source>
2634         <translation>Různé</translation>
2635     </message>
2636     <message>
2637         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="178"/>
2638         <source>&lt;b&gt;The following problems need to be corrected before your changes can be applied:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</source>
2639         <translation>&lt;b&gt;Následující problémy je třeba odstranit pro uložení změn:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</translation>
2640     </message>
2641     <message>
2642         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="179"/>
2643         <source>&lt;li&gt;All identities need an identity name set&lt;/li&gt;</source>
2644         <translation type="unfinished"></translation>
2645     </message>
2646     <message>
2647         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="180"/>
2648         <source>&lt;li&gt;Every identity needs at least one nickname defined&lt;/li&gt;</source>
2649         <translation type="unfinished"></translation>
2650     </message>
2651     <message>
2652         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="181"/>
2653         <source>&lt;li&gt;You need to specify a real name for every identity&lt;/li&gt;</source>
2654         <translation type="unfinished"></translation>
2655     </message>
2656     <message>
2657         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="182"/>
2658         <source>&lt;li&gt;You need to specify an ident for every identity&lt;/li&gt;</source>
2659         <translation type="unfinished"></translation>
2660     </message>
2661     <message>
2662         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="183"/>
2663         <source>&lt;/ul&gt;</source>
2664         <translation>&lt;/ul&gt;</translation>
2665     </message>
2666     <message>
2667         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="184"/>
2668         <source>One or more identities are invalid</source>
2669         <translation>Jedna (či více) identita není validní</translation>
2670     </message>
2671     <message>
2672         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="310"/>
2673         <source>Delete Identity?</source>
2674         <translation>Smazat Identitu?</translation>
2675     </message>
2676     <message>
2677         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="311"/>
2678         <source>Do you really want to delete identity &quot;%1&quot;?</source>
2679         <translation>Opravdu chcete smazat identitu &quot;%1&quot;?</translation>
2680     </message>
2681     <message>
2682         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="322"/>
2683         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="31"/>
2684         <source>Rename Identity</source>
2685         <translation>Přejmenovat identitu</translation>
2686     </message>
2687     <message>
2688         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="323"/>
2689         <source>Please enter a new name for the identity &quot;%1&quot;!</source>
2690         <translation>Prosím zadejte nový název pro identitu &quot;%1&quot;!</translation>
2691     </message>
2692     <message>
2693         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="34"/>
2694         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="77"/>
2695         <source>...</source>
2696         <translation>...</translation>
2697     </message>
2698     <message>
2699         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="51"/>
2700         <source>Add Identity</source>
2701         <translation>Přidat identitu</translation>
2702     </message>
2703     <message>
2704         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="54"/>
2705         <source>Add...</source>
2706         <translation>Přidat...</translation>
2707     </message>
2708     <message>
2709         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="74"/>
2710         <source>Remove Identity</source>
2711         <translation>Odstranit identitu</translation>
2712     </message>
2713 </context>
2714 <context>
2715     <name>Identity</name>
2716     <message>
2717         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="149"/>
2718         <source>&lt;empty&gt;</source>
2719         <translation>&lt;prázdné&gt;</translation>
2720     </message>
2721     <message>
2722         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="121"/>
2723         <source>Quassel IRC User</source>
2724         <translation>Uživatel Qassel IRC</translation>
2725     </message>
2726     <message>
2727         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="155"/>
2728         <source>Gone fishing.</source>
2729         <translation>Šel jsem rybařit.</translation>
2730     </message>
2731     <message>
2732         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="159"/>
2733         <source>Not here. No, really. not here!</source>
2734         <translation>Nejsem tu. Vážně tu nejsem!</translation>
2735     </message>
2736     <message>
2737         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="162"/>
2738         <source>All Quassel clients vanished from the face of the earth...</source>
2739         <translation>Všichni Quassel klienti zmizeli z povrchu země...</translation>
2740     </message>
2741     <message>
2742         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="165"/>
2743         <source>Kindergarten is elsewhere!</source>
2744         <translation>Tady opravdu není školka!</translation>
2745     </message>
2746     <message>
2747         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="166"/>
2748         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="167"/>
2749         <source>http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere.</source>
2750         <translation>http://quassel-irc.org - Pohodlné vykecávání. Odkudkoliv.</translation>
2751     </message>
2752 </context>
2753 <context>
2754     <name>IdentityEditWidget</name>
2755     <message>
2756         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="219"/>
2757         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="398"/>
2758         <source>Advanced</source>
2759         <translation>Pokročilé</translation>
2760     </message>
2761     <message>
2762         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="290"/>
2763         <source>Load a Key</source>
2764         <translation>Načíst klíč</translation>
2765     </message>
2766     <message>
2767         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="317"/>
2768         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="328"/>
2769         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="604"/>
2770         <source>No Key loaded</source>
2771         <translation>Nebyl načten žádný klíč</translation>
2772     </message>
2773     <message>
2774         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="318"/>
2775         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="365"/>
2776         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="624"/>
2777         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="722"/>
2778         <source>Load</source>
2779         <translation>Načíst</translation>
2780     </message>
2781     <message>
2782         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="322"/>
2783         <source>RSA</source>
2784         <translation></translation>
2785     </message>
2786     <message>
2787         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="325"/>
2788         <source>DSA</source>
2789         <translation></translation>
2790     </message>
2791     <message>
2792         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="330"/>
2793         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="369"/>
2794         <source>Clear</source>
2795         <translation>Vyčistit</translation>
2796     </message>
2797     <message>
2798         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="340"/>
2799         <source>Load a Certificate</source>
2800         <translation>Načist certifikát</translation>
2801     </message>
2802     <message>
2803         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="363"/>
2804         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="364"/>
2805         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="662"/>
2806         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="696"/>
2807         <source>No Certificate loaded</source>
2808         <translation>Nebyl načten žádný certifikát</translation>
2809     </message>
2810     <message>
2811         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="29"/>
2812         <source>General</source>
2813         <translation>Obecné</translation>
2814     </message>
2815     <message>
2816         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="37"/>
2817         <source>Real Name:</source>
2818         <translation>Skutečné jméno:</translation>
2819     </message>
2820     <message>
2821         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="44"/>
2822         <source>The &quot;Real Name&quot; is shown in /whois.</source>
2823         <translation>&quot;Skutečné jméno&quot; je zobrazeno při volání příkazu /whois.</translation>
2824     </message>
2825     <message>
2826         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="53"/>
2827         <source>Nicknames</source>
2828         <translation>Přezdívky</translation>
2829     </message>
2830     <message>
2831         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="89"/>
2832         <source>Add Nickname</source>
2833         <translation>Přidat přezdívku</translation>
2834     </message>
2835     <message>
2836         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="92"/>
2837         <source>&amp;Add...</source>
2838         <translation>Přid&amp;at...</translation>
2839     </message>
2840     <message>
2841         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="115"/>
2842         <source>Remove Nickname</source>
2843         <translation>Odstranit přezdívku</translation>
2844     </message>
2845     <message>
2846         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="118"/>
2847         <source>Remove</source>
2848         <translation>Odstranit</translation>
2849     </message>
2850     <message>
2851         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="135"/>
2852         <source>Rename Identity</source>
2853         <translation>Přejmenovat identitu</translation>
2854     </message>
2855     <message>
2856         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="138"/>
2857         <source>Re&amp;name...</source>
2858         <translation>Přejme&amp;novat...</translation>
2859     </message>
2860     <message>
2861         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="164"/>
2862         <source>Move upwards in list</source>
2863         <translation>Posunout výš v seznamu</translation>
2864     </message>
2865     <message>
2866         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="167"/>
2867         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="181"/>
2868         <source>...</source>
2869         <translation>...</translation>
2870     </message>
2871     <message>
2872         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="178"/>
2873         <source>Move downwards in list</source>
2874         <translation>Posunout níž v seznamu</translation>
2875     </message>
2876     <message>
2877         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="226"/>
2878         <source>A&amp;way</source>
2879         <translation>V&amp;zdálen</translation>
2880     </message>
2881     <message>
2882         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="232"/>
2883         <source>Default Away Settings</source>
2884         <translation>Výchozí nastavení Vzdálení</translation>
2885     </message>
2886     <message>
2887         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="243"/>
2888         <source>Nick to be used when being away</source>
2889         <translation>Přezdívka která se použije pokud jste vzdáleni</translation>
2890     </message>
2891     <message>
2892         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="253"/>
2893         <source>Default away reason</source>
2894         <translation>Výchozí důvod proč jste vzdáleni</translation>
2895     </message>
2896     <message>
2897         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="260"/>
2898         <source>Away Nick:</source>
2899         <translation>Přezdívka při vzdálení:</translation>
2900     </message>
2901     <message>
2902         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="267"/>
2903         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="296"/>
2904         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="365"/>
2905         <source>Away Reason:</source>
2906         <translation>Důvod vzdálení:</translation>
2907     </message>
2908     <message>
2909         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="279"/>
2910         <source>Set away when all clients have detached from the core</source>
2911         <translation>Nastaví vzdálení pokud jsou všichni klienti odpojeni od jádra</translation>
2912     </message>
2913     <message>
2914         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="282"/>
2915         <source>Away On Detach</source>
2916         <translation>Vzdálen při odpojení</translation>
2917     </message>
2918     <message>
2919         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="314"/>
2920         <source>Not implemented yet</source>
2921         <translation>Ještě jsme to neimplementovali ;]</translation>
2922     </message>
2923     <message>
2924         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="317"/>
2925         <source>Away On Idle</source>
2926         <translation>Nastavit vzdálen při nicnedělání</translation>
2927     </message>
2928     <message>
2929         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="331"/>
2930         <source>Set away after</source>
2931         <translation>Nastavit vzdálen po</translation>
2932     </message>
2933     <message>
2934         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="341"/>
2935         <source>minutes of being idle</source>
2936         <translation>minut nicnedělání</translation>
2937     </message>
2938     <message>
2939         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="406"/>
2940         <source>Ident:</source>
2941         <translation>Identifikace:</translation>
2942     </message>
2943     <message>
2944         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="413"/>
2945         <source>The &quot;ident&quot; is part of your hostmask and, together with your host, uniquely identifies you within the IRC network.</source>
2946         <translation type="unfinished"></translation>
2947     </message>
2948     <message>
2949         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="422"/>
2950         <source>Messages</source>
2951         <translation>Zprávy</translation>
2952     </message>
2953     <message>
2954         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="430"/>
2955         <source>Part Reason:</source>
2956         <translation>Důvod pro opuštění:</translation>
2957     </message>
2958     <message>
2959         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="443"/>
2960         <source>Quit Reason:</source>
2961         <translation>Důvod pro ukončení:</translation>
2962     </message>
2963     <message>
2964         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="453"/>
2965         <source>Kick Reason:</source>
2966         <translation>Důvod pro vyhození:</translation>
2967     </message>
2968     <message>
2969         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="487"/>
2970         <source>You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate</source>
2971         <translation>Abyste byli schopni měnit nastavení SSL klíče a certifikátu musí váš klient podporovat SSL</translation>
2972     </message>
2973     <message>
2974         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="516"/>
2975         <source>Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!
2976 Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!</source>
2977         <translation type="unfinished"></translation>
2978     </message>
2979     <message>
2980         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="545"/>
2981         <source>Continue</source>
2982         <translation>Pokračovat</translation>
2983     </message>
2984     <message>
2985         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="583"/>
2986         <source>Use SSL Key</source>
2987         <translation>Použít SSL Klíč</translation>
2988     </message>
2989     <message>
2990         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="597"/>
2991         <source>Key Type:</source>
2992         <translation>Typ klíče:</translation>
2993     </message>
2994     <message>
2995         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="636"/>
2996         <source>Use SSL Certificate</source>
2997         <translation>Použít SSL Certifikát</translation>
2998     </message>
2999     <message>
3000         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="655"/>
3001         <source>Organisation:</source>
3002         <translation>Organizace:</translation>
3003     </message>
3004     <message>
3005         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="689"/>
3006         <source>CommonName:</source>
3007         <translation>Běžné jméno:</translation>
3008     </message>
3009 </context>
3010 <context>
3011     <name>IdentityPage</name>
3012     <message>
3013         <location filename="../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp" line="107"/>
3014         <source>Setup Identity</source>
3015         <translation>Nastavení identity</translation>
3016     </message>
3017     <message>
3018         <location filename="../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp" line="112"/>
3019         <source>Default Identity</source>
3020         <translation>Výchozí Identita</translation>
3021     </message>
3022 </context>
3023 <context>
3024     <name>InputLine</name>
3025     <message numerus="yes">
3026         <location filename="../src/uisupport/inputline.cpp" line="211"/>
3027         <source>Do you really want to paste %n lines?</source>
3028         <translation>
3029             <numerusform>Opravdu chcete vložit %n řádek?</numerusform>
3030             <numerusform>Opravdu chcete vložit %n řádky?</numerusform>
3031             <numerusform>Opravdu chcete vložit %n řádků?</numerusform>
3032         </translation>
3033     </message>
3034     <message>
3035         <location filename="../src/uisupport/inputline.cpp" line="220"/>
3036         <source>Paste Protection</source>
3037         <translation>Ochrana při kopírovaní</translation>
3038     </message>
3039 </context>
3040 <context>
3041     <name>InputWidget</name>
3042     <message>
3043         <location filename="../src/qtui/inputwidget.cpp" line="54"/>
3044         <source>Focus Input Line</source>
3045         <translation>Přepnout na vstupní řádku</translation>
3046     </message>
3047     <message>
3048         <location filename="../src/qtui/inputwidget.cpp" line="55"/>
3049         <source>Ctrl+L</source>
3050         <translation></translation>
3051     </message>
3052     <message>
3053         <location filename="../src/qtui/ui/inputwidget.ui" line="20"/>
3054         <source>Form</source>
3055         <translation></translation>
3056     </message>
3057 </context>
3058 <context>
3059     <name>IrcConnectionWizard</name>
3060     <message>
3061         <location filename="../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp" line="51"/>
3062         <source>Save &amp;&amp; Connect</source>
3063         <translation>Uložit &amp;&amp; Připojit</translation>
3064     </message>
3065 </context>
3066 <context>
3067     <name>IrcListModel</name>
3068     <message>
3069         <location filename="../src/client/irclistmodel.cpp" line="59"/>
3070         <source>Channel</source>
3071         <translation>Kanál</translation>
3072     </message>
3073     <message>
3074         <location filename="../src/client/irclistmodel.cpp" line="60"/>
3075         <source>Users</source>
3076         <translation>Uživatelé</translation>
3077     </message>
3078     <message>
3079         <location filename="../src/client/irclistmodel.cpp" line="61"/>
3080         <source>Topic</source>
3081         <translation>Téma</translation>
3082     </message>
3083 </context>
3084 <context>
3085     <name>IrcServerHandler</name>
3086     <message>
3087         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="477"/>
3088         <source>%1 has changed topic for %2 to: &quot;%3&quot;</source>
3089         <translation>%1 změnil téma pro %2 na: &quot;%3&quot;</translation>
3090     </message>
3091     <message>
3092         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="502"/>
3093         <source>Received RPL_ISUPPORT (005) without parameters!</source>
3094         <translation>Obdrženo RPL_ISUPPORT (005) bez parametrů!</translation>
3095     </message>
3096     <message>
3097         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="510"/>
3098         <source>Received non RFC compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected behavior!</source>
3099         <translation>Obdržena RFC nekompatibilní RPL_ISUPPORT: což může vést k neočekávanému chování!</translation>
3100     </message>
3101     <message>
3102         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="527"/>
3103         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="534"/>
3104         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="541"/>
3105         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="548"/>
3106         <source>%1</source>
3107         <translation></translation>
3108     </message>
3109     <message>
3110         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="583"/>
3111         <source>[Whois] %1 is away: &quot;%2&quot;</source>
3112         <translation>[Whois] %1 je pryč: &quot;%2&quot;</translation>
3113     </message>
3114     <message>
3115         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="589"/>
3116         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="594"/>
3117         <source>%1 is away: &quot;%2&quot;</source>
3118         <translation>%1 je fuč: &quot;%2&quot;</translation>
3119     </message>
3120     <message>
3121         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="638"/>
3122         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="652"/>
3123         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="686"/>
3124         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="702"/>
3125         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="763"/>
3126         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="795"/>
3127         <source>[Whois] %1</source>
3128         <translation></translation>
3129     </message>
3130     <message>
3131         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="667"/>
3132         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="669"/>
3133         <source>[Whois] %1 is %2 (%3)</source>
3134         <translation>[Whois] %1 je %2 (%3)</translation>
3135     </message>
3136     <message>
3137         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="684"/>
3138         <source>%1 is online via %2 (%3)</source>
3139         <translation>%1 je online skrze %2 (%3)</translation>
3140     </message>
3141     <message>
3142         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="688"/>
3143         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="966"/>
3144         <source>[Whowas] %1</source>
3145         <translation></translation>
3146     </message>
3147     <message>
3148         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="714"/>
3149         <source>[Whowas] %1 was %2 (%3)</source>
3150         <translation>[Whowas] %1 byl %2 (%3)</translation>
3151     </message>
3152     <message>
3153         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="728"/>
3154         <source>[Who] End of /WHO list for %1</source>
3155         <translation>[Who] Konec /WHO seznamu pro %1</translation>
3156     </message>
3157     <message>
3158         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="748"/>
3159         <source>[Whois] %1 is logged in since %2</source>
3160         <translation>[Whois] %1 je přihlášen od %2</translation>
3161     </message>
3162     <message>
3163         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="750"/>
3164         <source>[Whois] %1 is idling for %2 (%3)</source>
3165         <translation>[Whois] %1 je nečinný po %2 (%3)</translation>
3166     </message>
3167     <message>
3168         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="753"/>
3169         <source>[Whois] idle message: %1</source>
3170         <translation>[Whois] důvod nečinnosti: %1</translation>
3171     </message>
3172     <message>
3173         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="785"/>
3174         <source>[Whois] %1 is a user on channels: %2</source>
3175         <translation>[Whois] %1 je uživatelem kanálů: %2</translation>
3176     </message>
3177     <message>
3178         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="787"/>
3179         <source>[Whois] %1 has voice on channels: %2</source>
3180         <translation>[Whois] %1 je mluvka na kanálech: %2</translation>
3181     </message>
3182     <message>
3183         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="789"/>
3184         <source>[Whois] %1 is an operator on channels: %2</source>
3185         <translation>[Whois] %1 je dozorce na kanálech: %2</translation>
3186     </message>
3187     <message>
3188         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="817"/>
3189         <source>Channel %1 has %2 users. Topic is: %3</source>
3190         <translation>Kanál %1 má %2 uživatelů. Tématem je: %3</translation>
3191     </message>
3192     <message>
3193         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="826"/>
3194         <source>End of channel list</source>
3195         <translation>Konec seznamu s kanály</translation>
3196     </message>
3197     <message>
3198         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="844"/>
3199         <source>Homepage for %1 is %2</source>
3200         <translation>Domovská stránka pro %1 je %2</translation>
3201     </message>
3202     <message>
3203         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="862"/>
3204         <source>Channel %1 created on %2</source>
3205         <translation>Kanál %1 byl vytvořen %2</translation>
3206     </message>
3207     <message>
3208         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="876"/>
3209         <source>No topic is set for %1.</source>
3210         <translation>Pro %1 není nastaveno žádné téma.</translation>
3211     </message>
3212     <message>
3213         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="891"/>
3214         <source>Topic for %1 is &quot;%2&quot;</source>
3215         <translation>Téma pro %1 je &quot;%2&quot;</translation>
3216     </message>
3217     <message>
3218         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="902"/>
3219         <source>Topic set by %1 on %2</source>
3220         <translation>Téma nastavil %1 v %2</translation>
3221     </message>
3222     <message>
3223         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="925"/>
3224         <source>[Who] %1</source>
3225         <translation></translation>
3226     </message>
3227     <message>
3228         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="984"/>
3229         <source>Nick %1 contains illegal characters</source>
3230         <translation>Přezdívka %1 obsahuje neplatné znaky</translation>
3231     </message>
3232     <message>
3233         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="995"/>
3234         <source>Nick already in use: %1</source>
3235         <translation>Přezdívka se již používá: %1</translation>
3236     </message>
3237     <message>
3238         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="1020"/>
3239         <source>No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick &lt;othernick&gt; to continue</source>
3240         <translation>Nebyla nalezena žádná volná a platná přezdívka ze seznamu přezdívek. Pro pokračování použíjte: /nick &lt;jiná_přezdívka&gt;</translation>
3241     </message>
3242 </context>
3243 <context>
3244     <name>IrcUserItem</name>
3245     <message>
3246         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="780"/>
3247         <source>idling since %1</source>
3248         <translation>nic nedělá od %1</translation>
3249     </message>
3250     <message>
3251         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="783"/>
3252         <source>login time: %1</source>
3253         <translation>čas přihlášení: %1</translation>
3254     </message>
3255     <message>
3256         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="786"/>
3257         <source>server: %1</source>
3258         <translation>server: %1</translation>
3259     </message>
3260 </context>
3261 <context>
3262     <name>MainWin</name>
3263     <message>
3264         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="254"/>
3265         <source>&amp;Connect to Core...</source>
3266         <translation>Přip&amp;ojit k jádru...</translation>
3267     </message>
3268     <message>
3269         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="256"/>
3270         <source>&amp;Disconnect from Core</source>
3271         <translation>O&amp;dpojit od jádra</translation>
3272     </message>
3273     <message>
3274         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="258"/>
3275         <source>Core &amp;Info...</source>
3276         <translation>&amp;Informace jádra...</translation>
3277     </message>
3278     <message>
3279         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="262"/>
3280         <source>&amp;Quit</source>
3281         <translation>&amp;Ukončit</translation>
3282     </message>
3283     <message>
3284         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="263"/>
3285         <source>Ctrl+Q</source>
3286         <translation></translation>
3287     </message>
3288     <message>
3289         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="273"/>
3290         <source>Show &amp;Search Bar</source>
3291         <translation>Zobrazit vy&amp;hledávání</translation>
3292     </message>
3293     <message>
3294         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="260"/>
3295         <source>Configure &amp;Networks...</source>
3296         <translation>Nastavit &amp;sítě...</translation>
3297     </message>
3298     <message>
3299         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="266"/>
3300         <source>&amp;Configure Buffer Views...</source>
3301         <translation>&amp;Nastavit pohledy na záložky...</translation>
3302     </message>
3303     <message>
3304         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="269"/>
3305         <source>&amp;Lock Layout</source>
3306         <translation>U&amp;zamknout rozvržení</translation>
3307     </message>
3308     <message>
3309         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="275"/>
3310         <source>Show Away Log</source>
3311         <translation>Zobrazit Log pro Pryč</translation>
3312     </message>
3313     <message>
3314         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="277"/>
3315         <source>Show Status &amp;Bar</source>
3316         <translation>Zo&amp;brazit stavový řádek</translation>
3317     </message>
3318     <message>
3319         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="281"/>
3320         <source>&amp;Configure Quassel...</source>
3321         <translation>&amp;Nastavit Quassel...</translation>
3322     </message>
3323     <message>
3324         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="282"/>
3325         <source>F7</source>
3326         <translation></translation>
3327     </message>
3328     <message>
3329         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="285"/>
3330         <source>&amp;About Quassel</source>
3331         <translation>O progr&amp;amu Quassel</translation>
3332     </message>
3333     <message>
3334         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="287"/>
3335         <source>About &amp;Qt</source>
3336         <translation>O &amp;Qt</translation>
3337     </message>
3338     <message>
3339         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="289"/>
3340         <source>Debug &amp;NetworkModel</source>
3341         <translation>Ladění Sít&amp;ovéhoModelu</translation>
3342     </message>
3343     <message>
3344         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="291"/>
3345         <source>Debug &amp;BufferViewOverlay</source>
3346         <translation>Ladění vrstvy P&amp;ohledu na záložky</translation>
3347     </message>
3348     <message>
3349         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="293"/>
3350         <source>Debug &amp;MessageModel</source>
3351         <translation>Ladění &amp;ModeluZpráv</translation>
3352     </message>
3353     <message>
3354         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="295"/>
3355         <source>Debug &amp;Log</source>
3356         <translation>Ladící &amp;Log</translation>
3357     </message>
3358     <message>
3359         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="302"/>
3360         <source>&amp;File</source>
3361         <translation>S&amp;oubor</translation>
3362     </message>
3363     <message>
3364         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="315"/>
3365         <source>&amp;Networks</source>
3366         <translation>&amp;Sítě</translation>
3367     </message>
3368     <message>
3369         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="321"/>
3370         <source>&amp;View</source>
3371         <translation>&amp;Záložky</translation>
3372     </message>
3373     <message>
3374         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="322"/>
3375         <source>&amp;Buffer Views</source>
3376         <translation>&amp;Pohledy na záložky</translation>
3377     </message>
3378     <message>
3379         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="324"/>
3380         <source>&amp;Toolbars</source>
3381         <translation>Liš&amp;ty</translation>
3382     </message>
3383     <message>
3384         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="336"/>
3385         <source>&amp;Settings</source>
3386         <translation>Na&amp;stavení</translation>
3387     </message>
3388     <message>
3389         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="343"/>
3390         <source>&amp;Help</source>
3391         <translation>&amp;Nápověda</translation>
3392     </message>
3393     <message>
3394         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="351"/>
3395         <source>Debug</source>
3396         <translation>Debug</translation>
3397     </message>
3398     <message>
3399         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="476"/>
3400         <source>Nicks</source>
3401         <translation>Přezdívky</translation>
3402     </message>
3403     <message>
3404         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="485"/>
3405         <source>Show Nick List</source>
3406         <translation>Zobrazit seznam přezdívek</translation>
3407     </message>
3408     <message>
3409         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="496"/>
3410         <source>Chat Monitor</source>
3411         <translation>Monitor pokecu</translation>
3412     </message>
3413     <message>
3414         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="507"/>
3415         <source>Show Chat Monitor</source>
3416         <translation>Zobrazí monitor pokecu</translation>
3417     </message>
3418     <message>
3419         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="511"/>
3420         <source>Inputline</source>
3421         <translation>Vstupní řádka</translation>
3422     </message>
3423     <message>
3424         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="520"/>
3425         <source>Show Input Line</source>
3426         <translation>Zobrasit řádku se vstupem</translation>
3427     </message>
3428     <message>
3429         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="531"/>
3430         <source>Topic</source>
3431         <translation>Téma</translation>
3432     </message>
3433     <message>
3434         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="543"/>
3435         <source>Show Topic Line</source>
3436         <translation>Zobrazit řádek s tématem</translation>
3437     </message>
3438     <message>
3439         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="596"/>
3440         <source>Main Toolbar</source>
3441         <translation>Hlavní nástrojová lišta</translation>
3442     </message>
3443     <message>
3444         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="644"/>
3445         <source>Connected to core.</source>
3446         <translation>Připojen k jádru.</translation>
3447     </message>
3448     <message>
3449         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="678"/>
3450         <source>Core Lag: %1</source>
3451         <translation>Spoždění jádra: %1</translation>
3452     </message>
3453     <message>
3454         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="714"/>
3455         <source>Not connected to core.</source>
3456         <translation>Nepřipojen k jádru.</translation>
3457     </message>
3458 </context>
3459 <context>
3460     <name>Message</name>
3461     <message>
3462         <location filename="../src/common/message.h" line="68"/>
3463         <source>Day changed to %1</source>
3464         <translation>A dnes máme: %1</translation>
3465     </message>
3466 </context>
3467 <context>
3468     <name>MessageModel</name>
3469     <message>
3470         <location filename="../src/client/messagemodel.cpp" line="373"/>
3471         <source>Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3</source>
3472         <translation>Požaduji %1 zpráv z historie pro záložku %2:%3</translation>
3473     </message>
3474 </context>
3475 <context>
3476     <name>MsgProcessorStatusWidget</name>
3477     <message>
3478         <location filename="../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui" line="19"/>
3479         <source>Form</source>
3480         <translation></translation>
3481     </message>
3482     <message>
3483         <location filename="../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui" line="34"/>
3484         <source>Receiving Backlog</source>
3485         <translation>Získávám historii</translation>
3486     </message>
3487 </context>
3488 <context>
3489     <name>NetworkAddDlg</name>
3490     <message>
3491         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="13"/>
3492         <source>Add Network</source>
3493         <translation>Přidat síť</translation>
3494     </message>
3495     <message>
3496         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="21"/>
3497         <source>Use preset:</source>
3498         <translation>Použít přednastavené:</translation>
3499     </message>
3500     <message>
3501         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="56"/>
3502         <source>Manually specify network settings</source>
3503         <translation>Ručně zvolit nastavení sítě</translation>
3504     </message>
3505     <message>
3506         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="66"/>
3507         <source>Manual Settings</source>
3508         <translation>Ruční nastavení</translation>
3509     </message>
3510     <message>
3511         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="74"/>
3512         <source>Network name:</source>
3513         <translation>Název síťě:</translation>
3514     </message>
3515     <message>
3516         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="84"/>
3517         <source>Server address:</source>
3518         <translation>Adresa serveru:</translation>
3519     </message>
3520     <message>
3521         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="94"/>
3522         <source>Port:</source>
3523         <translation>Port:</translation>
3524     </message>
3525     <message>
3526         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="114"/>
3527         <source>Server password:</source>
3528         <translation>Heslo serveru:</translation>
3529     </message>
3530     <message>
3531         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="130"/>
3532         <source>Use secure connection</source>
3533         <translation>Použít zabezpečené spojení</translation>
3534     </message>
3535 </context>
3536 <context>
3537     <name>NetworkEditDlg</name>
3538     <message>
3539         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui" line="13"/>
3540         <source>Dialog</source>
3541         <translation></translation>
3542     </message>
3543     <message>
3544         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui" line="21"/>
3545         <source>Please enter a network name:</source>
3546         <translation>Prosím zadejte název sítě:</translation>
3547     </message>
3548     <message>
3549         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="705"/>
3550         <source>Add Network</source>
3551         <translation>Přidat síť</translation>
3552     </message>
3553 </context>
3554 <context>
3555     <name>NetworkItem</name>
3556     <message>
3557         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="178"/>
3558         <source>Server: %1</source>
3559         <translation>Server: %1</translation>
3560     </message>
3561     <message>
3562         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="179"/>
3563         <source>Users: %1</source>
3564         <translation>Uživatelé: %1</translation>
3565     </message>
3566     <message>
3567         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="182"/>
3568         <source>Lag: %1 msecs</source>
3569         <translation>Zpoždění: %1 msecs</translation>
3570     </message>
3571 </context>
3572 <context>
3573     <name>NetworkModel</name>
3574     <message>
3575         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="811"/>
3576         <source>Buffer</source>
3577         <translation>Záložky</translation>
3578     </message>
3579     <message>
3580         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="811"/>
3581         <source>Topic</source>
3582         <translation>Téma</translation>
3583     </message>
3584     <message>
3585         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="811"/>
3586         <source>Nick Count</source>
3587         <translation>Počet přezdívek</translation>
3588     </message>
3589 </context>
3590 <context>
3591     <name>NetworkModelController</name>
3592     <message numerus="yes">
3593         <location filename="../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp" line="152"/>
3594         <source>Do you want to delete the following buffer(s) permanently?</source>
3595         <translation>
3596             <numerusform>Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?</numerusform>
3597             <numerusform>Opravdu chcete trvale smazat následující záložky?</numerusform>
3598             <numerusform>Opravdu chcete trvale smazat následující záložky?</numerusform>
3599         </translation>
3600     </message>
3601     <message>
3602         <location filename="../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp" line="157"/>
3603         <source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; This will delete all related data, including all backlog data, from the core&apos;s database and cannot be undone.</source>
3604         <translation>&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; Tento krop smaže všechna relevantí data, včetně historie, z databáze jádra a nelze jej zvrátit.</translation>
3605     </message>
3606     <message>
3607         <location filename="../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp" line="159"/>
3608         <source>&lt;br&gt;Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first.</source>
3609         <translation>&lt;br&gt;Aktivní záložky s kanály nelze smazat, nejprve musíte daný kanál opustit.</translation>
3610     </message>
3611     <message>
3612         <location filename="../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp" line="161"/>
3613         <source>Remove buffers permanently?</source>
3614         <translation>Odstranit trvale záložky?</translation>
3615     </message>
3616 </context>
3617 <context>
3618     <name>NetworkModelController::JoinDlg</name>
3619     <message>
3620         <location filename="../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp" line="420"/>
3621         <source>Join Channel</source>
3622         <translation>Vstoupit do kanálu</translation>
3623     </message>
3624     <message>
3625         <location filename="../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp" line="423"/>
3626         <source>Network:</source>
3627         <translation>Síť:</translation>
3628     </message>
3629     <message>
3630         <location filename="../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp" line="425"/>
3631         <source>Channel:</source>
3632         <translation>Kanál:</translation>
3633     </message>
3634 </context>
3635 <context>
3636     <name>NetworkPage</name>
3637     <message>
3638         <location filename="../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp" line="148"/>
3639         <source>Setup Network Connection</source>
3640         <translation>Nastavit připojení k síti</translation>
3641     </message>
3642 </context>
3643 <context>
3644     <name>NetworksSettingsPage</name>
3645     <message>
3646         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="37"/>
3647         <source>Networks</source>
3648         <translation>Sítě</translation>
3649     </message>
3650     <message>
3651         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="37"/>
3652         <source>Misc</source>
3653         <translation>Různé</translation>
3654     </message>
3655     <message>
3656         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="160"/>
3657         <source>&lt;b&gt;The following problems need to be corrected before your changes can be applied:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</source>
3658         <translation>&lt;b&gt;Následující problémy je třeba odstranit pro uložení změn:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</translation>
3659     </message>
3660     <message>
3661         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="161"/>
3662         <source>&lt;li&gt;All networks need at least one server defined&lt;/li&gt;</source>
3663         <translation>&lt;li&gt;Každá síť potřebuje definovaný alespoň jeden server&lt;/li&gt;</translation>
3664     </message>
3665     <message>
3666         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="162"/>
3667         <source>&lt;/ul&gt;</source>
3668         <translation>&lt;/ul&gt;</translation>
3669     </message>
3670     <message>
3671         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="163"/>
3672         <source>Invalid Network Settings</source>
3673         <translation>Špatné nastavení sítě</translation>
3674     </message>
3675     <message>
3676         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="542"/>
3677         <source>Delete Network?</source>
3678         <translation>Smazat síť?</translation>
3679     </message>
3680     <message>
3681         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="543"/>
3682         <source>Do you really want to delete the network &quot;%1&quot; and all related settings, including the backlog?</source>
3683         <translation>Opravdu chcete smazat síť &quot;%1&quot; a veškeré její nastavení, včetně historie?</translation>
3684     </message>
3685     <message>
3686         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="13"/>
3687         <source>Form</source>
3688         <translation></translation>
3689     </message>
3690     <message>
3691         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="47"/>
3692         <source>Re&amp;name...</source>
3693         <translation>Přejme&amp;novat...</translation>
3694     </message>
3695     <message>
3696         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="64"/>
3697         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="234"/>
3698         <source>&amp;Add...</source>
3699         <translation>Přid&amp;at...</translation>
3700     </message>
3701     <message>
3702         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="87"/>
3703         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="251"/>
3704         <source>De&amp;lete</source>
3705         <translation>&amp;Smazat</translation>
3706     </message>
3707     <message>
3708         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="123"/>
3709         <source>Network Details</source>
3710         <translation>Detaily sítě</translation>
3711     </message>
3712     <message>
3713         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="131"/>
3714         <source>Identity:</source>
3715         <translation>Identita:</translation>
3716     </message>
3717     <message>
3718         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="189"/>
3719         <source>Servers</source>
3720         <translation>Servery</translation>
3721     </message>
3722     <message>
3723         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="192"/>
3724         <source>Manage servers for this network</source>
3725         <translation>Spravovat servery pro tuto síť</translation>
3726     </message>
3727     <message>
3728         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="216"/>
3729         <source>&amp;Edit...</source>
3730         <translation>&amp;Editovat...</translation>
3731     </message>
3732     <message>
3733         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="277"/>
3734         <source>Move upwards in list</source>
3735         <translation>Posunout výš v seznamu</translation>
3736     </message>
3737     <message>
3738         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="148"/>
3739         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="280"/>
3740         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="294"/>
3741         <source>...</source>
3742         <translation></translation>
3743     </message>
3744     <message>
3745         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="291"/>
3746         <source>Move downwards in list</source>
3747         <translation>Posunout níž v seznamu</translation>
3748     </message>
3749     <message>
3750         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="339"/>
3751         <source>Configure automatic identification or misc. commands to be executed after connecting to a server</source>
3752         <translation>Natavit automatickou identifikaci, nebo různé příkazy ke spuštení, po připojení k serveru</translation>
3753     </message>
3754     <message>
3755         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="345"/>
3756         <source>Commands to execute on connect:</source>
3757         <translation>Příkazy, které se spustí při připojení:</translation>
3758     </message>
3759     <message>
3760         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="361"/>
3761         <source>Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.
3762 Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely be needed here!</source>
3763         <translation type="unfinished"></translation>
3764     </message>
3765     <message>
3766         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="491"/>
3767         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="500"/>
3768         <source>Auto Identify</source>
3769         <translation>Automaticky identifikovat</translation>
3770     </message>
3771     <message>
3772         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="515"/>
3773         <source>NickServ</source>
3774         <translation></translation>
3775     </message>
3776     <message>
3777         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="532"/>
3778         <source>Service:</source>
3779         <translation>Služba:</translation>
3780     </message>
3781     <message>
3782         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="542"/>
3783         <source>Password:</source>
3784         <translation>Heslo:</translation>
3785     </message>
3786     <message>
3787         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="569"/>
3788         <source>Configure advanced settings such as message encodings and automatic reconnect</source>
3789         <translation>Nastavení pokročilých možností, jako kódování a automatické opakování připojení</translation>
3790     </message>
3791     <message>
3792         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="578"/>
3793         <source>Control encodings for in- and outgoing messages</source>
3794         <translation>Nastavení kódování pro příchozí a odchozí zprávy</translation>
3795     </message>
3796     <message>
3797         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="566"/>
3798         <source>Encodings</source>
3799         <translation>Kódování</translation>
3800     </message>
3801     <message>
3802         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="336"/>
3803         <source>Commands</source>
3804         <translation>Příkazy</translation>
3805     </message>
3806     <message>
3807         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="373"/>
3808         <source>Connection</source>
3809         <translation>Spojení</translation>
3810     </message>
3811     <message>
3812         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="581"/>
3813         <source>Use Custom Encodings</source>
3814         <translation>Používat různá kódování</translation>
3815     </message>
3816     <message>
3817         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="592"/>
3818         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="612"/>
3819         <source>Specify which encoding your messages will be sent in.
3820 UTF-8 should be a sane choice for most networks.</source>
3821         <translation type="unfinished"></translation>
3822     </message>
3823     <message>
3824         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="596"/>
3825         <source>Send messages in:</source>
3826         <translation>Odesílat zprávy v:</translation>
3827     </message>
3828     <message>
3829         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="623"/>
3830         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="643"/>
3831         <source>Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.
3832 This setting defines the encoding for messages that are not Utf8.</source>
3833         <translation type="unfinished"></translation>
3834     </message>
3835     <message>
3836         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="627"/>
3837         <source>Receive fallback:</source>
3838         <translation type="unfinished"></translation>
3839     </message>
3840     <message>
3841         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="654"/>
3842         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="668"/>
3843         <source>This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.
3844 Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!</source>
3845         <translation type="unfinished"></translation>
3846     </message>
3847     <message>
3848         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="658"/>
3849         <source>Server encoding:</source>
3850         <translation>Kódování serveru:</translation>
3851     </message>
3852     <message>
3853         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="382"/>
3854         <source>Control automatic reconnect to the network</source>
3855         <translation type="unfinished"></translation>
3856     </message>
3857     <message>
3858         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="385"/>
3859         <source>Automatic Reconnect</source>
3860         <translation>Automaticky znovu připojit</translation>
3861     </message>
3862     <message>
3863         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="396"/>
3864         <source>Interval:</source>
3865         <translation>Interval:</translation>
3866     </message>
3867     <message>
3868         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="403"/>
3869         <source> s</source>
3870         <translation></translation>
3871     </message>
3872     <message>
3873         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="419"/>
3874         <source>Retries:</source>
3875         <translation>Opakování:</translation>
3876     </message>
3877     <message>
3878         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="439"/>
3879         <source>Unlimited</source>
3880         <translation>Neomezeně</translation>
3881     </message>
3882     <message>
3883         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="464"/>
3884         <source>Rejoin all channels on reconnect</source>
3885         <translation>Znovu vstoupit do kanálů při opakovaném spojení</translation>
3886     </message>
3887 </context>
3888 <context>
3889     <name>NickEditDlg</name>
3890     <message>
3891         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="420"/>
3892         <source>Add Nickname</source>
3893         <translation>Přidat přezdívku</translation>
3894     </message>
3895     <message>
3896         <location filename="../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui" line="13"/>
3897         <source>Edit Nickname</source>
3898         <translation>Upravit přezdívku</translation>
3899     </message>
3900     <message>
3901         <location filename="../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui" line="19"/>
3902         <source>Please enter a valid nickname:</source>
3903         <translation>Prosím vložte validní přezdívku:</translation>
3904     </message>
3905     <message>
3906         <location filename="../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui" line="32"/>
3907         <source>A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and the special characters {, }, [, ], \, |, `, ^, _ and -.</source>
3908         <translation>Validní přezdívka může obsahovat písmenka anglické abecedy, čísla, a speciální znaky {, }, [, ], \, |, `, ^, _ a -.</translation>
3909     </message>
3910 </context>
3911 <context>
3912     <name>NotificationsSettingsPage</name>
3913     <message>
3914         <location filename="../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp" line="28"/>
3915         <source>Notifications</source>
3916         <translation>Oznámení</translation>
3917     </message>
3918     <message>
3919         <location filename="../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp" line="28"/>
3920         <source>Appearance</source>
3921         <translation>Vzhled</translation>
3922     </message>
3923 </context>
3924 <context>
3925     <name>PhononNotificationBackend::ConfigWidget</name>
3926     <message>
3927         <location filename="../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp" line="142"/>
3928         <source>Select Audio File</source>
3929         <translation>Vyberte zvukový soubor</translation>
3930     </message>
3931 </context>
3932 <context>
3933     <name>PhononNotificationConfigWidget</name>
3934     <message>
3935         <location filename="../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui" line="13"/>
3936         <source>Form</source>
3937         <translation></translation>
3938     </message>
3939     <message>
3940         <location filename="../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui" line="19"/>
3941         <source>Audio Notification (via Phonon)</source>
3942         <translation>Zvuková oznámení (skrz Phonon)</translation>
3943     </message>
3944     <message>
3945         <location filename="../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui" line="28"/>
3946         <source>Play File:</source>
3947         <translation>Přehrát soubor:</translation>
3948     </message>
3949 </context>
3950 <context>
3951     <name>PostgreSqlStorage</name>
3952     <message>
3953         <location filename="../src/core/postgresqlstorage.cpp" line="61"/>
3954         <source>PostgreSQL Turbo Bomber HD!</source>
3955         <translation>PostgreSQL Proste labůžo!</translation>
3956     </message>
3957 </context>
3958 <context>
3959     <name>QObject</name>
3960     <message>
3961         <location filename="../src/client/backlogrequester.cpp" line="72"/>
3962         <source>Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers</source>
3963         <translation>Požaduji %1 zpráv historie pro %2 záložky</translation>
3964     </message>
3965     <message>
3966         <location filename="../src/client/backlogrequester.cpp" line="96"/>
3967         <source>Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)</source>
3968         <translation>Požaduji celkem %1 nepřečtených zpráv historie (a navíc ještě %2)</translation>
3969     </message>
3970     <message>
3971         <location filename="../src/client/backlogrequester.cpp" line="113"/>
3972         <source>Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers</source>
3973         <translation>Požaduji celkem %1 nepřečtených zpráv historie pro %2 záložek</translation>
3974     </message>
3975     <message>
3976         <location filename="../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp" line="56"/>
3977         <source>Welcome to Quassel IRC</source>
3978         <translation>Vítejte v IRC klientu Quassel</translation>
3979     </message>
3980     <message>
3981         <location filename="../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp" line="58"/>
3982         <source>This wizard will help you to set up your default identity and your IRC network connection.&lt;br&gt;This only covers basic settings. You can cancel this wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes.</source>
3983         <translation>Tento průvodce vám pomůže nastavit výchozí identitu a spojení k IRC síti.&lt;br&gt;Zaměřuje se pouze na základní nastavení. Můžete ho kdykoliv přerušit a použít nastavení v aplikaci pro podrobnější nastavení/změny.</translation>
3984     </message>
3985 </context>
3986 <context>
3987     <name>Quassel::secondsToString()</name>
3988     <message>
3989         <location filename="../src/common/util.cpp" line="129"/>
3990         <source>year</source>
3991         <translation>rok</translation>
3992     </message>
3993     <message>
3994         <location filename="../src/common/util.cpp" line="130"/>
3995         <source>day</source>
3996         <translation>den</translation>
3997     </message>
3998     <message>
3999         <location filename="../src/common/util.cpp" line="131"/>
4000         <source>h</source>
4001         <translation>h</translation>
4002     </message>
4003     <message>
4004         <location filename="../src/common/util.cpp" line="132"/>
4005         <source>min</source>
4006         <translation>min</translation>
4007     </message>
4008     <message>
4009         <location filename="../src/common/util.cpp" line="133"/>
4010         <source>sec</source>
4011         <translation>sec</translation>
4012     </message>
4013 </context>
4014 <context>
4015     <name>QueryBufferItem</name>
4016     <message>
4017         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="380"/>
4018         <source>&lt;b&gt;Query with %1&lt;/b&gt;</source>
4019         <translation>&lt;b&gt;Pokec s %1&lt;/b&gt;</translation>
4020     </message>
4021     <message>
4022         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="398"/>
4023         <source>idling since %1</source>
4024         <translation>nic nedělá od %1</translation>
4025     </message>
4026     <message>
4027         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="401"/>
4028         <source>login time: %1</source>
4029         <translation>čas přihlášení: %1</translation>
4030     </message>
4031     <message>
4032         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="404"/>
4033         <source>server: %1</source>
4034         <translation>server: %1</translation>
4035     </message>
4036 </context>
4037 <context>
4038     <name>SaveIdentitiesDlg</name>
4039     <message>
4040         <location filename="../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui" line="13"/>
4041         <source>Sync With Core</source>
4042         <translation>Synchronizovat s Jádrem</translation>
4043     </message>
4044     <message>
4045         <location filename="../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui" line="21"/>
4046         <source>Syncing data with core, please wait...</source>
4047         <translation>Synchronizuji data s Jádrem, prosím o strpení...</translation>
4048     </message>
4049     <message>