# # Translators: # , 2012. msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: Quassel IRC\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.quassel-irc.org/\n" "PO-Revision-Date: 2012-03-05 10:08+0000\n" "Last-Translator: derpella \n" "Language-Team: \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Language: pl\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n" "X-Qt-Contexts: true\n" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17 msgctxt "AboutDlg|" msgid "About Quassel" msgstr "Quassel- informacje" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "\n" "

Quassel IRC

" msgstr "\n

Quassel IRC

" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "\n" "

Version 0.2.0-pre, Build >= 474 (2008-02-08)

" msgstr "\n

Version 0.2.0-pre, Build >= 474 (2008-02-08)

" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115 msgctxt "AboutDlg|" msgid "&About" msgstr "&Informacje" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135 msgctxt "AboutDlg|" msgid "A&uthors" msgstr "A&utorzy" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155 msgctxt "AboutDlg|" msgid "&Contributors" msgstr "&Kontrybutorzy" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175 msgctxt "AboutDlg|" msgid "&Thanks To" msgstr "&Podziękowania" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:32 #, qt-format msgctxt "AboutDlg|" msgid "Version: %1
Protocol version: %2
Built: %3" msgstr "Wersja: %1
Wersja protokołu: %2
Built: %3" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:46 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "A modern, distributed IRC Client

©2005-2012 by the " "Quassel Project
http://quassel-" "irc.org
#quassel on Freenode

Quassel IRC is dual-" "licensed under GPLv2" " and GPLv3.
Most " "icons are © by the Oxygen " "Team and used under the LGPL.

Please use " "http://bugs.quassel-irc.org to " "report bugs." msgstr "" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:62 msgctxt "AboutDlg|" msgid "Quassel IRC is mainly developed by:" msgstr "Quassel IRC jest dziełem:" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:77 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) " "and everybody we forgot to mention here:" msgstr "Pragniemy podziękować następującym kontrybutorom (w kolejności alfabetycznej) oraz wszystkim, których zapomnieliśmy wspomnieć tutaj:" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:135 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "Special thanks goes to:
 John \"nox\" Hand
for the original Quassel " "icon - The All-Seeing Eye
 The Oxygen Team
for " "creating all the artwork you see throughout Quassel
 Qt Software formerly known as " "Trolltech
for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring " "development of QuasselTopia with Greenphones and more
for keeping Qt alive, and for " "sponsoring development of Quassel Mobile with N810s
" msgstr "Specjalne podziękowania dla:
 Johna \"nox\" Hand
za oryginalną ikonę Quassela - The All-Seeing Eye
 The Oxygen Team
za stworzenie całej grafiki
 Qt Software znane wcześniej jako Trolltech
za stworzenie Qt i Qtopii, i za sponsorowanie tworzenia QuasselTopii z Greenphones i więcej
za utrzymywanie Qt przy życiu, oraz sponsorowanie Quassel Mobile dla N810s
" #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:115 #, qt-format msgctxt "AbstractSqlStorage|" msgid "" "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..." msgstr "Zainstalowana Schema (version %1) nie jest aktualna. Aktualizacja do wersji %2..." #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:117 msgctxt "AbstractSqlStorage|" msgid "Upgrade failed..." msgstr "Aktualizacja zakończona niepowodzeniem..." #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:55 msgctxt "AliasesModel|" msgid "" "The shortcut for the alias
It can be used as a regular slash " "command.

Example: \"foo\" can be used per /foo" msgstr "Skróty dla aliasów
Mogą być używane jako zwykłe polecenia zaczynające się od slasha

Przykład: \"foo\" może być używane jako /foo" #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:59 msgctxt "AliasesModel|" msgid "" "The string the shortcut will be expanded to
special " "variables:
- $i represents the i'th parameter.
- " "$i..j represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.
- $i.. represents all parameters from i on separated by spaces. - $i:hostname represents the hostname of the user identified by " "the i'th parameter or a * if unknown.
- $0 the whole string. - $nick your current nickname
- $channel the name of" " the selected channel

Multiple commands can be separated with " "semicolons

Example: \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will" " be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test " "All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3" msgstr "Ciąg skrótu będzie rozszerzony do
specjalnych zmiennych
- $i reprezentuje i-ty parametr.
- $i..j reprezentuje parametry od i-tego do j-tego, rozdzielone spacjami.
- $i.. reprezentuje wszystkie parametry zaczynając od i, rozdzielone spacjami.
- $i:hostname reprezentuje nazwę hostu użytkownika zdefiniowanego i-tym parametrem, lub *, gdy jest nieznany.
- $0cały ciąg.
- $nick Twój aktualny nick
- $channel nazwa wybranego kanału

Wiele poleceń może być rozdzielonych średnikiem

Przykład: \"Test $1; Test $2; Test All $0\" będzie rozwinięty do trzech różnych wiadomości: \"Test 1\", \"Test 2\" i \"Test All 1 2 3\" , kiedy wezwane /test 1 2 3" #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:170 msgctxt "AliasesModel|" msgid "Alias" msgstr "Alias" #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:171 msgctxt "AliasesModel|" msgid "Expansion" msgstr "Rozszerzenie" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "New" msgstr "Nowe" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "Delete" msgstr "Usuń" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "Aliases" msgstr "Aliasy" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Client style:" msgstr "Styl klienta:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Set application style" msgstr "Ustaw styl aplikacji" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Language:" msgstr "Języki:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Set the application language. Requires restart!" msgstr "Ustaw język aplikacji. Wymaga restartu!" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:74 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Use custom stylesheet" msgstr "Użyj własnego zestawu stylów" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Path:" msgstr "Ścieżka:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Show system tray icon" msgstr "Pokaż ikonę w trayu" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Hide to tray on close button" msgstr "Chowaj do traya przy zamknięciu programu" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:216 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Enable animations" msgstr "Włącz animacje" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:231 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Message Redirection" msgstr "Przekierunkowanie wiadomości" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:237 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "User Notices:" msgstr "Powiadomienia od użytownika:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:280 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Server Notices:" msgstr "Powiadomienia od serwera:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:294 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Default Target" msgstr "Domyślny cel" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:301 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Status Window" msgstr "Okno statusu" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:308 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Current Chat" msgstr "Bieżąca rozmowa" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:315 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Errors:" msgstr "Błędy:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Interface" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:225 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Please choose a stylesheet file" msgstr "Proszę wybrać plik stylu" #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33 msgctxt "AwayLogView|" msgid "Away Log" msgstr "Log nieobecności" #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:44 msgctxt "AwayLogView|" msgid "Show Network Name" msgstr "Pokaż nazwę sieci" #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:49 msgctxt "AwayLogView|" msgid "Show Buffer Name" msgstr "Pokaż nazwę buferu" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in " "the buffer view." msgstr "Ilość wiadomości pobieranych od rdzenia przy przewijaniu w górę od zabuferowanego widoku." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Dynamic backlog amount:" msgstr "Ilość dynamicznego backlogu:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Backlog request method:" msgstr "Metoda pobierania backlogu:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Fixed amount per chat" msgstr "Stała ilość na jedną rozmowę" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Unread messages per chat" msgstr "Nieprzeczytane wiadomości na rozmowę" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Globally unread messages" msgstr "Nieprzeczytane wiadomości ogółem" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat " "window from the backlog." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "amount of messages per buffer that are requested after the core connection " "has been established." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Initial backlog amount:" msgstr "Początkowa ilość backlogu:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n" "\n" "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Limit:" msgstr "Limit:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Unlimited" msgstr "Bez limitu" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The " "Limit does not apply here." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Additional Messages:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n" "\n" "Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n" "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n" "\n" "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Interface" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Backlog Fetching" msgstr "Pobieranie backlogu" #: ../src/client/networkmodel.cpp:346 #, qt-format msgctxt "BufferItem|" msgid "

%1 - %2

" msgstr "

%1 - %2

" #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:251 msgctxt "BufferView|" msgid "Merge buffers permanently?" msgstr "Czy na pewno połączyć bufery na stałe?" #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:252 #, qt-format msgctxt "BufferView|" msgid "" "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n" " This cannot be reversed!" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14 msgctxt "BufferViewEditDlg|" msgid "Dialog" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22 msgctxt "BufferViewEditDlg|" msgid "Please enter a name for the chat list:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:520 msgctxt "BufferViewEditDlg|" msgid "Add Chat List" msgstr "" #: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:52 msgctxt "BufferViewFilter|" msgid "Show / Hide Chats" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Re&name..." msgstr "Zmień &nazwę" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "&Add..." msgstr "Dod&aj" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "De&lete" msgstr "&Usuń" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Chat List Settings" msgstr "Ustawienia listy rozmów" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Network:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:117 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "All" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "" "This option is not available when all Networks are visible.\n" "In this mode no separate status buffer is displayed." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Show status window" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Show channels" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Show queries" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Hide inactive chats" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Add new chats automatically" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Sort alphabetically" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Minimum Activity:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "No Activity" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Other Activity" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "New Message" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Highlight" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Preview:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Custom Chat Lists" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:342 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Delete Chat List?" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:343 #, qt-format msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26 msgctxt "BufferViewWidget|" msgid "BufferView" msgstr "" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:79 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Zoom In" msgstr "" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:85 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Zoom Out" msgstr "" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:90 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Actual Size" msgstr "" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:94 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Set Marker Line" msgstr "" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:98 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Go to Marker Line" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:503 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Channel %1" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:506 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Users: %1" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:510 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Mode: %1" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:521 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Topic: %1" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:525 msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Not active
Double-click to join" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:528 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "

%1

" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:14 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Channel List" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:38 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Search Pattern:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:48 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "" "Toggle between simple and advanced mode.\n" "Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server." msgstr "" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Show Channels" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:86 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Filter:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:98 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Errors Occurred:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "" "\n" "\n" "

SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11

\n" "

" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Operation Mode:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "" "\n" "\n" "

Operation modes:

\n" "

Opt-In: Only buffers on the right side are shown in chatmonitor

\n" "

Opt-Out: Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor

" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Available:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Move selected buffers to the left" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Move selected buffers to the right" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:236 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Show:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "" "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Always show highlighted messages" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Show own messages" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Chat Monitor" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:58 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Opt In" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Opt Out" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:239 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Ignore:" msgstr "" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:52 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Show Own Messages" msgstr "" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:59 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Show Network Name" msgstr "" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:64 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Show Buffer Name" msgstr "" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:71 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Configure..." msgstr "" #: ../src/qtui/chatscene.cpp:743 msgctxt "ChatScene|" msgid "Copy Selection" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "..." msgstr "" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "case sensitive" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "search nick" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "search message" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "ignore joins, parts, etc." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Timestamp format:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:32 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "[hh:mm:ss]" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:59 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Custom chat window font:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:92 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Show colored text in the chat window" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:95 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Allow colored text (mIRC color codes)" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:111 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "" "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:114 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Show previews of webpages on URL hover" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:130 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "" "Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting " "another channel" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:133 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Set marker line automatically when switching chats" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:149 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Custom Colors" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:167 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Action:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:174 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:198 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:222 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:259 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:283 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:314 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:338 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:362 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:386 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:403 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:443 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:460 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:477 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:494 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:511 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:528 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:545 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:562 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:579 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:596 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:613 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:630 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:647 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:664 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:681 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:698 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:726 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "..." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:191 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Timestamp:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:215 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Channel message:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:252 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Highlight foreground:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:276 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Command message:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:300 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Highlight background:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:307 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Server message:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:331 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Marker line:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:355 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Error message:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:379 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Background:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:423 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Use Sender Coloring" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:719 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Own messages:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Chat View" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:41 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "You need at 0.6 quasselcore to use this feature" msgstr "" #: ../src/client/client.cpp:270 msgctxt "Client|" msgid "Identity already exists in client!" msgstr "" #: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:161 #, qt-format msgctxt "ClientBacklogManager|" msgid "Processed %1 messages in %2 seconds." msgstr "" #: ../src/client/clientbufferviewmanager.cpp:52 msgctxt "ClientBufferViewManager|" msgid "All Chats" msgstr "" #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:88 msgctxt "ClientUserInputHandler|" msgid "/JOIN expects a channel" msgstr "" #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:98 msgctxt "ClientUserInputHandler|" msgid "/QUERY expects at least a nick" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Configure the IRC Connection" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Enable Ping Timeout Detection" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Ping interval:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid " seconds" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Disconnect after" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "missed pings" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "" "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly" " interesting for tracking users' away status." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Update interval:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Ignore channels with more than:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid " users" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Minimum delay between requests:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "" #: ../src/qtui/chatitem.cpp:683 msgctxt "ContentsChatItem|" msgid "Copy Link Address" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:38 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Connect" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Disconnect" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:41 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Join" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Part" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Delete Chat(s)..." msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Go to Chat" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:46 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Joins" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Parts" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Quits" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Nick Changes" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Mode Changes" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Day Changes" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Topic Changes" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Set as Default..." msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Use Defaults..." msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:56 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Join Channel..." msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:58 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Start Query" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Show Query" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Whois" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:62 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Version" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Time" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Ping" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Client info" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Custom..." msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:78 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Give Operator Status" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Take Operator Status" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Give Voice" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Take Voice" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Kick From Channel" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Ban From Channel" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Kick && Ban" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Hide Chat(s) Temporarily" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Hide Chat(s) Permanently" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:88 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Show Channel List" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Show Ignore List" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:102 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Hide Events" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:110 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "CTCP" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:122 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Actions" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:126 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Ignore" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:131 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Add Ignore Rule" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Existing Rules" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:182 msgctxt "Core|" msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..." msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:183 msgctxt "Core|" msgid "" "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n" "Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore\n" "to work." msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:235 msgctxt "Core|" msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:277 msgctxt "Core|" msgid "Admin user or password not set." msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:280 msgctxt "Core|" msgid "Could not setup storage!" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:284 msgctxt "Core|" msgid "Creating admin user..." msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:397 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Invalid listen address %1" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:405 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:413 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:421 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:431 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:439 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:448 msgctxt "Core|" msgid "Could not open any network interfaces to listen on!" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:482 msgctxt "Core|" msgid "Client connected from" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:485 msgctxt "Core|" msgid "Closing server for basic setup." msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:504 msgctxt "Core|" msgid "Antique client trying to connect... refusing." msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:516 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "" "Your Quassel Client is too old!
This core needs at least " "client/core protocol version %1.
Please consider upgrading your client." msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:520 ../src/core/core.cpp:610 ../src/core/core.cpp:634 msgctxt "Core|" msgid "Client" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:520 msgctxt "Core|" msgid "too old, rejecting." msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:537 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Quassel Core Version %1
Built: %2
Up %3d%4h%5m (since %6)" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:590 msgctxt "Core|" msgid "Starting TLS for Client:" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:608 msgctxt "Core|" msgid "" "Client not initialized!
You need to send an init message before " "trying to login." msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:610 msgctxt "Core|" msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting." msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:628 msgctxt "Core|" msgid "" "Invalid username or password!
The username/password combination " "you supplied could not be found in the database." msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:634 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)." msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:645 msgctxt "Core|" msgid "Non-authed client disconnected." msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:651 msgctxt "Core|" msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:699 msgctxt "Core|" msgid "Could not initialize session for client:" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:721 msgctxt "Core|" msgid "Could not find a session for client:" msgstr "" #: ../src/client/coreaccount.h:39 msgctxt "CoreAccount|" msgid "Internal Core" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:229 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Edit Core Account" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:20 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Account Details" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:26 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Account Name:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:33 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Local Core" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:40 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:173 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Hostname:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:47 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:180 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "localhost" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:54 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:187 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Port:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:93 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:226 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "User:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:103 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:236 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Password:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:117 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Remember" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:127 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Use a Proxy" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:139 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Proxy Type:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:147 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Socks 5" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:152 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "HTTP" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:231 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Add Core Account" msgstr "" #: ../src/client/coreaccountmodel.cpp:64 msgctxt "CoreAccountModel|" msgid "Internal Core" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:20 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Connect to Quassel Core" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:30 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Core Accounts" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:45 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Edit..." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:56 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Add..." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:67 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Delete" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:96 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Automatically connect on startup" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:136 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Connect to last account used" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:148 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Always connect to" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:29 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Remote Cores" msgstr "" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:69 msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "Core Configuration Wizard" msgstr "" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:97 msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..." msgstr "" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:104 #, qt-format msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "" "Core configuration failed:
%1
Press Next to start " "over." msgstr "" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:119 msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "" "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!
Please " "remember to configure your identities and networks now." msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:22 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Username:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:32 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Password:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:46 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Repeat password:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:60 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Remember password" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "" "Note: Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\n" "If you need to do these things, please run \"quasselcore --help\"." msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|" msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core." msgstr "" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:150 msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|" msgid "Create Admin User" msgstr "" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:151 msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|" msgid "" "First, we will create a user on the core. This first user will have " "administrator privileges." msgstr "" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:135 msgctxt "CoreConfigWizardPages::IntroPage|" msgid "Introduction" msgstr "" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:182 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|" msgid "Select Storage Backend" msgstr "" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:183 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|" msgid "" "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the " "backlog and other data in." msgstr "" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:277 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|" msgid "Connection Properties" msgstr "" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:317 msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|" msgid "Storing Your Settings" msgstr "" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:318 msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|" msgid "" "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in " "automatically." msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Storage Backend:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Description" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Foobar" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Your Choices" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Admin User:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "foo" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Storage Backend:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "bar" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..." msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:14 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Authentication Required" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:20 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Please enter your account data:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:35 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Password:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:49 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Username:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:58 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Remember password" msgstr "" #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:75 #, qt-format msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Please enter your credentials for %1:" msgstr "" #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:40 msgctxt "CoreConnectDlg|" msgid "Connect to Core" msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:168 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Network is down" msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:202 ../src/client/coreconnection.cpp:321 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Disconnected" msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:205 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Looking up %1..." msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:208 ../src/client/coreconnection.cpp:450 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Connecting to %1..." msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:211 ../src/client/coreconnection.cpp:573 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Connected to %1" msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:214 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Disconnecting from %1..." msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:272 msgctxt "CoreConnection|" msgid "" "The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider " "upgrading." msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:300 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Invalid data received from core" msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:349 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Disconnected from core." msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:427 ../src/client/coreconnection.cpp:511 #: ../src/client/coreconnection.cpp:556 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Unencrypted connection canceled" msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:457 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Synchronizing to core..." msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:478 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "" "The Quassel Core you are trying to connect to is too old!
Need at " "least core/client protocol v%1 to connect." msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:592 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Logging in..." msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:597 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Login canceled" msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:622 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Receiving session state" msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:624 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Synchronizing to %1..." msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:648 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Receiving network states" msgstr "" #: ../src/client/coreconnection.cpp:698 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Synchronized to %1" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:14 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:20 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Network Status Detection" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "" "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most" " KDE users" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Use KDE's network status detection (via Solid)" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:41 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:57 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:154 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "" "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after " "a certain time" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Ping timeout after" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:60 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:157 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid " seconds" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:100 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "" "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. " "This may take a long time after actually losing connectivity" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Never time out actively" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:113 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Automatically reconnect on network failures" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:147 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Retry every" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Remote Cores" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Connection" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:14 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:32 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "Message" msgstr "" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:61 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|seconds" msgid "s" msgstr "" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:61 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|milliseconds" msgid "ms" msgstr "" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:62 #, qt-format msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "(Lag: %1 %2)" msgstr "" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:75 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "The connection to your core is encrypted with SSL." msgstr "" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:78 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "The connection to your core is not encrypted." msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Core Information" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Version:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Uptime:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Connected Clients:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Build date:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Close" msgstr "" #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:53 #, qt-format msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "%n Day(s)" msgid_plural "%n Day(s)" msgstr[0] "" msgstr[1] "" msgstr[2] "" #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:54 #, qt-format msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid " %1:%2:%3 (since %4)" msgstr "" #: ../src/core/corenetwork.cpp:153 msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Connection failed. Cycling to next Server" msgstr "" #: ../src/core/corenetwork.cpp:161 ../src/core/corenetwork.cpp:162 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Connecting to %1:%2..." msgstr "" #: ../src/core/corenetwork.cpp:210 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Disconnecting. (%1)" msgstr "" #: ../src/core/corenetwork.cpp:210 msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Core Shutdown" msgstr "" #: ../src/core/corenetwork.cpp:348 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Could not connect to %1 (%2)" msgstr "" #: ../src/core/corenetwork.cpp:350 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Connection failure: %1" msgstr "" #: ../src/core/coresession.cpp:214 msgctxt "CoreSession|" msgid "Client" msgstr "" #: ../src/core/coresession.cpp:214 #, qt-format msgctxt "CoreSession|" msgid "disconnected (UserId: %1)." msgstr "" #: ../src/core/coresession.cpp:440 #, qt-format msgctxt "CoreSession|" msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to" " create network %1!" msgstr "" #: ../src/core/coresession.cpp:472 msgctxt "CoreSession|" msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already " "exists, updating instead!" msgstr "" #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:65 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "" "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick to " "continue" msgstr "" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:81 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "away" msgstr "" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:150 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "sending CTCP-%1 request to %2" msgstr "" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:177 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /delkey deletes the encryption key for nick or " "channel or just /delkey when in a channel or query." msgstr "" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:184 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:517 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "No key has been set for %1." msgstr "" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:197 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "The key for %1 has been deleted." msgstr "" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:201 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:525 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with " "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA2) library. Contact your " "distributor about a Quassel package with QCA2 support, or rebuild Quassel " "with QCA2 present." msgstr "" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:422 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "Starting query with %1" msgstr "" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:469 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /setkey sets the encryption key for nick or " "channel. /setkey when in a channel or query buffer sets the key for " "it." msgstr "" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:484 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "The key for %1 has been set." msgstr "" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:487 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with " "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA) library. Contact your " "distributor about a Quassel package with QCA support, or rebuild Quassel " "with QCA present." msgstr "" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:509 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /showkey shows the encryption key for nick or channel" " or just /showkey when in a channel or query." msgstr "" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:521 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "The key for %1 is %2" msgstr "" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:633 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "[Error] Could not encrypt your message: %1" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:17 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Create New Identity" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:25 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Identity name:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:37 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Create blank identity" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:49 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Duplicate:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Debug BufferView Overlay" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Overlay View" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Overlay Properties" msgstr "" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "BufferViews:" msgstr "" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "All Networks:" msgstr "" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Networks:" msgstr "" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Buffers:" msgstr "" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Removed buffers:" msgstr "" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Temp. removed buffers:" msgstr "" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Allowed buffer types:" msgstr "" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Minimum activity:" msgstr "" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Is initialized:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:14 msgctxt "DebugConsole|" msgid "Debug Console" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:44 msgctxt "DebugConsole|" msgid "local" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:54 msgctxt "DebugConsole|" msgid "core" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:82 msgctxt "DebugConsole|" msgid "Evaluate!" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13 msgctxt "DebugLogWidget|" msgid "Debug Log" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43 msgctxt "DebugLogWidget|" msgid "Close" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:142 ../src/core/eventstringifier.cpp:259 msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] " msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:154 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 invited you to channel %2" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:239 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\"" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:246 msgctxt "EventStringifier|" msgid "" "Received non-RFC-compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected " "behavior!" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:272 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 is away: \"%2\"" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:277 msgctxt "EventStringifier|" msgid "You are no longer marked as being away" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:283 msgctxt "EventStringifier|" msgid "You have been marked as being away" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:303 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:317 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is online via %2 (%3)" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:319 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whowas] %1 was online via %2 (%3)" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:327 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whowas] %1 was %2@%3 (%4)" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:334 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Who] End of /WHO list for %1" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:344 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is logged in since %2" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:346 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (since %3)" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:353 msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] End of /WHOIS list" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:374 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:376 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:378 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:397 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: \"%3\"" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:403 msgctxt "EventStringifier|" msgid "End of channel list" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:417 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Homepage for %1 is %2" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:432 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Channel %1 created on %2" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:440 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is authed as %2" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:446 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "No topic is set for %1." msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:452 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Topic for %1 is \"%2\"" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:461 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Topic set by %1 on %2" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:471 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 has been invited to %2" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:477 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Who] %1" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:482 msgctxt "EventStringifier|" msgid "End of /WHOWAS" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:490 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Nick %1 contains illegal characters" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:498 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Nick already in use: %1" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:506 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:527 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "sending CTCP-%1 request to %2" msgstr "" #. Optional "unknown" in "Received unknown CTCP-FOO request by bar" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:540 msgctxt "EventStringifier|" msgid "unknown" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:541 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Received %1CTCP-%2 request by %3" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:544 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Received CTCP-%1 answer from %2: %3" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:555 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Received CTCP-PING answer from %1 with %2 seconds round trip time" msgstr "" #: ../src/client/execwrapper.cpp:45 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Invalid command string for /exec: %1" msgstr "" #: ../src/client/execwrapper.cpp:53 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!" msgstr "" #: ../src/client/execwrapper.cpp:64 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Could not find script \"%1\"" msgstr "" #: ../src/client/execwrapper.cpp:82 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2." msgstr "" #: ../src/client/execwrapper.cpp:98 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Script \"%1\" could not start." msgstr "" #: ../src/client/execwrapper.cpp:100 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Script \"%1\" caused error %2." msgstr "" #: ../src/uisupport/fontselector.cpp:31 msgctxt "FontSelector|" msgid "Choose..." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:13 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:19 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Custom Highlights" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:32 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Highlight" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:37 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "RegEx" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:42 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "CS" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:47 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Enable" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:55 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Add" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:62 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Remove" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:85 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Highlight Nicks" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:91 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "All nicks from identity" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:98 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Current nick" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:108 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "None" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:115 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Case sensitive" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:159 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "this shouldn't be empty" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:45 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "highlight rule" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:322 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Rename Identity" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "..." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Add Identity" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Add..." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Remove Identity" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Identities" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:178 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "" "The following problems need to be corrected before your changes can be " "applied:
  " msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:179 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
 • All identities need an identity name set
 • " msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:180 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
 • Every identity needs at least one nickname defined
 • " msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:181 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
 • You need to specify a real name for every identity
 • " msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:182 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
 • You need to specify an ident for every identity
 • " msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:183 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:184 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "One or more identities are invalid" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:310 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Delete Identity?" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:311 #, qt-format msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:323 #, qt-format msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!" msgstr "" #: ../src/common/identity.cpp:134 msgctxt "Identity|" msgid "Quassel IRC User" msgstr "" #: ../src/common/identity.cpp:162 msgctxt "Identity|" msgid "" msgstr "" #: ../src/common/identity.cpp:168 msgctxt "Identity|" msgid "Gone fishing." msgstr "" #: ../src/common/identity.cpp:172 msgctxt "Identity|" msgid "Not here. No, really. not here!" msgstr "" #: ../src/common/identity.cpp:175 msgctxt "Identity|" msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..." msgstr "" #: ../src/common/identity.cpp:178 msgctxt "Identity|" msgid "Kindergarten is elsewhere!" msgstr "" #: ../src/common/identity.cpp:179 ../src/common/identity.cpp:180 msgctxt "Identity|" msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:30 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "General" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:38 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Real Name:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:45 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:54 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Nicknames" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:90 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Add Nickname" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:93 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "&Add..." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:116 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Remove Nickname" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:119 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Remove" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:136 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Rename Identity" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:139 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Re&name..." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:165 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Move upwards in list" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:168 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:182 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "..." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:179 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Move downwards in list" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:227 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "A&way" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:233 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Default Away Settings" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:244 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Nick to be used when being away" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:254 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Default away reason" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:261 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away Nick:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:268 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:297 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:366 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away Reason:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:280 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Set away when all clients have detached from the core" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:283 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away On Detach" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:315 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Not implemented yet" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:318 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away On Idle" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:332 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Set away after" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:342 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "minutes of being idle" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:219 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Advanced" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:407 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Ident:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:414 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, " "uniquely identifies you within the IRC network." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:423 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Messages" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:431 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Part Reason:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:444 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Quit Reason:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:454 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Kick Reason:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:488 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:517 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!\n" "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:546 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Continue" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:584 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Use SSL Key" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:598 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Key Type:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:317 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:328 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "No Key loaded" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:318 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Load" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:637 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Use SSL Certificate" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:656 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Organisation:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:363 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:364 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "No Certificate loaded" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:690 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "CommonName:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:290 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Load a Key" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:322 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "RSA" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:325 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "DSA" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:330 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:369 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Clear" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:340 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Load a Certificate" msgstr "" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:107 msgctxt "IdentityPage|" msgid "Setup Identity" msgstr "" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:112 msgctxt "IdentityPage|" msgid "Default Identity" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Configure Ignore Rule" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Strictness:

\n" "

Dynamic:

\n" "

Messages are filtered \"on the fly\".\n" "Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.

\n" "

Permanent:

\n" "

Messages are filtered before they get stored in the database.

" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Strictness" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Dynamic" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Permanent" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Rule Type:

\n" "

Sender:

\n" "

The rule is matched against the sender string\n" "nick!ident@host.name

\n" "

Message:

\n" "

The rule is matched against the actual message content

" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Rule Type" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Sender" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Message" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:86 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "CTCP" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:98 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Ignore rule:

\n" "

Depending on the type of the rule, the text is matched against either:

\n" "

- the message content:

\n" "

Example:\n" "
\n" "*foobar* matches any text containing the word foobar

\n" "

- the sender string (nick!ident@host.name)

\n" "

Examples:\n" "
\n" "- *@foobar.com matches any sender from host foobar.com\n" "
\n" "- stupid!.+ (RegEx) matches any sender with nickname stupid from any host

" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:112 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Ignore Rule" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:123 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Use regular expressions:

\n" "

If enabled, rules follow regular expression syntax.

\n" "

Otherwise rules allow wildcard matching with the following special characters:

\n" "

*: representing \"any amount of any character\"\n" "
\n" "?: representing \"exactly one character\"

" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:131 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Regular expression" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:143 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Scope:

\n" "

Global:

\n" "

The rule is active for any channel on any network

\n" "

Network:

\n" "

The list below is interpreted as a list of networks for which the rule should match

\n" "

Channel:

\n" "

The list below is interpreted as a list of channels for which the rule should match

" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:152 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Scope" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Global" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Network" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:174 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Channel" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:183 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Scope rule:

\n" "

A scope rule is a semicolon separated list of either network or channel names.

\n" "

Example:\n" "
\n" "#quassel*; #foobar\n" "
\n" "would match on #foobar and on any channel starting with #quassel

" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:214 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Enable / Disable:

\n" "

Only enabled rules are filtered.\n" "
\n" "For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.

" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:220 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Rule is enabled" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:69 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "" "Enable / Disable:
Only enabled rules are filtered.
For " "dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:73 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "" "Ignore rule:
Depending on the type of the rule, the text is " "matched against either:

- the message content:
Example:
\"*foobar*\" matches any text containing the word " "\"foobar\"

- the sender string " "nick!ident@host.name
Example:
" "\"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com
" "\"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any " "host
" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:89 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "By Sender" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "By Message" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:193 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "Enabled" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:194 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "Type" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:195 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "Ignore Rule" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "New" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Delete" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "&Edit" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Ignore List" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:128 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Rule already exists" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:129 #, qt-format msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "" "There is already a rule\n" "\"%1\"\n" "Please choose another rule." msgstr "" #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|" msgid "" "This enables support for the Ayatana Project's application indicator " "(libindicate)." msgstr "" #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:23 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|" msgid "Show messages in application indicator" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:26 msgctxt "InputWidget|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgctxt "InputWidget|" msgid "White" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgctxt "InputWidget|" msgid "Black" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark blue" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark green" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgctxt "InputWidget|" msgid "Red" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark red" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark magenta" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgctxt "InputWidget|" msgid "Orange" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Yellow" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Green" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark cyan" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Cyan" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Blue" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Magenta" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark gray" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Light gray" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:84 ../src/qtui/inputwidget.cpp:85 msgctxt "InputWidget|" msgid "Clear Color" msgstr "" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:132 msgctxt "InputWidget|" msgid "Focus Input Line" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Custom font:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enable spell check" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enable per chat history" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Show nick selector" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:95 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Show style buttons" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:111 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enables (limited) Emacs key bindings in the input field." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:114 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Emacs key bindings" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:127 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Multi-Line Editing" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:144 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Show at most" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:170 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "lines" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:192 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enable scrollbars" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:211 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Tab Completion" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:219 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Completion suffix:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:235 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid ": " msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:262 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Add space after nick when completing mid-sentence" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Input Widget" msgstr "" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:51 msgctxt "IrcConnectionWizard|" msgid "Save && Connect" msgstr "" #: ../src/client/irclistmodel.cpp:59 msgctxt "IrcListModel|" msgid "Channel" msgstr "" #: ../src/client/irclistmodel.cpp:60 msgctxt "IrcListModel|" msgid "Users" msgstr "" #: ../src/client/irclistmodel.cpp:61 msgctxt "IrcListModel|" msgid "Topic" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:806 msgctxt "IrcUserItem|" msgid " is away" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:821 #, qt-format msgctxt "IrcUserItem|" msgid "idling since %1" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:824 #, qt-format msgctxt "IrcUserItem|" msgid "login time: %1" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:827 #, qt-format msgctxt "IrcUserItem|" msgid "server: %1" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Custom font:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Show icons" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Chat List" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Display topic in tooltip" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Mouse wheel changes selected chat" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Use Custom Colors" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Standard:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "..." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Inactive:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Unread messages:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Highlight:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Other activity:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Custom Nick List Colors" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Online:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Away:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Chat & Nick Lists" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:33 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Network" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:36 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Inactive" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Normal" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Unread messages" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Highlight" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Other activity" msgstr "" #: ../src/qtui/knotificationbackend.cpp:115 #, qt-format msgctxt "KNotificationBackend|" msgid "%n pending highlight(s)" msgid_plural "%n pending highlight(s)" msgstr[0] "" msgstr[1] "" msgstr[2] "" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:77 msgctxt "KeySequenceButton|" msgid "The key you just pressed is not supported by Qt." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:78 msgctxt "KeySequenceButton|" msgid "Unsupported Key" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:169 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "" "Click on the button, then enter the shortcut like you would in the program.\n" "Example for Ctrl+a: hold the Ctrl key and press a." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:259 msgctxt "KeySequenceWidget|Meta key" msgid "Meta" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:260 msgctxt "KeySequenceWidget|Ctrl key" msgid "Ctrl" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:261 msgctxt "KeySequenceWidget|Alt key" msgid "Alt" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:262 msgctxt "KeySequenceWidget|Shift key" msgid "Shift" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:265 msgctxt "" "KeySequenceWidget|What the user inputs now will be taken as the new shortcut" msgid "Input" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:272 msgctxt "KeySequenceWidget|No shortcut defined" msgid "None" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:355 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:361 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "Shortcut Conflict" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:356 #, qt-format msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "" "The \"%1\" shortcut is already in use, and cannot be configured.\n" "Please choose another one." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:362 #, qt-format msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "" "The \"%1\" shortcut is ambiguous with the shortcut for the following action:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:364 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "Do you want to reassign this shortcut to the selected action?" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:367 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "Reassign" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:313 msgctxt "MainWin|" msgid "General" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:315 msgctxt "MainWin|" msgid "&Connect to Core..." msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:317 msgctxt "MainWin|" msgid "&Disconnect from Core" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:319 msgctxt "MainWin|" msgid "Core &Info..." msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:321 msgctxt "MainWin|" msgid "Configure &Networks..." msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:324 msgctxt "MainWin|" msgid "&Quit" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:328 msgctxt "MainWin|" msgid "&Configure Chat Lists..." msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:331 msgctxt "MainWin|" msgid "&Lock Layout" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:335 msgctxt "MainWin|" msgid "Show &Search Bar" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:337 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Away Log" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:339 msgctxt "MainWin|" msgid "Show &Menubar" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:342 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Status &Bar" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:348 msgctxt "MainWin|" msgid "&Full Screen Mode" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:355 msgctxt "MainWin|" msgid "Configure &Shortcuts..." msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:361 ../src/qtui/mainwin.cpp:365 msgctxt "MainWin|" msgid "&Configure Quassel..." msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:371 msgctxt "MainWin|" msgid "&About Quassel" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:376 msgctxt "MainWin|" msgid "About &Qt" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:380 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &NetworkModel" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:382 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &BufferViewOverlay" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:384 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &MessageModel" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:386 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &HotList" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:388 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &Log" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:390 msgctxt "MainWin|" msgid "Reload Stylesheet" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:393 msgctxt "MainWin|" msgid "Hide Current Buffer" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:397 msgctxt "MainWin|" msgid "Navigation" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:399 msgctxt "MainWin|" msgid "Jump to hot chat" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:411 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #0" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:413 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #1" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:415 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #2" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:417 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #3" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:419 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #4" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:421 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #5" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:423 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #6" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:425 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #7" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:427 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #8" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:429 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #9" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:432 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #0" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:434 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #1" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:436 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #2" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:438 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #3" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:440 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #4" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:442 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #5" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:444 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #6" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:446 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #7" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:448 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #8" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:450 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #9" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:454 msgctxt "MainWin|" msgid "Activate Next Chat List" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:456 msgctxt "MainWin|" msgid "Activate Previous Chat List" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:458 msgctxt "MainWin|" msgid "Go to Next Chat" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:460 msgctxt "MainWin|" msgid "Go to Previous Chat" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:467 msgctxt "MainWin|" msgid "&File" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:480 msgctxt "MainWin|" msgid "&Networks" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:486 msgctxt "MainWin|" msgid "&View" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:487 msgctxt "MainWin|" msgid "&Chat Lists" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:489 msgctxt "MainWin|" msgid "&Toolbars" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:503 msgctxt "MainWin|" msgid "&Settings" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:512 msgctxt "MainWin|" msgid "&Help" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:520 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:755 msgctxt "MainWin|" msgid "Nicks" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:764 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Nick List" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:775 msgctxt "MainWin|" msgid "Chat Monitor" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:787 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Chat Monitor" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:791 msgctxt "MainWin|" msgid "Inputline" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:800 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Input Line" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:813 msgctxt "MainWin|" msgid "Topic" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:825 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Topic Line" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:903 msgctxt "MainWin|" msgid "Main Toolbar" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:942 msgctxt "MainWin|" msgid "Connected to core." msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1033 msgctxt "MainWin|" msgid "Not connected to core." msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1047 ../src/qtui/mainwin.cpp:1055 msgctxt "MainWin|" msgid "Unencrypted Connection" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1047 msgctxt "MainWin|" msgid "Your client does not support SSL encryption" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1049 ../src/qtui/mainwin.cpp:1057 msgctxt "MainWin|" msgid "" "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your " "Quassel core." msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1055 msgctxt "MainWin|" msgid "Your core does not support SSL encryption" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1072 ../src/qtui/mainwin.cpp:1092 msgctxt "MainWin|" msgid "Untrusted Security Certificate" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1073 #, qt-format msgctxt "MainWin|" msgid "" "The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the " "following reasons:" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1076 msgctxt "MainWin|" msgid "Continue" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1077 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Certificate" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1093 msgctxt "MainWin|" msgid "" "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1095 msgctxt "MainWin|" msgid "Current Session Only" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1096 msgctxt "MainWin|" msgid "Forever" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1105 msgctxt "MainWin|" msgid "Core Connection Error" msgstr "" #: ../src/client/messagemodel.cpp:375 #, qt-format msgctxt "MessageModel|" msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19 msgctxt "MsgProcessorStatusWidget|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34 msgctxt "MsgProcessorStatusWidget|" msgid "Receiving Backlog" msgstr "" #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:661 #, qt-format msgctxt "MultiLineEdit|" msgid "Do you really want to paste %n line(s)?" msgid_plural "Do you really want to paste %n line(s)?" msgstr[0] "" msgstr[1] "" msgstr[2] "" #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:670 msgctxt "MultiLineEdit|" msgid "Paste Protection" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:14 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Add Network" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:22 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Use preset:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:57 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Manually specify network settings" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:67 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Manual Settings" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:75 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Network name:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:85 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Server address:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:95 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Port:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:115 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Server password:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:131 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Use secure connection" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13 msgctxt "NetworkEditDlg|" msgid "Dialog" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:21 msgctxt "NetworkEditDlg|" msgid "Please enter a network name:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:705 msgctxt "NetworkEditDlg|" msgid "Add Network" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:196 #, qt-format msgctxt "NetworkItem|" msgid "Server: %1" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:197 #, qt-format msgctxt "NetworkItem|" msgid "Users: %1" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:200 #, qt-format msgctxt "NetworkItem|" msgid "Lag: %1 msecs" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:852 msgctxt "NetworkModel|" msgid "Chat" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:852 msgctxt "NetworkModel|" msgid "Topic" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:852 msgctxt "NetworkModel|" msgid "Nick Count" msgstr "" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:154 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgstr[0] "" msgstr[1] "" msgstr[2] "" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:167 #, qt-format msgctxt "NetworkModelController|" msgid "...and %1 more

" msgstr "" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:168 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "" "Note: This will delete all related data, including all backlog data, " "from the core's database and cannot be undone." msgstr "" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:170 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "" "
Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first." msgstr "" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:172 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "Remove buffers permanently?" msgstr "" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:484 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Join Channel" msgstr "" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:487 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Network:" msgstr "" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:489 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Channel:" msgstr "" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:491 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Password:" msgstr "" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:148 msgctxt "NetworkPage|" msgid "Setup Network Connection" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:14 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:48 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Re&name..." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:65 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:235 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "&Add..." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:88 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:252 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "De&lete" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:124 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Network Details" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:132 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Identity:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:281 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:295 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "..." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:190 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Servers" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:193 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Manage servers for this network" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:217 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "&Edit..." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:278 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Move upwards in list" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:292 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Move downwards in list" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:337 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Commands" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:340 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after " "connecting to a server" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:346 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Commands to execute on connect:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:362 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n" "Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely be needed here!" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:374 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Connection" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:383 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Automatically reconnect to the IRC network after connection failures" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:386 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Automatic Reconnect" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:397 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Wait" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:404 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid " s" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:420 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "between retries" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:444 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Number of retries:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:464 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Unlimited" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:489 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Rejoin all channels after reconnect" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:516 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:525 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Auto Identify" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:540 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "NickServ" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:557 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Service:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:567 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:615 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Password:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:580 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Use SASL Authentication" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:625 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Account:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:649 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Encodings" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:652 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Configure advanced settings such as message encodings and automatic " "reconnect" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:661 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Control encodings for in- and outgoing messages" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:664 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Use Custom Encodings" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:675 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:695 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Specify which encoding your messages will be sent in.\n" "UTF-8 should be a sane choice for most networks." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:679 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Send messages in:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:706 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:726 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n" "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:710 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Receive fallback:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:737 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n" "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:741 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Server encoding:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Networks" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:167 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "The following problems need to be corrected before your changes can be " "applied:
  " msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:168 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "
 • All networks need at least one server defined
 • " msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:169 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "
" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:170 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Invalid Network Settings" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:542 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Delete Network?" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:543 #, qt-format msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, " "including the backlog?" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "Edit Nickname" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:19 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "Please enter a valid nickname:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:32 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "" "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and " "the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:420 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "Add Nickname" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgctxt "NotificationsSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgctxt "NotificationsSettingsPage|" msgid "Notifications" msgstr "" #: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:143 msgctxt "PhononNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Select Audio File" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:14 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:20 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Play a sound" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:46 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Prelisten to the selected sound" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:59 #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:69 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Select the sound file to play" msgstr "" #: ../src/core/postgresqlstorage.cpp:62 msgctxt "PostgreSqlStorage|" msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!" msgstr "" #: ../src/client/backlogrequester.cpp:82 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers" msgstr "" #: ../src/client/backlogrequester.cpp:106 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)" msgstr "" #: ../src/client/backlogrequester.cpp:123 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers" msgstr "" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:56 msgctxt "QObject|" msgid "Welcome to Quassel IRC" msgstr "" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:58 msgctxt "QObject|" msgid "" "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC " "network connection.
This only covers basic settings. You can cancel this " "wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes." msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:121 ../src/uisupport/qssparser.cpp:166 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:316 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid block declaration: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:140 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid palette role assignment: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:156 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unknown palette role name: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:192 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid subelement name in %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:236 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid message type in %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:245 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid condition %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:257 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid message label: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:268 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid senderhash specification: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:272 msgctxt "QssParser|" msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:287 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid format name: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:294 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:302 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unhandled condition: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:331 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid proplist %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:350 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid chatlist item type %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:366 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid chatlist state %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:392 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid property declaration: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:416 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font property: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:422 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unknown ChatLine property: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:444 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid palette color role specification: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:451 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unknown palette color role: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:458 ../src/uisupport/qssparser.cpp:481 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:503 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid gradient declaration: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:467 ../src/uisupport/qssparser.cpp:489 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:513 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid gradient stops list: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:610 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font specification: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:649 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font style specification: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:662 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font weight specification: %1" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:672 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font size specification: %1" msgstr "" #: ../src/common/util.cpp:145 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "year" msgstr "" #: ../src/common/util.cpp:146 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "day" msgstr "" #: ../src/common/util.cpp:147 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "h" msgstr "" #: ../src/common/util.cpp:148 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "min" msgstr "" #: ../src/common/util.cpp:149 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "sec" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:429 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "Query with %1" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:447 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "idling since %1" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:450 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "login time: %1" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:453 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "server: %1" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:13 msgctxt "SaveIdentitiesDlg|" msgid "Sync With Core" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:21 msgctxt "SaveIdentitiesDlg|" msgid "Syncing data with core, please wait..." msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:81 msgctxt "SaveIdentitiesDlg|" msgid "Abort" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:14 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Dialog" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:30 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Server Info" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:38 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Server address:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:45 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:227 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Port:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:72 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Password:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:94 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Use SSL" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:119 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Advanced" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:140 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "SSL Version:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:147 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "" "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting " "SSLv3!" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:151 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "SSLv3 (default)" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:156 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "SSLv2" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:161 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "TLSv1" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:171 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Use a Proxy" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:188 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Type:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:196 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Socks 5" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:201 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "HTTP" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:213 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Host:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:220 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "localhost" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:251 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Username:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:261 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Password:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:14 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Configure Quassel" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:35 ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:50 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:99 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Settings" msgstr "" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:109 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Save changes" msgstr "" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:110 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "" "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like " "to apply your changes now?" msgstr "" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:122 ../src/qtui/settingsdlg.cpp:126 #, qt-format msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Configure %1" msgstr "" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:193 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Reload Settings" msgstr "" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:193 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:202 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Restore Defaults" msgstr "" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:202 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:14 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Configure Quassel" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:30 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Settings" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:36 #, qt-format msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Configure %1" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Reload Settings" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Restore Defaults" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:110 msgctxt "ShortcutsModel|" msgid "Action" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:112 msgctxt "ShortcutsModel|" msgid "Shortcut" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:14 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:22 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Search:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:62 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Shortcut for Selected Action" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:68 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Default:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:75 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:92 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:102 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "None" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:82 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Custom:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:60 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:60 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Shortcuts" msgstr "" #: ../src/common/signalproxy.cpp:880 msgctxt "SignalProxy|" msgid "Peer tried to send package larger than max package size!" msgstr "" #: ../src/common/signalproxy.cpp:885 msgctxt "SignalProxy|" msgid "Peer tried to send 0 byte package!" msgstr "" #: ../src/common/signalproxy.cpp:902 msgctxt "SignalProxy|" msgid "Peer sent corrupted compressed data!" msgstr "" #: ../src/common/signalproxy.cpp:917 msgctxt "SignalProxy|" msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!" msgstr "" #: ../src/common/signalproxy.cpp:1050 msgctxt "SignalProxy|" msgid "Disconnecting" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:28 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Network name:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:35 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "The name of the IRC network you are configuring" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:63 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Servers" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:81 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "A list of IRC servers belonging to this network" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:96 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Edit this server entry" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:99 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "&Edit..." msgstr "" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:116 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Add another IRC server" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:119 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "&Add..." msgstr "" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:136 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Remove this server entry from the list" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:139 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "De&lete" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:165 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Move upwards in list" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:168 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:182 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "..." msgstr "" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:179 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Move downwards in list" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:226 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Join Channels Automatically" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:250 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "" "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the " "network" msgstr "" #: ../src/core/sqlitestorage.cpp:52 msgctxt "SqliteStorage|" msgid "" "SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It " "is suitable for small and medium-sized databases that do not require access " "via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the " "same machine it is running on, and if you only expect a few users to use " "your core." msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:14 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Security Information" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:22 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Hostname:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:39 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "IP address:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:56 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Encryption:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:73 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Protocol:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:90 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Certificate chain:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:120 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Subject" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:126 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:248 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Common name:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:143 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:265 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Organization:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:160 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:282 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Organizational unit:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:177 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:299 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Country:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:194 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:316 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "State or province:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:231 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:353 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Locality:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:242 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Issuer" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:367 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Validity period:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:384 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "MD5 digest:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:401 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "SHA1 digest:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:431 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Trusted:" msgstr "" #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:69 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Yes" msgstr "" #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:71 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "No, for the following reasons:
  " msgstr "" #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:78 #, qt-format msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "%1 to %2" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.h:144 msgctxt "StatusBufferItem|" msgid "Status Buffer" msgstr "" #: ../src/qtui/systemtray.cpp:61 ../src/qtui/systemtray.cpp:92 msgctxt "SystemTray|" msgid "&Minimize" msgstr "" #: ../src/qtui/systemtray.cpp:94 msgctxt "SystemTray|" msgid "&Restore" msgstr "" #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:125 #, qt-format msgctxt "SystrayNotificationBackend|" msgid "%n pending highlight(s)" msgid_plural "%n pending highlight(s)" msgstr[0] "" msgstr[1] "" msgstr[2] "" #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:135 msgctxt "SystrayNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Show a message in a popup" msgstr "" #: ../src/uisupport/tabcompleter.cpp:52 msgctxt "TabCompleter|" msgid "Tab completion" msgstr "" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:68 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Activate dock entry, timeout:" msgstr "" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:70 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Mark taskbar entry, timeout:" msgstr "" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:78 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Unlimited" msgstr "" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:79 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid " seconds" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Connect" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Connect to IRC" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Disconnect" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Disconnect from IRC" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Part" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Leave currently selected channel" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Join" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Join a channel" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Query" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Start a private conversation" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Whois" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Request user information" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Op" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Give operator privileges to user" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Deop" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Take operator privileges from user" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Voice" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Give voice to user" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Devoice" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Take voice from user" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Kick" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Remove user from channel" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Ban" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Ban user from channel" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Kick/Ban" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Remove and ban user from channel" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:51 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Connect to all" msgstr "" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:58 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Disconnect from all" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:32 msgctxt "TopicWidget|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:79 msgctxt "TopicWidget|" msgid "..." msgstr "" #: ../src/qtui/topicwidget.cpp:106 #, qt-format msgctxt "TopicWidget|" msgid "Users: %1" msgstr "" #: ../src/qtui/topicwidget.cpp:107 #, qt-format msgctxt "TopicWidget|" msgid "Lag: %1 msecs" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:14 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:22 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Custom font:" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:50 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Resize dynamically to fit contents" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:84 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "On hover only" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Topic Widget" msgstr "" #. Plain Message #. ---------- #. Notice Message #. ---------- #. Server Message #. ---------- #. Info Message #. ---------- #. Error Message #. ---------- #. Topic Message #. ---------- #. Invite Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:577 ../src/uisupport/uistyle.cpp:580 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:620 ../src/uisupport/uistyle.cpp:623 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:626 ../src/uisupport/uistyle.cpp:633 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:665 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%1" msgstr "" #. Action Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:583 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %2" msgstr "" #. Nick Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:587 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "You are now known as %DN%1%DN" msgstr "" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:588 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN" msgstr "" #. Mode Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:592 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "User mode: %DM%1%DM" msgstr "" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:593 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN" msgstr "" #. Join Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:597 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC" msgstr "" #. Part Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:600 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC" msgstr "" #. Quit Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:605 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit" msgstr "" #. Kick Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:612 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC" msgstr "" #. Day Change Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:629 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "{Day changed to %1}" msgstr "" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:641 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: " msgstr "" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:645 ../src/uisupport/uistyle.cpp:660 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN (%2 more)" msgstr "" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:655 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: " msgstr "" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:667 ../src/uisupport/uistyle.cpp:705 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "[%1]" msgstr "" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:703 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "<%1>" msgstr "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:697 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Owner(s)" msgid_plural "%n Owner(s)" msgstr[0] "" msgstr[1] "" msgstr[2] "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:698 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Admin(s)" msgid_plural "%n Admin(s)" msgstr[0] "" msgstr[1] "" msgstr[2] "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:699 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Operator(s)" msgid_plural "%n Operator(s)" msgstr[0] "" msgstr[1] "" msgstr[2] "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:700 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Half-Op(s)" msgid_plural "%n Half-Op(s)" msgstr[0] "" msgstr[1] "" msgstr[2] "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:701 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Voiced" msgid_plural "%n Voiced" msgstr[0] "" msgstr[1] "" msgstr[2] "" #: ../src/client/networkmodel.cpp:702 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n User(s)" msgid_plural "%n User(s)" msgstr[0] "" msgstr[1] "" msgstr[2] ""